محمد جهانگیری

محمد جهانگیری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

فرصت ها و چالش های دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از دو بعد عوامل درونی _ بیرونی با رویکرد مهارتی به روش (پانل دیتا)

کلید واژه ها: محتوای آموزشی فضای آموزشی سازماندهی برنامه ریزی عوامل درونی عوامل بیرونی آموزش علمی - کاربردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۳۷
هدف دانشگاه جامع علمی - کاربردی، فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن است، به نحوی که فارغ التحصیلان هر یک از مؤسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود دانش و مهارت لازم را کسب کنند. تحقیق حاضر ازنظر طبقه بندی بر مبنای هدف، نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود. تحقیق حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات بر اساس روش و ماهیت، تحقیقی همبستگی محسوب می گردد. در این تحقیق برآورد و تخمین های آماری مدل ها و تأثیرات کلیه متغیرها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت می گیرد. در این راستا در تحقیق پیش رو سعی شده با یک مدل اقتصادسنجی با استفاده از داده های مقطعی - سری زمانی (پانل) تأثیر ساختارهای آموزشی و مهارتی نظیر(محتوای عملی، سازماندهی برنامه ریزی آموزش های علمی - کاربردی، فضای آموزشی) بر عوامل درونی - بیرونی نظام آموزش عالی علمی کاربردی را در 30 مرکز جامع آموزش عالی علمی کاربردی استان های کشور در یک دوره 3 ساله 1399_1396 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی است که تأثیر هر سه متغیر توضیحی با عوامل درونی - بیرونی در نظام آموزش عالی علمی کاربردی رابطه معنی دار و مثبتی دارد و در میان متغیرهای توضیحی متغیر محتوای عملی در سطح 5 درصد و متغیرهای فضای آموزشی و سازماندهی برنامه ریزی آموزش های علمی _کاربردی در سطح 10 درصدمعنی دارهستند. معنی داری کل مدل باتوجه به 38/2 =F ، 80/0= R2، 88/1= D.W تأثیر قابل ملاحظه ای داشت.
۲.

Investigating the Effect of Internal Rate of Return on Cash Re-cycling on the Abnormal Returns of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Internal Return Abnormal Returns Leadership Strategy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۵۹
Return on investment is a driving force that motivates and is a reward for investors. Investment returns are important for investors, in order for the entire investment game to be realized. Evaluating efficiency is the only logical way (Before risk assessment) that investors can do to compare alternative and different investments. Measuring real returns (relative to the past) is needed to better understand investment performance. Particularly, the study of past returns has a major role in predicting and predicting future returns. Therefore, the present study seeks to "investigate the effect of the internal rate of return on cash recycling on unusual returns as well as the effect of cost leadership strategies variables on the relationship between the internal rate of return on cash recycle and the unusual returns in the period from 2009 to 2013. In this research, the sample consists of 72 companies that have been selected by systematic elimination method, which is a total of 360 years. In this research, linear regression and correlation coefficient were used to investigate the hypotheses of the research. EVIEWS software has been used to analyse the data and test the research hypotheses. According to the regression results, the following results were obtained: 1. An internal rate of return on cash recycling affects unusual returns. 2. The internal rate of return based on the recycling of cash The abnormal returns affect the strategy of cost leadership.
۳.

تعهد، رفتار مربیگری، جو انگیزشی و نیازها در دختران ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد ورزشی دختران نوجوان ورزشکار جو انگیزشی مربیگری حمایتی استقلالی رضایت مندی نیازهای پایه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۱
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تعهد ورزشی، رفتار حمایتی استقلالی، جو انگیزشی و رضایت از نیازهای پایه در دختران نوجوان ورزشکار بود. جامعه آماری شامل دختران نوجوان ورزشکار کمتر از 15 سال بود که به طور منظم در رشته های ورزشی مختلف فعالیت می کردند. 373 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ارتباط معنا داری بین جو تسلطمحور، با رفتارهای حمایتی استقلالی و رضایت مندی از نیازهای پایه و نیز بین رفتارهای حمایتی استقلالی با رضایت از نیازهای پایه وجود دارد. رفتارهای حمایتی استقلالی، پیش بین مثبتی از جو انگیزشی و جو انگیزشی، پیش بین مثبتی از رضایت از نیاز پایه می باشد. همچنین، رضایت از نیازهای روان شناختی، پیش بین مثبتی از تعهد ورزشی است. نتایج، از مدل مفهومی کوتسورس و کونروی حمایت می کنند. مربیان باید رضایت از نیاز روان شناختی پایه را با استفاده از رفتارهای مربیگری حمایتی استقلالی و جو تسلط محور تقویت کنند که به نوبه خود منجر به تداوم مشارکت ورزشی می شود.
۴.

جو انگیزشی مربی، نیازهای روانشناختی، انگیزش درونی و مشارکت ورزشی مداوم در دختران نوجوان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش درونی تکلیف محوری شایستگی ادراک شده مشارکت ورزشی مداوم دختران نوجوان ورزشکار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۱۵۳۱ تعداد دانلود : ۸۴۷
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین جو انگیزشی ایجاد شده توسط مربی، رضایت مندی از نیازهای روان شناختی پایه، انگیزش درونی و تداوم مشارکت ورزشی در دختران نوجوان ورزشکار بود. جامعه آماری، شامل دختران نوجوان ورزشکار شهر تبریز بود که در سال 92 به طور منظم در رشته های ورزشی مختلف فعالیت می کردند. 204 نفر به طور تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های رضایت مندی از نیاز روان شناختی در ورزش، مقیاس جو انگیزشی، مقیاس انگیزش ورزشی و قصد تداوم مشارکت ورزشی استفاده شد. در تحلیل داده ها، از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد جو انگیزشی تکلیف محور، ارتباط مثبتی با رضایت مندی از نیازهای روان شناختی پایه دارد. در حالی که جو خود محور، شاخص پیش بین منفی معنا داری از نیاز پایه ارتباط ادراک شده (β=-0.25, P˂0.01) بود. جو تکلیف محور، شاخص پیش بین غیر مستقیمی از انگیزش درونی (β=0.5, P˂0.01) و قصد تداوم مشارکت ورزشی (β=0.13, P˂0.01) دختران نوجوان بود. رضایت مندی از نیازهای پایه نیز، شاخص پیش بین معنا داری از انگیزش درونی و قصد تداوم مشارکت ورزشی بود. نتایج این پژوهش بیانگر نقش مهم مربی به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر انگیزش درونی و تداوم مشارکت ورزشی دختران نوجوان ورزشکار بود. بر طبق نتایج، پیشنهاد می شود مربیان بر جو انگیزشی تکلیف محور تاکید کنند
۵.

بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری، آموزش و مهارت و کارآفرینی در بنگاه های تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط، مورد مطالعه: شهرستان اراک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری آموزش مهارت آموزی کارآفرینی بنگاه های تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۹۰
امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و کشورهای صنعتی و درحال توسعه با سیاست گذاری و برنامه ریزی لازم درصدد ساماندهی، رفع موانع و مشکلات ، بهبود فضای کسب و کار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی و حل معضل بیکاری هستند. 4. 98 درصد از کسب و کارها در ایران از نوع بنگاه های خرد(با نیروی کار1 تا 9 نفر) هستند، درحالی که نسبت کل بنگاه های کوچک(از10 تا 49 نفر) تنها 4/1 درصد است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری، آموزش، مهارت و کارآفرینی، در بنگاه های تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط شهرستان اراک، انجام گرفته است . پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایشی- تحلیلی است. از دو روش«تحلیل توصیفی» و «تحلیل استنباطی»، آزمون های فریدمن، کوکران و آزمون ناپارامتریک، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. با بررسی انجام شده، میزان رقابت در بازار بر نوآوری و همچنین محیط داخلی و محیط خارجی موجود بر نوآوری در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، مؤثر است
۶.

رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان تربیت بدنی خودکارامدی ورزشی نیکزیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
هدف از این تحقیق، بررسی رابطة بین خودکارامدی و ابعاد روانی، اجتماعی، عقلانی، هیجانی، معنوی و جسمی نیک-زیستی بود. طرح تحقیق حاضر همبستگی است که 285 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دختر و پسر با استفاده از شیوة تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های بررسی نیکزیستی ادراکشده و بررسی عادات تمرینی و خودکارامدی و برای بررسی رابطة بین متغیرهای تحقیق از همبستگی پیرسون استفاده شد. از مدل رگرسیون چندگانة خطی برای ارزیابی نقش هریک از متغیرها در تبیین نیکزیستی ادراکشده و مؤلفه های تشکیل دهندة آن استفاده شد. نتایج نشان داد خودکارامدی ورزشی کلی، نیکزیستی ادراکشده و ابعاد جسمی، معنوی، عقلانی، روانی و هیجانی نیکزیستی را به طور معناداری پیش بینی میکند (05 /0 P<). خودکارامدی ورزشی پیشگوی معناداری از نیکزیستی اجتماعی نبود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که خودکارامدی ورزشی شاخص پیشگوی مهمی از نیکزیستی هیجانی، روانی، عقلانی، معنوی و جسمی است. باتوجه به نتایج این تحقیق، با تمرکز بر بهبود خودکارامدی ورزشی و تقویت افکار و اعتقادات مرتبط با توانایی شخصی برای شرکت در فعالیت بدنی و استفاده از نظریة شناختی اجتماعی، شرکت در فعالیت بدنی و ورزش در درازمدت افزایش خواهد یافت
۷.

رابطه کمال گرایی ورزشی با نیم رخ حالات خلقی بازیکنان نخبه تنیس روی میز در قبل و بعد از رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار نخبه کمال گرایی ورزشی حالات خلقی قبل از رقابت حالات خلقی بعد از رقابت تنیس روی میز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
هدف از این پژوهش، بررسی کمال گرایی و رابطه احتمالی آن با نیم رخ حالات خلقی قبل و بعد از رقابت بود. جامعه آماری این پژوهش را 120 بازیکن نخبه تنیس روی میز تشکیل می دهد که در المپیاد ایرانیان شرکت کرده بودند. 97 ورزشکار به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنند گان پرسش نامه های نیم رخ حالات خلقی(POMS) و مقیاس کمال گرایی چند بعدی(Sport- MPS) را تکمیل کردند. از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و آمار استنباطی- از روش های ضریب همبستگی پیرسون ، r Z فیشر و رگرسیون خطی- استفاده شد(05/0 P<). نتایج نشان داد که بین ابعاد کمال گرایی و نمرات خلقی قبل و بعد از مسابقه رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل همبستگی رابطه معنی داری را بین کمال گرایی کلی و اختلال خلق کلی قبل از رقابت(01/0>P ، 62/0=r ) و بین کمال گرایی کلی و اختلال خلقی کلی بعد از رقابت(01/0>P ، 45/0=r ) نشان داد. با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش می توان گفت که ارتباطی قوی بین فشارهای روانی و کمال گرایی وجود دارد.
۸.

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی، اجتماعی و محیطی بر چگونگی فعالیت بدنی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های فردی فعالیت بدنی اجتماعی و محیطی قصد ادامه فعالیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۷۹۸
هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل رابطه بین برخی ویژگی های فردی، اجتماعی و محیطی با فعالیت بدنی در اوقات فراغت و همچنین قصد ادامه فعالیت است. 639 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز (321 مرد و 318 زن با میانگین سنی 78/2 ±43/21) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. در بخش تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان می دهد آمادگی جسمانی ادراک شده، سابقه فعالیت بدنی و حمایت مربی در هر دو گروه پسران و دختران، تأثیر مستقیم بر انجام فعالیت بدنی و تأثیر غیرمستقیم بر قصد ادامه فعالیت دارند. همچنین مشارکت ورزشی، تأثیر مستقیمی بر ادامه فعالیت دارد. در پسران، شرکت در رقابت های ورزشی و در دختران، عضویت در یک باشگاه ورزشی، شاخص های پیش بین مشارکت ورزشی و قصد ادامه فعالیتاند.
۱۰.

نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال هدف گرایی هویت اخلاقی کارکردهای اجتماعی مثبت و منفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۶۲
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرات هدف گرایی و هویت اخلاقی بر رفتار و قضاوت مثبت و اجتماعی ستیز در فوتبال بود. به همین منظور 268 فوتبالیست به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های درک موفقیت، خودستایی هویت اخلاقی، کارکرد اجتماعی مفید و جامعه ستیز و تمایل اجتماعی و در تحلیل داده ها نیز از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تاثیرات اصلی خودمحوری و هویت اخلاقی در تبیین رفتار و قضاوت مثبت اجتماعی معنی دار نیست. اثر متقابل بین خودمحوری و تکلیف محوری در ارتباط با قضاوت اخلاقی مثبت معنی دار بود (05/0 p <). هدف گرایی و هویت اخلاقی 7 درصد از واریانس قضاوت اجتماعی ستیز و 17 درصد از واریانس رفتار اجتماعی ستیز را تبیین می کنند. نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت ارزیابی تاثیرات متقابل بین تکلیف محوری و خودمحوری در پیش بینی متغیرهای اخلاقی تاکید می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان