سیده عذرا میرکاظمی

سیده عذرا میرکاظمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

تبیین و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی: ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶
هدف تحقیق حاضر تبیین و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور بود. روش انجام تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی و به روش میدانی اجرا گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان علمی و اجرایی مرتبط با حوزهء ورزش بودند که با 12 نفر از آن ها به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی، مدیران کل و معاونین ادارات کل ورزش و جوانان و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور بودند (305 نفر) که طبق جدول مورگان 179 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه حاصل از مصاحبه با خبرگان بود که روایی و پایایی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساختار گرایی و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس انجام شد. نتایج نشان داد، سه عامل شایستگی های استراتژیست، شیوه های توسعه شایستگی های استراتژیست و الزامات سازمانی بر پرورش استراتژیست تأثیر دارند و با پرورش و به کارگیری نیروی استراتژیست می توان شاهد پویایی، رشد و تعالی سازمان های ورزشی بود.
۲.

طراحی مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور: نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
پژوهش حاضر با هدف پرورش استراتژیست در حوزه ورزش، به ارائه یک مدل با روش پژوهش کیفی و ماهیت اکتشافی پرداخته است. بدین منظور از نظریه داده بنیاد با رویکرد ساخت گرا برای تعیین مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، نخبگان و متخصصان مرتبط با حوزه ورزش بودند. دوازده نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در مطالعه شرکت کردند. داده های کیفی حاصل از مطالعات میدانی که از طریق مصاحبه ها حاصل شده بود، کدگذاری شد. فرایند کدگذاری شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری بود. در فرایند مراحل به ترتیب 517 کد اولیه، 15 کد متمرکز، چهار مقوله فرعی و یک مقوله اصلی (پرورش استراتژیست) شناسایی شدند. نتایج نشان داد به منظور پرورش نیروهای استراتژیست در سازمان های ورزشی، به غربالگری افراد براساس شایستگی های استراتژیست (فردی، آموزشی، میان فردی و ارتباطی، تخصصی و مدیریتی) و همچنین شیوه هایی برای توسعه شایستگی های آنان و الزامات سازمانی نیاز است. با پرورش استراتژیست ها در حوزه ورزش می توان اجرای موفقیت آمیز مدیریت های برنامه محور و مأموریت گرا را با توجه به تحولات جهانی در ورزش انتظار داشت و همچنین توسعه نسبتاً پایدار برنامه های ورزشی، رشد و ایجاد سازمان های پویا و بهره ور در ادارات کل ورزش و جوانان را انتظار داشت. 
۳.

پیش بینی وابستگی به شبکه های اجتماعی تلفن همراه از طریق اهداف استفاده از شبکه ها (پژوهشی در میان دانشجویان دانشگاه های منطقه 9 کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
با توجه به این که استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه در بین دانشجویان رواج دارد، در پژوهش حاضر به پیش بینی میزان وابستگی به شبکه های اجتماعی تلفن همراه از طریق اهداف استفاده از این شبکه ها در میان دانشجویان دانشگاه های منطقه ی 9 کشور پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که دارای سؤال هایی مربوط به متغیرهای پژوهش است و روایی و پایایی آن تأیید شد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشگاه های منطقه 9 کشور بود (11 دانشگاه) که از بین آن ها 6 دانشگاه با محقق همکاری و پرسشنامه در سطح جامعه دانشگاهی آنان به شیوه ی تصادفی طبقه ای توزیع و جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (تی تک نمونه، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه) استفاده گردید. نتایج نشان داد که وابستگی به شبکه های اجتماعی از حد متوسط بیشتر است و بین اهداف پر کردن اوقات فراغت، ارتباط با نزدیکان و دوستان، تنوع در استفاده از خدمات و ثبت رکورد در لایک بیشتر با وابستگی به این شبکه ها همبستگی مثبتی به میزان 37/0 وجود دارد و این اهداف پیش بینی کننده ی 3/14 درصد میزان وابستگی دانشجویان به شبکه های اجتماعی تلفن همراه به شمار می روند. از اینرو پیشنهاد می شود با استفاده افراط گونه از شبکه های اجتماعی، نهادهای مسئول، برنامه هایی را برای ارتقای آگاهی بخشی نسبت به خدمات متنوع این شبکه ها جهت پر کردن مفید اوقات فراغت دانشجویان طراحی و اجرا کنند.
۴.

نقش مدیریت ارتباط با مشتری در مزیت رقابتی استخرهای شنای شهر بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استخر ارتباط با مشتری مزیت مشهود مزیت پایدار مزیت پویا مزیت متجانس مزیت مرکب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۱۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
هدف از این تحقیق بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری در مزیت رقابتی استخرهای شنای شهر بیرجند بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 214 نفر از مشتریان استخرهای شهر بیرجند دو ابزار پژوهش را تکمیل کردند: 1. پرسشنامه مزیت رقابتی (حسینی،1390) و 2. پرسشنامه محقق ساخته که به ترتیب مزیت رقابتی و مدیریت ارتباط با مشتری را در استخرهای شنا ارزیابی می کنند. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در سطح معناداری 05/0P≤ تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین مزیت مشهود (36/0r= )، مزیت پایدار (47/0r= )، مزیت پویا (43/0r= )، مزیت متجانس (36/0r= ) و مزیت مرکب (35/0r= ) با مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه آزمون رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای پیش بین در مجموع 35 درصد از تغییرات واریانس مدیرت ارتباط با مشتری را تبیین کردند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که مدیران استخرها از یک برنامه راهبردی CRM در جهت بهبود جایگاه رقابتی و کسب مزیت رقابتی بهره ببرند که این امر می تواند به وفادار نگه داشتن مشتریان کنونی و جذب مشتریان بیشتر منجر شود.
۵.

نقش مزیت رقابتی در رضایتمندی مشتریان استخرهای شنا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استخر رضایتمندی مشتریان مزیت مشهود مزیت پایدار مزیت مرکب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۷۵۰
هدف از این تحقیق بررسی نقش مزیت رقابتی در رضایتمندی مشتریان استخرهای شنای شهر بیرجند بود. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 214 نفر از مشتریان استخرهای شهر بیرجند 2ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: پرسشنامه مزیت رقابتی (حسینی،1390، 87/0=α) و پرسشنامه رضایتمندی مشتریان (سروکوال،1994،78/0=α) به ترتیب مزیت رقابتی و رضایت مشتریان را در استخرهای شنا ارزیابی کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون های کالموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS18 و در سطح معناداری 05/0p< تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین مزیت مشهود(30/0r= )، مزیت پایدار(40/0r= )، مزیت پویا(38/0r= )، مزیت متجانس(42/0r= ) و مزیت مرکب(27/0r= ) با رضایتمندی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای پیش بین درمجموع توانستند 33% از تغییرات واریانس رضایتمندی مشتریان را تبیین کنند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که مدیران استخرها با ایجاد مزیت رقابتی ، رضایتمندی و وفاداری مشتریان را افزایش دهند.
۶.

رتبه بندی باشگاه های بدنسازی شهر رشت از نظر بهداشت با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۰
هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندی باشگاه های بدنسازی شهر رشت از نظر بهداشت با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقایسه ای و جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست محقق ساخته شامل 51 معیار بهداشت به صورت میدانی انجام شد. روایی چک-لیست توسط برخی از صاحب نظران (اساتید دانشگاه و مدیران باشگاه های بدنسازی) مورد تایید قرار گرفت. به علت محدود بودن حجم جامعه، حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد و در نهایت اطلاعات 44 باشگاه که بطور کامل در دسترس محقق قرار گرفته بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از روش های تحقیق در عملیات، آنتروپی شانون جهت وزن دهی به معیارها و تاپسیس جهت رتبه بندی باشگاه ها به وسیله نرم افزار EXCEL استفاده شد. یافته ها نشان داد در معیار بهداشت دو باشگاه 4A، 36A با مقدار 1Ci= بهترین رتبه و دو باشگاه 27A، 33A با مقدار 05/0 Ci= پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. اماکن ورزشی به عنوان یک محصول ورزشی که به مشتریان و استفاده کنندگان آن عرضه می شوند محسوب می شوند. با رتبه بندی این محصول ورزشی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، این امکان برای مشتریان این محصول فراهم می شود که با توجه به امتیاز بدست آمده توسط این مدل بهترین تصمیم را در انتخاب محصول خود گرفته و همچنین این امکان برای ارائه کنندگان این محصول فراهم می شود که بتوانند با رتبه ای که محصول آن ها بدست می آورند، با رفع نقاط ضعف جهت بهبود یا تثبیت موقعیت محصول خود اقدام نمایند.
۷.

شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد معلم تربیت بدنی تحلیل سلسله مراتب اولویت بندی معیارها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : ۳۰۶۱ تعداد دانلود : ۸۸۴
با توجه به نقش مهم معلم تربیت بدنی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت و اهمیت ارزیابی به عنوان جزءلا ینفکتعلیموتربیت ، این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه پژوهش، شامل کلیه خبرگان امر ورزش مدارس می باشد که از روش های غیر تصادفی و به شکل هدفمند، تعداد 34 نفر جهت شناسایی معیارها و تعداد 25 نفر جهت اولویت بندی، به روش تحلیل سلسله مراتبی بر اساس میزان تجربه کاری و مدرک تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن ها توسط گروهی از اساتید و متخصصین و اعتبار آن در پرسش نامه اول توسط آلفای کرونباخ ( 78/0 =α ) تایید و در پرسش نامه دوم، عدم وجود ناسازگاری در پاسخ ها دلیل بر اعتبار آن بود (1/0CR<) . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب کندال) و داده هایحاصل از پرسش نامهمقایساتزوجی(AHP)بااستفاده از نرم افزار Expert Choiceانجامگرفت. نتایج حاصل از اجماع نظر خبرگان، شناسایی 9 معیار با 40 گزینه بود (702/0w=) که معیار کسب امتیاز ویژه، دارای 6 گزینه (خدمت در روستا، سنوات خدمت در مناطق محروم، مدت خدمت در جبهه و داشتن امتیاز جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا) به دلیل پایین بودن امتیاز، حذف و در نهایت تعداد 8 معیار مقام ها و امتیازات، عملکرد علمی پژوهشی، عملکرد سازمانی، عملکرد آموزشی ورزشی، سابقه ورزشی، سابقه علمی آموزشی، منابع در دسترس و میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر با 34 گزینه در مرحله اولویت بندی مجدد به نظر سنجی خبرگان گذاشته شد که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، معیار عملکرد آموزشی ورزشی با اهمیت ترین و معیار میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر (سازمان های خارج از مدرسه و انجمن اولیا و مربیان) در اولویت آخر قرار گرفت. یکی از نیازهای اولیه ارزیابی، تدوین معیار می باشد؛ لذا پیشنهاد می شود بازنگری در سیستم ارزیابی معلمان تربیت بدنی و تدوین معیارهای جدید متناسب با وضع موجود و ارزش دهی به معیارها بر اساس میزان اهمیت آن ها در ارزیابی می تواند درهرچهبهتراجراشدنسیستمارزشیابیمعلمانتربیت بدنیکمککندوضعف هاوقوت هارامشخص سازد.
۹.

طراحی مدل تصمیم گیری حمایت مالی در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۹۹۵
هدف این تحقیق، طراحی مدل تصمیم گیری حمایت ورزشی کشوراست. نمونة آماری تحقیق 134 شرکت حامی بودند که از رشته های ورزشی فعال در لیگ برتر (1387) حمایت میکردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامة محقق ساخته ای بود که روایی صوری آن توسط ده نفر از استادان مدیریت و مدیریت ورزشی و پنج نفر از صاحب نظران حمایت ورزشی تأیید شد و پایایی آن روی 43 حامی ورزشی، با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامة اهداف حمایت ورزشی 96/0، ملاکهای انتخاب رشتة ورزشی 95/0، ارزیابی حمایت ورزشی96/0، آمیختة ارتباط بازاریابی 88/0 محاسبه شد. برای شناسایی عامل ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شد و در نهایت، از تحلیل مسیر برای ساخت مدل تصمیم گیری حمایت ورزشی استفاده شد. نتایج نشان داد دوازده عامل در تبیین تصمیم گیری حمایت ورزش کشور نقش دارند و عامل های ملاک انتخاب رشتة ورزشی و آمیختة ارتباطات بازاریابی جزء عامل های مستقل و اثرگذار و عامل های ارزیابی حمایت ورزشی، میانجی و اهداف حمایت ورزشی عامل پاسخ اند. عامل ملاک انتخاب رشتة ورزشی بیشترین اثر را بر عامل ارزیابی حمایت ورزشی با 48/0 و بر اهداف حمایت ورزشی با 42/0 دارد؛ بنابراین پیشنهاد میشود با تقویت عامل های مستقل و اثرگذار، دستیابی به اهداف حمایت ورزشی افزایش یابد تا موجب رضایت مندی و حفظ حامیان در عرصه های ورزشی شود.
۱۰.

اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۸
در ارزیابی هر موضوعی، نیاز به معیار اندازه گیری یا شاخص است. هدف این تحقیق، شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها و اولویت بندی آنها بر اساس یکسری اصول ریاضی منتج از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بود. شرکتکنندگان دراین پژوهش، مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها، استادان رشته مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی (در حدود 128 نفر ) بودند که از 30 نفر به طور هدفمند پرسش به عمل آمد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس اصول AHP بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط گروهی از صاحب نظران دانشگاهی بررسی و تأیید شد و محاسبه نرخ سازگاری پاسخ ها ( کمتر از 1/0) بر اساس جدول توماس ساعتی، مهر تأیید اعتبار آن با استفاده از این روش بود. در این پژوهش، هفت معیار بودجه، نیروی انسانی، امکانات، درآمد، تجهیزات، فعالیت های عملیاتی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی، با 33 زیرمعیار، به نظرخواهی خبرگان گذاشته شد. هر یک از خبرگان، براساس مقایسه های زوجی بین هر دو گزینه، میزان اهمیت هریک از آنها را تعیین کردند. سپس وزن هر یک به وسیله بردارهای نرمال شده از این ماتریس ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که نسبت تعداد دانشجویان شرکت کننده در فعالیت های فوق برنامه به کل آنان، زمان استفاده از فضاهای ورزشی و بودجه جاری ورزش دانشگاه، با درجه اهمیت 195/0، 134/0 و 127/0 در بالاترین، و تعداد شاغلان غیر متخصص زن و مرد با درجه اهمیت 001/0 در پایین ترین اولویت ها قرار دارند.
۱۲.

تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر سال اول نظام جدید شهرستان بیرجند و مقایسه آن با نورم های موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۵۴
هدف ازاین تحقیق ارزیابی آمادگی عمومی وتدوین نورم های آمادگی جسمانی برای 226 نفر از دانش آموزان دختر سال اول نظام جدید به عنوان نمونه ی پژوهشی است که با استفاده از آزمون آمادگی جسمانی ایفرد،اندازه گیری صورت گرفت. پس از تدوین جلد اول نورم آمادگی جسمانی از لحاظ مقایسه ی آن با نورم های ملی واستانی ،مشاهده شد که دانش آموزان بیرجند درمقایسه بارکورد ملی واستانی در آزمون های درازونشست، دوسرعت 45 متر ،دو4?9 متر ،از رکوردهای بهتری برخوردارند،ولی در آزمون پرش جفت رکورد انان کمتر ازرکوردهای ملی واستانی است ودرآزمون کشش بارفیکس می توان گفت تقریباً رکوردهای هرسه گروه در یک سطح بوده که میانگین آن درهرسه گروه پایین می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان