پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

ارزیابی تاثیر زبان در عملکرد رفتاری افراد هنگام پردازش آماده سازی زیرآستانه ای محاسبات ریاضی در افراد دوزبانه (فارسی-ترکی)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳