نگره

نگره

نگره پاییز 1393 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی زمینه و علل بی رغبتی نگارگران مسلمان به شمایل نگاری پیامبر اسلام (ص) تا قبل از دوره ایلخانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی گونه ها، شیوه ها و جغرافیای تولید فرش ایران در پنج قرن اولیه هجری، با تکیه بر منابع مکتوب(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

گونه شناسی کاسه های سفالین سلطان آباد در عصر ایلخانی از طریق تحلیل و تطبیق فرم بدنه و تزیینات(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

آرایه ها و نگاره های مرتبط با چشم زخم در دستبافته های اقوام ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴