نگره

نگره

نگره بهار 1392 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تجلی تفکرات شیعی در نوشتار انگشتری های عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تطبیق نقوش تزیینی معماری دوره تیموری در آثار کمال الدین بهزاد با تأکید بر نگاره «گدایی بر در مسجد»(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسة تطبیقی شیوة خط خوشنویسان تأثیرگذار در تولید نرم افزارهای خوشنویسی با شیوه های رایج در خط نستعلیق (شیوة کلهر و میرعماد) و خط ثلث (شیوة ترکی و عربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تأثیر ایدئولوژی و تفکر سیاسی در به کارگیری عناصر تصویری در آثار نقاشی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ویژگی های حروف نگاری فارسی در طراحی اعلان در گرافیک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶