کامران فیضی

کامران فیضی

مدرک تحصیلی: استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
۱.

ارائه الگوی همسوسازی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب وکار در راستای بهبود عملکرد در نظام بانکداری(مورد مطالعه: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 326 تعداد دانلود : 245
این تحقیق با هدف ارائه الگوی همسوسازی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب وکار در راستای بهبود عملکرد در نظام بانکداری و به صورت مشخص بانک ملت انجام شد. این پژوهش مبتنی بر فلسفه تجربه گرایانه است و به روش قیاسی-استقرایی صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش بنیادی است و از منظر روش گردآوری داده ها، درزمره پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد و یک پژوهش آمیخته است. جامعه آماری این مقاله شامل اساتید و خبرگان باتجربه مدیریت بانک ملت است. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شده است.  در نهایت 11 نفر از خبرگان واجد شرایط در این مطالعه شرکت کردند. در این پژوهش برای شناسایی مقوله های زیربنایی مدیریت عملکرد از روش فراترکیب استفاده شده است. همچنین با استفاده از مدلسازی تفسیری-ساختاری به ارائه مدل همسوسازی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب وکار جهت بهبود عملکرد بانکی پرداخته شده است. نتایج نشان داده است زیرساخت های فناوری اطلاعات بر استراتژی فناوری اطلاعات تأثیر می گذارد. فرایندهای نظام بانکی نیز بر استراتژی کسب وکار تأثیر گذار است. برهمکنشی و همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب وکار موجب افزایش کیفیت خدمات بانکی می شود.  افزایش کیفیت خدمات بانکی نیز منجر به بهبود عملکرد بانکی می گردد.
۲.

مدلی برای کنترل ریسک سرویس تأمین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تامین مالی جمعی کنترل ریسک حامی مالی زیرساخت تبادل اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 782
در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو و یا مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی مالی، درخواست کننده مالی، زیرساخت و تبادل اطلاعات و مولفه های ناشی از هریک با بررسی های کیفی شناسایی شدند. از آنجاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آنها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند و به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند از اینرو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار "تامین مالی جمعی " با سرویس های خود برای استفاده از این رویکرد در اکوسیستم کسب و کار خود باشند لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از نظر سرویس های بانکداری صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در دو سطح خبرگان(تیم دلفی) و عمومی استفاده گردید و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظوراعتباریابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودندو حامی مالی و زیرساخت بیشترین تاثیر را در ریسک های مدل تست شده داشته اند و لذا در پیاده سازی مدل با حساسیت بیشتری می
۳.

عوامل موثر در بهبود ظرفیت جذب در همکاری های فناورانه اپراتورهای موبایل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری باز استراتژی عملکرد سازمانی نوآوری استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 92 تعداد دانلود : 445
محیط پوبا و سرعت بالای تغییرات فناوری، از مهمترین محرک های توسعه فناوری و نوآوری در صنعت ICT است، سرعت بالای جریان دانش موجب شده بسیاری از شرکت ها در کسب و بکارگیری آن دچار مشکل و سردرگمی شوند. لذا توجه به بهبود ظرفیت جذب بازیگران فعال در این صنعت به منظور افزایش مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی ضروری است. چراکه نشان از توانمندی سازمان در تشخیص اطلاعات بیرونی جدید، جذب و به کارگیری آن در راستای اهداف شرکت دارد. از آنجایی که ظرفیت جذب را می توان تابعی از تحولات محیط در شرکت دانست لذا همکاری فناورانه ما بین شرکت ها بعنوان یک عامل محیطی موثر بر سازمان، بر ظرفیت جذب موثر است، بدین ترتیب هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر بهبود ظرفیت جذب از طریق همکاری های فناورانه در اپراتورهای موبایل در ایران بعنوان یکی از پیشتازان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این پژوهش با روش تحقیق آمیخته و با 5 فرضیه ارائه شده است. برای تحلیل نتایج حاصل از بخش کیفی تحقیق، از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی، قابلیت پویای سازمان، گشودگی سازمان، خلاقیت و نوآوری سازمان، عوامل موثر بر بهبود ظرفیت جذب در همکاری های فناورانه در اپراتورهای موبایل می باشند.
۴.

مدلی ریاضی برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در زنجیره تامین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی ریاضی غیرقطعی تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 560
نظر به اهمیت تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی در جهت تامین سرمایه در گردش و سودآوری آنها، این تحقیق به ارائه یک مدل ریاضی برای تامین مالی این شرکتها به روش فاکتورینگ در زنجیره تامین پرداخته است. فاکتورینگ به عنوان یکی از شیوه های مهم تأمین مالی در دنیای تجارت بوده که بیشتر در مورد شرکتهای کوچک و متوسط کاربرد دارد. لذا این تحقیق با در نظر گرفتن رابطه شرکت با بانک، تامین کنندگان و خریداران مبتنی بر یکپارچگی جریانات مالی و فیزیکی در زنجیره تامین به تامین مالی شرکت مورد نظر به روش مذکور پرداخته است. به منظور تحلیل روایی روشهای تامین مالی، اهداف ، پارامترها و متغیرهای مهم در مدلسازی از دیدگاه خبرگان مبتنی بر شاخص نسبت روایی محتوایی استفاده شده است. اهداف مدل سازی، حداکثر سازی سود و رسیدن به نقدینگی مطلوب در دوره های زمانی بوده و به منظور حل مدل از برنامه ریزی آرمانی و به منظور پوشش شرایط عدم قطعیت از برنامه ریزی بازه ای استفاده شده است. در نهایت مدل با استفاده از نرم افزار GAMS و حل کننده CPLEX حل شده و نتایج حاصل علاوه بر پیشنهاد جریانات مناسب مالی و فیزیکی در زنجیره تامین، یک برنامه مناسب تامین مالی به روش فاکتورینگ به شرکت کوچک و متوسط تولیدی در جهت تامین نقدینگی لازم در هر دوره و افزایش سودآوری پیشنهاد نموده است.
۵.

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکت های کوچک و متوسط در زنجیره تأمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی ریاضی غیرقطعی تامین مالی شرکت کوچک و متوسط زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 961
به علت محدود بودن روشهای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط، انتخاب روش تامین مالی این نوع شرکتها جهت تامین نقدینگی و سودآوری از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا این تحقیق به ارائه یک مدل برای تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط مبتنی بر عاملیت حسابهای دریافتنی با در نظر گرفتن جریانات مالی و فیزیکی شرکت با اجزای زنجیره تامین شامل بانک و خریداران محصولاتش پرداخته است. در این پژوهش بر خلاف روشهای تامین مالی سنتی که بدون در نظر گرفتن موقعیت شرکت در زنجیره تامین بوده تلاش شده است که یک مدل برنامه ریزی ریاضی به منظور تامین مالی شرکت کوچک و متوسط در زنجیره تامین با در نظرگرفتن هم زمان ابعاد فیزیکی و مالی و در چارچوب یک نگرش کل گرا و سیستمی ارائه گردد. در این تحقیق مبتنی بر رویکرد توسعه ای-کاربردی مدل ارائه و به منظور حل آن از برنامه ریزی آرمانی و جهت پوشش شرایط عدم قطعیت از برنامه ریزی بازه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که روش تامین مالی پیشنهادی از لحاظ ایجاد سود و رسیدن به نقدینگی مطلوب نسبت به روش سنتی تامین مالی مبتنی بر وام برتری دارد.
۶.

چالش های بازآفرینی حکمرانی فناوری اطلاعات در بنگاه های دولتی بهره بردار از رویکرد رایانش ابری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی فناوری اطلاعات رایانش ابری بنگاه دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 509
در دوره کنونی، سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات روزبروز افزایش یافته و موضوع حکمرانی فناوری اطلاعات و همراستایی استراتژیک بین اهداف فناوری اطلاعات و کسب و کار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. همچنین رشد چشم گیر رویکرد رایانش ابری و چالش های حکمرانی مرتبط با آن، مدیران کسب و کار را با مسئله چند بعدی برای حکمرانی فناوری اطلاعات مواجه کرده است. یکی از ابعاد پیچیدگی فوق، وابستگی حکمرانی رایانش ابری به زمینه، بافت و ماهیت سازمان است و از این رو در این مقاله چالش های بنگاه های تولیدی دولتی به عنوان یکی از بازیگران زیست بوم صنعتی و اقتصادی کشور در بازآفرینی حکمرانی فناوری اطلاعات خود مبتنی بر رویکرد رایانش ابری با بهره گیری از نظرات 94 خبره با ابزار پرسش نامه و مصاحبه شناسایی و اولویت بندی شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 18 چالش اساسی در 9 محور وجود دارد که محورهای فرهنگی، هدایت و راهبرد مهم ترین محورهای چالش برانگیز در مسیر تحقق اهداف حکمرانی رایانش ابری و چالش های پنهان کاری و عدم شفافیت بنگاه های دولتی، عدم آشنایی مدیران فناوری اطلاعات با کسب و کار بنگاه، امنیت اطلاعات، مناسب سازی نشدن چارچوب های حکمرانی موجود و عدم اعتقاد مدیران کسب و کار به جایگاه راهبردی و اثرگذار فناوری اطلاعات در تحقق اهداف بنگاه، پنج چالش مهم این بنگاه ها است.
۷.

هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی و عوامل مؤثر بر فرایند آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش رقابتی شبکه های اجتماعی متن کاوی تحلیل مضمون.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 23
باتوجه به گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی و غنی تر شدن محتوای موجود در این شبکه ها، استفاده از مدل های مختلف هوش رقابتی مبتنی بر محتوای تولید شده کاربران، به یکی از علاقه مندی های بسیاری از سازمان ها و ارگان ها تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مراحل مختلف فرایند هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه اجتماعی است. پژوهش به صورت کیفی و در قالب یک پژوهش کاربردی برنامه ریزی و اجرا شده است. در این پژوهش با استفاده از مرور نظام مند پژوهش های پیشین، عوامل مختلف اثرگذار بر چرخه هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی، شناسایی شده و سپس این عوامل کدگذاری و با استفاده از تحلیل مضمون در مضامین مختلف دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش ضمن خلاصه سازی و معرفی پژوهش های برتر قبلی، نشان می دهد فرایند هوش رقابتی مبتنی بر شبکه های اجتماعی شامل چهار مرحله طرح ریزی و جهت دهی، جمع آوری داده ها، تحلیل و انتشار نتایج است. در این پژوهش، درمجموع ۲۴ عامل مؤثر مختلف شناسایی شده است که هرکدام در کمّیت و کیفیتِ بخشی از نتایج به دست آمده از مراحل یادشده مؤثرند. سازمان ها برای استفاده بهتر از مزایای هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی، باید به این عوامل توجه بیشتری داشته باشند.
۸.

مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیکی نهادهای عمومی (مطالعه موردی شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات الکترونیکی ارزش گذاری قیمت گذاری ارزیابی سازمان های غیر انتفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 954
در این تحقیق با ترکیب روش های کمی وکیفی اقدام به تهیه مدلی سه متغیره برای ارزشگذاری خدمات الکترونیک سازمانهای ارائه دهنده خدمات الکترونیکی عمومی و مطالعه موردی سامانه صدور مجوز سالیانه طرح ترافیک که تماما" به صورت الکترونیک عرضه می گردد، شده است. مبنای تدوین مدل مذکور، استفاده از نظرات گروه خبره (با استفاده از روش دلفی)، تعیین روابط بین متغیرها (با استفاده از تکنیک دیمتل) و در نهایت استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی برای تایید روایی سازه. برای این تحققیق 4 فرضیه شامل: استفاده از نظر مشتریان، محاسبه هزینه های سخت افزاری، نرم افزاری و اداری تعیین شد. دو متغیر نخست کمی بوده و داده های آن از دفاتر مالی استخراج شده است. اما، متغیر سوم کیفی بوده و از طریق رابطه همبستگی با دو متغیر قبلی اقدام به تعیین ارزش کمی برای آن شده است.یافته های این تحقیق هم جهت با تحقیقات گذشته شامل مطالعات گانت و همکاران می باشد.
۹.

چهارچوب مفهومی مؤلفه های آموزشی فناوری تولید الکترونیکی جهت آموزش مهندسان با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری

تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 637
در طول سه دهه گذشته آموزش فنی و مهندسی در کشورهای درحال توسعه رشد زیادی داشته و تمرکز آموزش های مهندسی در این کشورها بر پایه تدریس مبانی فناوری های نوین بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین چهارچوبی برای تبیین مؤلفه های آموزشی فناوری تولید الکترونیکی جهت آموزش مهندسان است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق آمیخته و در سه مرحله صورت پذیرفته است. ابتدا از روش هفت مرحله ای فراترکیب باروسو و سندلوسکی جهت تدوین چهارچوب مفهومی اولیه تحقیق استفاده شده است. در مرحله دوم با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشی چهارچوب تکمیلی تحقیق حاصل شده و در مرحله سوم به منظور اعتبار سنجی کمّی چهارچوب پیشنهادی از آزمون های مختلف آماری و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. همچنین برای بررسی صحت و سقم فرضیات و آزمون چهارچوب پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری و از روش تحلیل مسیر در نرم افزار SmartPLS3  استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان دهنده برازندگی مناسب چهارچوب مفهومی پژوهش بود. بدین ترتیب الگوی نهایی تبیین مؤلفه های آموزشی فناوری تولید الکترونیکی برای آموزش مهندسان با دو مؤلفه اصلی آموزش های مدیریتی و آموزش های فناوری و با هشت زیرمؤلفه: سیستم مدیریت الکترونیکی، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتریان، فناوری های پیشرفته تولید، فناوری های نوین ارتباطی، فناوری نگهداری و تعمیرات الکترونیکی، فناوری عیب یابی الکترونیکی و فناوری داد و ستد الکترونیکی مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
۱۰.

الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان های دفاعی – نظامی مبتنی بر الگوی ITIL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL) خدمات فناوری اطلاعت و ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 288
ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیاری از خدمات خود را از طریق راه کارهای فناوری اطلاعات ارائه می دهد ازاین رو مدیریت مناسب این خدمات پیش از استقرار در ارتش احساس می شود. ITIL یکی از معروف ترین چارچوب ها برای تحقق مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است. هدف این تحقیق، دست یابی به الگوی پیاده سازی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی ITIL است. تحقیق حاضر از منظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از منظر روش در گروه تحقیقات آمیخته (کیفی – کمی) قرار دارد که در 3 مرحله انجام پذیرفته است. در مرحله اول با بررسی اسناد، مقالات علمی و مطالعات پیشین الگوی مفهومی اولیه تحقیق (شامل 29 مولفه) شکل گرفته است. سپس در مرحله دوم با انجام مصاحبه با خبرگان (به روش دلفی) الگوی تکمیلی تحقیق با 30 مولفه تدوین شده و در مرحله سوم به منظور اعتبارسنجی کمی الگوی پیشنهادی، از آزمون های مختلف آماری و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی تایید فرضیات و الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Smartpls3 بهره برداری شده است. پس از تایید مساعد بودن ضرایب (t-value) به بررسی الگوی تحقیق بر اساس شاخص های مختلف پرداخته شده است. بررسی شاخص های نهایی نشان می دهد الگوی پیشنهادی از برازش مناسب برخوردار می باشد. بدین ترتیب الگوی پژوهش با 5 مولفه اصلی و 30 زیر مولفه مورد تایید نهایی قرار گرفت.
۱۱.

چگونگی ایجاد ارزش کسب وکار از طریق فناوری اطلاعات (مطالعه موردی در تولید خودرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش فناوری اطلاعات ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات بهره وری فناوری اطلاعات سهم فناوری اطلاعات در کسب وکار سهم فناوری اطلاعات در تولید خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 578
این پژوهش با هدف تدوین مدل ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات به منظور تبیین ارزش فناوری اطلاعات در کسب وکار و اندازه گیری سهم فناوری اطلاعات در عملکرد سازمان اجرا شده است. برای بررسی همه جانبه موضوع با استفاده از داده های کیفی، از روش تحقیق آمیخته با طرح ترکیبی متوالی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق در مرحله نخست مطالعه موردی با ماهیت اکتشافی و در مرحله دوم گروه های کانونی است. شرکت سایپا به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید خودرو در ایران به عنوان مورد/نمونه انتخاب شده است. داده های مختلف کیفی با رویکرد مصاحبه، بررسی اسنادی و مشاهده گردآوری و تحلیل شدند. یافته های تحقیق، مؤلفه ها و ابعاد مدل ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات در تولید خودرو را شناسایی کرد که شامل روابط بین ابعاد مختلف مدل و قضایای نظری در خصوص سهم فناوری اطلاعات در ایجاد ارزش کسب وکار است. به منظور اطمینان از تعمیم پذیری نتایج، ضمن مقایسه یافته ها با پیشینه تحقیق، از کفایت نظری مدل اکتشافی اطمینان حاصل شد.
۱۲.

الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری الکترونیکی معادلات ساختاری مؤسسات آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 851
هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای یادگیری الکترونیکی در کشور ایران است. این پژوهش، از نوع آمیخته بوده و در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول؛ کاربردی توسعه ای با جامعه آماری خبرگان مطرح دانشگاهی حوزه یادگیری الکترونیکی، روش نمونه گیری هدفمند-ملاک محور و روش های گردآوری داده ، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه. مرحله دوم؛ همبستگی (معادلات ساختاری) با نمونه آماری۳۷۶ نفری از اعضای هیأت علمی، مدیران و کارشناسان فنی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر ابعاد تدوین، محتوا، پشتیبانی، راهبرد آموزشی، رابط کاربری، بازاریابی اینترنتی، فناوری، کانال ارتباطی، عوامل فردی بر رضایت کاربران و کارایی یادگیری الکترونیکیِ مؤسسات آموزش عالی ایران را تایید کرده است. همچنین متغیر کانال ارتباطی، بر محتوا و رضایت کاربران تأثیری مثبت و معنادار داشته و تأثیر مثبت و معنادار رضایت کاربران بر کارایی یادگیری الکترونیکی نیز تأیید شده است.
۱۳.

طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری تاب آوری سازمانی مرور سیستماتیک تحلیل عاملی تأییدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 532
تحقیقات نشان داده اند که توانایی و قابلیت سازمان های یک جامعه در مدیریت بحران ها و چالش ها، تأثیر قابل توجهی بر توانایی آن جامعه در مواجهه با بحران ها و کیفیت بازیابی از چالش ها دارد. سازمان ها با خدمات ضروری که در زمان های بحران ارائه می کنند، نقش بسیار مهمی در سرعت بازگشت جامعه به شرایط عادی ایفا می کنند. از این رو تاب آوری سازمانی به معنای ظرفیت سازمان در پیش بینی بحران، کاهش اثرات و مقاومت در برابر آسیب های آن، پاسخ و واکنش مناسب و نهایتاً بازیابی از شرایط بحرانی، اخیراً تبدیل به یک موضوع مهم در تحقیقات سازمانی شده است. در این راستا، این مقاله می کوشد، با شناسایی شاخص ها و ابعاد تاب آوری سازمانی و نهایتاً طراحی مدلی برای آن، به سازمان ها در دستیابی به تاب آوری کمک کند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش برای طراحی مدل، کیفی از نوع مرور سیستماتیک و مصاحبه با خبرگان است. مدل طراحی شده پس از تحلیل عاملی تأییدی، نهایتاً برای ارزیابی تاب آوری سه سازمان فعال در صنعت چرم کشور مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از وضعیت نامناسب سازمان های مورد بررسی در شاخص تاب آوری سازمانی و نیاز به برنامه ریزی جدی و دقیق برای ارتقای آن در این سازمان ها دارد. مدل ارائه شده قادر است پس از ارزیابی وضعیت تاب آوری در سازمان ها، نقاط قوت و ضعف آنها در این شاخص را شناسایی و پیشنهادهایی کاربردی برای کمک به تاب آور شدن آن ها (و یا بهبود و ارتقای آن) ارائه کند.
۱۴.

چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش فناوری اطلاعات ارزش کسب و کار فناوری اطلاعات سهم فناوری اطلاعات در کسب و کار فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 177 تعداد دانلود : 365
فناوری اطلاعات یکی از توانمندسازهای مهم در کسب و کار است. سهم فناوری اطلاعات در سازمان به خصوص در بخش طراحی، تامین و تولید غیر قابل انکار بوده و نیاز به بررسی و اندازه گیری ارزش کسب و کار فناوری اطلاعات را دوچندان می کند. این تحقیق با هدف تدوین چارچوب علمی جهت تعیین و سنجش ارزش کسب و کار فناوری اطلاعات انجام گردید و تمرکز آن یافتن مبنای تئوریک جهت تبیین ارزش فناوری اطلاعات در کسب و کار و اندازه گیری سهم فناوری اطلاعات در عملکرد سازمان است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع تحقیق که علی رغم تحقیقات چندجانبه هنوز مورد مناقشه باقی مانده، روش فراترکیب انتخاب گردید. نمونه مورد بررسی از بین متون و مطالعات انجام شده در خصوص موضوع تحقیق بین سال های1990 تا 2017 میلادی و 1380تا 1395 شمسی انتخاب گردید. مطالعات متعدد پس از گردآوری از منابع علمی آنلاین و کتابخانه ای، بررسی، کنترل و ارزیابی گردید و پس از انتخاب نهایی نمونه مورد مطالعه، با رویکرد شش مرحله ای فراترکیب نتایج تحقیق استخراج و جهت تحلیل و کدگذاری آماده سازی شد. در نهایت یافته های تحقیق که نشان دهنده چارچوب علمی جهت تبیین ارزش کسب و کار فناوری اطلاعات است استخراج و به منظور اطمینان از تعمیم پذیری نتایج با پیشینه تحقیق مقایسه و از کفایت نظری چارچوب اکتشافی اطمینان حاصل گردید.
۱۵.

مدل پیاده سازی مدیریت امنیت فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استاندارد ایزو 27001 بانکداری دارایی گواهی نامه مدیریت امنیت اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 495
بر اساس پیچیدگی و تفاوت فرایندیِ بانک های ایرانی با سایر کشورهای توسعه یافته و در راستای پیاده سازی اثربخش مدیریت امنیت در حوزه فناوری اطلاعات، تاکنون اقدام مناسبی انجام نشده است. از این رو هدف از اجرای این پژوهش، ارائه مدل قدرتمند با انتخاب کنترل های امنیتی مناسب به منظور محافظت از دارایی های اطلاعاتی بانک هاست. در این مدل، ابتدا اصل های مندرج در استاندارد ایزو 27001 استخراج شد، سپس با مطالعه بهترین تجربه های جهان درباره موضوع از سال 2008 تا 2016، از طریق روش توصیفی و کیفی، نکات منطبق بر مدیریت امنیت اطلاعات در صنعت بانکداری به آن اضافه شد. در ادامه با مطالعه عملکرد بانک های ایرانی در خصوص برخورد با پیاده سازی نظام مدیریت امنیت فناوری اطلاعات به کمک ابزار اقدام پژوهی، بندهایی که مانع اجرایی شدن حقیقی این استاندارد می شد، حذف شدند و در نهایت یک مدل مفهومی، حاوی دستورالعمل های اجرایی با در نظر گرفتن کلیه اصول استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات و متمرکز بر ویژگی مؤسسه های بانکی ایران پیشنهاد شد.
۱۶.

مدل ارزش گذاری خدمات الکترونیک (فناوری اطلاعات) در مؤسسات بزرگ غیرانتفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات الکترونیکی ارزش گذاری قیمت گذاری ارزیابی سازمان های غیرانتفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755 تعداد دانلود : 288
تحقیق حاضر مدلی را برای ارزش گذاری خدمات الکترونیک در مؤسسات غیرانتفاعی به تصویر می کشد. اندیشه این مدل از خلأ تحقیقات در این زمینه نشات گرفته است. با توجه به این موضوع، متغیرهای مستقل برای ارزش گذاری خدمات الکترونیک بر مبنای روش استقرایی و تئوری مفهوم سازی بنیادی از بطن نظرات اعضای جامعه تحقیق استخراج شد. این متغیرها شامل موضوعات مرتبط با حاکمیت، ابزار و مشتریان است. شاخص های مربوط به سنجش دو متغیر حاکمیت و ابزار از طریق مراجعه به سیستم های مالی و بر مبنای روش حسابداری قیمت تمام شده قابل اندازه گیری است؛ اما تعیین ارزش (ریالی) برای متغیر مشتریان از این طریق امکان پذیر نبوده است؛ بنابراین، فرایندی تدوین گردید که با استفاده از مبانی نظری موجود شامل روش ارزش گذاری نسبی در حسابداری، مدل ارزیابی دلون و مکلین و مهندسی ارزش، اندازه و چگونگی تأثیر این متغیر بر دو متغیر حاکمیت و ابزار شناسایی شود. در ادامه و به منظور آزمون مدل و فرایند تدوین شده، اقدام به ارزش گذاری خدمات الکترونیکی صدور مجوز طرح ترافیک توسط شهرداری تهران شد. نتیجه کسب شده از طریق تعیین ارزش (ریالی) خدمات الکترونیک امکان استفاده از این مدل در شرایط واقعی را تائید کرد.  
۱۷.

شناسایی موانع نوآوری سازمانی در سازمان آموزش شرکت ملی نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع نوآوری تحلیل محتوا نوآوری سازمانی آموزش سازمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی تحول سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 905
در این مقاله بر اهمیت و ضرورت نوآوری در سازمان تأکید شده و به دنبال آن به دلیل نقش و تأثیر آموزش در عملکرد و موفقیت سازمان ها، نوآوری در آموزش شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اصلی شناسایی موانع نوآوری در آموزش سازمانی می باشد که برای این کار از روش تحقیق کیفی و فن تحلیل محتوا استفاده شده است. در واقع هدف از این پژوهش یافتن پاسخ این پرسش است که عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در آموزش شرکت ملی نفت ایران کدام است؟ برای یافتن این عوامل و به نوعی موانع نوآوری در آموزش سازمان از ابزار مصاحبه استفاده شده تا ضمن توجه به جو سازمان، مهم ترین موانع از طریق مصاحبه باز با خبرگان کشف گردد. افراد مصاحبه شونده، خبرگان آموزش در سطح شرکت می باشند. یافته ها نشان می دهد که 7 عامل اصلی، به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی بایستی مورد بررسی قرار گرفته و در جهت رفع آنان تلاش شود.
۱۸.

Strategic Agility Capabilities, Factors and their Effect on Organizational Performance: A Case Study of Iranian Banks(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 448
Business evolutions, emergence of powerful competitors, rapid technological changes, change of customers' expectations, new social models, etc have required the firms to revisit their strategies continuously. Capability of a firm to agree on a change, identify opportunities and reform its resources enables it to change strategic orientations properly. New orientations need the definition of a new logic of value creation for a firm that appears in three axes of value creation, delivery and capture. In the present research, the effect of strategic agility is studied on organizational performance by examining it exactly. The population of the research is Iranian Banks at least with 5-year experience in this industry. According to the exploratory nature of the research, factors of strategic agility are identified after literature review on agility, and PLS-SEM is used to measure its effect on organizational performance according to the limitations of the sample of study. Findings show that strategic agility has a significant positive effect on organizationl performance. Also among factors affecting organizational performance with the mediator "strategic agility", collective commitment has the highest effect.
۱۹.

کشف تقلب در تراکنش های کارت های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ داده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بزرگ داده کارت های بانکی کشف تقلب مدل شبکه عصبی کوهونن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 599
با رشد روز افزون استفاده از کارت های الکترونیکی، به خصوص در صنعت بانکی، حجم تراکنش با این کارت ها نیز به سرعت افزایش پیدا کرده است. به علاوه، ذات مالی این کارت ها سبب ایجاد مطلوبیت تقلب در این حوزه شده است. تحقیق حاضر با رویکرد پردازش موازی و راه حل نگاشت کاهش، از شبکه عصبی مدل کوهونن برای کشف ناهنجاری در تراکنش کارت های بانکی استفاده کرده است. برای این منظور، در مرحله نخست راه حلی برای طبقه بندی تراکنش ها به تقلب آمیز و قانونی پیشنهاد شد که نسبت به روش های دیگر عملکرد بهتری از خود نشان داد. در مرحله بعد، روش پیشنهادی به دست آمده از تبدیل شبکه کوهونن به فرم استفاده شده نگاشت کاهش، توانست قابلیت مناسبی را از نظر زمان اجرا به نمایش بگذارد؛ به طوری که انتظار می رود در تراکنش هایی با مفروضات بزرگ داده به خوبی پیاده سازی شود.
۲۰.

مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روایی محتوایی تجزیه و تحلیل micmac ریسک زنجیره تأمین مدل سازی تفسیری - ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 988
در محیط پیچیده و غیرقابل پیش بینی زنجیره تأمین، هر تلاشی برای کاهش یک ریسک می تواند منجر به کاهش یا افزایش دیگر ریسک ها شود؛ بنابراین دست یافتن به تصویری کلی از ریسک های زنجیره تأمین و روابط بین آنها ضروری و منجر به استراتژی کاهش ریسک مؤثرتر و جامع تر می شود. هدف این مقاله شناسایی و استخراج ساختار روابط ریسک های بالقوه زنجیره تأمین با به کارگیری رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری می باشد. در این مقاله، با مطالعه ادبیات تحقیق و بر اساس روش دلفی و روایی محتوایی ریسک های اصلی زنجیره تامین صنعت پتروشیمی شناسایی شده و سپس با استفاده از فرآیند مدل سازی تفسیری- ساختاری مدل نشان دهنده روابط بین ریسک ها استخراج و در نهایت بر اساس قدرت هدایت و وابستگی دسته بندی می شوند. نتایج نشان داد که ریسک های محیط خارجی زنجیره تأمین )ریسک های طبیعی، سیاسی/اجتماعی، خط مشی و اقتصاد کلان( در سطوح پایین مدل قرار گرفته و دارای بیشترین تأثیرگذاری بر دیگر ریسک ها بوده و عامل ظهور و یا تشدید ریسک های محیط صنعت )بازار محصول و رقابت، بازار نهاده ها و ارتباطات و همکاری( و محیط سازمانی )ریسک های عملیاتی، مالی، استراتژیک، تعهد و فرهنگ سازمانی و کارکنان( می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان