نگره

نگره

نگره پاییز 1394 شماره 35 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی مضمون کتیبه های مسجد گوهرشاد و مبانی اعتقادی شیعه در دوره تیموری و صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی و تحلیل نقش شکار در دوره ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر هنر ایران بر سفالگری چین با تأکید بر دوره اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

جایگاه خیال در آثار استاد محمود فرشچیان (با تأکید بر نگارة برای زیستن)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

تحلیل بازنمود رویکرد سنت گرا در آثار نقاشیخط دهة هشتاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶