محمد رحیمی

محمد رحیمی

مدرک تحصیلی: دکتری جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
۱.

طراحی یک مداخله تربیتی- حرکتی و ارزیابی اثربخشی آن بر انگیزه پیشرفت نوجوانان فوتبالیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه پیشرفت مداخله تربیتی- حرکتی نوجوانان مدارس فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 935
مقدمه: در دهه های اخیر، نوجوانان و جوانان کشور به ورزش فوتبال روی آورده اند و لزوم توجه به آموزش پایه ای آنان ضروری به نظر می رسد. ازاینرو پژوهش حاضر با هدف طراحی و اثربخشی یک مداخله تربیتی- حرکتی بر انگیزه پیشرفت نوجوانان فوتبالیست انجام گرفت. روش پژوهش: روش مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری را تمامی کودکان و نوجوانان 12 تا 16 ساله عضو مدارس فوتبال باشگاه سایپا شهر تهران در سال 1401 تشکیل دادند. از بین آنان 60 نفر ( 30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل) بر اساس ملاکهای ورود و به طور هدفمند انتخاب شدند و سپس در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هرمنس، 1970 ) بود. گروه آزمایشی، تحت آموزش مداخله تربیتی- حرکتی در 16 جلسه 60 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل در فهرست انتظار بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه آزمایش و گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد و مداخله تربیتی- حرکتی موجب بهبود انگیزه پیشرفت نوجوانان عضو مدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا شد (5./.>P) نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر مداخله تربیتی- حرکتی می تواند برای بهبود انگیزه پیشرفت نوجوانان عضو مدارس فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا کارامد باشد و توصیه میشود که طراحان برنامه در وزارت ورزش و جوانان در راستای بهبود انگیزه پیشرفت نوجوانان مدارس فوتبال از این روش استفاده کنند.
۲.

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر الگوی مصرف اقتصادی (مورد مطالعه: شهروندان شهر قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی الگوی مصرف شهروندان قم ترکیب وسطح کالای مصرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 447
هدف پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر الگوی مصرف اقتصادی شهروندان شهر قم بوده است. این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و دارای 45 گویه و 9 بعد بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان شهر قم بود و برای تعیین نمونه آماری ، براساس فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SMARTPLS نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، با توجه به تایید تاثیر بین متغیر های مشارکت اجتماعی ، عضویت در نهادهای مدنی ، اعتماد ، روابط اجتماعی گسترده ، عضویت در شبکه ها ، تعهد به ارزشهای اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر سطح کالای مصرفی و ترکیب آن می توان نتیجه گرفت برنامه ریزی آموزش و افزایش سرمایه اجتماعی، بر نوع و نحوه انتخاب کالای مصرفی تاثیر گذار است و با شناخت و دستیابی به این تاثیر و تاثر، موفقیت بیشتری در الگوی مصرف مطلوب، به دست می آید و در نهایت با این دستاورد این موضوع در سطح گسترده تر قابل تعمیم و تحقیق مضاعف خواهد بود.
۳.

اهمیت جایگاه رویکرد تطبیقی در تاریخ ادب عامه فارسی (با تکیه بر نقد درسنامه متون نظم و نثر عربی سر فصل گرایش ادبیات عامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادبیات عامه ادبیات تطبیقی سرفصل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی درسنامه متون نظم و نثر عربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 519
گرایش ادبیات عامه در ایران، سال 1392 در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی تأسیس شد. در سرفصل این گرایش، دو واحد به «متون نظم و نثر عربی» اختصاص داده شده است. منابع این درسنامه با منابع درس نظم و نثر عربی در سایر گرایش های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی مشترک است و به ادبیات نخبه گرا و رسمی عربی تکیه دارد. این در حالی است که فرهنگ و ادبیات عامه ایرانیان که از فرهنگ عربی_اسلامی نیز تأثیر پذیرفته، در قرون نخست اسلامی تا حد زیادی در منابع عربی بازتاب یافته و دلایل بسیاری مبنی بر اهمیت این منابع در باب فرهنگ و ادب عامه ایرانی وجود دارد. به بیان بهتر رویکرد تطبیقی کلید حل ابهام ها و خلل های تاریخی موجود در زمینه پژوهش های مربوط به ادب عامه ایرانی است. بر این اساس لازم است در درس «متون نظم و نثر عربی» در گرایش ادبیات عامه اهداف، رؤوس مطالب و منابع با توجه به اهمیت رویکرد تطبیقی در قرون نخست اسلامی متناسب سازی شود. در این جستار ابتدا دلایل اهمیت رویکرد تطبیقی در تاریخ ادب عامه ایرانی با روش توصیفی_تحلیلی بررسی شده و سپس اهمیت این درسنامه در سرفصل گرایش ادب عامه نیز تبیین شده است. سرانجام با تکیه بر ظرفیت فراوان ادبیات تطبیقی از نظر مؤلفه های ادب عامه، درسنامه ای متناسب با نیاز علمی دانشجویان این گرایش برای درس متون نظم و نثر عربی طراحی می شود
۴.

Assessing the Alignment among Learners’ Language Needs, Course Objectives, and Classroom Practice in an EFL Communicative Course(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Communicative Language Teaching Classroom Practice EFL learners’ needs CLT TBLT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 324
A needs analysis (NA) study was carried out to determine how well course objectives and actual classroom activities aligned with the English language needs of learners enrolled in a communicative EFL course in Iran.  Brown’s (2016) NA framework was adapted with a focus on the democratic and discrepancy view of NA. A case study design utilizing triangulation of data collection was employed to collect and analyze both quantitative and qualitative data. A questionnaire, classroom observations, and post-observation interviews were among the methods used to collect information from 143 learners and 10 teachers. The questionnaires were quantitatively analyzed using frequency counts, percentages, and one-way repeated measures ANOVA analyses to identify learners'' language needs. The qualitative dimension of the study provided a complete picture of course objectives and classroom activities and tasks. The results of the questionnaire showed that the majority of learners agreed that all general English skills were fundamental to communicating in English and ranked speaking skill, followed by writing, as the most needed skills. Also, a review of course objectives indicated that the learning objectives of the English course aligned with learners’ English language needs.  However, according to classroom observations and post-observation interviews, classroom goals were not focused on attaining communicative tasks and activity objectives. In fact, teachers’ teaching objectives did not meet the learners'' communicative needs and were limited to teaching four skills at comprehension, grammatical, and lexical levels. Misalignment between assessment tasks and course objectives was reported as one of the contributing factors.
۵.

برنامه ریزی و آینده نگاری توسعه پایدار گردشگری استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار گردشگری آینده پژوهی برنامه ریزی سناریو استان خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 720
امروزه برنامه ریزی و آینده نگاری توسعه پایدار گردشگری توجه بسیاری از سیاستگذاران، جامعه شناسان و برنامه ریزان در سراسر جهان به خود معطوف کرده است، تا زمینه آینده نگری توسعه پایدار گردشگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراهم شود. هدف از این پژوهش، برنامه ریزی و آینده نگاری توسعه پایدار گردشگری استان خوزستان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، 40 نفر از کارشناسانی است که در بخش گردشگری از دانش و تجربه کافی برخوردار هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از مدل دلفی در نرم افزار آینده نگاری میک مک و سناریو ویزارد استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که با 2 بار تکرار چرخش داده ای، شاخص پرشدگی به دست آمده برابر با 71/ 93% است، که این امر مبین ضریب بالای تأثیرگذاری متغیرها و عوامل انتخاب شده بر یکدیگر است. همچنین بر مبنای1283 ارزش محاسبه شده، تعداد 346 مورد با بالاترین حجم، دارای بیشترین میزان اثر گذاری مستقیم بر دیگر شاخص ها پژوهش بوده است. بنابراین با توجه به داده ها تحلیل های پژوهش ، مطلوب ترین سناریو، سناریو یک است، که مجموعه از شاخص مدیریت تخصصی، شرایط آب و های و اقلیم، رسانه ها، شبکه حمل و نقل، خدمات رفاهی و پذیرایی و مناسب بودن هزینه را در بر می گیرد.
۶.

تحلیل دعاها و مناجات های عرفانی مثنوی معنوی براساس نظریه کنش های گفتاری سرل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دعا و مناجات کنش های گفتاری مثنوی معنوی مولانا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 504
دعا و مناجات با پروردگار، از روحانی ترین لحظات زندگی هر انسان خداشناس و دین مدار است و مثنوی معنوی نیز به عنوان شاهکار عرفانی زبان فارسی سرشار از دعا و مناجات هایی است که مولانا گاه از زبان خود و گاه از زبان شخصیت های مثنوی بیان نموده است. دعا و مناجات های مثنوی ، دارای کنش های گفتاری خاصی است که نشانگر معنی ثانوی آن هاست. نظریه «کنش گفتاری» به عنوان یکی از مباحث مهم تحلیل گفتمان در حوزه دانش زبان شناسی در آغاز توسط «آستین» مطرح شد و سپس، «سرل» طبقه بندی پنج گانه ای را برای آن ارائه داد. پایه نظریه کنش گفتاری سرل بر این استوار است که نقش های فعل و به دنبال آن جمله را در فرایند گفتمان می توان به پنج دسته کنش های اظهاری، عاطفی، ترغیبی، تعهّدی و اعلامی تقسیم بندی کرد. در پژوهش حاضر تلاش شده است به شیوه تحلیل محتوایی و برمبنای تئوری کنش های گفتاری سرل، به تحلیل دعاها و مناجات های مثنوی پرداخته شود. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد، هریک از دعاها و مناجات های مولانا دارای کنش گفتاری خاصی است و از میان طبقه بندی پنجگانه سرل، «کنش ترغیبی» نسبت به دیگر کنش های گفتاری بسامد بالایی دارد و «کنش اعلامی» در آن ها به کارنرفته است.
۷.

اهمیت مدیریت تغییر در مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

نویسنده:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 179
در این مقاله به اهمیت مدیریت تغییر در مهندسی مجدد فرآیندها پرداخته شده است. ابتدا تعریفی در خصوص مهندسی مجدد ارائه شده سپس به بیان قواعد، مراحل، متدولوژی ها، اهداف، مزایا، فاکتورهای موفقیت و چالش های مهندسی مجدد پرداخته شده است. تعاریفی از مدیریت تغییر، ابعاد آن، فاکتورهای لازم برای موفقیت در مدیریت تغییر، چالش هایی که بر سر راه مدیریت تغییر وجود دارد و هم چنین پروسه زمانی مدیریت تغییر بیان شده است. در انتها مفاهیمی در خصوص ارتباط بین مهندسی مجدد و مدیریت تغییر و رابطه به این دو موضوع بیان شده و اهمیت مدیریت تغییر برای موفقیت مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار تشریح شده است.
۸.

معماری سازمانی و اینترنت اشیاء: طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی: واحد بازرسی شعب)

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء معماری سازمانی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء چارچوب زکمن و اینترنت اشیاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 404 تعداد دانلود : 831
  هدف: اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دو مفهوم توانمندساز هستند که موجب کسب مزیتی رقابتی برای سازمان می شوند. هدف این پژوهش طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: برای رسیدن به هدف پژوهش فرآیندهای واحد بازرسی بر مبنای یک قطعه سخت افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء بازنویسی و دو سطر اول چارچوب زکمن (برنامه ریز و مالک) برای واحد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی تکمیل شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت (سازمان تأمین اجتماعی) در حوزه اینترنت اشیاء و معماری سازمانی هستند که دو نمونه از آنها انتخاب شد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های خبرگان دانشگاهی و صنعت با آزمون های آماری مربع کای (خی دو) و ویلکاکسون تجزیه وتحلیل شد. یافته ها و نتیجه: درنهایت، در خصوص فرضیه های پژوهش (اثر اینترنت اشیاء بر ستون های چارچوب زکمن که شامل داده، کارکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه هستند) تصمیم گیری شد که از شش فرضیه پژوهش، فرضیه پنجم رد و سایر فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند.
۹.

شناسایی محدوده بافت تاریخی شهر جهرم با رویکرد تحلیل فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بافت تاریخی فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) فرایند تحلیل شبکه ای فازی (FUZZY) شهر جهرم تحلیل فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 937
مقدمه : امروزه در جریان بازآفرینی بافت های مساله دار شهری، بافت های تاریخی به عنوان تجلی گاه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و تبلور فرهنگ و هویت شهری، مورد تاکید قرار می گیرند و شناسایی محدوده این بافت ها نخستین مرحله از بازآفرینی و حفاظت آن ها بشمار می آید که یکی از چالش های مدیریت شهری و متولیان امور در ایران نیز می باشد. بر این اساس در این پژوهش با هدف شناسایی محدوده بافت تاریخی شهر جهرم، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای شاخص های لازم (19 شاخص) در قالب ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- فضایی و تاریخی تدوین شده است. روش: ارزیابی شاخص ها با رویکرد تحلیل فضایی و با ترکیب دو مدل فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) و فرایند تحلیل شبکه ای فازی (F-ANP) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار  ARC GIS انجام گرفته است. اطلاعات مورد نیاز جهت کمی سازی و ارزیابی شاخص ها، ازمنابعی همچون سرشماری رسمی کشور در سال1395، برداشت های میدانی و طرحهای توسعه شهری استخراج و وزن دهی شاخص ها در مدل استفاده شده با نظر سنجی از متخصصان، مدیران شهری و پژوهشگران انجام گرفته است. یافته ها: در نهایت، این پژوهش محدوده بافت تاریخی جهرم را در دو پهنه معرفی کرده که در این ارتباط شاخص های 1-وجود هسته اولیه بازار با وزن ( 0.146) و 2-وجود آثار تاریخی ثبت شده با وزن (0.133)  بالاترین امتیاز در تعیین محدوده بافت تاریخی شهر جهرم را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: باتوجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که اولویت اهمیت ابعاد مطرح شده برای شناسایی بافت تاریخی شهر جهرم به ترتیب ابعاد تاریخی، کالبدی- فضایی، اقتصادی و اجتماعی بوده که توجه توامان به همه این ابعاد مورد تاکید قرار گرفته است.
۱۰.

The effect of Pilates and TRX exercises on the pelvic tilt angle of females with excessive anterior pelvic tilt(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: exercise Pelvis Pilates Posture TRX

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 133
Background: Excessive anterior pelvic tilt (APT) is a common condition that can lead to musculoskeletal problems in females. Pilates and TRX exercises have been suggested as potential interventions to address APT. Aim: The present study aimed to investigate the effect of these exercises on the pelvic tilt angle (PTA) in females with excessive APT. Materials and Methods: The current study utilized a pre-test post-test design and was conducted as a quasi-experimental study. Twenty females between the ages of 35 and 55 were purposefully selected to participate in the study. The pelvic tilt angle (PTA) was measured using an inclinometer. The study participants were randomly assigned to the two groups. Then 8-week TRX and Pilates exercises were carried out. The data was analyzed by paired-sample t-test and analysis of covariance (ANCOVA) at a significance level of P <0.05 using SPSS V. 16. Results: The results showed a significant decrease in PTA in both Pilates (t(9)= 16.74, P = 0.001) and TRX (t(9)= 9.73, P = 0.001) exercises groups. But, there was no a significant difference between the two groups (F(1, 17)=0.01, P = 0.922, partial eta squared= 0.001). Conclusion: The results of the study demonstrated a significant decrease in the pelvic tilt angle (PTA) of participants with excessive anterior pelvic tilt (APT) following 8 weeks of Pilates and TRX exercises. These findings highlight the importance of these exercise interventions in correcting postural deformities.
۱۱.

Mediating Role of Perceived Organizational Justice on the Relationship between Perceived Organizational Policy and Citizenship Behavior of sports experts in Tehran Municipality(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Citizenship Behavior Municipality Organizational justice Organizational policy Sports Organization

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 426 تعداد دانلود : 504
The purpose of this study was to investigate the effect of organizational justice on the relationship between organizational policy and organizational citizenship behavior of sports experts in Tehran Municipality. The statistical population of the present study was all the experts of 22 districts of Tehran Municipality (N= 1800) and the statistical sample according to Cochran's formula was equal to 317 people. Finally, out of 350 distributed questionnaires, 323 questionnaires were found to be valid. A four-part questionnaire was used to collect the research data. The validity of the questionnaires was confirmed by 5 experts and Cronbach's alpha coefficient was used in the pilot study for assessing the reliability of the research tool. Conducting Pearson correlation test as well as structural equation modeling through SPSS and LISREL software were used to examine the research hypotheses. The results of Pearson test showed a negative and significant relationship between organizational policy and organizational citizenship behavior (-0.51) and regression analysis of the study showed that 32% of changes in citizenship behavior could be predicted by organizational justice and organizational policy variables (32/32). Testing the research model revealed the indirect effect (mediated by perceived organizational justice) and direct effect of perceived organizational policy on organizational citizenship behavior. Moreover, the coefficient of direct impact (-0.183) of perceived policy on organizational citizenship behavior was found to be more than its indirect effect (-0.705).
۱۲.

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به طلاق عاطفی (مورد مطالعه: زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق عاطفی عوامل اجتماعی عوامل فرهنگی خانواده زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 560
مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به طلاق عاطفی در روابط زناشویی (مورد مطالعه: زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران) انجام شده است.مواد و روش ها: پژوهش فوق، از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و از نظر روش، توصیفی تبیینی و از نوع پیمایشی است. ابزرا گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مردان و زنان متأهل مناطق 4، 16 و 22 شهر تهران می باشند که به منظور مشاوره خانوادگی به مراکز مشاوره این مناطق مراجعه کرده اند که تعداد آن ها 1134 نفر بود. به منظور تعیین حجم نمونه در تحقیق حاضر از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه 420 نفر به دست آمد.یافته ها: نتایج نشان داد بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 56 درصد)، بین سبک  زندگی مدرن زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 68 درصد)، بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 65 درصد)، بین تعارضات زناشویی زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 64 درصد)، بین احساس محرومیت نسبی زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 63 درصد)، بین سرمایه اجتماعی زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 45 درصد)، بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 35 درصد)، بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 57 درصد)، بین سرمایه فرهنگی نهادی زوجین و طلاق عاطفی زوجین (با ضریب همبستگی 18 درصد) همبستگی معنی داری وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: هر چه زوجین به مشارکت های اجتماعی و مسائل فرهنگی علاقه مندی بیش تری داشته باشند و هر چه از سبک زندگی مدرن، رسانه های اجتماعی مجازی و مادیات فاصله داشته باشند امکان طلاق عاطفی بین آن ها کم تر است.
۱۳.

درنگی در تفاوت های زیبایی شناختی ترجمه استعاراتخطبه شقشقیه به زبان فارسی و چینی (ترجمه فارسی علی موسوی گرمارودی و ترجمه چینی شمس الدین جانگ جه هوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام علی (ع) خطبه شقشقیه استعاره موسوی گرمارودی شمس الدین جههوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 796
مطالعه تطبیقی ترجمه یک متن در دو زبان مختلف، از این حیث که نوعِ برخورد زیبایی شناختی مترجمان را نشان میدهد، دارای اهمیت است. نظر به این مسئله مهم، پژوهش حاضر قصد دارد تا با روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر نظریه پیتر نیومارک، نحوه ترجمه استعاره را در ترجمه فارسی گرمارودی و ترجمه چینیِ جههوا از خطبه مشهور «شقشقیه» امام علی (علیه السلام)، مورد بررسی و مقابله قرار دهد. آنچه که این پژوهش بدان دست یافته، نشان میدهد که بهترین روش برای ترجمه استعارات متون مقدس، بازسازی آن و احتراز از تبدیل و تغییر تصویر متن مبدأ است چرا که این کار مخاطب زبان مقصد را با نحوه تفکر گوینده متن اصلی آشنا میسازد. کاری که مترجم چینی بیش تر از مترجم فارسی بدان مقید بوده است.
۱۴.

تحلیل فضای کالبد شهری با تأکید بر کاربری های ناکارآمد ناحیه هشت شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل فضایی- کالبدی کاربری های ناکارآمد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) شهر کرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 555
تبیین موضوع: امروزه با توجه به توسعه روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها، ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. حال با توجه به اینکه همه شهرها از کاربری های متفاوت تشکیل شده است، لذا باید تمام این کاربری ها از نظر الگوی استقرار مطابق با قوانین و اصول برنامه ریزی شهری باشند. در عمده شهرهای جهان، تهیه برنام های کاربری زمین شهری به منظور ایجاد تعادل و تعامل در توسعه بخش های مختلف شهر امری ضروری به حساب می آید. چگونگی مواجهه با این چالش های کاربری شهری بخش مهمی از برنامه ریزی توسعه فضایی را تشکیل می دهد. برخی از این چالش ها الزامات اعمال تغییراتی را در برنامه های مصوب، به ویژه در ارتباط با کاربری زمین مشخص می کنند. روش: پژوهش حاضر با هدف تحلیل سازمان فضایی کالبدی با تأکید بر کاربری های ناکارآمد شهر در ناحیه هشت شهر کرمان می باشد. برای انجام این مطالعه از روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. شیوه جمع آوری اطلاعات  اسنادی، کتابخانه ای و میدانی بوده است. یافته ها: با توجه به شرایط ناحیه هشت شهری کرمان عمده ترین چالش های ناشی از کاربری های ناکارآمد به شرح زیر شناسایی شدند: بروز انواع آلودگی ها و آسیب رسانی بالقوه به سلامت انسان و محیط زیست، کاهش کیفیت کالبدی ناحیه و به وجود آمدن سیمای شهری نامطلوب در ناحیه، کاهش سرانه های ناحیه و عدم دستیابی به سرانه های استاندارد، کاهش امنیت و به وجود آمدن نا امنی و برخی از ناهنجاری های اجتماعی و رشد پراکنده و توسعه افقی شهر و عدم ایجاد توسعه درونزا در شهر کرمان می باشد نتایج: در محدوده ناحیه هشت شهری کرمان، درصد قابل توجهی کاربری های ناکارآمدی وجود دارد که در کنار چالش های اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی دارای قابلیت های زیادی هستند که م ی توانند مورد استفاده بهینه قرار گیرند از جمله، اراضی بایر و متروکه در این فضاها که از نظر سازگاری، مطلوبیت و وابستگی در سطح بسیار پایینی قرار دارند، می تواند بخش مهمی از نیاز به زمین ناشی از افزایش جمعیت در شهر را در طول زمان فراهم نماید و با توسعه درونزا در شهر از رشد افقی شهر کرمان که مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است جلوگیری شود.
۱۵.

The Impact of Music on Sports Activities: A Scoping Review(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Enjoyment music Physical activity Sports

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 200 تعداد دانلود : 81
Generally, the music performances on sports activities are manifested and realized through the four mechanisms of reducing the feeling of tiredness, increasing excitement levels, creating harmony, and finally increasing calmness and the sense of comfort. This function becomes very important when considering that the music impact acts as a miracle doping in professional sports. Besides, the lack of enjoyment in sports activities is often mentioned as an obstacle to participation in sports activities. This article discussed, evaluated, and analyzed the research records in three main topics: 1. The benefits of music in sports activities, 2. The conceptual model for showing the different music impact in sports activities, and 3. The underlying mechanisms of music impact on sports. A scoping review of literature in sport and music field was conducted to fulfill the research objectives. Finally, the inference was made by proposing theories such as corresponding and induction of microscopic and macroscopic order along with another direct and secondary music impact. Researches have not been able to uncover all aspects of music magic secrets yet. So, this challenge remains for researchers and athletes on how to maximize the benefits of using music during sport and exercise by focusing on practical applied approaches.
۱۶.

مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی-عضلانی بر آزمون غربالگری عملکردی کشتی گیران پسر 9 تا 12 سال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرینات عصبی عضلانی تمرینات ثبات مرکزی آزمون غربالگری حرکت عملکردی کشتی گیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 946
هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی _ عضلانی بر آزمون FMS کشتی گیران پسر 9 تا 12 سال است. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش را کشتی گیران پسر 9 تا 12 سال و نمونه های پژوهش را 45 کشتی گیر شهرستان اسفراین تشکیل می دادند که پس از انجام آزمون FMS به صورت تصادفی در سه گروه کنترل، تجربی 1 و تجربی 2 تقسیم شدند. گروه کنترل، تمرینات رایج کشتی؛ گروه تجربی 1، تمرینات عصبی-عضلانی و گروه تجربی 2، تمرینات ثبات مرکزی را به مدت شش هفته انجام دادند. برای تجریه وتحلیل داده ها از آزمون تی همبسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج کلی نشان دهنده اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی-عضلانی بر FMS   کشتی گیران بود. ازاین رو، به مربیان توصیه می شود با توجه به اهمیت آزمون FMS در ارزیابی های پیش فصل و پیشگیری از آسیب های ورزشی، از این تمرینات در برنامه های تمرینی کشتی گیران استفاده کنند.
۱۷.

تحلیلی از رویکردهای وجودی به «پول» با تکیه بر نظریات علامه طباطبایی (ره) و زیمل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول ماهیت پول حیث وجودی پول نظریه کالایی پول نظریه اعتباری پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 697
مسأله «ماهیت پول» همواره محل مناقشات بسیاری بین اندیشمندان بوده است. موضع اتخاذشده در این زمینه دارای دلالت و اثرات اساسی بر طراحی نظام پولی مطلوب و سیاست گذاری های کلان پولی است. در این راستا در مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی معانی رایج پول گردآوری شده و پس از استخراج نظم منطقی بین آنها، نظام معنایی پول ترسیم و ضرورت پرداختن به حیث وجودی پول اثبات می گردد، سپس دو رویکرد رئالیستی و ایده آلیستی، به عنوان دو رویکرد وجودی به پول تحلیل می شود. در مکتب ایده آلیسم، و به طور خاص از منظر زیمل، پیدایش اولیه پول از خلق سوبژکتیو ارزش و ابزار نسبی آغاز می شود لکن تکامل یافته و به ارزش و غایت مطلق تبدیل می شود. در مکتب رئالیسم و به طور خاص از منظر علامه طباطبایی، هویت اعتباری ابتدایی پول دال بر موقتی، متغیّر، نسبی و غیرضروری بودن است، ولی با تغییر اعتباری، هویت حقیقت نمایی پیدا می کند که دال بر دوام، ثبات، اطلاق و ضروری بودن است. درنهایت برای نشان دادن ظرفیت بالاتر رویکرد وجودی در مقایسه با دو نظریه متعارف پول کالایی و پول اعتباری، تبیینی از خلق پول مبتنی بر حیث وجودی پول ارائه شده است.
۱۸.

تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات عصبی- عضلانی پویا بر تعادل، پیشگیری از سقوط و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرینات ثبات داینامیک عصبی عضلانی تعادل خطر سقوط قدرت اندام تحتانی سالمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 415
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرینات ثبات عصبی-عضلانی پویا (DNS) بر تعادل، پیشگیری از سقوط و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند سالم انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، از بین زنان سالمند سالم(۶۰-۷۹ سال) مشهد، 30 آزمودنی بصورت هدفمند انتخاب و تصادفاً در دو گروه تمرین(تمرینات DNS) و کنترل تقسیم شدند. فاکتورهای تعادل ایستا با آزمون تعادلی برگ و شارپندرومبرگ، تعادل پویا با آزمون برخاستن و برگشتن، پیش بینی خطر سقوط با مدل شوموی و قدرت عضلات پایین تنه با آزمون صندلی ایستاده ارزیابی شدند. از آزمون تی همبسته و تی مستقل جهت آنالیز داده ها استفاده شد. گروه تمرینی در پس-آزمون نسبت به پیش آزمون و نسبت به گروه کنترل در همه فاکتورها بهبود معناداری نشان داد. نظر به یافته های حاضر، اثر برنامه تمرینی DNS در بهبود متغیرهای پژوهش تایید و استفاده از آن در برنامه های مراقبتی سالمندان توصیه می شود.
۱۹.

معیارهای اصلاح قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 200 تعداد دانلود : 933
هرچند قوانین الزاماً باعث ایجاد نظم و جلوگیری از تخلفات و تعدیات اعضای جامعه مدنی نخواهد شد، ولی با تنظیم و تصویب آنها موجبات ایجاد نظم عمومی نسبی و جلوگیری از تخلفات افراد نابهنجار را فراهم می آورد. منتها با توجه به ماهیت قواعد حقوقی و ارتقای سطح شعور و فرهنگ بشر در طول زمان ضروری است که قواعد و قوانین حقوقی مطابق فرهنگ و عرف جامعه هدف باشند. از آنجا که ممکن است در گذشته به صورت عرفی و یا قانونی قواعد و مقرراتی تصویب و پذیرفته شده باشند که در حال حاضر ناکارآمد و یا متروکه شده اند و همچنین با توجه به اینکه ماهیت های حقوقی پویا و تحث تأثیر تغییرات اجتماع هستند، از این رو جهت ایجاد نظم و تسهیل زندگی اجتماعی اصلاح قوانین امری ضروری است. در این مقاله به صورت نظری و با استفاده از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چه معیارهایی برای اصلاح قوانین جهت پویایی ماهیت های حقوقی قابل استفاده می باشد. با توجه به موضوع، هدف، زمان و مکان پژوهشگران معیار های تاریخی، علّی، تطبیقی، اخلاقی و موردی می تواند مورد استفاده پژوهشگر قرار گیرد تا مقدمات اصلاح قوانین را فراهم آورد.
۲۰.

کاربرد ماتریس لئوپولد ایرانی در تبیین اثرات اجتماعی– اقتصادی، فیزیکی پروژه ی گردشگری هزار و یک شهر (مطالعه ی موردی: پروژه هزار و یک شهر منطقه ی 22 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروژه ی هزار و یک شهر ارزیابی اجتماعی- اقتصادی و کالبدی گردشگری ماتریس لئوپولد منطقه ی 22 تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 837
گردشگری شهری از تحرک بالایی در تغییرات اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی، سیاسی و محیطی جوامع میزبان برخوردار است. منطقه ی 22 شهر تهران از منظر شهری، از نقاط تازه تأسیس شهر به شمار رفته و از نظر طبیعی و انسانی، ظرفیت های بالایی برای توسعه دارد. میزان رشد و توسعه ی زیرساخت ها و خدمات گردشگری و همچنین ایجاد مجتمع های تفریحی و گردشگری در منطقه در سال های گذشته، رشد چشمگیری داشته است و پروژه ی هزار و یک شهر از پروژه های جدید در این منطقه به شمار می رود. با انجام هر پروژه ی گردشگری، اثرات مثبت و منفی ای بر روی عوامل محیطی و انسانی ایجاد می شود بنابراین شناسایی این پیامدها برای     آینده ی فعالیّت های گردشگری منطقه بسیار ضروری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش برای منطقه ی مورد مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است که در بین جامعه کارشناسان تکمیل شد. نتایج نشان می دهد با توجه به عدم تأثیرات مخرب قابل توجه پروژه و سودمند بودن تأثیرات بیشتر پارامترها، ادامه ی این پروژه از نظر اجتماعی- اقتصادی کاملاً مورد تأیید است. همچنین به دلیل وجود پارامترهایی با تأثیرات مخرب بالا در پروژه، امکان تأیید کامل پروژه وجود ندارد و با توجه به نتایج ارزیابی ها، نیاز هست تا این پروژه از منظر شرایط فیزیکی با ارائه ی اصلاحات و گزینه های بهسازی ادامه پیدا کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان