نگره

نگره

نگره تابستان 1394 شماره 34 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تصویرسازی زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) در نسخه های چاپ سنگی طوفان البکاء(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تأثیر شاهنامه طهماسبی در سنت شاهنامه نگاری عثمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

خوانش کمال الدین بهزاد از داستان براساس الگوی تعلیم «سعدی و جوان کاشغری» و تربیت عرفانی نورالدین عبدالرحمن جامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل نمادشناسانة نقش مایه های قالی باغی عصر زند(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

گونه شناسی تزئینات قواره بری در فرم خورشیدی درها (مطالعه موردی: درهای بناهای سلطنتی دوره قاجار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴