پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره نهم تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 33) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه چارچوب مفهومی رقابت پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت بازار رقابت پذیری خدمات ورزشی صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 162
پزوهش حاضر در صدد ارائه چارچوب مفهومی رقابت پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه انسانی (مدیران و کارشناسان باشگاه های خدماتی، اساتید دانشگاه با تخصص بازاریابی ورزشی) و جامعه اطلاعاتی (منابع علمی، اسنادی و کتابخانه ای با موضوع رقابت پذیری) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند (17 نفر و 56 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل 5 حیطه کلی شامل مدیریت بازار، ساختار بازار، قابلیت بازار، اکوسیستم بازار و رقابت پذیری بازار می باشد. مدل مفهومی برخاسته از چارچوب کُدها به صورت یک سیستم فرایندی از اکوسیستم بازار و مدیریت بازار تا رقابت پذیری پایدار خدمات ورزشی شناسایی شد. بنابراین می-توان گفت که غفلت از هر یک از عناصر یا مولفه ها می توان به برهم خوردن نظم و تعادل نسبی در ساختار رقابتی بازار خدمات ورزشی ایران شود. از این رو بازار خدمات ورزشی نیازمند توسعه یافتگی محیط کسب و کار و مدیریت بازار خدمات ورزشی در جهت رقابت پذیری پایدار می باشد.
۲.

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش بلوغ مدیریت دانش مدل کسب وکار همراستایی مدیریت دانش و استراتژیهای کسب وکار ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 228
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب وکار در ورزش ایران می باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. پرسشنامه ی شاخص های مربوط به کدهای مدل بلوغ جامی پور و همکاران (1393) و پرسشنامه ی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب و کار جامی پور و همکاران (1393) به کار گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و Amos صورت گرفت. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری؛ از آزمون دوجمله ای جهت تعیین سطح بلوغ شاخص ها؛ از ارزش محاسبه شده برای تعیین قابلیت شاخص ها؛ از فرمول درصد بلوغ برای تعیین سطح و درصد کلی بلوغ؛ و نیز از مدل معادلات ساختاری جهت تعیین مدل معادلات ساختاری قابلیت شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار در ورزش استفاده شد. نتایج نشان داد، درصد بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار 13/69 درصد می باشد. بعد راهبردی، سازمانی-انسانی و فنی- محتوایی در کسب و کار تأثیر معنی داری دارد. از این رو، برای هدفمند کردن استفاده از دانش، سازمان دهی مراحل و سطوح توسعه ی آن، شناخت وضعیت موجود در حوزه ی مدیریت دانش و تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، به منظور به کارگیری و بهبود مدیریت دانش همراستا با کسب وکار الزامی است.
۳.

شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی عوامل شخصی عوامل سازمانی عوامل محیطی دانشجویان علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 232
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تبریت بدنی و علوم ورزشی صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی و از نوع مطالعات پیمایشی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های استان اصفهان بود که از این بین 391 نفر به صورت خوشه ای از دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و همچنین دانشگاه های پیام نور مرکز اصفهان انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 58 سوالی بود که روایی آن توسط 9 نفر از خبرگان این حیطه مورد تایید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار های SPSS و AMOS نسخه 22 صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که 13 عامل شخصی، سازمانی، محیطی، تمایل به خلاقیت، تمایل به ریسک پذیری، تمایل به استقلال طلبی، تمایل به کنترل درونی، تمایل به توفیق طلبی، تشویق به نوآوری، محیط آموزشی، شرایط قانونی، شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی بر کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی موثر هستند که در این بین بالاترین اولویت مربوط به "عوامل شخصی" و پایین ترین اولویت مربوط به "تشویق و نوآوری" می باشد. همچنین آزمون برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب و تأیید مدل عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان علوم ورزشی می باشد.
۴.

ارائه مدل تشریحی ساختاری (ISM) از مدیریت مصرف انرژی در مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مبحث 19 مجموعه های ورزشی رویکرد سیستمی مدل سازی تشریحی ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 419
با توجه به نقش اساسی مقررات ملی ساختمان مبحث 19 در کاهش مصرف انرژی، شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند در مدیریت مصرف انرژی مفید باشد. هدف این پژوهش شناخت مقررات ملی ساختمان مبحث 19 و عوامل تعیین کننده آن در مجموعه های ورزشی وابسته به آموزش و پرورش شهر تهران با استفاده از مدل معادلات ساختاری تفسیری می باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم ها می پردازد. به منظور دستیابی به هدف تحقیق از دو روش اسنادی و میدانی-پیمایشی استفاده شد. مبتنی بر نظر خبرگان، از نظرات 15 متخصص و مهندس ناظر ساخت اماکن ورزشی برای اعتباریابی مدل سازی تفسیری ISM استفاده گردید. پس از تحلیل داده ها، مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی در چهار سطح قرار گرفتند که بر اساس آن گراف ISM طراحی شد. پس از تحلیلMICMAC ، مولفه ها براساس قدرت نفوذ و وابستگی در سه سطح مستقل (عایق بندی لوله های آب گرم و سرد)، وابسته (عایق پوسته خارجی ساختمان) و خودمختار (جداره های نورگذر و بازشوها، تجهیزات و مدیریت سیستم روشنایی، مدیریت تاسیسات مکانیکی، برنامه نظارتی آموزش و تقسیم وظایف کارکنان) دسته بندی شدند که عایق بندی لوله های آب سرد و گرم بیشترین تاثیر را بر اجرایی شدن مبحث 19 در مجموعه های ورزشی به خود اختصاص داد.
۵.

مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی ورزشی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش حکمرانی ورزشی مطالعه تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 779
توسعه ورزش از دغدغه های اصلی هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران است. همچنین یکی از رویکردهای نوین در توسعه، الگوی حکمرانی است. در این تئوری تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت ها بیان و زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت را در فرایند تصمیم گیری فراهم می آورد. در این راستا بهره گیری از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در زمینه ورزش با استفاده از روش مطالعات تطبیقی می تواند در این امر تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله معرفی و بررسی ساختار کلان ورزش کشورهای منتخب از منظر دولتی، خصوصی و مدنی بودن و نحوه تعامل و همکاری با یکدیگر و در یک کلام حکمرانی ورزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف به صورت توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل و مطالعه اسناد و منابع انجام شده است. 11 کشور برزیل، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان، استرالیا، ایران، آفریقای جنوبی، چین، ژاپن، فنلاند و کانادا مورد بررسی قرار گرفتند، در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی جهت تدوین الگوی حکمرانی ورزشی ایران ارائه شده است.
۶.

آزمون مدل بازاریابی هیجانی در مصرف کنندگان ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی بازاریابی هیجانی رضایت مندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 111
هدف پژوهش حاضر آزمون مدل بازاریابی هیجانی در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگانی استفاده کننده از اماکن ورزشی شهرداری شهر تهران با رویکرد تندرستی بود. برای این منظور تعداد 384 ورزشکار مرد و زن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و برآورد حجم نمونه ، جامعه نامحدود کوکران در پژوهش به صورت داوطلبانه شرکت نمودند. شرکت کنندگان پرسشنامه های هوش هیجانی(براکت و همکاران، 2006) ، و بازاریابی هیجانی پارک هیوونگ (2013) و مقیاس سنجش رضایتمندی مصرف کننده (ماتیلا و همکاران 2011) به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. نتایج گویای ارتباط علی بین هوش هیجانی با متغیر های بازاریابی هیجانی بود. همچنین از بین ابعاد بازاریابی هیجانی تنها ادراک احساسات محیط کار و استراتژی کنارآمدن پیش بین معنی دار بر تبیین رضایت مندی در استفاده از خدمات ورزشی بود. از سوی دیگر مصرف کنندگان ورزشی در محیط فعالیت ورزشی باانگیزه های هیجانی درگیر می شوند، این هیجانات به صورت مثبت و منفی دیده می شود و در مصرف کنندگان ورزشی همراه با محرک هایی که مرتبط با فرایند مصرف و اهداف می باشد، صورت می پذیرد. این تفسیر در مراحل مختلف تصمیم گیری و انتخاب توسط مصرف کنندگان مؤثر است. بر این اساس بازاریابی هیجانی بر اساس فرایندی که مصرف کنندگان با خدمات غیرقابل انتظار مواجه می شوند استوار است. نتایج تحقیق به طور کلی نشان داد فعالیتهای ورزش همگانی در سازمان ورزش شهرداری قادر به ارتقا سطح مشارکت مصرف کنندگان ورزش همگانی و افزایش توانایی انها در کنار امدن با فشار های وارده،و بالا بردن احساس عزت نفس و ارزشمندی وکفایت و نیز بهبود پاسخ هیجانی در هنگام ارائه خدمات تعریف شده،نمی باشند.
۷.

نقش آفرینی فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم (مطالعه موردی: دانشکده های علوم ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علوم ورزشی دانشگاه کارآفرین فرهنگ دانش بنیان مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 376
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم، مطالعه موردی دانشکده های علوم ورزشی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشکده های (دولتی) علوم ورزشی کل کشور می باشد. برآورد حجم نمونه به روش نمونه گیری کل شمار انتخاب گردید که پس از ارسال ابزار پژوهش، تعداد 268 پرسشنامه صحیح عودت داده شد. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 24 سؤال استفاده گردید که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (92/0) و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE ) و روایی تشخیصی تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار SPSS23 وLISREL8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد که تأثیر فرهنگ دانش بنیان بر مدیریت دانش مثبت و معنادار است و منجر به پیشبرد کارکردهای آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی می شود. هم چنین، تأثیر مدیریت دانش بر پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم در دانشکده های علوم ورزشی مثبت و معنادار است. به علاوه نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ دانش بنیان و کارکردهای دانشگاه نسل سوم در دانشکده های علوم ورزشی تأیید گردید.
۸.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (رویکرد کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد مالی صنعت ورزش شرایط علی شرایط بستر شرایط مداخله گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 944
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش میباشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری میباشد. روش جمع آوری داده ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش، اساتید حوزه قضا، و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی می باشد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و گلوله برفی بوده و مصاحبه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری در خصوص سوالات و اهداف تحقیق حاصل گردید. فرمت داده ها به دو صورت صوت و متن بوده و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار MAXQDA18 انجام گردید. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه های انجام شده، عوامل احصاء شده را در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر معرفی نمود. مقوله های عوامل مدیریتی، حقوقی و ماهیتی ورزش به عنوان مقولات شرایط علی، و عملکرد سیاسیون، دولت و حاکمیت و ساختار را به منزله شرایط بس تر و مقوله های«رانت، دلالی و لابیگری، رسانه و عوامل انگیزشی» به منزله شرایط مداخله گر به عنوان عوامل اثر گذار بر فساد مالی در صنعت ورزش در ایران هستند. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود که مدیران و دست-اندرکاران ورزش کشور با تعدیل و ارتقای وضعیت مدیریتی، تدوین برنامه های اصولی و علمی، اتخاذ بهترین تصمیمات برای ورزش کشور با کمک متخصصان و خبرگان امر و در نهایت با ارتقای کیفیت مدیریت منابع خود زمینه کاهش فساد مالی در این سازمانها را فراهم نمایند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳