نگره

نگره

نگره تابستان 1391 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ریشه یابی آداب و رسوم ایلخانان در شاهنامة ابوسعیدی با تأکید بر نگاره های سوگواری(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تبیین جنبه های نوآورانه و خلاقیت تصویری در شهنامة قاسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

استمرار نقش مایه های ظروف سیمین دورة ساسانی بر نقوش سفالینه های دورة سامانی نیشابور(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی و فن شناسی تحول هنر نقاشی در دورة اول قاجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

قابلیت های هنر کمینه (مینی مال) درگرافیک محیطی شهری با تأکید بر نمونه های دیوارنگاره های شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶