مهرداد متانی

مهرداد متانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه مدیریت، قائمشهر، ایران
پست الکترونیکی: mehrdadmatani@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

ارائۀ الگوی تاثیر رسانه های جمعی بر توسعۀ صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بسیج کنندگی پیوستگی تفریح و سرگرمی اطلاع رسانی گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 943
زمینه و هدف: فناوری اطلاعات در سال های اخیر تأثیر شگرفی بر تمامی بخش های صنعت گردشگری داشته و با ایجاد بستری یکپارچه، زمینه تحول، تسریع و تسهیل امور را فراهم کرده است. از این رو، هدف تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر رسانه های جمعی بر توسعه صنعت گردشگری انجام گرفته است.روش شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات توسعه ای، کمی و همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان گردشگری استان مازندران می باشد که از این میان نمونه ای متشکل از 210 نفر انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد.یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و فنون تحلیل مسیر برای تعیین روابط علّی و مدل یابی بهره گرفته شد. کلیه تحلیل ها در سطح اطمینان 95 درصد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل انجام شد. ضرایب مسیر نشان داد کارکرد بسیج کنندگی با 71/0 بیشترین تأثیر را بر توسعه صنعت گردشگری دارد. پس از آن کارکرد همبستگی با ضریب مسیر 69/0، کارکرد پیوستگی با ضریب مسیر 61/0، کارکرد تفریح و سرگرمی با ضریب مسیر 59/0 و در نهایت کارکرد اطلاع رسانی با ضریب مسیر 56/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را در توسعه صنعت گردشگری داشتند.نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت رسانه ها می توانند با تبلیغات مثبت و یا منفی باعث تغییر نگرش گردشگران نسبت به مقصد گردشگری شوند.نوآوری و اصالت: شواهد و یافته های به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که افق های تازه ای نسبت به این موضوع باز شده، به نحوی که به گسترش مرزهای دانش کمک کرده، حل مشکلات موجود را موجب گردیده و زمینه ساز پژوهش های آتی خواهد شد.
۲.

مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانه ای در دیپلماسی رسانه ای ایران در قبال دنیای عرب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره ارزش تولیدات رسانه ای دیپلماسی رسانه ای ایران عراق دنیای عرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 248
هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانه ای در دیپلماسی رسانه ای ایران در قبال دنیای عرب می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ طرح تحقیق به صورت پژوهش کمی و از نظر جمع آوری اطلاعات به ویژه توصیف ویژگی های جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر تمام کارشناسان حوزه رسانه در تهران و نیز شامل نخبگان، اساتید دانشگاه در رشته های ارتباطات و رسانه، مسئولین سیاست خارجی کشور، مسئولین سازمان های رسانه ای کشور و در صورت امکان دانشجویان عرب اهل رسانه دانشگاه بغداد و بیروت بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 385 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه 41 سوالی می باشد. روایی آن به شیوه صوری و محتوایی تایید شده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 84/0 اثبات شده است. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL انجام شد. نتایج بیانگر آن بود که شاخص های (نوآوری، مشتری مداری، اعتبار برند، زیرساخت های فناوری، مدیریت، محتوا، پشتیبانی، مزیت رقابتی ، کیفیت خدمات، ارزش آفرینی ، بازاریابی، منابع انسانی و ارتباطات سازمانی) بر دیپلماسی رسانه ای با ضریب تاثیر متناسب، اثرگذار بوده اند.
۳.

Providing a Pattern of Media Influence on the Spread of Life Insurance Culture(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 664
Purpose: Today, the media has an effective role in human life and based on this, the present study was conducted with the aim of providing a pattern of media influence on the spread of life insurance culture. Methodology : This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The study population was the managers of Iran Life Insurance Company in 1400 year, which based on the theoretical saturation principle number of 15 people were selected by purposive sampling method. To collect data were used from semi-structured interviews, which their validity was confirmed by the triangulation method and their reliability by Cohen's Kappa coefficient method was obtained 0.78. Finally, the data were analyzed by open, axial and selective coding method based on the grounded theory in Maxquda software. Findings : The results of the analysis showed that the pattern of media influence on the spread of life insurance culture had 79 indicators in 24 sub-categories and 6 main categories; so that the main category of causal conditions included 3 sub-categories of media management development, strengthening insurance culture and dynamic interactions, the main category of contextual conditions included 3 sub-categories of media patterns diversity, media awareness and cultural capabilities of mass media, the main category of intervention conditions included 3 sub-categories of media transparency, media space and audience characteristics, the main category of the central phenomenon included 3 sub-categories of media structural requirements, media management requirements and media forces requirements, the main category of strategies included 3 sub-categories of evaluation of positioning process, evaluation of target media selection process and evaluation of media channels and the main categories of outcomes included 3 sub-categories of competitive advantage, development of culture insurance and market and design practical strategies. Finally, the pattern of media influence on the spread of life insurance culture based on grounded theory was drawn. Conclusion : The results indicated the identification of many categories and indicators in the pattern of media influence on the spread of life insurance culture. Therefore, in order to spread of life insurance culture, it is necessary to provide the ground for improving the identified indicators and categories.
۴.

طراحی و تدوین الگو تأثیر رسانه های جمعی بر سلامت سازمانی، مورد پژوهش: دانشگاه های ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی رسانه های جمعی دانشگاه های ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 971
هدف کلی پژوهش، طراحی و تدوین الگو تأثیر رسانه های جمعی بر سلامت سازمانی در دانشگاه های ایلام می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان و کارشناسان خبره دانشگاه های ایلام اعم از استادان و کارشناسان رشته مدیریت می باشند. در این نگارش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با توجه به سطح اشباع نظری تعداد 15 خبره برای مصاحبه انتخاب شده است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، از نوع پژوهش های آمیخته می باشد. در پژوهش حاضر جهت شناسایی عوامل مؤثر در طراحی مدل تأثیر رسانه های جمعی بر سلامت سازمانی دانشگاه های ایلام از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده گردید. تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل تم انجام شده است. نتایج نشان می دهد که 68 شاخص در قالب 21 مؤلفه (اعتماد، اعتبار رسانه ای، اعتمادپذیری رسانه ای، ابعاد وفاداری مخاطب، بنیان های بهبود عملکرد سازمان خبری، ایجاد گروه های کاری مخاطب محور، امپریالیسم خبری، فیلترهای خبری رسانه ها، امپریالیسم تبلیغی، اصول بازاریابی ارتباطات، اصول اخلاق حرفه ای در خبررسانی، وظایف خبرگزاری ها، شیوه های ارتقای مسئولیت های اجتماعی در رسانه، راهکارهای ارتقای مسئولیت های اجتماعی در رسانه، یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه، تأکید علمی) در قالب 7 بعد (تقویت اعتماد و اعتبار رسانه ای، وفاداری مخاطب به رسانه خبری، امپریالیسم رسانه ای، تقویت اخلاق حرفه ای رسانه ای، سطح سازمانی، سطح اداری، سطح فنی) در قالب 2 متغیر (رسانه های جمعی، سلامت سازمانی) برای تعیین کفایت لازم جهت انتخاب مقوله های اصلی جهت طراحی مدل تأثیر رسانه های جمعی بر سلامت سازمانی در دانشگاه های ایلام در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش گویای رابطه و نشان دهنده تأثیرگذاری شاخص های رسانه های جمعی بر شاخص های سلامت سازمانی می باشد.
۵.

الگوی اثربخشی صحه گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحه گذاری تبلیغات تصویر برند تمایلات رفتاری مخاطبان جذابیت سیمای جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 553
صحه گذاری یکی از روش های مهم در صنعت تبلیغات است که در آن، از یک چهره سرشناس برای معرفی یک محصول یا برند استفاده می شود. این پژوهش با هدف تدوین الگوی سنجش اثربخشی صحه گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام شده است. گردآوری داده ها با روش مصاحبه عمیق و ابزار پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری در بخش کیفی، شامل خبرگان و کارشناسان رسانه کشوری و در بخش کمی شامل تمامی مخاطبان تولیدات سیما در استان گلستان بوده است که 400 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شده اند. تحلیل داده ها در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی انجام شده است. نتایج به دست آمده از سه مرحله کدگذاری در بخش کیفی نشان می دهد که اثربخشی راهبرد های صحه گذاری با استفاده از شاخص های جذابیت، قابلیت اعتماد، تخصص و تجانس قابل بررسی است. اعتبارسنجی مدل نیز با استفاده از مطالعه پیمایشی و تکنیک حداقل مربعات جزئی حاکی از آن است که چهار عامل شناسایی شده در بخش کیفی، یعنی جذابیت، تجانس، تخصص و قابلیت اعتماد تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی صحه گذاری دارند.
۶.

ارائه مدل توسعه عملکرد روابط عمومی در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد مدیریت استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 698 تعداد دانلود : 607
هدف این تحقیق، ارائه مدل توسعه عملکرد روابط عمومی در سازمان تأمین اجتماعی، با رویکرد مدیریت استراتژیک و استفاده از تئوری داده بنیاد بر اساس روش استراوس و کوربین است. افراد متخصص و صاحب نظر سازمان تأمین اجتماعی و نیز استادان برجسته دانشگاهی در این زمینه، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که مصاحبه هدفمند با آنها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها پس از مصاحبه با روش هدایت کلیات به صورت ساختاریافته، گردآوری، و به منظور به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا، 77/0 به دست آمد و در سطح توافق معتبر جای گرفت. سرانجام داده ها پس از کدگذاری، اعتبارسنجی مدل و پردازش به شکل اطلاعات ارائه شد. در این تحقیق در بخش کدگذاری باز، تعداد 104 کد باز از میان 273 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 104 کد اولیه در قالب 33 مقوله شناسایی شد. شاخص کلی برازش، در بخش کمی عددی برابر 581/0 به دست می آید که شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. نتایج نشان داد شدت اثر روابط بین متغیرها معنادار بوده است.
۷.

مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه: ارائه الگوی اثربخشی دانشگاه در توسعه کارآفرینی اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانشگاه کارآفرین مسئولیت پذیری سازمانی توانمند سازی بعد حمایتی دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 515
عدم توجه و پایبندی سازمان ها و مدیران تابعه به وظیفه و مسئولیت اجتماعی شان یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی است که می تواند توسعه پایدار را با مشکل مواجه سازد. تغییر و تحول در شرایط و نیازهای جامعه موجب تغییر و تحول در رسالت دانشگاه ها شده است. هدف اصلی در این پژوهش  مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه: ارائه الگوی اثربخشی دانشگاه در توسعه کارآفرینی اجتماعی می باشد. این پژوهش از نوع هدف کاربردی است. داده ها بی کتابخانه ایی با  فیش برداری و میدانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد مولفه های دانشگاه کارآفرین براری و همکاران (1399) با تعداد 48 گویه جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد نظر کلیه اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران به تعداد 164 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و جدول مورگان 115 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های آماری با تشکیل جداول توزیع فراوانی و با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابعاد توانمندسازی، مسئولیت پذیری اجتماعی، ارتباطی، سازمانی و علمی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین ابعاد شناسایی شده دارند. در بین ابعاد شناسایی شده بعد حمایتی دانشگاه در توسعه کارآفرینی اجتماعی با بار عاملی 0.84، بعد سازمانی دانشگاه در توسعه کارآفرینی اجتماعی با بار عاملی 0.79، بعد ارتباطی دانشگاه کارآفرینی اجتماعی با بار عاملی 0.77، بعد توانمندسازی دانشگاه کارآفرینی اجتماعی با بار عاملی 0.75، بعد علمی دانشگاه کارآفرینی اجتماعی با بار عاملی 0.71، و به ترتیب میزان تعلق بیشتری نسبت به سایر ابعاد به مفهوم مدل دانشگاه در توسعه کارآفرینی اجتماعی داشته اند. وضعیت مناسب دانشگاه پیام نور از لحاظ مولفه های شناسایی شده برای دانشگاه در توسعه کارآفرینی اجتماعی در این پژوهش می تواند توانمند بودن این دانشگاه در عرصه کارآفرینی اجتماعی را تایید کند.
۸.

ارائه الگوی کاهش مشکلات نظام برنامه ریزی آموزشی کارکنان با استفاده از روش دلفی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی نیروی انسانی روش دلفی فازی سازمان تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 563 تعداد دانلود : 439
هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی کاهش نارسایی های برنامه ریزی آموزشی کارکنان سازمان تامین اجتماعی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و براساس رویکرد تحقیق در شیوه گرده آوری داده ها، تحقیق آمیخته به شمار می رود. در بخش کیفی پژوهش، مشارکت کنندگان شامل 24 نفر از خبرگان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد و داده ها از طریق نرم افزار MAXQDA کدگذاری و با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شد. روایی و پایایی داده ها از طریق آزمون قابلیت بررسی شد. در بخش کمی، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و طی دو مرحله نظرسنجی دلفی فازی تجزیه و تحلیل داده صورت گرفت. با استفاده از روش آزمون مجدد، آلفا کرونباخ 783% برآورد گردید و به منظور برازش الگوی استخراج شده، از روش دیمتل استفاده گردید. جامعه آماری در این مرحله کارکنان حوزه منابع سازمان تأمین اجتماعی بودند که با استفاده از جدول مورگان 364 نفر تعیین و نمونه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. یافته ها حاکی از آن بود که الگوی برنامه ریزی آموزشی کارکنان سازمان با 7 مشکل اصلی مواجه است که نارسایی و ناکارآمدی نطام برنامه ریزی آموزشی، فقدان نظام ارزشیابی، نگاه کوتاه مدت به برنامه های آموزشی کارکنان سازمان جزو مهمترین مشکلات و نارسایی های سازمان بودند. نتایج نحقیق نشان می دهد که مولفه های استخراجی مدل تحقیق، مورد تائید جامعه قرار دارند. سازمان می تواند از طریق شناسایی نارسایی ها، عوامل موثر بر آن و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش، برنامه ریزی لازم را جهت کاهش نارسایی های الگوی برنامه ریزی آموزشی کارکنان انجام دهد.
۹.

آمایش وضعیت توسعه رهبری در چارچوب جغرافیای انسانی سازمان های دولتی با تاکید بر دانشگاه علوم پزشکی مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمایش توسعه رهبری جغرافیای انسانی سازمان های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 247 تعداد دانلود : 566
رهبری موثر یکی از موثرترین استراتژی ها برای جذب و حفظ استعدادها و تضمین مزیت رقابتی در بلند مدت است. هدف اصلی که محقق در این پژوهش دنبال می کند این است که نظام توسعه و بهسازی منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تا چه حد امکان توسعه رهبری، در سطح فردی و سیستمی را فراهم می سازد؟ تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران که به تعداد 265 نفربه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی سوالات با استفاده از معیار cvr ارزیابی و به تایید رسید، برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 8./ به دست آمد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد، نتایج ارزیابی نشان داد که نظام توسعه و بهسازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران امکان توسعه فرآیند رهبری را در سطح فردی فراهم می سازد، در سطح سیستمی نیزدر بعد یادگیری سازمانی و شرایط شبکه مناسب اما در بعد رهبری اشتراکی امکان توسعه رهبری مهیا نمی باشد، همچنین در جهت بهبود تعاملات سطح فردی و سیستمی، کنترل تنش ها و سازگاری سیستم با شرایط پیچیده تدابیر لازم را در پیش می گیرد و از طرفی تسهیل کننده های لازم را نیز در جهت توسعه رهبری فراهم می نماید.
۱۰.

مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اثربخشی صحه گذاری چهره های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحه گذاری جنسیت اثربخشی تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 31 تعداد دانلود : 425
با وجود پژوهش های متعدد، در رابطه با پیامدهای صحه گذاری چهره های ورزشی، مطالعه زیادی راجع به پیشایندهای اثربخشی صحه گذاری چهره های ورزشی انجام نشده است. این مطالعه، با هدف ارائه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اثربخشی صحه گذاری چهره های ورزشی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مخاطبان برنامه های صداوسیما در استان گلستان هستند (جامعه نامحدود) که از این میان، نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب شده است. در این مطالعه، برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه ها از پرسشنامه ای شامل چهار بُعد و 20 سوال استفاده شده که بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه ای تدوین شده است. آزمون های چولگی و کشیدگی نشان داد، داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی نشان داد، سه عامل تناسب صحه گذار و محصول، جنسیت فرد ورزشکار و میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی، بر اثربخشی صحه گذاری چهره های ورزشی، تأثیر معنادار و مثبتی دارد. در پایان، مطابق با نتایج به دست آمده، برخی کمبودهای موجود در رابطه با اقدام های فعلی صحه گذاری چهره های ورزشی داخل کشور به بحث گذاشته شده است.
۱۱.

Developing a Strategic Model of Public Relations Promotion with an Emphasis on Media Literacy System(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: media literacy Mazandaran Gas Company strategic model Public Relations Promotion

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 461
Media literacy is a topic that is concerned with the audience's power of understanding of the way in which media works and how they make sense thereof, and seeks to make this analysis a habit and a task for the audience. In this regard, present research provides a model for promotion of public relations with an emphasis on media literacy among managers and employees of Mazandaran Gas Company. In this paper, the data were sorted out through three stages after introduction of the concept media literacy using the qualitative method of grounded theory and holding 15 in-depth, semi-structured interviews with the academics and experts of the field, and following a content analysis. Based on the findings, the model is made up of five components: 1. The elements promoting media literacy at three macro (i.e. formulation of educational rubrics, changing educational methods, culture building with media literacy potential, adopting a problem-oriented approach, creating a national Internet, coherence and consistency in policy making and planning, and media content monitoring), intermediate (i.e. group interaction with colleagues and management training), and micro (i.e. technological knowledge, cognitive knowledge, media knowledge, and content production); 2. Decisive factors (categories of macro, intermediate, and macro level factors); 3. Interfering factors (including government intervention, lack of legislation or regulations); 4. Strategies (including policy and planning strategies, educational strategies, and culture- and discourse building strategies; 5. Consequences (i.e. economic, social, cultural, political, technological, communication, environmental, and individual-behavioral consequences).
۱۲.

شناسایی موانع اجرای اثربخش خط مشی های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش دلفی فازی

کلید واژه ها: اجرای خط مشی خط مشی خط مشی گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 862
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای اثربخش خط مشی های وزارت آموزش و پرورش انجام گرفت. پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نظر روش آمیخته، بر مبنای پژوهش های کیفی و کمی و از نوع پژوهش های قیاسی- استقرایی است. جامعه پژوهش خبرگان وزارت آموزش و پرورش هستند که با استفاده از روش هدفمند و براساس اصل کفایت نظری 36 نفر از آنان به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن ها به ترتیب، با استفاده از شاخص CVR و آزمون کاپای کوهن و روایی محتوایی و پایایی آزمون مجدد تأیید شد. داده های پژوهش با استفاده از روش دلفی فازی تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی موانع اجرای اثربخش خط مشی های وزارت آموزش و پرورش در قالب سی و سه عامل است. همچنین، نتایج پژوهش دربرگیرنده بیست و دو راهکار است که برای از بین بردن موانع اجرای اثربخش خط مشی های وزارت آموزش و پرورش ارائه شده است.
۱۳.

طراحی مدل مطلوب رسانه بر اساس مبانی و معارف اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل رسانه اسلامی رهبری رسانه رسانه اسلامی خبرگزاری فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 460
اسلام دارای دیدگاهی جامع درباره نحوه سامان دادن نظام های فردی و جمعی است. همچنین رسانه ها نقشی اساسی در هدایت جامعه برعهده دارند. در کشور ما غالباً رسانه ها به صورت تقلیدی از رسانه های غربی فعالیت می کنند. در این پژوهش تلاش شده مدل مطلوب رسانه بر اساس مبانی و معارف اسلامی طراحی و تبیین شود. روش پژوهش در این تحقیق، کیفی؛ نظریه زمینه ای با رویکرد سیستماتیک است که جامعه آماری آن 18 نفر شامل: اساتید دانشگاه، متخصصان و صاحب نظران حوزه رسانه، خبرنگاران نمونه، و مدیران عامل خبرگزاری ها بوده اند که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری استفاده شد. در کدگذاری باز 1023 مفهوم، در کدگذاری محوری 119 مفهوم کلیدی و 58 مقوله استخراج شد و در کدگذاری انتخابی از تلفیق همه مقوله ها 18 بعد شناسی شد. این ابعاد شامل: مقوله اصلی: (رشد فرستنده، رشد پیام، رشد مخاطب) راهبردها: (سازمانی، محتوایی، و آموزشی و پژوهشی). شرایط زمینه ای: (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و علمی) عوامل مداخله گر: (رسانه های سیاه، و تحریم و سانسور) پیامدها: (رشد فردی، رشد در ارتباط با طبیعت، و رشد در ارتباط با جامعه) و عوامل علی: (فقدان مبانی صحیح، راهبردهای مبهم، و نتایج نامطلوب) می باشد.
۱۴.

طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها (مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط عمومی شرکت گاز مازندران رسانه‏ها بهینه سازی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 573
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز مازندران، با تأکید بر رسانه ها است. مقاله حاضر، که از نوع کیفی است، با بهره گیری از تئوری داده بنیاد به انجام رسید. جامعه آماری این تحقیق، 24 تن از نخبگان و خبرگان حوزه روابط عمومی اداره گاز مازندران، نخبگان حوزه ارتباطات و رسانه و نیز استادان دانشگاهی بودند و نمونه گیری آنها هدفمند و با روش گلوله برفی بوده است. داده های تحقیق، پس از انجام 14 مصاحبه، به مرحله اشباع نظری رسید و در ادامه، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در این مراحل سه گانه، مقوله های اصلی و فرعی شناسایی شدند که شامل شرایط علّی (اطلاع رسانی، تقویت اخلاق عمومی، انعکاس و تحلیل مشکلات، آگاهی رسانی و آموزش)، شرایط زمینه ای (مستندسازی، الگوسازی، مدیریت دانش، تأمین منابع انسانی و تولید برنامه)، شرایط مداخله گر (هم اندیشی، گفتمان سازی، نظارت محیطی، نوگرایی، نهادینه سازی و شایسته سالاری) هستند. همچنین نشانگرهای راهبردها شامل مفاهیم نیازسنجی، مأموریت گرایی هدفمند و ارتباطات و نشانگرهای پیامدها نیز شامل مفاهیم جامعه پذیری، حرفه ای شدن روابط عمومی، همگانی شدن، تعامل صحیح با جامعه و مردم و پویایی توسعه شناسایی شدند. درنهایت نویسندگان مدل پارادایمی را ترسیم کرده اند.
۱۵.

An Appropriate Corporate Governance Model at Iran Insurance Company(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Good Governance Corporate Governance thematic analysis Iran Insurance Company Smart Pls

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 613
Insurance Corporate Governance Code 93 was communicated to the insurance industry of Iran in 2017. However, as the only Iranian governmental insurance organization, Iran Insurance Company has a different corporate governance structure in the insurance industry of Iran. The present study aims to propose a good corporate governance model at Iran Insurance Company. This study is applied research in terms of objectives and descriptive-survey research based on a combined methodology in terms of data collection. Semi-structured interviews were performed with fifteen experts. The final model was proposed through thematic analysis and the Delphi model with five components, including board effectiveness, transparency and disclosure, ownership institution, beneficiary management, and monitoring. The model was examined by delivering questionnaires to a total of 201 senior and middle-level managers and agency directors at Iran Insurance Company. The Kolmogorov–Smirnov test was utilized to determine data distribution, while the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test and Bartlett’s test were used to examine measurement sample suitability. Also, the partial least square (PLS) method was employed for modeling in Smart PLS. The components were ranked through the Shannon entropy approach. The results demonstrated that board effectiveness had the largest importance among other components. The board structure and composition showed the highest weight. Among the components of board effectiveness, the separation of the chairman and CEO had the highest importance.
۱۶.

Provide a Comprehensive Model of Human Resource Empowerment for the Social Security Organization(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Community Empowerment Individual Empowerment Collective Empowerment Exploratory Factor Analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 526
Purpose: The purpose of this study was to present a comprehensive model of empowerment in the Social Security Organization. Methodology: This research was based on the applied purpose and in terms of quantitative and qualitative research method (mixed) and in terms of data collection was descriptive-survey. The statistical population of the study consisted of two groups of experts and thinkers. The first group consisted of university professors whose field of study and field of study was related to the field of research and the second group included organizational experts with a master's degree or higher with managerial and experimental backgrounds related to human resources in the qualitative section after counting the criteria and indicators extracted. From the theoretical foundations, a researcher-made questionnaire based on the Looshe and Likert spectrum was prepared and after passing the Delphi survey, a conceptual model was extracted. Then, in the quantitative part, exploratory factor analysis method was used to identify the model factors and confirmatory factor analysis method was used to fit the model. In order to check the validity of the questions, purposive sampling method was used among organizational and academic experts, of which 15 people were included as a statistical sample. In the second and third stages of validity of the questions, to strengthen the screening process, the snowball method was used to compile the sample, which after saturating the data of 32 final experts for the exploration section and building a conceptual model participated. Statistical analysis was performed using SPSS software to cluster the indicators and create research components and Smart PLS software to confirm the research model. Findings: The results of this study identified 11 components and 37 indicators as the most important factors of comprehensive empowerment and showed that individuals will be empowered individually when intra-individual intelligence, creativity-oriented education, psychological self-knowledge, internal performance, knowledge-based decision making and individual self-efficacy. Together, they will be empowered in the collective, team, and organizational spheres when the culture of bureaucracy, internal reward, fundamental self-efficacy, and interactive policy come together. Conclusion: After exploratory factor analysis and component classification, the fit of the model obtained from the previous step was investigated and confirmed with a good fit.
۱۷.

شناسایی شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی با هدف کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران و ارائه مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری سازمانی کارآمدی مدیریت منابع انسانی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 238
مقاله حاضر با هدف شناسایی شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی و کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران و ارائه مدل در سال ۱۳۹۸ انجام شد. روش تحقیق کیفی، از نوع مصاحبه بود. جامعه آماری شامل مدیران در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۸ بود که ۲۳ نفر از آنها به صورت تصادفی در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه تا رسیدن به اشباع، انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتایج حاصل از طبقه بندی و تم بندی مصاحبه های خبرگان نشان دادند که هفت شاخص ۱- آگاهی از وضعیت سازمان و منش تاب آوری ۲- تصمیم گیری مدیریتی و نوع رهبری در سازمان ۳- مدیریت عملکرد و ترویج تفکر سیستمی ۴- نحوه دسترسی به منابع سازمان ۵- مدیریت آسیب پذیری و ظرفیت انطباقی ۶- مدیریت امنیت و ریسک ۷- مدیریت اضطرار و بحران، به عنوان شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی با هدف کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران شناسایی شدند که در نهایت مدل تحقیق ارائه شد. در نتیجه با به کارگیری شاخص های مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی توسط مدیران و مسئولان ارجح در شهرداری تهران می توان کاهش خطرات احتمالی شهری و ارتقای تاب آوری سازمانی را با ایجاد آمادگی های لازم در بین کارکنان و مدیران مهیا کرد.
۱۸.

بررسی رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی و اثربخشی سیاست های رسانه های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال بر رأی دهندگان در مازندران با توجه به الگوی تحلیلی فراگیر میلر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های جمعیت شناختی رسانه های تبلیغاتی الگوی میلر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 37
با توجه به ضریب نفوذ بسیار زیاد رسانه های جمعی و همچنین استفاده و تأثیر رسانه های سنّتی، چگونگی تبلیغات در رسانه ها مهم است. هدف این تحقیق بررسی رابطه میان ویژگی های جمعیت شناختی و اثربخشی سیاست های رسانه های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال در مازندران است که جمعیتی متعادل با تنوع فرهنگی مختلف دارد. این پژوهش، به روش داده بنیاد و انجام مصاحبه در استان مازندران صورت گرفت. برای بررسی و تحلیل داده ها از روش محوری و انتخابی استفاده شد. در مرحله کمی نیز 718 نفر از افراد درگیر در انتخابات، برای تکمیل پرسشنامه محقق ساخته مشارکت داشتند. طبق نتایج تحقیق، تأثیر سیاست های تبلیغاتی چاپی و دیجیتال مورد تأیید قرار گرفت، اما اثر متقابل آن ها بر افراد رد شد؛ همچنین تأثیر معنادار تعلق خاطر حزبی بر تعیین سیاست های تبلیغاتی رسانه ها مؤثر به دست آمد، اما اثربخشی شیوه های تبلیغاتی احزاب رد شد. با توجه نتایج تحقیق می توان گفت، مؤثرترین شیوه تبلیغاتی برای هر دسته و گروهی، با هر جایگاه اجتماعی و سطح درآمدی، تمرکز و توجه بر خود نامزد انتخاباتی است. توجه به سابقه نامزد، تحصیلات وی، سابقه شغلی، سابقه شخصیتی و اخلاقی و ... در کل هر موردی که به خود نامزد و شخصیت وی مربوط باشد، در تصمیم گیری رأی دهندگان برای رأی دادن نیز مؤثر است. احزاب و ساختارهای حزبی نیز، کمترین اقبال را میان رأی دهندگان دارند.
۱۹.

طراحی مدل شایستگی کارکنان خبرگزاری برای مواجهه موثر در جنگ نرم (مطالعه موردی خبرگزاری فارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد مدل شایستگی ارزیابی شایستگی رسانه خبرگزاری خبرگزاری فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 438
     رسانه ها برای نقش آفرینی موثر در عرصه جنگ نرم علاوه بر به خدمت گرفتن دانش و فن آوری های روز باید نیروی انسانی  مستعد، معتقد و توانمند را در این عرصه به کار بگیرند. حل شدن این دغدغه در گرو شناختن استعدادهای افراد و هدایت آنها در مسیر درست می باشد. به این دلیل لازم است تا شایستگی های موردنیاز برای فعالیت در گروه های شغلی مختلف حوزه رسانه شناسایی شده و به صورت یک مدل شایستگی برای استعدادیابی در هر گروه شغلی تدوین گردد.روش پژوهش مورد استفاده روش آمیخته اکتشافی است که جامعه آماری آن در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان حوزه رسانه در داخل کشور بوده اند که بصورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. سپس در بخش کمی 360 نفر از خبرنگاران خبرگزاری فارس در مقایسه با مدل سنجیده شده تا میزان انطباق هر فرد با شایستگی های موردنیاز شناسایی شود و نقاط قوت، بهبود و ضعف وی استخراج گردد. در پایان این فرآیند، کارنامه ای بر اساس مدل شایستگی و نمرات فرد در آن شایستگی ها به وی ارائه می شود که ابزاری برای برنامه توسعه فردی (PIP)و تعیین مسیر رشد حرفه ای به دست می دهد.
۲۰.

Designing an Environmental Model of Sustainable Development in the Iranian Gas Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sustainable Development Environmental development Iranian gas industry

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 16 تعداد دانلود : 361
Todays, the issue of environmental instability and destructive environmental behavior can leave many irreparable effects and damage on future ecosystems and the lives of future generations. Method: This study aimed to present an environmental model of sustainable development in the Iranian gas industry. The present study used a qualitative with grounded theory method. In-depth interviews were conducted with 25 academic experts (professors of public administration and environmental engineering at universities in Mazandaran province) and the heads of the National Iranian Gas Company in five regions of Iran using the "rich information" sampling method. Results: The results indicated that the environmental model of sustainable development in the Iranian gas industry had 15 dimensions in terms of causal conditions. 1. Services, 2. Safety and health requirements, 3. Social responsibility, (context condition) 4. Education and learning, 5. Acculturalization, 6. Managers' attitude and awareness (intervening conditions) 7. Contractors, 8. Technical facilities and equipment, 9. Technology and technical operations (Strategy) 10. Medium and long term policies of the Ministry of Energy, 11. Continuous monitoring and evaluation of project progress, 12. Consumption management programs, 13. Pollutants management programs and consequences 14. Improved environmental performance of the gas company and 15. Moving towards sustainable development. Conclusion: Since the gas industry is one of the most polluting industries and the lack of attention to environmental issues in this huge industry will lead the Iranian environment to very serious and perhaps irreparable crises, using the environmental model of sustainable development in this industry seems highly important and necessary.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان