پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره 12 تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 45) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل کیفی شتابگیری دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی به سمت دانشگاه های نسل چهار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه نسل چهار مدل استراوس و کوربین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۲۲
هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل شتابگیری دانشکده های تربیت بدنی به سمت دانشگاه های نسل چهار براساس مدل استراوس و کوربین بود. روش پژوهش کیفی و برخاسته از داده ها (مطالعه مقالات و اسناد و مدارک و مصاحبه هدفمند به روش گلوله برفی ) و استفاده از روش دلفی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش اساتید مدیریت ورزشی، دارای سابقه اجرایی، علمی و پژوهشی برجسته بودند. جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته ادامه داشت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش سیستماتیک بر مبنای مدل ااستراوس و کوربین شامل کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی و دلفی استفاده شد. نتایج کدگذاری در مدل مورد نظر، 5 بعد و 12 متغیر ،شرایط علی با دو متغیر (مسئولیت علمی- اجتماعی و پویایی محیط و ماموریت سازمانی)، شرایط مداخله گر به چهار متغیر ( مراکز رشد زایشی،سیستم های اطلاعاتی، ارتباط با صنایع و مشتریان و رقبا)، شرایط زمینه ای با دو متغیر (نقش دولت و ساختار و بستر سازی)، راهبردها با دو متغیر (مدیریت عالی و رهبری، منابع انسانی) و پیامدها با دو متغیر ( ایفای نقش دانشکده تربیت بدنی نسل چهار و کیفیت آموزشی و پژوهشی) شناسایی نمود. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش لزوم بهره گیری از الگویی بومی از دانشکده تربیت بدنی نسل چهار، تا حد زیادی خلأهای موجود در تجاری سازی تحقیقات علمی دانشکده های تربیت بدنی، به عنوان مهم ترین ویژگی دانشگاه نسل چهار، ضروری به نظر می رسد.
۲.

نهادینه کردن عوامل موثر فرهنگ عمومی ورزش همگانی در جامعه (مطالعه موردی: استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهادینه کردن فرهنگ عمومی ورزش همگانی استان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۸
هدف از تحقیق حاضر نهادینه کردن عوامل موثر فرهنگ عمومی ورزش همگانی در جامعه بود. روش انجام این تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان (مدیران ورزش و غیره) جهت کشف عوامل نهادینه کردن و مدیران، متخصصان و کارشناسان جهت مشخص کردن وزن دهی عوامل و نمونه مردمی 1500 نفری جامعه در 5 ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران با انتخاب تصادفی بودند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته در زمینه نهادینه کردن عوامل موثر فرهنگ عمومی ورزش همگانی بود، که روایی صوری پرسشنامه ها مورد تأیید اساتید مدیریت ورزشی و همچنین پایانی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 95/0 مورد تأیید قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی تاییدی از طریق نرم افزارهای SPSS و Lisrel تحلیل شدند. یافته-ها نشان داد که مهمترین بعد در نهادینه کردن ورزش و عوامل موثر در فرهنگ سازی ورزش همگانی، بر اساس بارهای عاملی، بعد سازمانی با بار عاملی 07/1 بود. بعد از آن به ترتیب بعد فردی با بار عاملی 82/0، بعد گروهی با بار عاملی 72/0 و در آخر نیز بعد محیطی با بار عاملی 65/0 قرار داشتند. نتیجه گیری که در بخش نهادینه سازی فرهنگ توجه و اولویت بندی به ابعاد سازمانی، فردی، گروهی و در آخر محیطی از سوی شهرداری تهران و نهادهای ذیربط ضروری است
۳.

عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت استعداد در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد ورزش دانشگاهی فدراسیون ورزش های دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۷
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت استعداد در ورزش دانشگاهی (مطالعه موردی: فدراسیون ورزش دانشجویی) بود. ازاین رو تعداد ۱۱۲ پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورزش دانشگاهی فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)، توسط کارکنان فدراسیون ورزش دانشجویی در سال ۱۴۰1 تکمیل و جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، آزمون کلوموگروف و اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن داده ها و مدل سازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS و Smart pls استفاده گردید. نتایج نشان داد که جذب استعداد بر بهبود مدیریت استعداد با ضریب تأثیر 0/49 و مقدار بحرانی 9/176، کشف استعداد بر بهبود مدیریت استعداد با ضریب تأثیر 0/63 و مقدار بحرانی 11/759 توسعه و بهسازی استعداد بر بهبود مدیریت استعداد با ضریب تأثیر 0/29 مقدار بحرانی 4/571 و حفظ و نگهداشت استعداد بر بهبود مدیریت استعداد با ضریب تأثیر 0/58 و مقدار بحرانی 8/087 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. بر این اساس کشف استعداد بر بهبود مدیریت استعداد با ضریب تأثیر 0/63 دارای بیشترین تأثیر و توسعه و بهسازی استعداد بر بهبود مدیریت استعداد با ضریب تأثیر 0/29 کمترین تأثیر را داشته است. همچنین ارزیابی مدل محاسبه شاخص نیکویی برازش مدل نشان داد که شاخص GOF این مدل 0.396 به دست آمده است که از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد.
۴.

عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوسازی فرهنگی نمادسازی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۵
تحقیق حاضر با هدف عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته بود. جامعه ی آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت آگاه به موضوع تحقیق تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز جامعه آماری شامل متخصصان امر بود. ابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. جهت بررسی داده های بخش کیفی از کدگذاری استفاده گردید و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و اسمارت پی ال اس نسخه 2 انجام گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فعالیت های فرهنگی، مسائل آموزشی، فعالیت های اجتماعی، مسائل نظارتی، مسائل ماهیتی، مسائل اخلاقی و نمادسازی به عنوان مولفه های کلیدی در جهت بهبود الگوسازی فرهنگی در ورزش همگانی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در میان عوامل شناسایی شده، عوامل فرهنگی، عوامل آموزشی و عوامل اجتماعی به عنوان عوامل کلیدی در جهت بهبود الگوسازی فرهنگی در ورزش همگانی مشخص می باشد.
۵.

نقش بیمه در جبران خسارت های ناشی از حوادث ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهدات بیمه خسارت زیان دیدگان حوادث ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۶
هدف از انجام تحقیق حاضر ارایه الگویی علمی و کاربردی به منظور شناخت ماهیت قراردادهای بیمه مسئولیت در ورزش است تاارکان ورزش (مدیران، مربیان و ورزشکاران) با آگاهیاز لزوم برخورداری از پوشش بیمهحوادثوآسیب هاییکه احتمالا برایاهالیورزشبهخصوصورزشکارانممکن بوجود آید آگاه گردند.از آنجائی که تحقیق حاضر نیازی به نمونه گیری و مصاحبه ندارد از اینرو تحلیل داده ها به طریقه توصیف و تحلیل به روش کتابخانه ای انجام شده است و سعی شده دیدگاه محاکم و رویه قضائی در اینگونه پرونده ها چگونه میباشد.نتایج تحقیق نشان داد تعهداتبیمهدرخسارتزیان دیدگانناشیازحوادثورزشی لازم است از منظر ورزش حرفه ای مورد بررسی قرار گیرد تا قبل از انعقاد قرارداد بیمه تمامی احتمالات ممکن برای پوشش بیمه ای مورد توجه مربیان و مدیران تیمها و باشگاههای ورزشی و حتی تیمهای ملی قرار گیرد تا در زمان مواجهه با حوادث شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت خودداری ننمایند. سوال اصلی که در این تحقیق مطرح شده است این بوده است که دامنه مسئولیتمتعهدان بیمه در اماکنورزشی در مقابل زیان دیدگانتاچه میزان است؟و ارکان تشکیل دهنده مسئولیت در ورزش چه میباشد؟ بر اساس نتایج تحقیق چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات، دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گرد به شرط آنکه اولا عناصر زمان و مکان مسابقات در حادثه ورزشی وجود داشته باشد و ثانیا عناصر سه گانه مسئولیتمدنی بر اساس نظریه خطر نیز وجود داشته باشد.
۶.

تدوین چارچوب سرمایه فرهنگی در ورزش: رویکردی جامعه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه شناختی ورزش سرمایه فرهنگی ورزش تحلیل سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۳
هدف از مطالعه حاضر تدوین چارچوب جامعه شناختی سرمایه فرهنگی در ورزش ایران می-باشد. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل جامعه شناختی پدیده های ورزشی انتخاب شد. مشارکت کنندگان شامل دو بخش منابع انسانی و منابع اطلاعاتی بود. مشارکت کنندگان به تعداد قابل کفایت، به صورت هدفمند و برمبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (16نفر و 63سند). ابزار پژوهش شامل مصاحبه های اکتشافی نیمه ساختارمند به همراه مطالعه کتابخانه ای نظام مند بود. روایی ابزار براساس شایستگی علمی نمونه، روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تائید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای (باز، گزینشی و موضوعی) با رویکرد تحلیل سیستمی و جامعه شناختی استفاده شد. سطوح و منظرها به ترتیب اثرگذاری- اثرپذیری بین متغیرهای زیر مجموعه آن ها شامل ظرفیت-های مولد، سازوکارهای پیشران، دستاوردهای توزیعی و کارکردهای قابل انتظار سرمایه فرهنگی در ورزش بود. بطور کلی متولیان و ذینفعان در ورزش کشور در برنامه ها و اهداف خرد و کلان در خصوص ورزش کشور و دخیل بودن سرمایه فرهنگی در ورزش کشور، توجه داشته باشند که خانواده و سبک زندگی ورزش مدار، آموزش و تحصیل ورزش محور، جایگاه ورزش در طبقه اجتماعی و همچنین سرمایه انسانی در ورزش را به عنوان ظرفیت های مولد سرمایه فرهنگی در ورزش کشور در نظر بگیرند.
۷.

مطالعه تطبیقی راهکارهای ترویج ورزش سالمندی در کشورهای منتخب و ارائه اقدامات عملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالعه تطبیقی ترویج راهبرد سالمندان ورزش سالمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۷
پژوهش حاضر با هدف انجام مطالعه تطبیقی راهکارهای ترویج ورزش سالمندی در کشورهای منتخب و ارائه اقدامات عملی در ایران طراحی شده است. مطالعه ای تطبیقی با راهبردی کیفی است و داده های پژوهش با تکنیک اسنادی از اسناد و مدارک، دستورالعمل ها، مقالات، طرح های تحقیقاتی و منابع اینترنتی مرتبط با ورزش سالمندی کشورهای منتخب پژوهش (آمریکا، کانادا، فنلاند، بریتانیا و ژاپن) جمع آوری شده و با الگوی تطبیقی جورج بردی در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه تحلیل شده اند. بر اساس چهار عامل فردی، اجتماعی، سازمانی و محیطی اطلاعات مشروح و معتبر این کشورها، استراتژی ها و راهکارهای عملی برای پیاده سازی در ایران در اختیار محققین قرار گرفتند. ترویج سواد تندرستی، ایجاد امکان دسترسی، نهادینه سازی ورزش سالمندی، ارتقای فرهنگ عمومی برای ورزش سالمندی، حمایت ازاستراتژی های ترویج، حمایت و مشارکت اجتماعی، سالمند پذیرکردن جوامع، دوگانه ی محرومیت/ بهره مندی،مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی، تدوین برنامه های کلان مدیریتی، تلفیق دوگانه سنتی/ نوین در برنامه ها، طراحی و برنامه ریزی شهری با تاکید برسبک زندگی فعال و ارتقای کمی وکیفی فضاهای شهری از جمله این استراتژی ها بودند. با استفاده از روش تعمیم پذیری متعادل از برخی تاکتیک ها و اقدامات عملی استخراجی کشورها به عنوان راهبردهای ترویج ورزش سالمندی در ایران استفاده گردید. به نظر می رسد طراحی و اجرای برنامه و دستورالعمل ملی ورزش سالمندی و ترویج آن در کشور ما که در سال های آتی به کشوری با جمعیت بالای سالمند تبدیل می شود امری ضروری است.
۸.

الگوی پارادایمی عوامل موثر بر سیاست گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده باز سیاست گذاری داده حکومتی باز صنعت ورزش ایران مدل پارادایمی تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۱
داده حکومتی باز موضوعی نو و جدید است که در دستور کار نهادهای بین المللی و دولت های توسعه یافته قرار گرفته و به دنبال بهره گیری از ظرفیت های مردمی در عرصه سیاستگذاری است. دستیابی به این مهم مستلزم شناسایی وضع موجود، تبیین وضع مطلوب و تحلیل شکاف بین دو وضع مطلوب و موجود است. یکی از حوزه های مهمی که نیازمند بهره گیری از داده باز است، حوزه ورزش قهرمانی ایران است که در پژوهش های پیشین به این حوزه توجه محدودی شده است، لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پارادایمی عوامل موثر بر سیاست گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزش ایران انجام شده است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و از لحاظ هدف توسعه ای-کاربردی است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی، سیاست گذاران و تصمیم گیران ورزش کشور در سطح کلان است و نمونه گیری با استفاده از روش گلوله برفی صورت گرفت و در نهایت با 15 مصاحبه اشباع نظری رخ داد. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی از کدگذاری و روش تئوری داده بنیاد استفاده شد. بر اساس یافته ها، الگوی عوامل موثر بر سیاست گذاری داده حکومتی باز در صنعت ورزش ایران، طراحی شد. نتایج حاکی از آن است که این مدل دارای 6 بعد اصلی شامل شرایط علی (عدم توسعه ورزش، مشارکت پایین، ضعف خلاقیت و سیاست گذاری و...)، مداخله گرها (عوامل نهادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، کانال های توزیع اطلاعات، و...)، شرایط زمینه ای (عوامل محیطی، عوامل قانونی و حقوقی، زیرساخت فنی ورزش ایران و...)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵