تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی سال اول تابستان 1401 شماره 2

مقالات

۱.

تاثیر هشت هفته تمرینات تی آر ایکس بر عملکرد جسمانی بازیکنان نوجوان پسر بسکتبالیست

کلید واژه ها: تمرینات تی آر ایکس عملکرد جسمانی نوجوان پسر بسکتبالیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۲
در این مطالعه تاثیر هشت هفته تمرینات تی آر ایکس بر عملکرد جسمانی بازیکنان نوجوان پسر بسکتبالیست مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش پسران بسکتبالیست شهر مشهد و نمونه ی آماری پسران بسکتبالیست باشگاه شهید بهشتی شهر مشهد با دامنه سنی 17-14 سال بودند که حداقل یک سال به صورت منظم تمرین بسکتبال داشتند. 30 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب و در قالب دو گروه (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته تمرینی، 3 جلسه در هفته به مدت 60-50 دقیقه زیر نظر مربی بین المللی تی آر ایکس به تمرین پرداختند. نتایج نشان داد که تمرینات تی آر ایکس بر قدرت بالا تنه، قدرت پایین تنه، چابکی و تعادل بازیکنان نوجوان پسر بسکتبالیست تاثیر معناداری دارد. بیشترین تاثیر ورزش تی آر ایکس بر روی قدرت بالا تنه و پایین تنه بود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر چنین نتیجه گیری می شود که به منظور بهبود عملکرد جسمانی، تمرینات تی آر ایکس می تواند موثر واقع شود
۲.

طراحی مدل موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان

نویسنده:

کلید واژه ها: کشتی منطقه سیستان موانع توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۸
هدف از این تحقیق بررسی عوامل و طراحی مدل موانع توسعه رشته کشتی در منطقه سیستان از نظر دست اندرکاران و ورزشکاران منطقه سیستان است که به دنبال بررسی این عوامل و تعیین اهمیت هر کدام از آن هاست. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است و از لحاظ روش یک تحقیق آمیخته متشکل از بخش کیفی و کمی است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی 15 نفر از نخبگان رشته کشتی و در بخش کمی کلیه افراد مرتبط با رشته کشتی در منطقه سیستان می باشد که تعداد آن ها 375 نفر بوده است که محقق برای اطمینان بیشتر پرسشنامه را برای تمامی جامعه آماری ارسال نموده است که از این میان 230 نفر به سؤالات محقق پاسخ دادند. یافته های این تحقیق با توجه به نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل بر اساس شاخص نیکویی از برازش مناسبی برخوردار است (SRMR<0/1) و مقدار تحلیل مسیر برای مانع سازمانی و مدیریتی 0/796، مانع رسانه ای و تبلیغاتی 0/825، مانع فرهنگی و اجتماعی 0/899 و امکاناتی و منابعی 0/909 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که در میان موانع توسعه ورزش کشتی در منطقه سیستان، مانع امکانات و منابع مالی مهم ترین عامل بوده است، از دیگر عوامل مهم در عدم توسعه این رشته می توان به توجه کم رسانه ها و مدیریت و سازماندهی ضعیف در این خصوص اشاره نمود که محققین برای توسعه و رشد این رشته توجه بدان را ضروری می دانند
۳.

رابطه مدیریت دانش و بهره وری معلمان تربیت بدنی شهر رشت با نقش میانجیگری خلاقیت و جو سازمانی

کلید واژه ها: بهره وری مدیریت دانش جو سازمانی خلاقیت معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۱
هدف از این پژوهش رابطه مدیریت دانش با بهرهوری معلمان تربیت بدنی شهر رشت از طریق میانجی های خلاقیت و جو سازمانی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان تربیت بدنی شهر رشت (210 نفر) تشکیل می دادند نمونه آماری برابر با جامعه انتخاب شد (روش تمام شمار). ابزار پژوهش شامل 4 پرسشنامه بهره وری هرسی و همکاران (1994)، مدیریت دانش شرون لاوسون (2003)، جو سازمانی سوسمن و دیپ (1989)، خلاقیت صادقی مال امیری (1388) بود و از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SMART PLS 3 جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده گردید روایی محتوای ابزار توسط اساتید و پایایی ترکیبی با نرم افزار PLS به ترتیب (0/902، 0/968، 0/923 و 0/898) بررسی و تائید گردید. از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت دانش با بهره وری (12/860 = t-value؛ 0/629= R)، مدیریت دانش با جوسازمانی (13/733 =t-value ؛ 0/666 = R)، خلاقیت با بهره وری (3/092 = t-value؛ 0/139 = R) و جو سازمانی و بهره وری (5/320 =t-value ؛ 0/275 = R) رابطه معنی داری وجود دارد؛ رابطه مدیریت دانش با خلاقیت (0/301 =t-value؛ 0/035 = R) معنی دار نبود. در نتیجه جهت افزایش بهره وری، حرکت در مسیرهای منتهی به افزایش دانش در جو سازمانی پویایی امکان دارد که کارکنان آن در مواجهه با مشکلات از اعمال نگرش های جدید هراسی نداشته باشند تا بر مشکلات موجود بر سر راه بهره وری چیره شوند
۴.

بررسی رابطه اعتماد سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی و ورزش

کلید واژه ها: تربیت بدنی رضایت شغلی اعتماد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۱
هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتماد سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی و ورزش بود جامعه آماری شامل کلیه معلمان شاغل (رسمی) تربیت بدنی و ورزش در مدارس استان مازندران به تعداد 235 نفر بودند که با استفاده از جدول گرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی تعداد 146 نفر به عنوان نمونه آماری از 22 شهرستان در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان انتخاب شدند از فرم های اطلاعات شخصی، پرسشنامه رضایت مینه سوتا و مقیاس اعتماد سازمانی مدرسه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان دادند که بین اعتماد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه تحقیق پیش بینی شده است که عواملی مانند موقعیت مکانی فرد، عوامل روانی و محیطی، شرایط کاری و ارتباطات نقش فعالی در تعیین رابطه بین رضایت شغلی و اعتماد سازمانی دارد. با توجه به نتایج کسب شده، مدیران و مسئولان سازمان های آموزشی با برقرای، ایجاد و ارتقای اعتماد در سازمان ها می توانند رضایت کارکنان را بالا ببرند و موجبات موفقیت هر چه بیشتر سازمان را فراهم آورند
۵.

بررسی شیوع سندرم متقاطع فوقانی در کودکان کم توان ذهنی

کلید واژه ها: سربه جلو کایفوز شانه به جلو کم توان ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۶۵
کودکان کم توان ذهنی، به لحاظ جسمی، فکری و عاطفی نسبت به همسالان خود در سطح پایین تری قرار دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع سندرم متقاطع فوقانی در کودکان کم توان ذهنی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که تعداد 50 نفر (30 دختر و 20 پسر)، با میانگین سنی (1/28±12) و بهره هوشی 35-85 از شهرستان های ارومیه و تکاب با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. هوش این افراد توسط پرسشنامه هوش وکسلر، میزان سر به جلو و شانه به جلو به وسیله روش تصویربرداری از نمای جانبی و میزان کایفوز توسط خط کش منعطف ارزیابی شد. همچنین از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار spss25 جهت بررسی ارتباط بین مولفه های سندرم متقاطع فوقانی استفاده شد. یافته ها حاکی از شیوع ناهنجاری سربه جلو به میزان 84%، شانه به جلو 68% و کایفوز 74%، در افراد 10-14 ساله کم توان ذهنی می باشد. ارتباط بین سربه جلو و شانه به جلو 0/81، ارتباط بین سربه جلو و کایفوز 0/69 و ارتباط بین شانه به جلو و کایفوز 0/68 مشاهده شد. با توجه به شیوع بالای سندرم متقاطع فوقانی در افراد کم توان ذهنی، ارائه توصیه ها و برنامه های تمرینی عملکردی متناسب با شرایط جسمی و ذهنی در این افراد ضروری می باشد
۶.

ارتباط بین سلامت اجتماعی و سلامت روانی با کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار در دوره همه گیری کووید 19

کلید واژه ها: سالمندان کیفیت زندگی سلامت روانی سلامت اجتماعی کووید 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۵
هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین سلامت اجتماعی و سلامت روانی با شاخص های کیفیت زندگی سالمندان در دوره همه گیری کووید 19 بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سالمندان 50 تا 70 ساله فعال در پارک ها و مراکز ورزشی شهر خلخال بودند که تعداد آنها حدود 300 نفر برآورد شد. از این تعداد بر اساس جدول مورگان 100 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های سلامت اجتماعی کییز و شپیرو (2004)، پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ و همکاران (1997) و همچنین از پرسشنامه استاندارد 36 سوالی کیفیت زندگی SF-36 استفاده شد. برای توصیف آماری داده ها از جداول توزیع فراوانی و میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار آماری  SPSS و AMOS و در سطح خطای 0/05 مورد تحلیل قرار گرفت. بین سلامت اجتماعی و سلامت روانی با شاخص های کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و کیفیت زندگی توسط سلامت اجتماعی و سلامت روانی سالمندان ورزشکار در دوران بیماری کووید 19 پیش بینی شد و مدل برازش قابل قبولی داشت. با توجه به این نتایج در دوران کووید 19 باید توجه بیشتری به سالمندان از طرف خانواده ها و ارگان هایی چون وزارت ورزش و جوانان و بهزیستی شود
۷.

رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری مدیران باشگاه های ورزشی اردبیل

کلید واژه ها: عدالت سازمانی رفتار شهروندی سازمانی بهره وری مدیران باشگاه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۳
هدف کلی این پژوهش تعیین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری از دیدگاه مدیران باشگاه های ورزشی اردبیل بود. روش پژوهش، از نوع توصیفی _ همبستگی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه ی مدیران باشگاه های ورزشی استان اردبیل بود که شامل 198 باشگاه بوده، و براساس فرمول کوکران تعداد 130 مدیر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1989) و بهره وری نیروی انسانی آجیو (2002) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده گردید. این داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی (استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) نشان داده شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن (توزیعی، رویه ای، مراوده ای) با بهره وری مدیران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی و ادب و ملاحظه) با بهره وری مدیران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین 87% از تغییرات بهره وری مدیران به وسیله ی عدالت سازمانی و 74% نیز به وسیله ی رفتار شهروندی سازمانی، تبیین شد. نتیجه گیری می شود مدیران ادارات تربیت بدنی در نحوه برخورد با کارکنان انصاف را رعایت کنند تا میزان بروز رفتارهای شهروندی، به ویژه فضیلت شهروندی را در کارکنان افزایش دهند
۸.

تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک مدل SWOT مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۰
هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران بود. بدین منظور از روش SWOT و تکمیل جدول برنامه ریزی راهبردی کمی براساس نظر 30 نفر از کارشناسان خبره تربیت بدنی آموزش و پرورش که به روش نمونه گیری غیرتصادفی داوطلبانه انتخاب شده بودند، استفاده گردید. بر این اساس تعداد 10 قوت، 11 ضعف، 9 فرصت و 7 تهدید در خصوص مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان حاصل گردید و سپس راهبردهای موثر شناسایی شدند. هم چنین یافته های این تحقیق نشان داد که تشکیل کارگروه نظارت بر فرایند مدیریت استعداد ورزشی دانش آموزان با بهره گیری از افراد دارای تخصص در ورزش دانش آموزی، شایسته سالاری، تخصص گرایی و انتخاب برترین مربی ها در هر رشته ورزشی به منظور استعدادزایی و پرورش افراد مستعد برای ورزش قهرمانی، به کارگیری افراد ورزشی در راس امور مربوط به تربیت بدنی آموزش و پرورش و پیش گیری از ورود افراد غیر ورزشی و تاسیس پایگاه های استعدادیابی ورزشی، مدارس تخصصی ورزش و گسترش کانون های ورزشی دانش آموزی با حمایت های مردمی، فدراسیون ها و بخش خصوصی با دست یابی به امتیاز بیشتر به عنوان راهبردهای اساسی در مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان شناسایی شدند و سایر راهبردها در اولویت های بعدی قرار گرفتند. این اولویت ها می توانند به منظور تحقق اهداف سازمانی در حوزه مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان به کار روند و سازمان می تواند اقدامات و سیاست های لازم را برای به کارگیری آن ها اتخاذ نماید
۹.

بررسی اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر کسب مهارت شوت ایستگاهی فوتبال

کلید واژه ها: تصویرسازی ذهنی کسب مهارت شوت ایستگاهی فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۶
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر کسب مهارت شوت ایستگاهی در فوتبال بود. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان در این تحقیق شامل 36 بازیکنان فوتبال نیمه ماهر پسر با میانگین سنی 0.68 ± 17.09 سال در سال 1401 بودند. بعد از انتخاب شرکت کنندگان و تکمیل فرم مشخصات فردی دستور العمل تصویرسازی و آزمون شوت مور-کریستین و اصول ضربه ایستگاه فوتبال به صورت شفاهی توضیح داده شد. سپس از آنها آزمون توانایی تصویرسازی ذهنی و آزمون شوت در 4 بلوک 4 کوششی گرفته و نتایج ثبت گردید. بر اساس نمرات بدست آمده شرکت کنندگان در 3 گروه تقسیم بندی شدند. جلسات اکتساب به مدت 3 هفته و هر هفته 2 جلسه تمرین و در هر جلسه 8 بلوک 4 کوششی بود. از آزمون تحلیل واریانس یکراهه، تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیری مکرر در سطح معناداری 0.05 استفاد شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در مرحله اکتساب گروه های با تصویرسازی مثبت به طور معنادار بهتر از گروه های تصویر سازی منفی و گروه کنترل عمل کردند. همچنین با توجه به معنادار بودن اثر تعاملی تصویرسازی × جلسات تمرین مشاهده شد که از جلسه سوم به بعد گروه های تصویرسازی مثبت به طور معناداری بهتر از گروه های تصویر سازی منفی و کنترل عمل کردند. به نظر می رسد که تمرین تصویرسازی بر اجرای شوت ایستگاهی فوتبالیست ها تأثیرگذار بوده است و به مربیان فوتبال پیشنهاد می شود برای آموزش مهارت شوت ایستگاهی به افراد نیمه ماهر، از تصویرسازی مثبت استفاده نمایند
۱۰.

بررسی و مقایسه سواد روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشی با دیگر رشته های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان تهران)

نویسنده:

کلید واژه ها: روابط عمومی دانشجویان سواد ارتباطی رسانه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۸
هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه سواد روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشی با دیگر رشته های دانشگاهی، دانشگاه پیام نور استان تهران بود. این تحقیق، با جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه نشان داد که دانشجویان رسانه ورزشی بیشترین آگاهی را در این زمینه دارا بودند و با کسب آگاهی و دانش در این زمینه، دیگر دانشجویان می توانند مهارت سواد روابط عمومی را به سطح عالی برسانند. جامعه آماری 150 دانشجو ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور ورودی های جدید در رشته رسانه ورزشی و دیگر رشته های دانشگاهی بود. نمونه تحقیق شامل  22 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران در مقطع ارشد و دکتری رسانه ورزشی با دیگر رشته ها که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. پژوهش به روش کمی انجام شد و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سواد روابط عمومی قاسمی و راسخ (1399) بود. روش تجزیه و تحلیل، پاسخ به 12 سوال و هر پاسخی امتیازی تعلق گرفته شده است و مجموع امتیازات کسب شده نمره نهایی دانشجو از پاسخ به پرسشنامه بوده است. در انتها به صورت میانگین ساده تفاوت ایجاد شده قابل رویت می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز توسط چند تن از خبرگان به تائید رسیده است و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد شده است که با توجه به اینکه ضریب آن بالاتر از 0.7 می باشد مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که وضعیت روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشی در سطح مطلوب تری نسبت به دیگر رشته ها دارند. میانگین سواد روابط عمومی دانشجویان دیگر رشته ها در حد متوسط می باشد. یکی از عوامل مناسب برای بهتر بودن روابط عمومی، میزان تحصیلات بالا و میزان مشارکت افراد در سازمان ها و و ارگان ها یا گروه های مختلف دانشجویی و تخصص داشتن در گرایش روابط عمومی می باشد
۱۱.

مقایسه سلامت عمومی در سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار در دوره همه گیری کرونا

کلید واژه ها: سالمندان اوقات فراغت سلامت عمومی همه گیری کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۶
سلامت عمومی یکی از عناصر مهم در افراد سالمند است که تاثیر فراوانی بر سالمندان دارد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی در سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار در دوره همه گیری کرونا بود. 884 سالمند جامعه آماری پژوهش را در شهر لاهیجان تشکیل دادند. 680 سالمند غیرورزشکار و 204 سالمند ورزشکار نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ) استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون u من ویتنی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد میانگین مدت فراغت سالمندان روزانه 3 تا 4 ساعت بود که از نظر زمان صرف شده به ترتیب به ورزش کردن، تماشای تلویزیون، استفاده از کامپیوتر، مطالعه غیر درسی، فعالیت های مذهبی بود. بین نحوه گذران فعالیت های فراغتی مورد علاقه سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار در فعالیت هایی مانند فعالیت های ورزشی، رادیو و گوش دادن به موسیقی تفاوت معنادار بود. همچنین با مقایسه سلامت روانی سالمندان، نتایج نشان داد که سالمندان ورزشکار در همه مقیاس های سلامت روانی از سلامت روانی بهتری نسبت به سالمندان غیرورزشکار برخوردارند. مشارکت سالمندان در فعالیت های فراغتی ورزشی برای داشتن سلامت روانی بهتر باید در اولویت دست اندرکاران قرار گیرد
۱۲.

مقایسه تمرینات مقاومتی، با وزنه و باند الاستیک، بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دختران کمیته کار

کلید واژه ها: تمرین مقاومتی باند الاستیک توان بی هوازی سرعت استقامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۵
هدف از این تحقیق مقایسه سه نوع تمرین مقاومتی با وزنه و باند الاستیک، بر توان بی هوازی، سرعت حرکت اندام، زمان عکس العمل و استقامت در سرعت در دختران کمیته کار بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دختران کاراته کاهای قهرمانی کشوری و استانی مازندران در شهرستان بابل در سنین (13 سال به بالا) بخش کمیته تشکیل دادند. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون بود. برنامه تمرینی که در این تحقیق به کار برده شد شامل یک سری تمرینات کاراته بود که به مدت ۸ هفته ۳ جلسه در هفته و هر جلسه یک ساعت اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف و آزمون تحلیل کواریانس یکطرفه با نرم افزار SPSS انجام گردید. یافته ها نشان دادند که بین گروه های تحقیق در تغییرات حداکثر سرعت بر روی دوچرخه کارسنج، تغییرات سرعت ضربه زوکی و ماواشی، تغییرات اسقامت در سرعت ضربه زوکی و ماواشی و تغییرات کل زمان ضربه زوکی و ماواشی و تغییرات توان حداکثر و میانگین توان دختران کمیته کار گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. ولی بین گروه های تحقیق در تغییرات استقامت در توان و تغییرات توده بدنی و تغییرات درصد چربی دختران کمیته کار گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد. لذا انجام تمرینات مقاومتی با وزنه و باند الاستیک، عملکرد و کارایی دختران کمیته کار را ارتقا می دهد