کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی اینستاگرام فرهنگ تغییرهای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۲۲۷ - ۲۴۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳۳

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با تغییرهای فرهنگی، میان دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان است. این نوشتار، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن، دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان، در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ بود که ۳۴۰ نفر از آنها با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این تحقیق، بر اساس دو پرسشنامه استاندارد استفاده از اینستاگرام و تغییرهای فرهنگی جمع آوری شده است. این پژوهش، شامل یازده فرضیه اصلی است که درنهایت تنها یک گزینه رد شده است. یافته های این پژوهش، با احتمال 95درصد، نشان داد که رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام با تغییر در ابعاد فرامادی فرهنگ شامل <ارزش ها>، <هنجارها>، <آداب و رسوم>، <فرهنگ خانوادگی> و ... معنادار و در بُعد <اعتقادات مذهبی> فاقد معنا است. با این حال، رابطه بین <استفاده از اینستاگرام> با <تغییر در ابعاد مادی فرهنگ> معنادار بوده است. در تحلیل نهایی نیز، مشخص شد که استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر تغییرهای فرهنگی دانشجویان تأثیرگذار است.

Examining the Relationship between the Use of Instagram and Cultural Changes of Students: A Case study among the Students of Isfahan University of Technology

The purpose of this study is to investigate the relationship between the use of Instagram social network with cultural changes among the students of Isfahan University of Technology. This article is a description of the type of correlation and its statistical population was the students living in the dormitory of Isfahan University of Technology in the second semester of 2017-2018 academic year, 340 of whom were selected by simple random method. The data of this research was collected based on two standard questionnaires of Instagram use and cultural changes. This research includes eleven main hypotheses, and finally only one of them was rejected. The findings of this study, with a probability of 95 percent, that the relationship between the use of the Instagram social network and changes in the meta-material dimensions of culture including "values", "norms", "customs", "family culture" and... is meaningful and It has no meaning in the dimension of "religious beliefs". However, the relationship between "use of Instagram" and "change in the material dimensions of culture" has been significant. In the final analysis, it was found that the use of Instagram social network has an effect on the cultural changes of students.

تبلیغات