مصطفی ابراهیم پور ازبری

مصطفی ابراهیم پور ازبری

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه گیلان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

موانع نوآوری و اولویت بندی آن ها در کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
نوآوری به عنوان عامل کلیدی در رقابت پذیری کش ورها و بنگاه ها ش ناخته می شوداما بنگاه ها در مسیر دستیابی به نوآوری با چالش ها و موانعی مواجه هستند. هدف این مقاله شناسایی موانع نوآوری در کسب وکارهای خانوادگی و همچنین اولویت بندی عوامل شناسایی شده در این نوع کسب وکارها است. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول برای شناسایی و طبقه بندی موانع نوآوری از روش نظریه داده بنیاد و در مرحله دوم برای اولویت بندی آن ها از روش مقایسات زوجی استفاده شده است. مشارکت کنندگان منتخب در تحقیق حاضر، 11 نفر از کارآفرینان برتر و خبرگان استان گیلان است.نتایج تحلیل بیانگر آن است که موانع نوآوری به 6 مقوله شامل: موانع مالی، موانع بازاریابی، موانع مدیریتی، موانع نیروی انسانی، موانع دانشی و موانع محیطی دسته بندی شدند .موانع نیروی انسانی مهم ترین نقش را در افزایش یا کاهش بهره وری ایفا می کند که در پژوهش حاضر به عنوان مهم ترین موانع نوآوری شناخته شدند. نبود کارکنان ماهر و مقاومت کارکنان از مواردی هستند که کارآفرینان به آن اشاره کردند. با توجه به مرحله دوم پژوهش که اولویت بندی موانع نوآوری است، نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل موانع نیروی انسانی بیشترین تأثیر و در دومین مرتبه، موانع محیطی تأثیر بسزایی بر سر راه کارآفرینان در کسب وکارهای خانوادگی ایجاد می کند. همچنین موانع بازاریابی، مدیریتی، مالی و دانشی به ترتیب از عوامل اثرگذار بر نوآوری شناسایی شدند.
۲.

نقش تأثیر ارتباط دانشگاه و صنعت در بهبود عوامل مؤثر در عملکرد پایدار شرکت های کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۳
افزایش توجه جامعه به مسائل مربوط به پایداری الزام توجه به بهبود عملکرد پایدار در شرکت های کوچک و متوسط را ایجاد کرده است. صنایع و شرکت های مختلف برای بهبود عملکرد پایدار نیاز به ارتباط مؤثر و مداوم با دانشگاه ها دارند تا بتوانند از مزایای رقابتی حاصل از آموزش و پژوهش استفاده کنند، معیارهای مختلفی برای بهبود عملکرد پایدار وجود دارند که ازنظر اهمیت ممکن است در شرکت های مختلف متفاوت باشند، شرکت های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت های ذاتی خود توانایی بهبود هم زمان تمام معیارهای عملکرد را ندارند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد پایدار شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از روش کیو و سپس رتبه بندی این عوامل با استفاده از روش بهترین_بدترین می باشد. جامعه آماری این پژوهش نیز شامل خبرگان آگاه در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت می باشد که از سطح استان گیلان، شرکت های کوچک و متوسط شهر رشت انتخاب شدند و درمجموع از 11 خبره استفاده شده است. با انجام روش کیو چهار گروه ذهنی به نام های توانمندسازی، رهبری، بازار گرایی و عملیات شناسایی شدند که هرکدام چهار زیرمعیار نیز داشتند. درنهایت با انجام روش بهترین_بدترین، نتایج نشان داد که مهم ترین عاملی که بر بهبود عملکرد پایدار شرکت های کوچک و متوسط تأثیر دارد و از طریق ارتباط دانشگاه و صنعت بهبود می یابد، رهبری می باشد.
۳.

بررسی تأثیر برداشت نخستینِ مشتری از شخصیت تبلیغ کننده بر اثربخشی تبلیغ: نقش تعدیلگر تجانس خودانگاره مشتری با تبلیغ کننده (مطالعه موردی: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
در دنیای حاضر، دیگر کمّیت تبلیغات مهم نیست و تبلیغات به سوی کیفی سازی پیش می روند؛ به عبارتِ دیگر، اثربخشی تبلیغ، حرف اول و آخر را می زند؛ در این میان دو متغیر مهم «برداشت نخستینِ مشتری از شخصیت فرد تبلیغ کننده» و «تجانس خودانگاره مشتری با مُبلّغ» نقش انکارناپذیری در اثربخشی تبلیغ دارند؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برداشت های نخستینِ مشتری از شخصیت تبلیغ کننده بر اثربخشی تبلیغ با نقش تعدیلگری تجانس خودانگاره است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه گیلان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 بود و نمونه آماری پژوهش 93 نفر از این دانشجویان بودند که به روشِ نمونه گیری دردَسترس انتخاب شدند. پژوهش حاضر ازلحاظ هدفْ کاربردی و ازنظرِ ماهیت نیز توصیفی همبستگی و از نوع تجربی است. ضریب پایایی ترکیبی برای پرسشنامه استاندارد برداشت نخستینِ استین (2004)، اثربخشی تبلیغ رائو و همکاران (2014) و تجانس خودانگاره داس (2014) به ترتیب 864/0، 904/0 و 903/ 0 به دست آمد. برای بررسی روایی محتوا ازنظر خبرگانْ روایی همگرا از میانگین واریانس استخراجی (AVE) و روایی واگرا از ماتریس فورنل لارکر استفاده شد که هر سه روایی مطلوب بودند. داده های جمع آوری از پرسشنامه ها، به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و SmartPLS2 تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد برداشت های نخستینِ مشتری از شخصیت مُبلّغ تأثیری مثبت و معنادار بر اثربخشی تبلیغ دارند. همچنین، نقش تعدیلگری تجانس خودانگاره مشتری با مُبلّغ تأیید شد.
۴.

بررسی تأثیر صمیمیت در شکل گیری نیات رفتاری مشتریان بیمه نسبت به خدمات جدید: نقش میانجی باور و نگرش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
هدف: صمیمیت به عنوان یک مشخصه ی مهم روابط نزدیک خدماتی، تأثیر بالقوه و بسزایی در بهبود رفتار مصرف کننده داشته است. به این ترتیب، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر صمیمیت مشتری بر بهبود باورها، نگرش ها و نیات رفتاری آن ها در مصرف خدمات جدید است. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی است و از منظر روش اجرا و گردآوری اطلاعات در زمره ی پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه (با تأیید روایی و پایایی) از میان مشتریان خدمات جدید شرکت بیمه ایران در شهر رشت (تعداد نامشخص و جامعه نامحدود درنظر گرفته شد) و روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس (تعداد نمونه: 267)، صورت پذیرفت. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش هشت فرضیه مطرح شد و این فرضیه ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار (PLS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که صمیمیت به صورت مثبت و معناداری بر باورها، نگرش ها و نیات رفتاری مشتریان خدمات بیمه ایران تأثیرگذار هستند. همچنین اثر میانجی باورها و نگرش ها بر رابطه ی میان صمیمیت و نیات رفتاری مورد تأیید قرار گرفت. نتایج: صمیمیت با کاهش عدم اطمینان در موقعیت های خرید پیچیده مانند خدمات جدید بیمه، می تواند بهبود نگرش، وفاداری مشتریان و توصیه های مثبت را به همراه داشته باشد. بنایراین، مدیران شرکت های بیمه باید راهبردهای بازاریابی رابطه ای و سفارشی سازی خدمات را در پیش بگیرند و با تقویت مهارت های ارتباطی مناسب در نمایندگان فروش خود، ایجاد رابطه ی صمیمی با مشتریان را تسهیل نمایند.
۵.

تأثیر نوستالژی درک شده بر دلبستگی به مکان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
امروزه برانگیختگی عاطفی مصرف کننده در میان بازاریابان بسیار پرطرفدار شده است. بر کسی پوشیده نیست که دست گذاشتن روی خاطرات گذشته افراد می‌تواند ابزاری عالی برای فروش محصولات به آن‌ها باشد. متخصصین تبلیغات همواره سعی کرده‌اند که محصولاتشان را به خاطرات روزهای ساده و پر آرامش افراد گره بزنند. مکان‌ها و تبلیغات آن‌ها برای جلب بازدیدکنندگان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. لذا هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نوستالژی درک شده بر دل‌بستگی به مکان است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی پیمایشی است. بدین ترتیب برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده ‌شده است. 302 نفر از مشتریان رستوران سنتی "سینی پر" مورد بررسی قرار گرفته و طی آن با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS داده‌ها مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن بود که رابطه بین دل‌بستگی به مکان و نوستالژی درک شده معنادار می‌باشد.
۶.

بررسی نقش قابلیت یکپارچگی دانش بر توسعه مشترک محصول با میانجی گری نوآوری باز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۳۵۰
یکی از بهترین استراتژی ها برای به دست آوردن مزیت رقابتی و کاهش نرخ شکست در توسعه محصول جدید، توسعه مشترک محصول است. سازمان های دانش بنیان به دلیل ماهیت مبتنی بر نوآوری و دانش، نیازمند دریافت ایده و دانش جدید برای تولید محصولات و خدماتی مطابق با بازار هستند، بنابراین این شرکت ها بر نوآوری باز تکیه می کنند و شبکه همکاری با شرکای خارجی را برای دستیابی به فناوری و دانش جدید تشکیل می دهند. از این رو برای اینکه دانش داخلی و خارجی بتواند در فرایند توسعه محصول قابل استفاده شود، نیاز است تا شرکت ها قابلیت یکپارچگی دانش را در خود تقویت نمایند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر قابلیت یکپارچگی دانش بر توسعه مشترک محصول با میانجی گری نوآوری باز است. داده ها با استفاده از پرسشنامه از 70 مجموعه دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی ( PLS ) انجام شد. نتایج نشان داد، قابلیت یکپارچگی دانش به طور غیر مستقیم و از راه نوآوری باز تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مشترک محصول دارد اما به طور مستقیم تأثیری ندارد. همچنین قابلیت یکپارچگی دانش اثر مثبت و معناداری بر نوآوری باز دارد و نیز نوآوری باز اثر مثبت و معناداری بر توسعه مشترک محصول دارد.
۷.

تأثیر عدم اطمینان محیطی، انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی بر عملکرد شرکت: نقش تعدیلگری ظرفیت جذب عملیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
امروزه سازمان ها در محیطی که با تغییر روزافزون همراه است، باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند تا بتوانند هم تهدیدات غیرقابل پیش بینی و فرصت های موجود در آینده نامطمئن را مدیریت کنند و هم منجر به عملکرد بهتر گردند. آن ها همچنین می بایست فرایندهای خود را برای دستیابی به کارایی عملیاتی بهینه سازند. از طرفی، ظرفیت جذب عملیاتی یک قابلیت یادگیری مهم است که ممکن است توضیح دهد چرا برخی از شرکت ها، قادر به ایجاد پاسخ مؤثرتری به عدم اطمینان محیطی هستند. در این پژوهش تأثیر عدم اطمینان محیطی با میانجیگری انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی و تعدیل گری ظرفیت جذب عملیاتی بر عملکرد شرکت های تولیدی و همچنین تأثیر انعطاف پذیری تولید بر کارایی عملیاتی مورد آزمون واقع شده است. ابزار مورداستفاده به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که توسط مدیران 101 شرکت تولیدی فعال در شهرستان رشت تهیه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز، از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که می توان عملکرد شرکت را با افزایش انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی بالا برد و همچنین با افزایش انعطاف پذیری، پاسخ مؤثرتری به تغییرات محیطی داد. نتایج پژوهش تأثیر انعطاف پذیری تولید بر کارایی عملیاتی و همچنین تعدیل گری ظرفیت جذب عملیاتی را تائید می کند.
۸.

نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۹۳
طی سالهای اخیر با تغییر شرایط در بازارهای جهانی و رقابت مابین زنجیره های تأمین، سازمان ها دریافته اند که برای رشد و بقا در محیط پرتلاطم امروزی باید تمام تلاششان را در خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار به کار گیرند. از طرفی فشار مشتریان و خواست ذینفعان، سازمانها را در توجه به مولفه های توسعه پایدار همچون مباحث اجتماعی و زیست محیطی مجاب نموده و موجب پدیدآمدن مفهومی به عنوان مدیریت زنجیره تأمین پایدار گردیده است. تحقیق حاضر از طرفی به تاثیرات عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار و روابط بین فعالیتهای درونی و بیرونی آن میپردازد و در نهایت به این میپردازد که چگونه انتخاب و به کارگیری فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین پایدار میتواند سازمان را در ایجاد مزیت رقابتی پایدار یاری رساند. این مطالعه در صنایع موجود در کرمانشاه با نمونه ای شامل 41 واحدتولیدی، و روش حداقل مربعات جزئی انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد عوامل فشار مشتری و نوآوربودن شرکت بر فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار موثر است و همچنین تاثیر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار در خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان را تایید مینماید.
۹.

بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت با میانجی گری دوسوتوانی نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
دستیابی به عملکرد بالا یکی از دغدغه های مدیران شرکت ها است. شرکت های تولیدی با سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، همواره درصدد به کارگیری نوآوری های حاصل از پژوهش ها و تأثیر آنها بر موفقیت شرکت ها در بازار هستند. توازن میان بازارگرایی و به کارگیری آن( بازارگرایی انفعالی و فعال) و تأثیر آن بر عملکرد شرکت، پرسش بسیاری از مدیران این گونه شرکت هاست. آنچه در بین بسیاری از پژوهش های مربوط به بازارگرایی، و عملکرد شرکت مغفول مانده، نقش مؤلفه های دوسوتوانی نوآوری در این رابطه است که این پژوهش در پی پرکردن این شکاف است. در این پژوهش، تأثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی دوسوتوانی نوآوری، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده به منظور گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه می باشد که توسط مدیران ارشد 79 شرکت تولیدی شهر صنعتی در رشت تکمیل شده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که بازارگرایی بر دوسوتوانی نوآوری تأثیر مثبت دارد و همچنین دوسوتوانی نوآوری بر عملکرد تأثیر مثبتی دارد. همچنین نقش مستقیم بازارگرایی بر عملکرد شرکت مورد تأیید قرار نگرفت اما نقش دوسوتوانی نوآوری به عنوان متغیر میانجی تایید شد.
۱۰.

تأثیر قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی چابکی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
با توجه به افزایش رقابت میان شرکتها و پویایی محیط، شرکتها باید به سمت کسب و حفظ قابلیتهایی مانند قابلیتهای پویا حرکت کنند که آن ها را قادر به سازگاری سریع با نیازهای جدید و کسب عملکرد برتر می کند . ازآنجاکه یکی از راه های دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برتر یکپارچگی با تأمین کنندگان است، در این مقاله تأثیر قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده به عنوان یک نوع قابلیت پویا که شامل سه قابلیت فرعی درک یکپارچگی، اجرای یکپارچگی و ارتقای یکپارچگی با تأمینکننده است بر عملکرد شرکت بررسی شده است. به این دلیل که قابلیت یکپارچگی با تأمینکننده می تواند از طریق وجود توانمندیهای دیگری در سازمان بر ارتقای عملکرد تأثیر داشته باشد؛ بنابراین نقش میانجی چابکی سازمانی نیز بررسی شده است. فرضیههای پژوهش با استفاده از نمونهای شامل 80 شرکت تولیدی فعال واقع در شهر صنعتی رشت بررسی شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود و جمعآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شد. مدلسازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی به منظور تحلیل دادهها به کار رفت. نتایج نشان میدهد که قابلیت یکپارچگی با تأمینکننده به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکتها دارد.
۱۱.

تأثیر فعالیت های اکتشاف و بهره برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد بازار فعالیت های بهره برداری بازار فعالیت های اکتشاف بازار مشارکت با تأمین کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۵
در دنیای رقابتی امروز، صنایع مختلف به این نتیجه رسیده اند که به علت بقا در جهان رقابتی امروز، بهبود مستمر در عملکرد سازمانی امری ضروری است. امروزه سازمان ها به دنبال افزایش سودآوری و حداکثر کردن عملکرد بلندمدت سازمان هستند. در این میان درک اثرات اقتضایی فعالیت های بازار بر عملکرد سازمان اهمیت زیادی دارد. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فعالیت های اکتشاف و بهره برداری بازار بر عملکرد بازار شرکت با توجه به نقش تعدیل گری مشارکت با تأمین کننده می باشد. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث نحوه گردآوری و اجرا، توصیفی- علی و روش جمع آوری اطلاعات از نوع پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران 51 شرکت فعال از شرکت های تولیدی کوچک و متوسط استان مازندران می باشد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهش از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت های بازاریابی( اکتشاف و بهره برداری ) بر عملکرد بازار با تعدیل گری مشارکت با تأمین کننده موثر است.
۱۲.

بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و دو سوتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصولات جدید با تعدیل گری شدت نوآوری محصول در صنعت خودروسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۵
با توجه به گسترش رقابت و تغییرات مداوم محیط کسب وکار در دنیای امروز، در پیش گرفتن اقدامات راهبردی مناسب به منظور توسعه محصولات جدید با عملکردی مناسب حیاتی است. صادرات به عنوان یک راهبرد مهم برای گسترش بازار عرضه محصول از بازارهای محدود داخلی به بازار بزرگ بیرونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. عوامل مختلفی بر عملکرد صادراتی محصولات جدید تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و دو سوتوانی نوآوری (به عنوان عوامل داخلی) بر عملکرد صادراتی محصولات جدید با توجه به نقش تعدیل گری شدت نوآوری محصول (به عنوان عامل بیرونی) انجام شد. برای این منظور با استفاده از ابزار پرسش نامه، نظرات 81 نفر از مدیران صنعت خودروسازی جمع آوری گردید و داده های بدست آمده، به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که گرایش به کارآفرینی بر قابلیت دو سوتوانی نوآوری و عملکرد صادراتی محصولات جدید تاثیر معناداری دارد. همچنین تاثیر دو سوتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصولات جدید مورد تایید قرار گرفت. شدت نوآوری محصول رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد صادراتی محصولات جدید و رابطه بین دو سوتوانی نوآوری و عملکرد صادراتی محصولات جدید را تعدیل می کند
۱۳.

تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۳
این مقاله به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش و پنج فرایند اصلی آن شامل کسب، ثبت، خلق، انتقال و کاربرد دانش در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (استان گیلان) می پردازد. امروزه سازمان ها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات خود و بهبود فرایندهایشان را کسب نمایند، میان کارکنانشان نشر دهند، و در تمامی فعالیت های روزانه خود بکار گیرند. شناخت عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه در بکارگیری اثربخش سرمایه های فکری سازمان است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می گردد . این تحقیق با توجه به اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها در پی شناخت عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد است . هدف اصلی تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گیلان است. به علت بزرگ بودن جامعه تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات و توزیع پرسشنامه، از روش نمونه گیری تصادفی گروهی استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر الگو معادلات ساختاری است. برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه ها نیز پس از جمع آوری داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری بر مدیریت دانش و پنج فرایند اصلی آن دارد.
۱۵.

تحلیل بهره وری صنایع تبدیلی برنج استان گیلان با روش تابع تولید و تحلیل پوششی داده ها

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۵
وجود حجم بالای ضایعات در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان، سالانه خسارات هنگفتی به اقتصاد برنجکاران وارد کرده و بیانگر پایین بودن بهره وری عوامل به کار گرفته شده در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید است. لذا هر گونه تحول در راستای استفاده کارا و اثربخش از نهاده ها در گرو سنجش بهره وری کل نظام تولیدی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و هدف کلی آن اندازه گیری بهره وری و بررسی عوامل موثر بر آن در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان است. داده های مورد نیاز را به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 130 واحدی از کارخانجات برنجکوبی گردآوری کرده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برآورد کرده ایم.برای اندازه گیری و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از روش تابع تولید و برای رتبه بندی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که ارتفاع شلتوک در بستر خشک کن، شکاف فناوری و شکاف تولید بالفعل از تولید بالقوه دارای تاثیر منفی و شدت سرمایه،تعداد روزهای کاری، استفاده از ارقام بومی و سهم شلتوک خریداری شده توسط کارخانه از کل شلتوک مصرفی تاثیری مثبت بر بهره وری بنگاه های مورد بررسی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان