سید محمد میرمحمدی

سید محمد میرمحمدی

مدرک تحصیلی: استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

ارائه مدلی با رویکرد شبکه ای به خط مشی گذاری کارآفرینی

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۱
هدف از انجام پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل مناسب برای خط مشی گذاری شبکه ای در حوزه کارآفرینی است. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ روشی توصیفی و همبستگی است. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق تحلیل تم و در بخش کمی از معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از ترسیم مدل اولیه، پرسشنامه تحقیق به همراه ابعاد مشخص شده بین 240 نفر از کارشناسان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توزیع شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش های محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب (CR) تأییدشده و روایی آن نیز با روش های روایی محتوا و روایی همگرا (AVE) تأیید شد. درنهایت، 31 مؤلفه در چهار بعد ضرورت، ساختاری، رفتاری و زمینه ای شناسایی شد؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به منظور توسعه حوزه کارآفرینی، در سیاست گذاری های کارآفرینی به نقش و اهمیت این عوامل توجه نموده و تفکر شبکه ای در سیاست گذاری را جایگزین تفکر سلسله مراتبی نماید.
۲.

عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان

کلید واژه ها: عوامل سازمانیعوامل فردیتعاونتوانمند سازیعوامل گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۷۶۱
یک واقعیت قطعی سازمانی آن است که امروزه سازمان ها بر خلاف گذشته در یک محیط پیچیده و پویا فعالیت می کنند. در چنین محیطی تغییرات سریع و شدیدی رخ می دهد و رقابت در این محیط پیچیده یک عنصر حیاتی است. یکی از مؤلفه های مهم برای ورود سازمان ها به عرصه های ملی و بین المللی و رقابت در این عرصه ها نیروی انسانی توانمند می باشد. این تحقیق بر اساس نظریه شناخت اجتماعی[1]، که سه دسته عوامل کلیدی فردی، گروهی و سازمانی را در موفقیت ادراک افراد از احساس توانمندی بیان کرده، شکل گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی این عوامل در توانمندسازی کارکنان در حوزه ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از روش تحقیق توصیفی-همبستگی انجام شده است. بنابراین با تدوین پرسشنامه و انجام تجزیه و تحلیل های مختلف از جمله تکنیک حداقل مربعات جزئی[2]، توسط نرم افزارهای SPSS  و Smart PLS مشخص شد که بین عوامل سه گانه ذکر شده و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. [1] Social cognitive theory [2] Partial Least Squares
۳.

بررسی تاثیر کار محوری بر نگرش های شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی قرارداد روانشناختی

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۶۷
مطالعات متعددی که با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سازمانی انجام شده است، نگرش های کارکنان را به عنوان مهم ترین عامل موفقیت در دنیای رقابتی امروز قلمداد نموده اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش کارمحوری بر نگرش های شغلی کارکنان باتوجه به نقش میانجی قرارداد روان شناختی است. جامعه آماری این پژوهش را 386 نفر از مدیران و کارکنان بیمه ملت تشکیل می دهند که از این تعداد 190 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش تصادفی ساده جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار Spss و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. روایی سؤال های تحقیق با استفاده از روایی محتوا و روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که کارمحوری، به طورمستقیم بر نگرش های شغلی کارکنان تأثیر معنی داری ندارد. قرارداد روان شناختی به عنوان متغیر میانجی، نقش کاملی را در تأثیر کارمحوری بر نگرش های شغلی کارکنان ایفا می کند.
۴.

ادراک از مسئولیت اجتماعی و عملکرد درون نقشی و فرا نقشی کارکنان؛ نگرش های کاری به مثابه متغیر میانجی

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۵۵
بسیاری از نظریه پردازان مدیریت بر بهبود عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی کارکنان به منظور افزایش اثربخشی سازمان تأکید دارند. تحقیقات مختلفی در جهت بهبود عملکرد فرانقشی و درون نقشی کارکنان انجام شده است که می توان به ادراک از مسئولیت اجتماعی و نگرش های کاری کارکنان اشاره کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ادراک از مسئولیت اجتماعی با عملکرد فرانقشی و درون نقشی با توجه به نقش میانجی نگرش های کاری است. جامعه آماری این تحقیق را 1640 نفر از مدیران و کارکنان ستادی بانک تجارت تشکیل می دهند. داده های این تحقیق از طریق پرسش نامه و نمونه ای متشکل از 314 نفر به روش تصادفی ساده گردآوری و با روش مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید. روایی پرسش ها تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج مدل معادلات ساختاری به جز یک فرضیه دیگر فرضیات تحقیق را تأیید می کند، همچنین نشان داده شد نگرش های کاری به عنوان متغیر میانجی اثر کامل در رابطه بین ادراک از مسئولیت اجتماعی و عملکرد کارکنان دارد.
۵.

تحلیلی بر سازوکار نظارت و تعادل در روابط بین نهادهای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۷
هدف اصلی این پژوهش شناخت سازوکار نظارت و تعادل در میان نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، ابتدا به شناسایی و تعریف نهادهای حاکمیتی پرداخته شده است و این مفهوم اولیه با بهره گیری از روش گروه کانونی و نظر خبرگان، جرح و تعدیل شده و تعریفی که مورد اِجماع خبرگان بود، به دست آمد. بر پایه این تعریف، نهادهایی که در قانون اساسی بدان ها اشاره شده تصریح و سازوکار نظارت و تعادل در اصول قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا مشخص شده است. در پایان پژوهش الگوی حاصل از تحلیل محتوا که به تأیید خبرگان رسیده است، ترسیم شد.
۶.

غنی سازی کار – خانواده و رفتارهای کاری نوآورانه؛ سرمایه روان شناختی به مثابه متغیر میانجی

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۱
بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان مدیریت بر اهمیت توسعه، پرورش و استفاده از ظرفیت های نوآورانه بالقوه در رفتار کارکنان برای موفقیت سازمان تأکید دارند. پژوهش های مختلفی برای افزایش ظرفیت های بالقوه نوآوری در رفتارهای کاری کارکنان و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. ازجمله این عوامل می توان به سرمایه روان شناختی و غنی سازی کار و خانواده اشاره کرد؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه غنی سازی کار خانواده با رفتارهای کاری نوآورانه با توجه به نقش میانجی سرمایه روان شناختی است. جامعه آماری این پژوهش را 155 نفر از مدیران و کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی تشکیل می دهند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و نمونه ای متشکل از 110 نفر به روش تصادفی ساده جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. روایی سؤال های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. نتایج مدل معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش را تأیید کرد؛ همچنین نشان داده شد، سرمایه روان شناختی به عنوان متغیر میانجی اثر کامل بر رابطه بین غنی سازی کار-خانواده و رفتارهای کاری نوآورانه دارد.
۷.

الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.
۸.

بررسی نقش شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان در شاخه تولید دانش و فناوری، بر کاهش اثرات تحریم های محصولات الکترونیک فناوری بالا علیه ایران

کلید واژه ها: کارآفرینیتوانمندسازی بخش خصوصیشرکت کوچک و متوسطفاواکاهش اثر تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
در این مقاله ضمن بررسی نقش شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان در کاهش اثر تحریم های بین المللی بر کشور در حوزه محصولات فناوری بالای الکترونیک و در شاخه تولید دانش و فناوری، نقش آمادگی و هماهنگی زیربنایی ترین عوامل اثرگذار در شرکت های دانش بنیان؛ سرمایه انسانی، سرمایه اطلاعاتی و فناوری و سرمایه سازمانی ارزیابی شد. مسیر پژوهش از درون شرکت ها و از دیدگاه دست اندرکاران، صاحبان، مدیران و پژوهشگران شاغل در این شرکت ها بود. نتایج، درباره تأثیر شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با کمک آمادگی و هماهنگی عوامل سه گانه فوق در کاهش اثرات تحریم های بین المللی بر کشور در حوزه محصولات فناوری بالای الکترونیک در شاخه جذب و تولید دانش و فناوری از دیدگاه افزایش کمی و کیفی خروجی ها و کاهش هزینه و قیمت تمام شده برای مصرف کننده را اثبات کرد.
۹.

رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعیرهبری تحولآفریننفوذ آرمانیترغیب فرهیختگیانگیزش الهام بخشملاحظات فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
امروزه تمام سازمانها بویژه سازمانهای عمومی برای حفظ تصویر مثبت از خود نیازمند رعایت مسئولیت اجتماعی خود هستند.بنابراین آشنایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت زیادی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان در شهرداری تهران با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ جامعه آماری این تحقیق را کارکنان و ارباب رجوع شهرداری تهران تشکیل می دهد و جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه و بهره گیری از نمونهگیری خوشه ای انجام شده است . روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون کولموگرو ف-اسمیرنوف، یک نمونه ای و رگرسیون خطی می باشد. t ضریب همبستگی، آزمون با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ها،بین رهبری تحول آفرین(نفوذ آرمانی،ترغیب فرهیختگی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی) و مسئولیت اجتماعی سازمان رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد که م یتواند راهنمای سیاستگذاری در سازمان باشد
۱۰.

بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاریخلاقیت فردیرهبری اصیلسرمایه روانشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
امروزه خلاقیت و نوآوری منابع با ارزشی برای کسب مزیت رقابتی هر سازمان می باشند. یکی از عوامل حیاتی تاثیر گذار بر خلاقیت و نوآوری و ظرفیت های روانشناختی کارکنان، رهبری می باشد.از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه جدیدترین رویکرد رهبری به نام رهبری اصیل با خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 885 نفر از مدیران و کارکنان سازمان نقشه برداری کل کشور تشکیل می دهند. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه و نمونه ای متشکل از 210 نفر به روش تصادفی ساده جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری تحلیل گردید. روایی سوالات تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. نتایج مدل معادلات ساختاری، فرضیات تحقیق را تایید می کند.رهبری اصیل اثر مثبت و معناداری بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت داشته که با توجه به ضرایب مسیر این روابط در سطح نسبتا بالایی می باشد.سرمایه روانشناختی نیز اثر مثبت، معنادار و نسبتا بالایی بر خلاقیت داشته است. همچنین نشان داده شد، سرمایه روانشناختی بعنوان متغیر میانجی اثر محدودی در رابطه بین رهبری اصیل و خلاقیت فردی دارد.
۱۲.

نقش تعادل کار و زندگی در تغییرات نگرش های کاری مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کلید واژه ها: مدل معادلات ساختاریتعادل کار - زندگینگرش های کاریبرنامه های انعطاف پذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۲۷۶
ایجاد تعادل بین کار و زندگی، یکی از مهم ترین دغدغه های کارکنان سازمان ها در عصر کنونی است. به بیان دیگر، موفق ترین کارکنان کسانی هستند که بتوانند بین زندگی کاری و زندگی خود تعادل برقرار کنند. یکی از ابزارهای ایجاد تعادل بین زندگی کاری- خانوادگی ایجاد برنامه های انعطاف پذیر در سازمان ها می باشد. از سازمان هایی که اجرای برنامه های انعطاف پذیر در بین کارکنان (پرستاران) آنان توجیه بیشتری دارد، بیمارستان ها می باشد. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین تعادل بین کار و زندگی با نگرش های کاری می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمام پرستاران بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشکیل می دهند، که از بین آنها 220 نفر به وسیله روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. روایی محتوای ابزار تحقیق با استفاده از نظرات خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. داده های تحقیق از طریق نرم افزار Spss و Lisrel بررسی شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که، تعادل کار- زندگی اثر معناداری بر نگرش های کاری(رضایت شغلی، دلبستگی شغلی، تمایل به ترک خدمت) دارد. نتایج کاربردی در پایان آمده است.
۱۳.

تحلیل کیفی و واکاوی ادغام دستگاههای دولتی:ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی

کلید واژه ها: ادغام سازمان تربیت بدنی و جوانانروش پدیدارنگاریتحلیل آسیب شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۶۳۰
هدف از این مطالعه بررسی نظرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت دولتی در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت دولتی با گرایش های مختلف در دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می دهند. در این مطالعه از 3 روش پدیدارنگاری، تحلیل آسیب شناسانه و تحلیل عوامل تعیین کننده استفاده شده است. روش گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه ای با سؤالی باز انتها، در قالب یک سؤال امتحانی داوطلبانه با عنوان"" نظر تحلیلی خود را در مورد مزایا و محدودیت های تشکیل وزارت ورزش و امور جوانان را ذکر کنید و تحلیل نمایید که آیا این ادغام و تشکیل وزارت با بندهای 10 و 21 و 25 سیاست های کلی تطبیق دارد چگونه؟"" می باشد. همچنین در این مطالعه از روش سه سویه سوزی و تحلیل های چندباره به منظور قابلیت اعتماد مطالعه و یافته های آن استفاده شده است. در پایان تحقیق معایب و مزایای ادغام سازمان جوانان و تربیت بدنی با استفاده از کدهای استخراج شده و مصاحبه های تحلیل شده به کمک نرم افزارNVivo تشریح می شود.
۱۷.

سنجش اثر تسهیلات سیستم بانکی بر صادرات غیرنفتی ایران در قالب سیستم معادلات ظاهرا غیر مرتبط (SUR)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان