نگره

نگره

نگره پاییز 1391 شماره 23

مقالات

۱.

بررسی ویژگی ها و زیبایی شناسی منبر مشکول، شاهکار هنرهای چوبی جهان اسلام

۲.

بازشناسی الگوهای آینه کاری در بناهای قاجاری شیراز

۳.

بررسی نشانه های تصویری لوح «زن ریسنده» متعلق به دوران ایلام جدید

۴.

تبیین بررسی چگونگی ترکیب نوشته و تصویر و خاستگاه آن در نگارگری مکتب شیراز دورة آل اینجو

۵.

بررسی ویژگی های تصویری و مضمونی نسخه های خطی مصور دوره ایوبیان

۶.

سفال منقوش گلابه ای (انواع، گستردگی، تاریخ گذاری)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰