نگره

نگره

نگره دانشگاه شاهد سال چهارم پاییز و زمستان 1387 شماره 8 و 9

مقالات

۱.

زمان ، فضا و پیوند نور و رنگ با این مفاهیم در نگرش ایرانی )زرتشتی، مانوی و اسلام) و بازتاب آن ها در نگارگری

۲.

بررسی نقوش کاشی های کاخ آباقاخان در تخت سلیمان

۳.

مجسمه سازی در فضاهای شهری ایران

۶.

بررسی شیوه طراحی و جایگیری نقوش تزئینی در سفالینه های منقوش دوره ایلخانی

۸.

مفاهیم مرتبط با نماد شیر در هنر ایران باستان تا دوران ساسانی در مقایسه تطبیقی باهنر بین النهرین

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶