اصغر مشبکی

اصغر مشبکی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۹ مورد.
۱.

تاثیر هوشیاری دینی بر ترجیح محصولات داخلی: تحلیل نقش قوم گرایی و بیگانگی مصرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین هوشیاری دینی قوم گرایی مصرفی بیگانگی مصرفی و ترجیح محصولات داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 344 تعداد دانلود : 113
دین یکی از جهانی ترین و بانفوذترین نهادهای اجتماعی است که تأثیر چشمگیری بر نگرش ها، ارزش ها و رفتارها در هر دو سطح فردی و اجتماعی دارد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوشیاری دینی بر ترجیح محصولات داخلی: تحلیل نقش قوم گرایی و بیگانگی مصرفی است. این پژوهش از دسته پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان نوشیدنی غیر الکلی در شهرستان های سردشت، پیرانشهر و بانه می باشند. از بین این جامعه آماری 398 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه پژوهش پاسخ داد. داده های به دست آمده با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد هوشیاری دینی تاثیر مثبت و معناداری بر ترجیح محصولات داخلی و قوم گرایی مصرف کننده و تاثیر منفی و معناداری بر بیگانگی مصرفی دارد. همچنین تاثیر قوم گرایی بر ترجیح محصولات داخلی مثبت و معنا و تاثیر بیگانگی مصرفی بر ترجیح محصولات داخلی منفی و معنادار بود. در نهایت نتایج نشان داد هوشیاری دینی از طریق قوم گرایی و بیگانگی مصرفی بر ترجیح محصولات داخلی تاثیر دارد.
۲.

دگردیسی سازمانی؛ مدلی برای تطبیق سریع با محیط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دگردیسی سازمانی چالاکی استراتژیک تطبیق سازمانی تیوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 433
هدف این پژوهش طراحی مدل دگردیسی سازمانی می باشد تا آنکه سازمان ها بتوانند در فضای تغییرات متواتر و شدید محیط سازمانی الگویی برای تطبیق داشته باشند. فضای صنعت ICT دارای تغییرات متواتر و بسیار شدید است.در این زمینه ادبیات مفهومی مرتبط با موضوع پژوهش بررسی شده و سپس از پی برگزاری مصاحبه با خبرگان صنعت ICT که در بخش های مرتبط با استراتژی فعالیت می نمودند اقدام به شناسایی مولفه های موثر بر دگردیسی سازمانی شده است. در این مسیر تعداد 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت پذیرفته و مدل به اشباع نظری رسیده است.با استفاده از روش پژوهشگر همراه و همچنین بررسی شاخص توافق درونی که توسط دو نفر از خبرگان صورت پذیرفت و کسب امتیاز توافق درونی 72% و 76%، مدل دگردیسی سازمانی حاصل شد. در محیط های پر تلاطم و با تغییرات شدید و سریع، سازمان ها نیازمند الگویی فراتر از برنامه ریزی استراتژیک بوده و می بایستی که ساختارهای درونی خود را تغییر داده و یا حتی به تنظیمات قبلی خود بازگردند. این مهم در مدل دگردیسی سازمانی تلفیق شده است.
۳.

شناسایی پیشایندهای هم آفرینی ارزش در استارت آپ های اقتصاد اشتراکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم آفرینی هم آفرینی ارزش استارت آپ اقتصاد اشتراکی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 504
هدف: پلتفرم های اقتصاد اشتراکی، مدل های کسب وکار جدیدی ایجاد کرده اند که باعث تغییراتی در نحوه احساس و بیان تجربیات مشتریان به وجود آورده اشت. شرکت هایی که در بستر اقتصاد اشتراکی فعالیت می کنند از جنس استارت آپ ها (کسب وکارهای نوپا) می باشند و بازیگران اصلی در اقتصاد اشتراکی، مصرف کنندگانی هستند که به طور مداوم با شرکت ها و سایر مصرف کنندگان خلق ارزش می کنند. هم آفرینی ارزش فرآیند همکاری بین مشتری و تامین کننده در فعالیت های ایده-پردازی مشترک، طراحی مشترک و توسعه مشترک محصولات جدید می باشد. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشایندهای هم آفرینی ارزش در استارت آپ ها در بستر اقتصاد اشتراکی است. روش شناسی: در این پژوهش به تحلیل کیفی مصاحبه 10 نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزه استارت آپ های اقتصاد اشتراکی در ایران پرداخته شد. این افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری شدند. پس از تحلیل داده ها تعداد 131 مضمون پایه استخراج شدند و از میان این مضامین 32 مضمون سازمان دهنده و 8 مضمون فراگیر به دست آمدند. یافته ها: یافته های این پژوهش بیانگر این است که پیشایندهای هم آفرینی ارزش در استارت آپ های اقتصاد اشتراکی شامل 8 مضمون فراگیر شامل «ادراکات اخلاقی مصرف کنندگان»، «قدرت برند»، «بازاریابی رابطه مند»، «ارزش مورد انتظار»، «تجربه مشتری»، «پایداری»، «کمک به رشد و توسعه کسب وکارها» و «زیرساخت ها» می باشند. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش مشخص شد که استارت آپ های فعال در حوزه اقتصاد اشتراکی قبل از هر چیزی و هر نوع اقدامی باید بدانند که برای مشتریان چه چیزی اهمیت دارد الزامات شکل گیری هم آفرینی ارزش کدام اند.
۴.

الگوی ارزیابی عملکرد در توسعه سرمایه گذاری مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران با راهبرد فاکتورهای بازارگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی بازارگرایی تحلیل شبکه ای الگوی توسعه صادرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 37
ما در این پژوهش به ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری مشترک در حوزه بین المللی با رویکردی بر بازارگرایی پرداختیم. پژوهش حاضر از نظر هدف- کاربردی، از لحاظ روش انجام توصیفی-پیمایشی و از نظر زمان- انجام مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران ارشد شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا بودند که سابقه ی بیش از 5 سال فعالیت در سرمایه گذاری مشترک بین المللی را داشتند. داده ها با کمک پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارSPSS نسخه 11 و فرآیند تحلیل شبکه ایANP و تاپسیس فازی تحلیل شدند. محاسبه وزن نسبی شاخص های مشتری محوری نشان داد ؛ مولفه های میزان موفقیت در تعیین هدف ها جهت دستیابی به رضایت مشتریان، میزان موفقیت در تعهد به مشتری و میزان موفقیت در خلق ارزش برای مشتری به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند. محاسبه وزن نسبی شاخص های رقیب محوری نشان داد؛ مولفه های میزان عملکرد در به اشتراک گذاری اطلاعات رقیبان در بازار، میزان کیفیت ارائه خدمات پس از فروش، میزان توجه مدیران عالی به استراتژی های رقبا به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند و محاسبه وزن نسبی شاخص های هماهنگی بین وظیفه ای نشان داد؛ مولفه های میزان مربوط بودن تمامی وظیفه ها به ارزش های مشتریان، میزان عملکرد یکپارچگی وظیفه ای در استراتژی و راهبردهای شرکت، میزان موفقیت در تقویت فرهنگ حمایت از بازارگرایی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند.
۵.

Job Crafting and B2B Salesperson Performance through Meaningful Work: Role-Resource Approach-Avoidance Model

کلید واژه ها: Job Crafting Meaningful Work Salesperson Performance Role- Resource Approach-Avoidance Theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 66 تعداد دانلود : 233
The aim of the present paper is to determine influence of job crafting on B2B salesperson performance through meaningful work in banking industry. This study applies role-resource avoidance approach theory to explain how job crafting affects Business to Business salesperson outcome and behavioral performance through mediating role of meaningful work. To achieve the research objectives, research data were collected from 175 B2B salesperson and their managers branches of four different Banks of Iran. Structural Equation Modeling was used by SmartPLS (2) software to analyze the impact of job crafting activities on salesperson performance through mediating role of meaningful work. Results of the present study indicated that three types of job crafting activities (i.e., role-approach crafting, resource-approach crafting and role-avoidance crafting) are positively related to salespersons’ selling and non-selling behavioral performance through meaningful work. The resource-avoidance activities are negatively related to salespersons’ selling behavioral performance through meaningful work, but they have not scientific influence on non-selling behavioral performance. Moreover, the salesperson’s both selling and non-selling behavioral performance is positively related to salesperson outcome performance. Prior quantitative studies of job crafting have focused on role orientation or resource orientation but in this study, we used role-resource avoidance approach perspective that suggested new and wide taxonomy for job crafting such work role expansion, work social expansion, work organization, adaptation, metacognition, work role reduction and withdrawal activities.
۶.

طراحی مدل جمع سپاری فراکتالی به کمک تکنیک ارزیابی اثرات سریع و مدل چهار سطحی کانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمع سپاری فراکتال مدل جمع سپاری فراکتالی ماتریس ارزیابی اثرات سریع FFLM روش PoSets

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 704
حل مسائل از طریق جمع سپاری یکی از رویکردهای مهم است. با این وجود افزایش پیچیدگی بر مشکلات تصمیم گیری در جمع سپاری افزوده و کمتر به آن توجه شده است. هدف این پژوهش ارائه مدل جمع سپاری فراکتالی برای سامانه های پیچیده است. پژوهش حاضر کمّی، کاربردی، مقطعی و از نوع پژوهش اکتشافی است. قلمرو مکانی این پژوهش مدیران و کارکنان22 کسب و کار فعال جمع سپاری در کشور ایران و قلمرو زمانی، دوره شش ماهه با کمک نمونه گیری هدفمند، 7 نفربه عنوان نمونه بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بسته(با روایی ظاهری و محتوایی براساس نظرات خبرگان؛ ضریب اعتبار با روش آلفای کرونباخ قابل-قبول715/0 و حساسیت کلی قابل قبول95/0)است. به منظور اولویت بندی مولفه ها در مقابل شاخص ها از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع سپس مدل چهار سطحی-کانونی و سایر روش های ارئه دهنده روابط به منظور ارائه مدل استفاده شد. در نهایت به منظور قطعی سازی نوع روبط در این سطح از روش ادغامی رتبه بندی جزئی با کمک نرم افزار اکسل و متلب(R2018a) استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که مدل جمع سپاری فراکتالی برای ایجاد حداقل صفرکارایی دارای هشت خوشه اولویت بندی می باشد. هم چنین کسب و کارها می بایست به اثرات مهم استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین اولویت دردنیای پیچیده و دارای روابط آشوب گون توجه داشته باشند. علاوه بر این پویایی، خودسازمانی، ظهور و جذب اثر معنی دار مثبتی در فناوری اطلاعات دارند که سامانه ها در کاربست جمع سپاری بایستی به آن توجه نمایند.
۷.

هم گرایی در رویکردهای چندبعدی بین بخشی و بین سازمانی در پژوهش های ارزیابی عملکرد: مرور نظام مند ادبیات B2B فروش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد فروشنده عملکرد فروش رویکرد چندسطحی مرور نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 740
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نظام مند ادبیات پژوهش در حوزه عملکرد فروش B2B، شناسایی خلأهای پژوهشی و ارائه پیشنهادهایی در این حوزه است. روش: روش اجرای این پژوهش، مرور نظام مند در بازه زمانی 1918 تا ابتدای سال 2019 است. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی این حوزه و بر اساس ملاک های از پیش تعیین شده، 514 مقاله برای بررسی پیدا شد و پس از حذف مقاله های نامرتبط، در نهایت 66 مقاله برای بررسی متن اصلی باقی ماند. به منظور تکمیل ادبیات عملکرد فروشنده، با خبرگان مصاحبه های اکتشافی عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. یافته ها: از دهه 1910 در ارتباط با ابعاد و مؤلفه های عملکرد فروشنده، پیشایندها و پیامدهای آن در سطح فردی و تک بعدی پژوهش های مختلفی انجام گرفته است. از دهه 1990 تاکنون پژوهش ها به بررسی پیشایندها و پیامدهای عملکرد فروشنده در سطوح مختلف، چندبعدی و بین سازمانی پرداخته اند و روند پژوهش مقاله ها در مؤلفه های عملکرد فروشنده، روش اندازه گیری، پیشایندها و پسایندهای آن در حرکت به سمت تفکرهای سیستمی، بین بخشی و بین سازمانی هم گرایی دارند. در انتهای پژوهش بر اساس نتایج حاصل از مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های انجام گرفته با خبرگان، مدلی برای عملکرد چندبعدی فروشنده ارائه شده است. نتیجه گیری: پژوهشگران، مدیران فروش و بازاریابی شرکت ها با بررسی نتایج حاصل از این پژوهش می توانند با خلاصه ای از ادبیات عملکرد فروشنده آشنا شده و از آن، برای افزایش و بهبود عملکرد فروشنده ها، به نحو مؤثرتری استفاده کنند.
۸.

ارائه الگوی فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مدیران مدارس ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 630
زمینه: فرهنگ سازمانی در رفتار انسان نقش ایفا می کند و یکی از مهمترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد. اما تاکنون به طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. هدف : ارائه الگوی فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی استان البرز بود. روش : پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه آماری شامل متخصصان و صاحب نظران آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی استان البرز بودند. 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: بررسی اسناد ملی و بین المللی مرتبط با موضوع و مصاحبه اکتشافی نیمه ساختار یافته. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد و کدگذاری (باز، محوری و انتخابی)، انجام شد. یافته ها : عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی ابعادی چون ساختار سازمانی، اهداف سازمانی، سرمایه انسانی، رهبری، راهبرد، سرمایه اجتماعی، محیط سازمانی، تکنولوژی سازمانی و سرمایه روانشناختی می باشند . نتیجه گیری: ابعادی ساختار سازمانی، اهداف سازمانی، سرمایه انسانی، رهبری، راهبرد، سرمایه اجتماعی، محیط سازمانی، تکنولوژی سازمانی و سرمایه روانشناختی بر فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی تأثیرگذار هستند
۹.

تاثیر مصرف گرایی خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ملی گرایی جهانشهری بیگانگی بین المللی بودن و تمایل به خرید محصولات داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 479
هدف این تحقیق بررسی تأثیر نگرش عمومی نسبت به محصولات خارجی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی است. این پژوهش از دسته پژوهش های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری عبارت است از مصرف کنندگان نوشیدنی در بازار ایران. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ داده اند. داده های به دست آمده با روش الگوسازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار اسمارت پی ال اس، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند ملی گرایی مصرفی تأثیر مثبت و معنی داری بر نگرش و ادراک مصرف کنندگان از محصولات ایرانی دارد. همچنین بیگانگی مصرفی تأثیر منفی و معنی داری بر نگرش و ادراک مصرف کنندگان از محصولات ایرانی دارد. نگرش و ادراک از محصولات ایرانی تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزیابی محصولات ایرانی و ارزیابی محصولات ایرانی تأثیر مثبت و معنی داری بر تمایل خرید محصولات ایرانی دارند.
۱۰.

رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرف کننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی در بین شهروندان سردشتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوشیاری برند آگاهی برند حساسیت برند قوم گرایی مصرفی و رفتار خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 133
مصرفکنندگان ایرانی روز به روز رفتار هوشیارانهتری در مورد برندها از خود نشان میدهند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی هوشیاری برند و رفتار خرید مصرفکننده در مورد نوشیدنی غیرالکلی ایرانی میباشد. این پژوهش از دسته پژوهشهای کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرفکنندگان نوشیدنی غیرالکلی در شهرستان مرزی سردشت میباشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که بهصورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. دادههای بهدستآمده با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان هوشیاری برند در بین مصرفکنندگان نوشیدنی غیرالکلی در شهرستان سردشت پایین است. همچنین بین میزان هوشیاری برند مصرفکنندگان بر اساس درآمد تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان هوشیاری برند مصرفکنندگان بر اساس جنسیت، سن، وضعیت تأهل و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که هوشیاری برند بهصورت منفی و معنادار و قومگرایی مصرفی بهصورت مثبت با رفتار خرید مصرفکننده نوشیدنی غیرالکلی ایرانی، رابطه دارد و درنهایت نتایج نشان قومگرایی مصرفکننده، رابطه بین هوشیاری برند و رفتار خرید مصرفکننده نوشیدنی غیرالکلی را تعدیل میکند.
۱۱.

طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای استراتژی ادغام سازمان دولتی استراتژی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 866
یکی از ت حوّلات نظام اداری کشور در سال های اخیر شناسایی ادارات، نهادها و سازمان ها با خدمات مشابه و حذف فعالیت های موازی دستگاه های م تعدد و س پردن آن ب ه یک سازمان یا به عبارتی ادغام چند اداره و سازمان در یک مجموعه می باشد. هرچند انجام این امر ب ا هدف تحرک و پویایی سازمان جدید در ارائه خدمات بهتر یا تولید مطلوب تر صورت م ی گیرد، اما در مدت زمانی که م راحل ادغ ام طی می شود، کارکنان و سازمان های در حال ادغام را در هاله ای از ابهام و نگرانی فرو می برد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور شفاف سازی ادغام با تأکید بر سازمان های دولتی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، پژوهش کیفی است که از استراتژی تئوری داده بنیاد و همچنین از طرح نظام مند اشتراس کوربین استفاده شده است . به منظور گردآوری داده ها با 18 خبره علمی - حرفه ای سازمانی شامل متولیان و صاحب نظران در امر ادغام سازمان های دولتی مصاحبه های باز صورت گرفت. طبق دستور العمل کدگذاری باز و محوری در قالب 20 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است. مدل اجرای استراتژی ادغام به تبیین عوامل مؤثر بر اجرای موفق استراتژی ادغام و همچنین نحوه تعامل آنها با یکدیگر می پردازد. بطوری که اجرای موفق استراتژی ادغام تابعی از بستر زمینه سازهای ادغام به عنوان شرط علّی رخ داد ابعاد عملی ادغام بوده ، توانمدی و سالم سازی به همراه عوامل درون سازمانی و ثبات نسبی بستر حاکم منجر به پیامد نهایی یعنی چابکی دستیابی به اثربخشی و کارایی دولت می شود.
۱۲.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی اتحاد استراتژیک اتحاد استراتژیک بین المللی صنایع تولیدی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 103
     هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین المللی است تا مدیران سازمان با شناسایی نیازها و اهداف استراتژیک سازمان خود بتوانند بهترین نوع اتحاد استراتژیک را انتخاب کنند. کلیه عوامل مؤثر بر انواع اتحادهای استراتژیک بین المللی در صنایع تولیدی ایران با استفاده از بررسی دانش موجود در قالب الگوی اولیه شناسایی و سپس بر اساس مصاحبه با خبرگان صنعت و دانشگاهی، الگوی ثانویه طراحی شد. جامعه پژوهش در مرحله کیفی شامل استادان دانشگاه های سراسری تهران و مدیران عالی صنایع تولیدی با تجربه تشکیل اتحادهای استراتژیک بین المللی و در مرحله کمّی شامل شرکت های تولیدی با تجربه تشکیل اتحادهای استراتژیک بین المللی بوده است. در ادامه با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، 190 پرسشنامه در میان شرکت های تولیدی توزیع و عوامل مؤثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین المللی بررسی شد. در نهایت با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و دانکن، میزان تأثیر و رتبه هر یک از عوامل بر انواع اتحاد استراتژیک بین المللی بررسی شد و برای تبیین الگو، روش مدل سازی تحلیل عاملی تأییدی به کار رفت. بر اساس یافته ها، صنایع تولیدی ایران به اقتضای شرایط مالی، بازار، زنجیره تأمین، فناوری و نوآوری رفتار متفاوتی در تشکیل اتحادهای استراتژیک بین المللی از خود بروز می دهند.
۱۳.

تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه ای هویت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند کارفرما هویت سازمانی نظریه هویت اجتماعی رفتار قهرمان برند رفتار برند سازی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 25
درک اهمیت نقش کارکنان در سازمان های خدماتی موجب شده که این سازمان ها در جست و جوی راهکار هایی به منظور مشارکت کارکنان در فرآیند برند سازی سازمان و تبدیل شدنشان به قهرمان برند باشند. از این رو، این امر توجه به مفهوم برند سازی کارفرما را بیش ازپیش قوت می بخشد. اکثر مطالعات صورت پذیرفته، از برند سازی کارفرما به عنوان روشی در جهت جذب افراد مستعد نامبرده اند. با این حال پژوهش حاضر پیامد های برند داخلی کارفرما را مورد بررسی قرار داده و به بررسی تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند از طریق متغیر مداخله گر هویت سازمانی کارکنان می پردازد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان خط مقدم شعب بانک مسکن در شهر تهران می باشند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری اتفاقی استفاده شده و تعداد نمونه مورد نظر 215 نفر بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات و مدل پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS2 استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برند کارفرما بر هویت سازمانی کارکنان و هویت سازمانی کارکنان بر رفتار قهرمان برند و همچنین برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
۱۴.

عوامل مؤثر بر نگرش به توسعه همگون نام تجاری و تأثیر آن بر نام تجاری مادر از دیدگاه مشتریان شرکت شیرین عسل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نام تجاری مادر توسعه نام تجاری عوامل مؤثر بر توسعه نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 302
رقابت های رو به رشد در بازارهای جهانی، شرکت ها را مجبور ساخته تا خودشان را در استفاده از فرصت ها و مزایا نسبت به رقبا  متمایز سازند؛ به همین دلیل در سال های اخیر، مطالعه درباره توسعه برند بسیار در مرکز توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تجربی به منظور بررسی «تأثیر عوامل مؤثر در نگرش به توسعه همگون برند بر نگرش به برند مادر» با استفاده از یک مدل کاملاًمنسجم و ساخت یافته مبتنی بر ادبیات نظری این حوزه است. جامعه آماری، مشتریان فروشگاه های اختصاصی شرکت شیرین عسل در شهر تهران است و برای جمع آوری داده های اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از فرمول های مربوطه (برای جامعه نامحدود)، حجم نمونه آماری 384 تعیین شد. پس از جمع آوری داده ها، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارAmos  23 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به برند، آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند، وفاداری به برند، تناسب ادراک شده و رضایت از برند بر نگرش به توسعه همگون برند تأثیر مثبت و معناداری دارند و همچنین نگرش به توسعه همگون برند نیز بر نگرش به «برند مادر» تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. در انتها نیز بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی ارائه شده است.
۱۵.

بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده درباره محصولات ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیگانه محوری بیگانگی مصرفی رفتار خرید نوشیدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 187
امروزه شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی هستیم که عرصه را بر محصولات داخلی تنگ کرده اند و در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه به نظر می رسد که مصرف کنندگان برای محصولات خارجی تمایل زیادی دارند و این پدیده حتی وقتی که مجصولات داخلی از لحاظ قیمتی و کیفیتی نیز بالاتر باشند، دیده می شود. بنابراین هدف این تحقیق بررسی بیگانگی مصرفی و رفتار خرید مصرف کننده در مورد نوشیدنی های ایرانی می باشد. این پژوهش از دسته پژوهشهای کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان نوشیدنی سرد در بازار ایران می باشند. از بین این جامعه آماری 333 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند به پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پاسخ دادند. داده های به دست آمده با نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی ساده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میزان بیگانگی مصرفی در بین مصرف کنندگان نوشیدنی در ایران پایین است. همچنین بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس سن و وضعیت تاهل تفاوت معناداری وجود دارد اما بین میزان بیگانگی مصرف کنندگان بر اساس جنسیت، درآمد و تحصیلات، تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت نتایج نشان داد که بیگانگی مصرفی تاثیر منفی و معناداری بر رفتار خرید محصولات ایرانی داشت.
۱۶.

نقش ویژگی های منطقه ای در مناطق شهری و روستایی بندرعباس بر رابطه بین تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت با بازاریابی توصیه ای در راستای نقش متغیرهای جغرافیایی و مکانی در ایجاد مراکز خدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمت تصویر ذهنی فروشگاه بازاریابی توصیه ای ویژگی منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 135
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر تصویر ذهنی فروشگاه و کیفیت خدمت بر بازاریابی توصیه ای و مقایسه آن با رویکرد منطقه ای در دو بخش شهری و روستایی شهرستان بندرعباس است. بدین منظور، گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالاهای پر مصرف، ضروری و با بازار گسترده مد نظر قرار گرفت و بر اساس ویژگیهای منطقه ای به دو منطقه شهری و روستایی تقسیم شد. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه 384 نفری از خریداران گوشی تلفن همراه در شهر بندرعباس و روستاهای حومه است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در هر یک از مناطق انتخاب شدند. گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه ترکیبی استاندارد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری و بوسیله نرم افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که در منطقه شهری بندرعباس تصویر ذهنی فروشگاه بر رضایت مشتریان اثر معنی داری دارد، یعنی در این منطقه، تصویر ذهنی مناسب از یک فروشگاه مانند قیمت مناسب محصول، موقعیت فروشگاه، جو فروشگاه، استراتژی هایی که فروشگاه انتخاب می نماید، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و خیریه بر رضایتمندی مشتریان تاثیر زیادی دارد. از طرفی تصویر فروشگاه در مناطق روستایی، اثر معنی داری بر رضایت مشتریان نداشت، یعنی در این مناطق، تصویر ذهنی فروشگاه بر رضایت مشتریان تاثیری ندارد و مشتریان در این مورد حساسیت خاصی ندارند که کالای مورد نظر خود را از چه فروشگاهی خریداری نمایند. همچنین تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در هر دو منطقه شهری و روستایی معنی دار است. در نهایت ادعای تاثیر رضایتمندی مشتری بر بازاریابی توصیه ای نیز در مورد هر دو گروه از مشتریان در مناطق شهری و روستایی پذیرفته شد.
۱۷.

بررسی وفاداری به برند، از طریق عجین شدن مشتری در جوامع برند آنلاین (موردمطالعه: کاربران اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه اجتماعی عجین شدن با برند جامعه برند آنلاین وفاداری برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37 تعداد دانلود : 898
هدف پژوهش حاضر بررسی وفاداری به برند از طریق عجین شدن مشتریان با برند در شبکه های اجتماعی آنلاین است. در این راستا ارتباط مشتری با برند و با شبکه اجتماعی را به عنوان پیش نیازهای عجین شدن با برند در فضای مجازی لحاظ کرده ایم؛ همچنین سه بعد عجین شدن شناختی، عاطفی و رفتاری مشتریان را موردبررسی قراردادیم. موردمطالعه این پژوهش، کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام و جامعه آماری آن، کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال می باشند و برندی را دنبال کرده و از آن خرید کرده اند، هستند . نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها توصیف ی- پیمایشی است. پس از مطالعه ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش، پرسشنامه استاندارد تهیه و به دو صورت الکترونیکی و چاپ شده در میان اعضای جامعه آماری توزیع گردید و درنهایت ۳۷۰ عدد از پاسخ های دریافت شده، به عنوان نمونه برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج فرضیه ارتباط مشتریان- برند بر عجین شدن مشتریان با برند نشان داد که هرچه مشتریان رضایت، اعتماد و احساس هویت بیشتری نسبت به برند داشته باشند، به طور فزاینده ای با برند در شبکه اجتماعی عجین خواهند شد. همچنین تأثیر مثبت ارتباط مشتریان با شبکه اجتماعی بر عجین شدن مشتریان با برند در شبکه های اجتماعی تأیید شد. درنهایت، نتایج نشان داد که عجین شدن مشتریان با برند در شبکه اجتماعی آنلاین بر وفاداری مشتریان به برند تأثیر مثبت و مستقیم دارد.
۱۸.

عوامل موثر در خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خرید اینترنتی اینستاگرام انگیزه خرید لذت باور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT تکنولوژی و توسعه
تعداد بازدید : 295 تعداد دانلود : 986
امروزه اینستاگرام از جمله شبکه های اجتماعی ست که با محوریت اشتراک گذاری عکس توانسته است به بسیاری از پیش بینی ها مبنی بر حرکت شبکه های اجتماعی به سمت سایت های عکس محور جامعه عمل بپوشاند. هرچند اینستاگرام به عنوان یک پدیده نوظهور برای اشتراک گذاری عکس و فیلم های کوتاه طراحی شده و هدف از ایجاد آن فروش کالا نبوده، اما استفاده گوناگون کاربران از آن باعث شده تا به جایگاهی مهم برای معرفی محصولات برندهای خانگی و کوچک برسد. از طرفی در ایران با توجه به فیلترینگ برخی سایت ها و عدم دسترسی کاربران به زیرساخت ها و ابزارهای مناسب، باعث شده است استفاده از اینستاگرام برای فروش این نوع کالا و خدمات افزایش یابد. بنگاههای اقتصادی در ایران با معرفی کالا و خدمات مرتبط با مد، لباس، فشن و لوازم آرایشی در اینستاگرام توانسته اند از این محیط به عنوان ویترین خود استفاده کرده و محصولات خود را به نمایش بگذارند. پژوهش حاضر به منظور بررسی انگیزه خرید اینترنتی از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام برای خریدهای لذت باور در شهر تهران طرح ریزی شده است. در این پژوهش عوامل انگیزشی برای ترغیب افراد به خرید لذت باور از طریق صفحات اینستاگرام در جامعه دارندگان صفحه اینستاگرام در تهران و در نمونه ای به حجم 180 نفر، مورد بررسی قرار می گیرد. و تعیین می کند که چه عواملی، با چه میزان اهمیت بر انگیزه خرید لذت باور در این شبکه اجتماعی در شهر تهران موثر هستند. در این مقوله پنج ارزش لذت باور در خرید از طریق اینستاگرام مورد بررسی قرار می گیرد. در جمع آوری ادبیات موضوعی این پژوهش از اطلاعات مکتوب کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات خری داران احتمالی از پرسشنامه استفاده گ ردیده است. ضمنا جهت تائید یا رد فرضیه های مورد استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که خرید های لذت باور از طریق اینستاگرام در تهران تحت تاثیر ماجراجوئی/کاوش و عامل روابط اجتماعی اتفاق می افتد. لذا فروشندگان با ترعیب این دو جنبه در ایجاد صفحات معرفی کالا و خدمات خود در اینستاگرام می تواند در فروش محصولات و خدمات از جنس لذت باور موفقتر عمل کنند.
۱۹.

الگوی موانع یابی راهبردهای بازاریابی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع برنامه راهبردی بازاریابی مدل سازی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 48
این پژوهش در زمینه اجرای برنامه های راهبردی بازاریابی به موازات گسترش پژوهش های حوزه تدوین راهبرد پیش نرفته است و با وجود طراحی ابزارهای کمی و کیفی و مدل های فراگیر به منظور تدوین راهبرد، تعداد کمی از فعالیت های پژوهشی مسائل حوزه اجرای راهبرد بازاریابی را مورد نظر قرار داده و به تبیین چارچوب هایی برای بررسی اجرای راهبرد بازاریابی پرداخته اند. پژوهش حاضر به مسئله اجرای راهبرد بازاریابی و موانع پدید آمده در حین فرآیند اجرا پرداخته است. پس از بررسی پیشینه پژوهشی و جمع آوری مهم ترین موانع مورد استناد، پرسشنامه پژوهش طراحی شد و به منظور بررسی های آماری در اختیار نمونه ای به حجم 391 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد بانک ملت قرار گرفت. پس از دسته بندی موانع از طریق تحلیل عاملی اکتشافی در شش گروه، موانع منابع سازمانی، ساختاری، انسانی، ارتباطی و راهبردی و محتوایی، روابط ساختاری مدل پژوهش بااستفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون و مهم ترین موانع در هر یک از شش ساختار یادشده، شناسایی شد. نتایج نشان می دهد از میان شش مؤلفه شناسایی شده برای مدل، موانع ارتباطی بیشترین تأثیر و موانع ساختاری کمترین تأثیر را بر اجرای برنامه های راهبردی بازاریابی در بانک ملت دارند. در نهایت نیز پیشنهادهایی برای بهبود هر یک از موانع شناسایی شده ارائه شده است.
۲۰.

ارائه الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه انسانی الگو بازخورد فرآیند داده ستاده مدیریت تعالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 715
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت تعالی در صنعت سیمان با رویکرد سرمایه انسانی انجام شده است. این پژوهش از نظر اهداف؛ کاربردی، از نظر داده؛ آمیخته اکتشافی و از نظر نوع مطالعه، الف؛ پیمایش مقطعی و ب؛ مبتنی بر نوع دلفی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه متخصصان و خبرگان حوزه صنعت سیمان به تعداد 1000 نفر تشکیل داده اند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و مبتنی بر جدول بولا 255 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در خصوص 216 شاخص طراحی شده محقق ساخته اظهار نظر نمودند. همچنین گروه نمونه 80 نفری را که بیش از 15 سال سابقه فعالیت در صنعت سیمان داشته اند و از بینش مدیریتی لازم و همچنین تحصیلات بالاتری برخوردار بودند انتخاب و نظرشان در خصوص الگو، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها از طریق تحلیل عاملی تائیدی مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار ابزار مذکور بوسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن برابر 0.814 به دست آمد و به منظور بررسی روایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی از روایی سازه بهره برده ایم. آزمون آماری مورد استفاده در پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تائیدی می باشند. یافته ها نشان می دهد ارزش های ویژه 4 بعد داده، فرآیند، ستاده و بازخورد و 12 مؤلفه بزرگتر از یک است و درصد پوشش واریانس مشترک بین متغیرها برای این 4 بعد و 12 مؤلفه بر روی هم 45/72 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. افزون بر این، مقدار KMO برابر با 969/0 و معنادار بودن مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح 001/0 است . همچنین نتایج تحلیل عاملی تائیدی بیانگر این بود که مقادیر متناظر با هر یک از شاخص ها، مجذور کای ( ), 87/22، نیکویی برازندگی, (GFI) 98/0 شاخص تعدیل شده نیکویی برازش (AGFI)، 97/0 و ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (RMSEA)، 04/0 بیانگر این است که ابعاد و مؤلفه های الگوی مدیریت تعالی با رویکرد سرمایه انسانی مورد تائید است. در بخش کیفی نیز ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی مدیریت تعالی حاصل شده، از طریق فن دلفی (با سه بار ارسال) و بارش مغزی بین 30 نفر از خبرگان این حوزه (حلقه های کانونی) نیز مورد تائید قرار گرفتند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان