نگره

نگره

نگره تابستان 1392 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

به کارگیری دیدگاه های اجتماعی در آثار سلطان محمد نگارگر با استفاده از اصول و قواعد هنر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مطالعة تطبیقی ویژگی های مشترک طراحی چهره های معنوی در تمدن های دینی (بودایی، مسیحیت، اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

سنجش تناسبات رنگی در قالی ایرانی (مطالعة موردی : قالی صفوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تطبیقی نحوة آفرینش فضاهای معماری درآثار نگارگری حمام(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

روش هایی برای ایجاد طنز در اعلان و بازتاب آن در گرافیک معاصر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷