مهرداد صادقی

مهرداد صادقی

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه های اجتماعی با رویکرد تحلیل متن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات بومی شده شبکه اجتماعی اثربخشی تبلیغات محیط رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۲
امروزه ظهور تبلیغات بومی دورنمای تبلیغات را تغییر داده است. تبلیغات بومی شده جدیدترین روند در محتوای ترکیبی است که ویژگی مشابه با بازرایابی محتوا، روزنامه نگاری بند و محتوای مهم با حمایت مالی شده و در عین حال وابسته به محیط دیجیتال رسانه میزبان است. این پژوهش با هدف طراحی مدل اثربخشی تبلیغات بومی شده در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است. جهت پاسخ به پرسش اصلی پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده شد. حوزه پژوهش کلیه مقاله های خارجی تبلیغات بومی شده است. در این پژوهش مضامین مرتبط با اثربخشی تبلیغات بومی شده از مقاله ها  استخراج و پس از خوشه بندی، تلفیق و حذف کدهای مشترک؛ 61 مضمون کلیدی، 18 مضمون یکپارچه کننده و چهار مضمون کلان به دست آمد. روایی تحقیق با استفاده از رویکرد تحلیل متن تأیید شد. روش هولستی جهت ارزیابی پایایی استفاده شد و میزان آن 85درصد محاسبه شد که از مقدار استاندارد 7/0 بالاتر بود. در نتایج از تحلیل مضامین کلیدی و یکپارچه تبلیغات بومی شده، چهار مضمون کلان به دست آمد که شامل شرایط علّی، شرایط واسطه ای، شرایط تعدیل گر و پیامدهای تبلیغ در تبلیغات بومی شده است. نتایج حاصل در قالب شبکه مضامین، تحلیل و منجر به تدوین مدل نهایی پژوهش شد. 
۲.

شناسایی مؤلفه ها و ارائه مدل تبلیغات شخصی سازی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات شخصی سازی تبلیغات شخصی سازی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه ها و ارائه مدل تبلیغات شخصی سازی شده به روش آمیخته انجام گرفت. در فاز کیفی، با استفاده از روش فراترکیب مبتنی بر مدل هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو ، منابع مرتبط، بین سال های 1399-1380 خورشیدی و 2000-2021 میلادی مورد مطالعه قرار گرفت و 42 منبع انتخاب شد .داده ها با استفاده از مدل استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه خروجی فاز کیفی کشف 137 مفهوم، 29 مقوله فرعی و 9 مقوله اصلی بود که در قالب مدل مفهومی ارائه شد. روش پژوهش در فاز کمی توصیفی - همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری و جامعه آماری شامل کلیه مشتریان دیجی کالا در سال 1398 بود که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، 348 نفر به روش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در فاز کمی، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از فاز کیفی با 137 گویه بود که پس از تأیید روایی (صوری، محتوایی و سازه) و تأیید پایایی آن (با استفاده از روش آلفای کرونباخ)، به روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد که اثرات عوامل زمینه ای معنادار نبوده و اثر عوامل مداخله گر بر پیامدهای تبلیغات شخصی سازی شده نیز معنادار نمی باشد. سودمندی ادراک شده با ضریب تاثیر(0/601) و هزینه های ادراک شده با ضریب تاثیر(0/521) به ترتیب بیشترین تاثیر را بر راهبرد مدیریت بازار داشته و ضمن اینکه راهبرد مدیریت بازار با ضریب تاثیر(0/691) بیشترین تاثیر را بر پیامد نگرشی دارد.
۳.

سیاست مصرف پایدار: بازشناسی چالش های مدیریت سبک زندگی موردمطالعه: وزارت بازرگانی عراق

کلید واژه ها: مصرف پایدار مدیریت سبک زندگی وزارت بازرگانی عراق سیاست حکمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۳
مصرف پایدار به ویژه با روند فزاینده جمعیت شهری از یک سو و مشکل دولت ها در تأمین مواد غذایی برای زندگی پایدار یک مسئله اساسی به شمار می رود که کشورهای درحال توسعه تلاش می کنند از طریق مدیریت سبک زندگی تا حد زیادی آن را کنترل نمایند. پژوهش حاضر در وزارت بازرگانی عراق در تلاش است چالش های مدیریت سبک زندگی در حوزه سیاست مصرف پایدار را شناسایی نماید. روش این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است که در مرحله اول در چارچوب تجزیه وتحلیل کیفی از نوع تحلیل تم به روش شش مرحله ای براون و کلارک (2006) انجام شد؛ ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله اول مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود. اعتبار داده های پژوهش از طریق بازگشت به مصاحبه شوندگان و ممیزان بیرونی تائید شد. جامعه پژوهش متخصصان حوزه تجارت و بازرگانی بودند که از این میان تا حد اشباع داده ها با 12 نفر مصاحبه انجام گرفت؛ نمونه گیری به روش هدفمند وابسته به معیار انجام شد. در مرحله دوم پژوهش به روش کمی از نوع پیمایشی، با تحلیل عاملی مرتبه دوم از طریق نرم افزار  ایموس[1] انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن از طریق روایی صوری و محتوایی تائید شد. نتایج این پژوهش نشان داد 57 کد اولیه، در قالب 13 کد اصلی در 4 دسته عملکرد حاکمیتی، کنشگری مصرف کننده، نفوذ اطلاعاتی و رسانه ای، اقتضائات محیطی و اقلیمی قرار گرفتند. نتایج همچنین نشان داد مدل تحلیل عاملی مؤلفه های شناسایی شده دارای برازش مناسب است و وزن عاملی مؤلفه ها به ترتیب عملکرد حاکمیتی (0.94)، کنشگری مصرف کننده (0.87)، نفوذ اطلاعاتی و رسانه ای (0.85)، اقتضائات محیطی و اقلیمی (0.69) برآورد شد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت مؤلفه های حاکمیتی و دولتی نقش مهم تری در مدیریت سبک زندگی دارند.  
۴.

Evaluating the Relationship between the Categories of the Obstacle Model of Creating Iraqi Learning Organizations (Case Study of Al-Qadisiyah and Kufa Universities)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Learning organizations performance of organizations Educational Organizations university

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۳
Purpose: Obstacles of creating learning organization cause a sharp decline in the performance of organizations, especially in educational organizations. Therefore, the aim of this study was to evaluate the relationship between the categories of the obstacle model of creating learning organizations. Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from type of correlation. The research population were professors from Al-Qadisiyah and Kufa universities of Iraq with number 720 people and with using Cochran's formula, the sample size was estimated to be 251 people, which this number were selected by available sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire of barriers to obstacle of creating learning organizations with 69 questions, which data obtained its implementation were analyzed by methods of exploratory factor analysis and partial least squares in SPSS and Smart PLS software. Findings: The findings showed that the factor load of all questions was higher than 0.50 and significant, and the correlation coefficients of the categories of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, central phenomenon, strategies and consequences were less than 0.45, and indicating their non-overlapping. Also, content validity ratio and Cronbach and combined reliability of the categories were estimated higher than 0.70 and 0.80, respectively. In addition, according to the indicators of commonality and redundancy, the obstacle model of creating learning organizations had a good fit and the effect of causal conditions, contextual conditions and intervening conditions on central phenomenon, the effect of central phenomenon on strategies and the effect of strategies on outcomes were significant (P<0.05). Conclusion: The designed obstacle model of creating learning organizations can help to university officials in designing programs to remove obstacle of creating learning organizations
۵.

The Components of Intercultural Competencies of Iraqi Senior Managers in Health Organizations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: culture Health Organizations Intercultural Competencies Iraq senior managers

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۱
The current research was conducted to analyze the components of intercultural competencies of senior managers in Iraqi health organizations with a qualitative method of thematic analysis using Sterling's (2001) approach. The research community was the senior managers of the Ministry of Interior, hospitals, and health service institutions of Iraq, among  whom 20 people were reached through purposeful sampling based on specific criteria, and data saturation was reached. Data validity was confirmed by two coders and external auditors. Results indicated that the 83 codes extracted in the interviews can be categorized into five dimensions: knowledge, attitude, insight, action, and intercultural ability. The results of the content analysis of participants' interviews showed that intercultural competency can be divided into five levels of knowledge, insight, ability, activism, and intercultural attitude, with ten components of intercultural awareness, intercultural education, understanding of cultural context, cultural self-efficacy, intercultural adaptation, intercultural sensitivity, intercultural experience, intercultural communication, intercultural positivity, and empathic attitude. To achieve effective intercultural communication, Iraqi senior managers need to learn intercultural competencies to achieve a high level of communication and development in health organizations.
۶.

بررسی نقش میانجی بدبینی سازمانی در رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار و سکوت سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بدبینی سازمانی سکوت سازمانی بی نزاکتی در محیط کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۶۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی بدبینی سازمانی در رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار و سکوت سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد ۲۲۵۵ نفر می باشد. با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آنها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده اند. جهت بررسی فرضیات پژوهش از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار PLS- warp استفاده گردید.  نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در پژوهش نشان داد که بی نزاکتی در محیط کار بر سکوت سازمانی تأثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 77/0 می باشد. با توجه به خروجی نرم افزار وارپ بی نزاکتی در محیط کار بر بدبینی سازمانی تأثیر معنادار مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 66/0 می باشد و همچنین تأثیر بی نزاکتی در محیط کار بر سکوت سازمانی از طریق بدبینی سازمانی مثبت با ضریب تأثیر 88/0 می باشد.
۷.

تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار فرهنگ ملی ایران بر قدرت منطقه ای ایران در غرب آسیا بارویکرد کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ ملی قدرت منطقه ای مردم سالاری دینی ولایت فقیه مهدویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
فرهنگ ملی شامل کلیه افکار، عقاید، رسوم و احساساتی که افراد یک ملت از یکدیگر آموخته اند. تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار فرهنگ ملی ایران بر قدرت منطقه ای ایران در غرب آسیا هدف این پژوهش می باشد. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا متکی به مصاحبه و مطالعه کمی متکی به پرسشنامه است، جامعه آماری مشتمل بر 30 نفر از نخبگان حوزه فرهنگ ملی شامل: اساتید دانشگاه استان اصفهان و خارج از استان، مراکز فرهنگی و مدیران راهبردی می باشد. بر اساس الگوی مفهومی ترسیم شده به منظور تعیین رابطه بین گویه ها، ابعاد و موضوع، پرسش نامه ضریب لاوشه تدوین و در جامعه خبرگی توزیع، جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی 116 شاخص از 119 شاخص پرسشنامه بار عاملی بالاتر از 30/0 داشته و تائید گردیده است. بر اساس آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ ملی با ابعاد ملی (950/0) و دینی (960/0) برابر با (972/0) و برای پرسشنامه قدرت منطقه ای با (896/0) محاسبه شده است و با توجه به مقادیر ضریب آلفای کرونباخ، می توان استنباط نمود که ابزار پژوهش از پایایی نسبتاً مطلوبی برخوردار است.
۸.

مدل مفهومی تبلیغات شخصی سازی شده: رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات تبلیغات شخصی سازی شده مدل مفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۶۴۹
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تبلیغات شخصی سازی شده انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط با تبلیغات شخصی سازی شده مشتمل بر 2210 منبع منتشر شده از پایگاه اطلاعات علمی در بازه زمانی 1399-1380 خورشیدی و 2000-2021 میلادی است. سپس با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش منابع اولیه غربال و تعداد 42 منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در مجموع، 137 مفهوم شناسایی شد که در قالب 29 مقوله فرعی و 9 مقوله اصلی، دسته بندی گردید. در نهایت، بر اساس رویکرد کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین (باز، محوری و گزینشی) در نظریه داده بنیاد، کدهای شناسایی شده در شش طبقه عوامل علی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها طبقه بندی شدند. نتایج برای درک بهتر مفهوم تبلیغات شخصی سازی شده در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد.
۹.

بررسی رابطه بین ادراک از جو سیاسی سازمانی و رفتارهای انحرافی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در روابط عمومی های ادارات شهر اصفهان

کلید واژه ها: جو سازمانی ادراک از جو سیاسی سازمانی رفتارهای انحرافی حمایت سازمانی ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۵
حقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ادراک از جو سیاسی سازمانی و رفتارهای انحرافی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در روابط عمومی های ادارات شهر اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد ادراک از جو سیاسی سازمانی،رفتارهای انحرافی و حمایت سازمانی ادراک شده استفاده شد.جامعه آماری در این تحقیق کارکنان روابط عمومی های ادارات شهر اصفهان بود که در مجموع 19 اداره ، 230 کارمند وجود دارد. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد 140 نفر می باشد که جهت اطمینان از برگشت پرسشنامه، تعداد 150 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس 20 و لیزرل8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد سطح معناداری فرضیات مبنی بر نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در رابطه بین رفتار سیاسی عمومی، پیشرفت مستمر و ادراک از سیاست های پرداخت و ارتقا به ترتیب، 2255/0، 2915/0 و 044/0 بود که نشان از رد فرضیات بود. در رابطه بین رفتار سیاسی عمومی، پیشرفت مستمر و ادراک از سیاست های پرداخت و ارتقا و حمایت سازمانی ادراک شده نیز سطح معناداری به ترتیب برابر 41/0، 53/0 و 08/0 بود که نشان از رد فرضیات بود. در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتارهای انحرافی نیز سطح معناداری برابر 55/0 بود که نشان از رد فرضیه بود. همچنین سطح معناداری فرضیات رفتار سیاسی عمومی، پیشرفت مستمر و ادراک از سیاست های پرداخت و ارتقا و رفتار انحرافی به ترتیب برابر 55/4، 71/4 و 12/5 بودکه نشان از تایید فرضیات بود.
۱۰.

Determining the Dimensions of Electronic Customer Relationship Management (E-CRM) in Gharzolhasaneh Mehr Iran Bank(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Customer Relationship Management Electronic Customer Relationship Management (E-CRM) Gharzolhasaneh Mehr Iran Bank

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹
This study is aimed at determining the dimensions of electronic customer relationship management (eCRM) of Gharzolhasaneh Mehr Iran Bank. The qualitative research method was thematic analysis using an exploratory inductive approach in which 4 main dimensions (comprehensive themes), 13 components (organizing themes), and 116 indicators (basic themes) were presented. Then the experts agreed on these items and finally, 104 indicators (basic themes) were approved. Content validity (0.42) was confirmed, reliability was 0.95 through the Holesti method. 4 business dimensions (branding, marketing, customer strategy, and advertising components); Administrative dimension (organizational) (organizational structure, value creation strategy, and organizational culture components); Communication dimension (information components, information technology, interaction, and support), and also management dimension (financial management, knowledge and learning management components) were identified and approved. This model can be used as a basis for planning to enhance and improve the quality of the eCRM system for use in Gharz al-Hasna Bank.
۱۱.

نقش روابط عمومی الکترونیک در افزایش بهره وری سازمانی(مورد مطالعه: پست بانک ایران استان مازندران)

کلید واژه ها: روابط عمومی بهره وری سازمانی الکترونیک پست بانک ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
تحول چشمگیر در فن آوری ارتباطات در دو دهه اخیر، موجب بروز تحولاتی ژرف در عرصه دیوان سالاری گشته و بسیار نیرومندتر از گذشته انتظارات کارگزاران و ارباب رجوعان را از منظر زمان، هزینه و روش انجام کارها دگرگون ساخته است. به دنبال فراگیر شدن این سیستم در محدوده سازمانی، ایجاد روشی مکانیزه برای تبادل الکترونیکی مکاتبات بین سیستم های مختلف، یک نیاز جدی و اساسی محسوب می شود تا ارتباط بین سازمانی را به شکل مناسب تری فراهم نماید. در این پژوهش، سؤال اساسی این است که بکار گیری روابط عمومی الکترونیک چه نقشی در افزایش بهره وری سازمانی در پست بانک ایران استان مازندران دارد؟ بر این اساس برای آزمون فرضیه های تحقیق، از روش پیمایش اجتماعی استفاده شد. همچنین تکنیک جمع آوری داده ها، پرسشنامه سازمان یافته بود. جامعه و نمونه آماری، کلیه مدیران روابط عمومی پست بانک ایران در مازندران به تعداد حدوداً 300نفر بودند و به دلیل موجود بودن اطلاعات، کل جامعه آماری بدون انجام نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق داده های حاصل از گردآوری پرسشنامه ها تجزیه و تحلیل شد و به روش تحقیق همبستگی، از طریق آزمون های آماری مناسب رابطه بین استفاده از روابط عمومی الکترونیک و افزایش بهره وری سازمانی در پست بانک استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق با آزمون فرضیات نشان داد که بین بکار گیری روابط عمومی الکترونیک و رضایت مشتریان، بهبود عملکرد سازمانی، افزایش بهره وری سازمانی، افزایش کارایی کارکنان و بهبود پاسخگویی به مشتری در پست بانک ایران رابطه معناداری وجود دارد.
۱۲.

رابطه ابعاد ساختار سازمانی با اجرای مدیریت دانش بر مبنای الگوی بوکوویتز و ویلیامز (نمونه پژوهش: 15 سازمان شهرستان شهرکرد)

نویسنده:

کلید واژه ها: ابعاد ساختار سازمانی اجرای مدیریت دانش الگوی بووکویتز و ویلیامز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۷۵
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ابعاد ساختار سازمانی با اجرای مدیریت دانش بر مبنای الگوی بوکوویتز و ویلیامز انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مدیران 15 سازمان شهرستان شهرکرد به تعداد 4560 نفر هستند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه براساس روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب بین آنها توزیع و داده ها جمع آوری شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (1986) و مدیریت دانش بوکوویتز و ویلیامز (1999) بود. روایی محتوایی پرسشنامه را تعدادی از متخصصان خبره و صاحبنظران و روایی صوری آن را تعدادی از پاسخگویان تأیید کردند. به علاوه روایی سازه پرسشنامه نیز محاسبه و مورد تأیید واقع شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و برای پرسشنامه ساختار سازمانی 9/0 و برای پرسشنامه مدیریت دانش 97/0 برآورد، و شاخصهای آن بیش از 7/0 برآورد شد برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت. در بخش آمار توصیفی از ویژگیهای آماری شامل فراوانی، درصد وزنی، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی ازمدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها و الگوی مفهومی پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان داد بین ابعاد ساختار سازمانی با به دست آوردن دانش، به کار بردن دانش، یادگیری دانش، تسهیم و مبادله دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش و استفاده بهینه از دانش رابطه معناداری وجود دارد.
۱۳.

تجارب کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از مدیریت برداشت و دلایل ایجاد آن برمبنای رویکرد پدیدارشناسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت برداشت عوامل فردی عوامل سازمانی عوامل فرهنگی - اجتماعی عوامل سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۴
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف توصیف و شناسایی تجارب کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از مدیریت برداشت بود. روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بوده و به منظور بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری (2003) استفاده شد. برای روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا (2007) روایی بیرونی، روایی توصیفی، روایی تفسیری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش اصلاح شده استوتیک – کولایزی کن به کارگرفته شده بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان که شامل105 نفر بود و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 24 نفر از کارکنان که با روش نمونه گیری هدفمند نمونه ها انتخاب شده بودند، گردآوری شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مدیریت برداشت شامل عوامل فردی مرتبط با کارکنان، عوامل فردی مرتبط با مدیر، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی - اجتماعی، عوامل سیاسی و عوامل تعدیل گر طبقه بندی شدند و روش ها و تاکتیک ها نیز به دو دسته روش ها و تاکتیک های مثبت و منفی و پیامدهای سازمانی طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که افراد به نوعی این پدیده را تجربه کرده اند لذا اهمیت دادن به این موضوع می تواند بر روی سلامت اداری و جسم و روان کارکنان تأثیرگذار باشد بنابراین مستلزم توجه بیشتری است.  
۱۴.

ارائه الگوی ارزیابی مدیریت برداشت در سازمان های فرهنگی با رویکرد آمیختة اکتشافی؛ مورد مطالعه: ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت برداشت شناسایی مؤلفه ها روش آمیختة اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۶۹۵
هدف تحقیق شناسایی مؤلفه های مدیریت برداشت و ارائه مدلی بر مبنای روش آمیخته اکتشافی است و بر اساس الگوی کلایزی دربخش کیفی و کمی تنظیم شده است. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در کمی از توصیفی همبستگی بر مبنای روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران، کارکنان و کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان بوده و24نفر آنها بر اساس نمونه گیری تمایز حداکثری انتخاب شدند.در بخش کمی با روش نمونه گیری تصادفی ساده 238نفر ازمدیران و کارکنان انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و در بخش کمی پرسشنامه حاصل از مقوله های کیفی بود و روایی محتوایی و روایی عاملی آن تأیید شد. پایایی پرسشنامه بوسیله آلفای کرونباخ (بالای7/0بود)صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بعد کیفی ابعاد فردی مرتبط با نیازهای کارکنان، بعد فردی مرتبط با مدیر، بعد سازمانی، بعد فرهنگی،عوامل تعدیل گر و روش ها و تاکتیک ها و پیامدها را شناسایی کرد.نتایج نشان داد که اثرات تعدیل کننده واثر عوامل سازمانی بر پیامدهای مدیریت برداشت معنادار نبوده وعوامل معنادار برتاکتیک ها و روش ها به ترتیب عوامل فردی مرتبط با مدیربا ضریب تأثیر(288/0)عوامل فردی مرتبط با نیازهای کارکنان(271/0)عوامل فرهنگی(214/0)و عوامل سازمانی(185/0)می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان