نگره

نگره

نگره بهار 1393 شماره 29 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی بنیان مشترک ادبیات منظوم و هنرهای سنتی در اشعار خسرو و شیرین و کاخ عالی قاپو(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تحلیل جنبه های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تطبیقی آرایه ها در مساجد جامع ورامین و نایین(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تاریخ یابی نسخة خطی دیوان سعدی با استناد به بررسی های شیوة تذهیب آن (با تأکید بر نسخة خطی دیوان حافظ)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تطبیقی سفال های کرمان و مشهد در دوره صفوی و میزان تأثیر آن ها از هنر چینی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶