نگره

نگره

نگره بهار 1395 شماره 37 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی ناهمخوانی های فنی و تکنیکی نقوش برجستة انسانی کاخ های آپادانا و سه دروازه (تالار شورا) در تخت جمشید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 585
۵.

مطالعه تطبیقی نقوش «درون ترکیبی» در نگارگری ایران و دوره سلاطین مغولی هند و آثار آرکیم بولدو «نگاره شتر و ساربان ، پری چنگ نواز سوار بر شتر و تابلو پرتره زمین»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 582

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶