نگره

نگره

نگره پاییز 1391 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی ویژگی ها و زیبایی شناسی منبر مشکول، شاهکار هنرهای چوبی جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بازشناسی الگوهای آینه کاری در بناهای قاجاری شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی نشانه های تصویری لوح «زن ریسنده» متعلق به دوران ایلام جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تبیین بررسی چگونگی ترکیب نوشته و تصویر و خاستگاه آن در نگارگری مکتب شیراز دورة آل اینجو(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی ویژگی های تصویری و مضمونی نسخه های خطی مصور دوره ایوبیان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

سفال منقوش گلابه ای (انواع، گستردگی، تاریخ گذاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶