نگره

نگره

نگره زمستان 1393 شماره 32 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

رمزگشایی لوح سفالی کشف شده از محوطة اسلامی شادیاخ نیشابور(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی نقوش کاشی های زرین فام آوه از دورة ایلخانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

کتیبه نگاری الوان: ویژگی های تاریخی و هنری کتیبة سردر مدرسة خان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

روند شکل گیری کتاب های چاپ سربی در دورة قاجار بین سال های ١٢٣٣ تا ١٢٥٠ ه.ق(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی بازتاب تصویری بهشت و جهنم در نقاشی کودکان ٦ تا ٩ ساله در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶