نگره

نگره

نگره پاییز 1392 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رویکردهای عرفانی در طراحی کتیبه های کوفی معقد(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

نقدی بر انتساب سه اثر از فلزکاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمة اول قرن هفتم هجری؛ عودسوز ابوبکر سنی رازی، ابریق و شمعدان موزة ویکتوریا و آلبرت(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تزیینات گچ بری و آیینه کاری عمارت باغ رحیم آباد بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ساختار صوری نقوش طبیعی در سوزن دوزی زنان بلوچ (با تأکید بر نمونه های شهرستان سراوان)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶