مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی

مطالعات بازاریابی ورزشی دوره دوم بهار 1400 شماره 1 (پیاپی 5)

مقالات

۱.

تأثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ برند بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری منتج به اعتماد برند در صنعت ورزش (مطالعه موردی: شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر ذهنی کشور مبدأ برند شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری اعتماد برند صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 603 تعداد دانلود : 236
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ برند بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری منتج به اعتماد برند در صنعت ورزش به صورت مطالعه موردی در شهر شیراز انجام گرفته است. روش موجود در تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- استنباطی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی است. جامعه آماری تمام کسانی بودند که از برندهای محصولات ورزشی در شهر شیراز استفاده می کردند و با استفاده از فرمول حجم نمونه نامحدود کوکران و با خطای 5 درصد، تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری هدفمند برگزیده شدند. روایی پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش، توسط 5 تن از اساتید متخصص تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز بالاتر از 8/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart-PLS استفاده شد. طبق نتایج، مدل تحقیق از برازش قوی برخوردار است و تصویر ذهنی کشور مبدأ بر ارزش ویژه نام تجاری و ابعادش (آگاهی، وفاداری و تمایز) تأثیر مثبت و معناداری دارد و ارزش ویژه نام تجاری نیز بر اعتماد برند تأثیرگذار است. همچنین، تصویر ذهنی کشور مبدأ بر اعتماد برند به طور غیر مستقیم تأثیرگذار است. به تولیدکنندگان محصولات ورزشی توصیه می شود که در انتخاب شریک تجاری خارجی یا داخلی دقت کنند. همچنین، به دلیل اهمیت تصویر کشور مبدأ، باید صادرکنندگان به نقش وفاداری کشورهای مقصد به خرید مستمر کالاهای ورزشی ایرانی و ایجاد شناخت برندهای ورزشی ایرانی بپردازند.
۲.

طراحی مدل شایستگی های بازاریابان ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی دانش بازاریاب فن بیان مهارت سخت و نرم هنر ابراز وجود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 409
تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی های بازاریابان ورزشی ایران انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی بوده که به صورت میدانی و با استفاده از معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری شامل بازاریابان شرکت های تولیدی ورزشی شهر تهران (245N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران (150n=) نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مدیریت شایستگی بازایابان با مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود که پس از بررسی توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی سوالات و استخراج مولفه ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. درنهایت 6 مولفه با 30 سوال قابل قبول پس از چرخش واریماکس استخراج شد. از روایی همگرایی و واگرایی برای بررسی روایی و پایایی سازه ای استفاده شد. نتایج نشان داد روایی سازه ای پرسشنامه مناسب است. برای تحلیل داده ها و طراحی مدل از نرم افزارهای SPSS24 و SmartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های سخت و نرم 62/0، فن بیان62/0، هنر ابراز وجود با50/0، اصول آداب و معاشرت 44/0، آشنایی با اصول مذاکره 37/0 و مدیریت دانش بازاریاب با 47/0، مدیریت تشریفات بازاریابان ورزشی را تبیین نمودند. مدیریت تشریفات عامل مهمی در ارتباط با مشتریان بوده و بازاریابان ورزشی با بکارگیری و بهبود مولفه های تحقیق در فرآیند بازاریابی، می توانند به توفیقات بیشتری نائل شوند.
۳.

بررسی وضعیت هویت هواداری باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هواداران ورزشی هویت خود هویت اجتماعی تأثیرپذیری استقلال تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 697
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت هویت هواداری باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود که به صورت مطالعه موردی بر روی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران انجام گرفت. . پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی با پیروی از مطالعات موردی می باشد که از منظر جمع آوری داده ها به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه تحقیق را کلیه هواداران باشگاه استقلال تهران تشکیل می دادند که تعداد 346 نفر از آن ها با توجه به قلمروی مکانی و زمانی به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب شدند. به منظور سنجش میزان هویت هواداران از مقیاس هویت هواداران ورزشی ساخته شده توسط شجیع، سهرابی و فولادیان (2009) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که بین خرده مقیاس های هویت خود و هویت اجتماعی به تفکیک تحصیلات هواداران ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان داد که از میان عوامل تشکیل دهنده هویت هواداران، هویت خود رتبه اول و تأثیرپذیری و هویت اجتماعی رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند. با توجه به نتایج پژوهش، شناخت مولفه های هویت هواداری، تشکیل نظام مدیریت هواداران، توجه به نیازهای هواداران، توجه اساسی به کانون های هواداری از جمله اقدامات عملیاتی است که اقدام به آن ها بیش از پیش ضروری جلوه می نماید..
۴.

تاثیر دلبستگی به رویداد بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ برترفوتبال با نقش میانجی رضایت و حس به مکان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلبستگی به رویداد نیات رفتاری رضایتمندی حس به مکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 118
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تاثیر دلبستگی به رویداد بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ برترفوتبال با نقش میانجی رضایت و حس به مکان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوری داده ها میدانی و از نظر زمان آینده نگر می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال می باشد. که حداقل 8 بازی از باشگاه مورد نظر خود را بصورت زنده تماشا کرده اند تشکیل می-دهند، بنابراین حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد که بصورت هدفمند در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه های دلبستگی به رویداد فانک و جیمز (2006) رضایت از مکان رامکیسون، اسمیت و ویلیر (2013)، نیات رفتاری ژیثمل و همکاران (1996) و در نهایت برای ارزیابی حس به مکان از پرسشنامه موحد و همکاران (1395) استفاده شد. فرضیه های تحقیق در سطح خطاء 5% و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد دلبستگی به مکان بر رضایتمندی، حس به مکان و نیات رفتاری اثر دارد. حس به مکان بر نیات رفتاری و رضایتمندی بر نیات رفتاری اثر دارد. علاوه بر این مشخص گردید که دلبستگی به مکان بر نیات رفتاری از برند از طریق رضایتمندی اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج نشان داد که علاوه بر این مشخص گردید که دلبستگی به مکان بر نیات رفتاری از برند از طریق حس به مکان اثر مثبت و معناداری دارد.
۵.

امکان سنجی اکولوژیکی - انسانی توسعه اکوتوریسم ورزشی در مناطق کویری (موردمطالعه: استان قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکوتوریسم ورزشی امکان سنجی توان جامعه میزبان سواد اکوتوریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 575 تعداد دانلود : 947
توجه به پتانسیل اکولوژیکی یکی از اصول اساسی توسعه اکوتوریسم است. هدف تحقیق حاضر امکان سنجی اکولوژیکی - انسانی توسعه اکوتوریسم ورزشی در مناطق کویری استان قم بود. مرحله اول تحقیق تحلیلی و مرحله دوم توصیفی - پیمایشی بود. ابتدا با استفاده از داده های اکولوژیکی شامل دما، تعداد روزهای آفتابی، نقشه توپوگرافی، بافت خاک، زمین شناسی، مناطق حفاظت شده، خط آهن، پوشش کاربری اراضی، نقشه راه های ارتباطی، حریم شهرها و حریم رودخانه ها و مسیل ها و در نرم افزار Arc GIS پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم ورزشی شناسایی شد. در گام بعد با پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ تائید شده بود، توان انسانی جامعه مورد ارزیابی قرار گرفت. مطابق یافته ها تنها 5/26 درصد از مساحت استان قم جهت توسعه اکوتوریسم مناسب ورزشی است و 14پهنه مناسب برای توسعه اکوتوریسم نوع متمرکز و گسترده شناسایی شد. تعداد 95 پرسشنامه توسط متخصصان استانی در زمینه اکوتوریسم و گردشگری ورزشی تکمیل شد و یافته ها نشان داد توان انسانی جامعه محلی متشکل از پنج بعد آمادگی اقتصادی، آمادگی کلان، پتانسیل عملیاتی، توان هماهنگی میان بخشی و سواد اکوتوریسم است. آزمون تی تک نمونه ای نشان داد؛ وضعیت مؤلفه های آمادگی اقتصادی، آمادگی کلان، پتانسیل عملیاتی، و توان هماهنگی میان بخشی بالاتر از میانگین است. درحالی که وضعیت مؤلفه سواد اکوتوریسم پایین تر از میانگین بود، توان کل نیز با میانگین 11/3 بالاتر از میانگین نظری بود (p <0.05). اما با مقایسه آن با حداکثر توان می توان گفت برای رسیدن به شرایط مطلوب آمادگی برای توسعه اکوتوریسم ورزشی فاصله زیادی وجود دارد.
۶.

چالش ها و راهکارهای استراتژیک توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران با تلفیق رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندازه گیری عملکرد فوتبال توسعه استراتژی مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 750
برند به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های نامشهود هر سازمان است و تحلیل استراتژیک چالش های توسعه برند در هر سازمانی ازجمله لیگ برتر فوتبال ایران حیاتی است. بر همین اساس تحقیق حاضر به تحلیل چالش های توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران با تلفیق رویکرد کارت امتیازی متوازن و AHP پرداخت.این تحقیق در دو بخش کمی و کیفی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی با حیطه تخصصی بازاریابی، کارشناسان و صاحبنظران فوتبال و نیز مدیران اجرایی لیگ و باشگاه های فوتبال بودند. در بخشی کیفی با 18 نفر از جامعه تحقیق مصاحبه صورت گرفت و در بخش کمی با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (نظر خبرگان) 85 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در بخش کیفی 157 نشان موثر بر توسعه برند لیگ شناسایی شد و سپس در کد گذاری محوری در 20 مفهوم طبقه بندی شدند. در بخش کمی اولویت هریک از چالش های اثرگذار بر توسعه برند با روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد که در اولویت اول ضعف در ساختار مدیریتی و در اولویت آخر چالش های ادراکی بود. بکارگیری این مدل می تواند مدیران را با اولویت های رسیدگی به چالش های توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران آشنا ساخته و امکان یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد برند لیگ برتر فوتبال ایران را فراهم آورد.
۷.

اثربخشی ارائه واحد درسی کارآفرینی بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش کارآفرینی قصد کارآفرینانه علوم ورزشی ویژگی شخصیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 639 تعداد دانلود : 437
هدف مقاله حاضر، اثربخشی ارائه واحد درسی کارآفرینی بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک بود. روش تحقیق نیمه تجربی بود. 32 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. 16 نفر به صورت همتاسازی با گروه تجربی از نظر سن، جنسیت، تجربه کاری و سال ورود گزینش شدند و در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد قصد کارآفرینانه و پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه بود. قبل از شروع جلسات کلاسی، پیش آزمون و پس از طی 15 جلسه درسی، پس آزمون از هر دو گروه کنترل و تجربی گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی وابسته و تی مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی قبل و بعد از ارائه واحد درسی کارآفرینی تفاوت معناداری وجود نداشت ولی بین قصد کارآفرینانه دانشجویان قبل و بعد از ارائه واحد درسی تفاوت معناداری وجود داشت و میانگین متغیرهای قصد کارآفرینانه در گروه تجربی به طور معناداری بالاتر از میانگین این متغیر در گروه کنترل بود. به نظر می رسد ارائه واحد درسی کارآفرینی باهدف توسعه دانش، نگرش و مهارت های کارآفرینانه در ایجاد انگیزه و تمایل دانشجویان به اقدام جهت فعالیت های کارآفرینانه و افزایش قصد کارآفرینانه مؤثر باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵