نگره - علمی-پژوهشی

نگره


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد

مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی

سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی

مدیر داخلی: حسین تقی پور

هیئت تحریریه: دکتر حبیب الله آیت اللهی، دکتر غلامعلی حاتم، دکتر محمد حسین حلیمی، دکتر عبدالمجید حسینی راد، دکتر محمد خزایی، دکتر علی اصغر شیرازی، دکتر محمود طاووسی، دکتر مهرانگیز مظاهری، دکتر حکمت الله ملاصالحی

تلفن:   (021)66741880   فکس: 66723337(021) 

وب سایت: http://shahed.ac.ir

پست الکترونیک: Negarehj-art@shahed.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۹
ناشر: دانشگاه شاهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲