محسن قهرمانی

محسن قهرمانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی نقش تبلیغات روی لباس داوران لیگ برتر فوتبال بر آگاهی از برند در بینندگان تلویزیونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داور فوتبال تبلیغات آگاهی از برند ارزش برند بینندگان تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۲
شرکت ها همواره بدنبال روش هایی برای ارتقاء برندهای خود هستند و تبلیغات از طریق ورزش یکی از بهترین روش ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تبلیغات روی لباس داوران لیگ برتر فوتبال بر آگاهی از برند در بینندگان تلویزیونی بود. مطالعه پیش رو از منظر ماهیت و هدف از نوع کاربردی و همچنین از نوع تحقیقات نیمه تجربی با یک گروه پیش آزمون و پس آزمون بود که جمع آوری داده ها به شیوه میدانی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل بینندگان تلویزیونی بازی های لیگ برتر فوتبال بود که 30 نفر نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد آگاهی از برند بود. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و پایایی ابزار با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. پرسشنامه تحقیق در دو نوبت (قبل و دو ماه پس از شروع لیگ برتر) توزیع و جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون تی وابسته) استفاده شد. نتایج نشان داد در تمامی مولفه های متغیر آگاهی از برند پس از دو ماه از شروع لیگ برتر تغییر معنی داری حاصل شده است. به نظر می رسد قابلیت برندینگ توسط داوران فوتبال نیز قابل انجام است و فدراسیون فوتبال می تواند در پیشنهاد بسته های تبلیغاتی به شرکت های تجاری با تاکید بر حضور داوران در همه صحنه های بازی در قاب تلویزیون، از این قابلیت بهتر استفاده نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان