پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم مهر 1401 شماره 52

مقالات

۱.

ارزیابی کیفیت برنامه درسی آموزش های مهارتی رشته کشاورزی؛ مطالعه موردی؛ رشته آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز سمیرم و شهرضا

کلید واژه ها: ارزیابی کیفیت برنامه درسی آموزش های مهارتی رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز سمیرم وشهرضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 193
اولین گام برای ایجاد هر گونه تحول در برنامه ریزی آموزشی که بتواند پاسخ گوی تحولات و تغییرات علمی و اقتصادی باشد توجه به کیفیت برنامه های درسی و ارزیابی آن است. باتوجه به این امر، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی کیفیت برنامه درسی آموزش های مهارتی رشته کشاورزی؛ مطالعه موردی؛ رشته آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز سمیرم و شهرضا از دیدگاه دانشجویان و اساتید این رشته و ارائه پیشنهادات لازم می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخت با 51 سوال، استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه 6 نفر استاد و 37 نفر از دانشجویان دانشگاه های پیام نور مرکز سمیرم و شهرضا، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، بودند. با استفاده از مقیاس طیف لیکرت به بررسی میزان مطلوبیت کیفیت برنامه درسی از دیدگاه دو گروه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که دانشجویان و اساتید مورد مطالعه، به ترتیب کیفیت برنامه درسی آموزش های مهارتی را با میانگین 60/2 و 07/3 برآورد کردند که هر دو در سطح نسبتا مطلوب قرار دارند.
۲.

بررسی فقهی حقوقی انواع طلاق در نظام تقنینی جمهوری اسلامی

کلید واژه ها: خلع مبارات طلاق قضایی طلاق غیر قضایی طلاق رجعی طلاق بائن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 615
تشکیل زندگی مشترک یکی از مهم ترین بخش های زندگی اجتماعی برای بشر می باشد. انسان برای تکامل همان گونه که خداوند متعال فرموده، نیازمند همسری از جنس خود می باشد فلذا ازدواج بخش جدایی ناپذیر در زندگی انسان ها است. در عین اینکه تشکیل زندگی از لوازم زندگی می باشد، در مواردی نیز نیاز است که به این زندگی مشترک خاتمه داد و مفارقت و جدایی در زندگی بوجود می آید. اندیشه تشیع برای تمامی ابعاد بشر دستورات و راهبرد هایی دارد که به واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح تقسیم می شود. جامعیت اندیشه تشیع در خصوص طلاق نیز جاری می باشد و طلاق به عنوان نهادی برای خاتمه دادن به زندگی اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مشمول احکام پنج گانه می باشد. در این نوشتار با استفاده از منابع مدون و روش کتابخانه ای و فیش برداری به بیان انواع طلاق و احکام آنها در اندیشه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است.
۳.

مقایسه میزان کمالگرایی و حالت اضطراب در بیماران دارای فشارخون و میگرنی

کلید واژه ها: کمالگرایی حالت اضطراب فشار خون میگرن بیماران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 589 تعداد دانلود : 856
هدف: پژوهش حاضر مقایسه کمالگرایی و حالت اضطراب در بیماران دارای فشار خون و میگرنی می باشد. ابزار و جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش شامل 60 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های پزشکی هستند که به تفکیک 30 بیمار میگرنی و 30 بیمار دارای فشار خون می باشند و به صورت تصادفی در بین آنها دو پرسشنامه کمالگرایی و رگه حالت اضطراب توزیع شد. داده های بدست آمده این پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS و ازمون تعقیبی شفر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که بین دو گروه میگرن و فشارخون درحالت اضطراب تفاوت معنادار دارند (p<0/01). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که حالت اضطراب بیماران دارای میگرن بیشتر از سایر بیماران بوده است و 1/8 درصد از حالت اضطراب تحت تأثیر سردر های میگرن و فشار خون است.همچنین، حالت اضطراب بین بیماران دارای سردرد میگرن تفاوت معنی داری داشته است (p<0/05). نتیجه گیری: می توان استنباط کرد که بیماران دارای میگرن حالت اضطراب بیشتری دارند و حالت اضطراب در افراد دارای بیماری میگرن بروز کرده است که در واقع رگه اضطراب به اضطرابی اشاره دارد که جزئی از شخصیت است لذا می توان گفت اضطراب حالت بهترین پیش بینی کنند برای اضطراب در افراد داری علائم جسمانی می باشد.
۴.

بررسی رابطه هوش چندگانه گاردنر و پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان نسبت به رشته های مختلف

کلید واژه ها: هوش چندگانه گاردنر پیشرفت تحصیلی نگرش دانش آموزان نسبت به رشته های مختلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 992
هدف این پژوهش مطالعه بررسی رابطه هوش چندگانه گاردنر و پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان نسبت به رشته های مختلف در شهر سردشت بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سردشت در سال 1400 بودند که 384 نفر از دانش آموزان، شهر سردشت به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر، پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان به تغییر رشته بودند. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های نشان داد، بین مؤلفه های هوش چندگانه گاردنر، پیشرفت تحصیلی، نگرش دانش آموزان به انتخاب رشته ها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که باور به مستعد بودن در رشته انتخابی و علاقه مند بودن به دروس، جزء بیشترین دلایل دانش آموزان برای انتخاب رشته در دبیرستان و علاقه شخصی جزء بیشترین دلایل آنها برای انتخاب رشته دانشگاهی مورد نظر بود. اکثر دانش آموزان، منابع اطلاعاتی خود را در مورد رشه دبیرستان، افراد دارای رشته مورد نظر و اکثر آنها منابع اطلاعاتی خود را برای رشته دانشگاهی، اقوام شاغل در رشته مورد نظر، عنوان نمودند و نقش مشاور برای آنها کمرنگ بود ولی برای مادران مشاور در انتخاب رشته فرزندشان مهم بود . تقریبا به یک میزان، دانش آموزان با والدینشان در مورد انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه، دارای اختلاف نظر و فاقد اختلاف نظر بودند و هوش چندگانه و پیشرفت تحصیلی از عوامل مؤثر در نگرش دانش آموزان به تغییر رشته است.
۵.

اثربخشی شفقت درمانی بر تاب آوری، خودکنترلی هیجانی و خشم در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی

نویسنده:

کلید واژه ها: شفقت درمانی کنترل خشم تاب آوری خودکنترلی هیجانی کودکان کم توان ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 160
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر شفقت درمانی بر تاب آوری، خودکنترلی هیجان و خشم در بین مادران دارای کودکان کم توان ذهنی شهر ارومیه بود. پژوهش حاضر طرحی نیمه آزمایشی از نوع آزمایش و کنترل بود. نمونه آزمایشی شامل تعداد 40 نفر از مادران دارای کودکان کم توان ذهنی در سال 1400 بودند. با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند، گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه ی 60 دقیقه ای تحت آموزش درمان شفقت به صورت گروهی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس کنترل خشم، تاب آوری و خودکنترلی هیجان استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره در دو مرحله آزمایش و کنترل، سطح معناداری p<0/05 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه درمان شفقت گروهی به طور معناداری بر مؤلفه های کنترل خشم، تاب آوری و خودکنترلی هیجان اثر بخش بود. بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد با آموزش درمان شفقت می توان میزان خشم و افزایش تاب آوری و خودکنترلی هیجان مادران دارای کودکان کم توان ذهنی را افزایش داد.
۶.

بررسی رابطه چشم انداز زمان و سردرگمی مسیر شغلی با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی نهم شهر میاندواب

نویسنده:

کلید واژه ها: چشم انداز زمان سردرگمی مسیر شغلی اشتیاق تحصیلی میاندواب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 264
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه چشم انداز زمان و سردرگمی مسیر شغلی با اشتیاق تحصیلی در دانش اموزان دختر پایه ی نهم شهر میاندواب مورد بررسی قرار گرفته و 325 نفر از دختران پایه ی نهم شهر میاندوآب به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. شرکت کنندگان، پرسشنامه های چشم انداز زمان (ZTPI)، اشتیاق تحصیلی، سردرگمی مسیر شغلی را تکمیل نمودند. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرها از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که چشم انداز زمان(131/.-) و سردرگمی شغلی(28/.-) رابطه منفی و معنی داری با اشتیاق تحصیلی دارد. بنابراین می توان بیان نمود که مولفه های چشم انداز زمان و سردرگمی مسیر شغلی، رابطه معناداری در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دختران پایه ی نهم شهر میاندوآب دارند.
۷.

نقش آموزش یادگیری معکوس در محیط آموزش مجازی شاد بر یادگیری سطحی و عمیق یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان میاندوآب

کلید واژه ها: یادگیری معکوس آموزش مجازی شاد یادگیری سطحی و عمیق دانش آموزان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 24
زمینه: نبود انگیزه یادگیری، حجم زیاد آموختنی هایی که باید درزمانی کوتاه آموخته شوند و به روز نبودن بخشی از محتوای آموزشی از جمله محدودیت های افراددر حال یادگیری هستند. یادگیری معکوس به عنوان یک راه حل مطرح می گردد. در این روش، آموزش و یادگیری فردی با کمک ابزار و تکنولوژیهای آموزشی جایگزین آموزش مستقیم یک گروه بزرگ در محیط یادگیری توسط مدرس می شود. در پژوهش حاضرفرایند یادگیری معکوس در محیط آموزش مجازی شاد در سال 1400 در بین دانش آموزان دختر پایه ششم تبیین شد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و شیوه انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان میاندواب بودند. در این بررسی حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن برای هر گروه 20 نفر محاسبه شد و نمونه آماری شامل 40 نفر که با روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزانی دختر پایه ششم ابتدایی که تمایل به شرکت در پژوهش را داشته و واجد ملاک های پژوهش بودند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. ابتدا در راستای آزمون فرضیات پژوهش در مرحله پیش آزمون پرسشنامه محقق ساخته در هر دو گروه به علت شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین اجرا شد. گروه آزمایشی به مدت 13 جلسه ی 45 دقیقه ای تحت آموزش یادگیری معکوس در محیط آموزش مجازی شاد به صورت گروهی قرار گرفتند در حالیکه گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکرد. پس از اتمام دوره ی مداخله پس آزمون در هر دو گروه اجرا و دو ماه بعد پیگیری اجرا شد. داده های به دست آمده به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج در مرحله پس آزمون و پیگیری نشان داد که در گروه آزمایش آموزش یادگیری معکوس در محیط آموزش مجازی شاد به طور معناداری بر مؤلفه های یادگیری سطحی و عمیق درس ریاضی، اثر بخش بوده است. نتیجه گیری: پذیرش یادگیری معکوس به عنوان یک رویکرد مستقل توسط دانش آموزان، فراهم سازی و ارتق ای کیفی ت زیرساختها و امکانات آموزش مجازی و ارتقای توانمندیهای مدیریتی از طریق پذیرش اساتید شایسته و آشنا ب ه فراین د یادگیری معکوس برای آموزش می توانند راهکارهای مناسبی برای اجرایی کردن یادگیری معکوس باشند.
۸.

بررسی نقش میانجی گرانه خوش بینی آموزشی در رابطه جهت گیری هدف معلم با سرزندگی (مطالعه موردی: زنان معلم مقطع ابتدایی شهرستان پیرانشهر)

کلید واژه ها: خوش بینی آموزشی جهت گیری هدف معلم سرزندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 772
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نقش میانجی گرانه خوش بینی آموزشی در رابطه جهت گیری هدف معلم با سرزندگی در بین معلمان زن شهرستان پیرانشهر انجام شده است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به روش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان پیرانشهر بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 150 معلم به روش نمونه گیری خوشه چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای بررسی متغیرهای پژوهش پرسشنامه های، جهت گیری هدف، سرزندگی معلم و خوش بینی آموزشی بودند. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PlS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که خوش بینی آموزشی نقش میانجی بین رابطه جهت گیری هدف(اهداف تبحری، رویکرد- توانایی، اجتنابی- توانایی و هدف کار- اجتنابی) و سرزندگی معلمان را ایفا می کند و بین خوش بینی آموزشی و جهت گیری هدف و سرزندگی رابطه مثبت و منفی، معنی داری وجود دارد(p≤./01) و هر واحد خوش بینی بینی آموزشی باعث 268/. واحد افزایش در سرزندگی معلمان می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که خوش بین آموزشی و جهت گیری هدف(اهداف تبحری، رویکرد- توانایی، اجتنابی- توانایی و هدف کار- اجتنابی)، از عوامل مهم در سرزندگی معلمان زن شاغل در شهرستان پیرانشهر هستند و باعث بهبود در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز می شود بنابراین به مؤلفه های مورد مطالعه توجه شود که ایجاد انگیزه و آرامش شغلی در بین معلمان ایجاد شود.
۹.

نقش رهبری تحولی مدیران مدارس در کامیابی شغلی معلمان با میانجی گری نقش فضای اخلاقی مدارس

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین کامیابی شغلی فضای اخلاقی مدارس ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 629 تعداد دانلود : 317
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری تحولی مدیران مدارس در کامیابی شغلی معلمان با میانجی گری نقش فضای اخلاقی مدارس ابتدایی دولتی شهرستان ایوان غرب بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و با استفاده از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین(باس و آولیو(2000)) ،کامیابی شغلی (رادسیپ(1984)) و فضای اخلاقی(ویکتور و کون (1988)) اجرا شده است که روایی صوری و محتوایی آنها را متخصصان تأیید کردند و اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ رهبری تحول آفرین87%، کامیابی شغلی 89% و فضای اخلاقی 86% تایید شده است. جامعه آماری این پژوهش، معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهرستان ایوان غرب بودند که تعداد آنها 290 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان(1970)، تعداد 182 نفر انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف ، ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 5% و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نهایتاً داده ها به کمک نرم افراز لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل فرضیه ها و سؤال ها نیز نشان داد در سطح معنی داری 05/0 بین رهبری تحول آفرین و کامیابی شغلی معلمان با میزان فضای اخلاقی معلمان ابتدایی شهرستان ایوان غرب یک رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین، بین ابعاد رهبری تحول آفرین شامل؛ ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ملاحظه فردی با میزان کامیابی شغلی مدارس ابتدایی شهرستان ایوان غرب یک رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به همین ترتیب، بین ابعاد فضای اخلاقی شامل؛ مراقبت و توجه، قوانین و مقررات، ابزاری، کارایی مدار و مستقل با کامیابی شغلی مدارس ابتدایی شهرستان ایوان غرب یک رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. نتایج ضریب تعیین و رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که سهم مؤلفه های رهبری تحول آفرین و کامیابی شغلی بر فضای اخلاقی مدارس ابتدایی شهرستان ایوان غرب به میزان 84/19 درصد، میزان سهم همزمان کلیه ابعاد رهبری تحول آفرین بر میزان کامیابی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان ایوان غرب 84/19 درصد و میزان سهم همزمان کلیه ابعاد فضای اخلاقی بر میزان کامیابی شغلی مدارس ابتدایی شهرستان ایوان غرب 73/6 درصد است.
۱۰.

تاثیر آموزش به روش شعرخوانی بر گنجینه لغات و حافظه کودکان مقطع پیش دبستانی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران سال 1401 -۱۴۰۰

کلید واژه ها: شعرخوانی حافظه فعال گنجینه لغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 103
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش شعرخوانی بر گنجینه لغات و حافظه فعال کودکان مقطع پیش دبستانی انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی (نیمه آزمایشی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان مقطع پیش دبستانی آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران سال ۱۴۰1 -۱۴۰0 بودند و با توجه به شیوع ویروس کرونا 20 نفر بصورت سرشماری و کل شماری انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش 10 نفر و کنترل (گواه) 10 نفر جایگزین شدند. در پژوهش حاضر از آزمونهای آزمون رشد زبانTOLD-P:3 و آزمون حافظه فعال کورنولدی (۱۹۹۵) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع بود که آموزش شعرخوانی باعث تقویت گنجینه لغات و حافظه فعال کودکان مقطع پیش دبستان شود و بر گنجینه لغات و حافظه فعال کودکان مقطع پیش دبستانی موثر است.
۱۱.

زن در قرآن و عهدین

کلید واژه ها: قرآن کریم عهدین زن جایگاه و منزلت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 537
هدف از این پژوهش ترسیم جایگاه زن در قرآن و عهدین است که با روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل تطبیقی، سعی در تبیین شخصیت و منزلت زن در کتاب مقدس و قرآن کریم دارد. هر چند تشخیص جایگاه زن در عهدین به دلیل ادبیات ناهمگون مشکل به نظر می رسد؛ اما با تأمل در آن ها اثبات می گردد که این متن مقدس رای زن جایگاهی با ارزش قائل است. قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات به نیکی از مقام و شخصیت زن اشاره و تأکید کرده است و میان زن و مرد در موضوعات متعدد نظیر خلقت، عبادت و ترقی و تعالی به سوی خدا و نیز پاداش و عذاب اعمال صالح و طالح تمایزی ننهاده است. در تطبیق این دو کتاب آسمانی در بیشتر موارد همسانی وجود دارد؛ اما در موضوعات خلقت و گناه نخستین، تفاوت های چشمگیری به چشم می خورد.
۱۲.

مروری بر مقالات برنامه درسی فوق برنامه در دانشگاه فرهنگیان

کلید واژه ها: روش مروری برنامه درسی فوق برنامه دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 816
هدف از این مقاله مروری بر مقالات برنامه درسی فوق برنامه در دانشگاه فرهنگیان می باشد. تکیه نمودن به برنامه درسی رسمی و محدود نمودن دانشجویان تنها به فعالیت های رسمی راه به جایی نخواهد برد و تاثیر برنامه های غیر رسمی و نقش آن، تحت عنوان برنامه درسی فوق برنامه، می تواند با ایجاد محیطی شاد، پویا و سازنده، دانشجویان را برای آینده ای روشن آماده سازد. برنامه درسی فوق برنامه به عنوان مکمل برنامه درسی رسمی شناخته شده و در ساعات خارج از کلاس درس رسمی اجرا می گردد و موجب ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجومعلمان است. این تحقیق، ابتدا نیم نگاهی به فوق برنامه و دانشگاه فرهنگیان دارد و سپس به روش مروری مقالات مرتبط با برنامه درسی فوق برنامه در دانشگاه فرهنگیان را بررسی نموده و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق مورد نظر اشاره می کند و در پایان نتیجه جامعی از مطالعات انجام شده ارائه می دهد. با توجه مرور مقالات و بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه برنامه درسی فوق برنامه برای دانشگاه فرهنگیان، این نتایج بدست آمده است: نگاه وزارت آموزش وپرورش باید به این نکته معطوف گردد که فعالیت های فوق برنامه یکی از بهترین، جذاب ترین و غیرمستقیم ترین روش های پرورش تربیت نسل جوان معلمان است. بدون شک این قبیل فعالیت ها بیشتر از برنامه کلاس درس در رشد دانشجویان موثر بوده و بر دانشگاه فرهنگیان واجب است تا در راستای این مهم وارد عرصه شده و زمینه های اجرایی این فرایند را فراهم بیاورد.
۱۳.

اثربخشی طرحواره درمانی به شیوه ی گروهی بر باورهای غیرمنطقی و تعارضات زناشویی زنان دچار طلاق عاطفی شهر تهران

کلید واژه ها: طرحواره درمانی باورهای غیرمنطقی تعارضات زناشویی طلاق عاطفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 265
هدف پژوهش حاضر اثربخشی طرحواره درمانی به شیوه ی گروهی بر باورهای غیرمنطقی و تعارضات زناشویی زنان دچار طلاق عاطفی شهر تهران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تجربی به صورت طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان بالای 30 سال مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی مناطق 13 و 15 شهر تهران در سال 1400 بودند بود که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 20 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه های آزمون باورهای غیر منطقی اهواز(4IBT-A) و تعارضات زناشویی ثنایی ذاکر و براتی (1387) به صورت پیش آزمون و پس آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. به گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای آموزش طرحواره درمانی داده شد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی به شیوه ی گروهی بر کاهش باورهای غیر منطقی زنان دچار طلاق عاطفی شهر تهران موثر بود.
۱۴.

هوش موفق: رویکردی کارآمد برای دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت

کلید واژه ها: تیزهوشان کم پیشرفتی آموزش هوش موفق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 180
مفهوم تیزهوش ناتوان در ظاهر یک مفهوم ضد و نقیض است؛ زیرا در آن دو ویژگی که دو سر یک طیف هستند در فرد جمع شده است و این سوال را در ذهن تداعی می کند که چگونه ممکن است کودکی هم تیزهوش باشد و هم ناتوان؟ به طور کلی یکی از خطراتی که دانش آموزان تیزهوش با آن روبه رو می شوند، کم پیشرفتی است. این یک واقعیت شگفت آور است برای کسانی که توانایی بالایی دارند. نظریه ی هوش موفق استرنبرگ یکی از جدیدترین و کارآمدترین نظریات در زمینه هوش و تیزهوشی و آموزش هوش است . بنابراین هدف از این پژوهش ، بررسی تحلیلی کاربرد آموزش هوش موفق برای دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت بود. پژوهش حاضر با روش مرور سیستماتیک منابع علمی ، به معرفی برنامه آموزش هوش موفق برای دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت می پردازد. نتایج نشان داد که آموزش هوش موفق با به کار گیری، سه هوش تحلیلی، عملی و خلاق باعث رشد مهارت های مختلف در دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت می شود. بنابراین برنامه ریزی برای ارایه مداخلات مناسب به این گروه اهمیت ویژه ایی دارد.
۱۵.

مدل ساختاری روابط بین ابعاد تاریک شخصیت با اضطراب کوید 19 به واسطه سایبر کندریا و اعتیاد به تلفن همراه در بین دانشجویان

کلید واژه ها: ابعاد تاریک شخصیت اضطراب کوید 19 سایبر کندریا اعتیاد به تلفن همراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37 تعداد دانلود : 380
هدف مطالعه حاضر آزمون مدل ساختاری روابط بین ابعاد تاریک شخصیت با اضطراب کوید 19 به واسطه سایبر کندریا و اعتیاد به تلفن همراه در بین دانشجویان بود، برای نیل به این هدف مدل مفهومی با استفاده از روش همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت، جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دانشجویان، دانشگاه غیرانتفاعی اقبال لاهوری مشهد بودند که به شیوه در دسترس تعداد 205 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های اعتیاد به تلفن همراه (لین و همکاران، 2014)؛ پرسشنامه دوجین کثیف (جنیسون و ویتستر، 2010)؛ سایبرکندریا (مک آل روی و شولین، 2014) و اضطراب ویروس کرونا پاسخ دادند، نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد که ابعاد تاریک شخصیت با ضریب (52/0) بر اعتیاد به تلفن همراه و با ضریب (47/0) بر سایبرکندریا اثر مستقیم دارند، همچنین اثر مستقیم اعتیاد به تلفن همراه بر اضطراب کرونا (58/0) و اثر مستقیم سایبرکندریا بر اضطراب کرونا (28/0) و معنی دار بود، اثرات غیر مستقیم ابعاد تاریک شخصیت بر اضطراب کرونا نیز به صورت مثبت معنی دار بودند، نتایج در حالت کلی نشان داد که متغیرهای اعتیاد به تلفن همراه وسایبرکندریا در روابط بین ابعاد تاریک شخصیت و اضطراب کرونا نقش واسطه دارد و مدل مفهومی با مدل آزمون شده دارای برازش مناسبی می باشد.
۱۶.

بررسی انتقادی عرفان اُشو با نگاهی به نهج البلاغه

کلید واژه ها: عرفان خداجویی عشق اشو نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 429
پیشرفت علم و توسعه اسباب آرامش و رفاه نتوانسته بر میل فطری و گرایش به معنویت و در راس آن خداجویی سرپوش بگذارد. در کمتر از دو دهه گذشته بازار تفکراتی نو در قالب عرفان های نوظهور بشدت گرم شده است و هر از گاهی در گوشه ای از دنیا نامی نو و عنوانی جدید ظهور می کند که هر کدام روشی را سرلوحه رفتار خداجویانه خود قرار می دهد که بدون توجه به خواستگاه آن عرفان، در بین سایر افراد جامعه بشری گسترش یافته است که هر کدام با توجه به تنوع سلیقه ها ی انسان دوران ما نسخه جذابی تجویز می کند. در این بین گروهی از این عرفان ها کمتر و گروهی بیشتر با اقبال عمومی مواجه شده است. نمونه ای از این عرفان ها، عرفان اُشو است که در مشرق زمین طلوع کرد و در آمریکا رشد و توسعه یافت که با پذیرش گروهی کثیر از افراد بالاخص جوانان رو به رو شد. اُشو با تکیه بر عشق و بی بند و باری جنسی، راه رسیدن به آرامش به رهپویانش می نمایاند. این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و نقادی به بررسی عرفان اُشو و تطبیق آن برآموزه های اسلامی و به صورت دقیق تر نهج البلاغه پرداخته است. در این مقاله سعی شده است در گام اول، نظام فکری و پیام های عمده این جریان عرفانی جمع بندی شود و در ذیل هر کدام از عناوین نقاط غیرقابل دفاع در مبانی یا نتایج سوء فردی و اجتماعی آموزه های برای مخاطبین تبیین گردد. تاکنون کتاب خاصی با تاکید بر این عرفان چاپ نشده است کتاب جریان شناسی عرفان های نوظهور نوشته حمیدرضا مظاهری سیف و کژراهه که جمع آوری شده توسط گروهی از محققان است به صورت کلی وگذرا انواع عرفان های نوظهور را نقد کرده است و مقالات در این مورد انگشت شمارند، از آن جا که کتب اُشو براحتی و رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است و از طرفی فرهنگ ایرانی اسلامی ایران غنی از عرفان و تفکرات مبتنی بر اسلام است، شایسته است که نقد و بررسی در این مورد بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نهج البلاغه که به حق اَخ القران نام گرفته است سرشار از مضامین عرفانی و اخلاقی است که باید بیشتر از پیش بر آن تأکید شود تا بتوان راه درست را به رهپویان تشنه معرفت نمایاند.
۱۷.

اثربخشی تربیت جنسی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر مهارت های اجتماعی و خودشناسی انسجامی دانش آموزان نوجوان

کلید واژه ها: تربیت جنسی مهارتهای اجتماعی خودشناسی انسجامی نوجوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 896
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تربیت جنسی مبتنی بر آموزه های اسلام بر مهارتهای اجتماعی و خودشناسی انسجامی دانش آموزان نوجوان دختر انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان دختر نوجوان دوره ی متوسطه ی اول در سال تحصیلی 1401-1400 است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین آنها تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. جمع آوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه ی مهارتهای اجتماعی (ماتسون،1983) و پرسشنامه خود شناسی انسجامی (قربانی و همکاران،2008) انجام گرفته و در نهایت با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اختلاف نمره مهارتهای اجتماعی و خودشناسی انسجامی در دو گروه کنترل و آزمایش معنادار است (sig=0.00<0.05) و می توان نتیجه گرفت آموزش به طور معنادار باعث افزایش نمره مهارتهای اجتماعی و خودشناسی انسجامی دانش آموزان شده است. با توجه به سن بحرانی دانش آموزان در این مقطع و نقش مهمی که در آینده ی نوجوانان دارد، نیاز است که به این موضوع واقع بینانه نگریسته شود و متولیان آموزشی، دوره های آموزشی تربیت جنسی متناسب با شرایط سنی دانش آموزان در این دوران و دوران بعدی برگزار نمایند.
۱۸.

بررسی رابطه هویت تحصیلی و مولفه های آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان خاش

کلید واژه ها: هویت تحصیلی عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 370
هدف از تحقیق پیش رو؛ بررسی رابطه هویت تحصیلی و مولفه های آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان خاش که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 133 نفر از آنان با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های میدانی هویت تحصیلی از پرسشنامه منزلتهای هویت تحصیلی(واز و ایزاکسون ؛2008) و برای جمع آوری داده های میدانی عملکرد تحصیلی پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999)، استفاده شد و داده ها به وسیله نرم افزار 26spss توصیف و تحلیل گردید. نتایج رگرسیون همزمان نشان داد؛ هویت تحصیلی و مولفه های آن توان پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان را دارند .براساس نتایج به دست آمده، اهمیت قائل شدن هویت تحصیلی و در نظر گرفتن این مقوله در برنامه های درسی، آموزش و تدریس معلمان، تألیف کتب درسی برای مسؤلین و توجه به متغیرهای دیگر اثرگذار بر عملکرد تحصیلی و مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر و مشابه آن به محققان آینده توصیه گردید.
۱۹.

بررسی رابطه درگیری تحصیلی و مولفه های آن با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان دختر ناحیه یک زاهدان

کلید واژه ها: درگیری تحصیلی خودکار آمدی تحصیلی پایه نهم دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 260
هدف از تحقیق پیش رو؛ بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و مولفه های آن با خودکار آمدی تحصیلی بود. جامعه آماری را دانش آموزان دختر پایه نهم آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان تشکیل داد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 133 نفر از آنان با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های میدانی درگیری تحصیلی به وسیله پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی ریو (2013) ، داده های میدانی خودکار آمدی تحصیلی به وسیله پرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSE-17(1982) جمع آوری، و به وسیله نرم افزار 26spss توصیف و تحلیل شد. نتایج رگرسیون همزمان نشان داد؛ درگیری تحصیلی توان پیش بینی خودکار آمدی تحصیلی را دارند. براساس نتایج به دست آمده، اهمیت قائل شدن به درگیری تحصیلی و در نظر گرفتن این مقوله در برنامه های درسی، آموزش و تدریس معلمان، تألیف کتب درسی برای مسؤلین و توجه به متغیرهای دیگر اثرگذار بر سازگاری و مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر و مشابه آن به محققان آینده توصیه گردید.
۲۰.

بررسی محورهای تربیتی دانش آموز در سند تحول بنیادین از منظر آیات و روایات

کلید واژه ها: آموزش و پرورش سند تحول بنیادین دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569 تعداد دانلود : 314
در سخنانی از امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی، به نقل از صحیفه ی ایشان نقل شده است که کلیه ی مسئولین و تمامی دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران سفارش شده است که به هر شکل ممکن وسایل و موجبات ارتقای اخلاقی، اعتقادی، علمی و هنری جوانان را فراهم سازند و نسل جوان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش ها و نوآوری ها همراهی نمایند و روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگاه دارند. رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) نیز در سخنانشان بسیار چشمگیر و برجسته به امر تحول در آموزش و پرورش سخن گفته اند . ایشان به دو نکته اشاره دارند، نکته ی اول آن که آموزش و پرورش شدیداً نیازمند یک تحول اساسی است و نکته ی دوم آن است که بهترین افراد و برجسته ترین متفکرین و نخبگان کشور در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و ... باید طرح مزینی را برای آموزش و پرورش تدوین سازند؛ چراکه بنیان این نهاد و در واقع سازمان آموزش و پرورش برگرفته از مفاهیم و اندیشه های غربی است و از این رو، این نیاز مبرم وجود دارد که فلسفه ی آموزش و پرورش اسلامی باید روشن و مشخص گردد و بر اساس این فلسفه است که باید افق آتی و آینده ی آموزش و پرورش کشور معلوم گردد. در این پژوهش به بررسی 5 بعد تربیتی مورد انتظار سند تحول بنیادین از منظر آیات و روایات پرداخته ایم.
۲۱.

بررسی تاثیر ذهن آگهی در بی علاقگی تحصیلی دانش آموزان در دوران پسا کرونا

کلید واژه ها: ذهن آگهی بی علاقگی تحصیلی دانش آموزان پسا کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 46
مدرسه ها تقریباً در سرتاسر کشور باز شده است اما بسیاری از خانواده ها در بازگشت به مدرسه مردد هستند. بر اساس آمار کشوری اکنون فقط 12% دبستان ها و دبیرستان های دوره اول و همچنین شمار اندکی از دبیرستان های دوره دوم در تعطیلی کامل به سر می برند با وجود این شمار دانش آموزانی که به طور کامل آموزش از راه دور می بینند، بسیار افزون تر است و بیش از یک سوم دانش آموزان مورد مطالعه و حتی گروه بزرگ تری از دانش آموزان دوره دوم دبیرستان ها نیز تمایلی به حضور در مدرسه ندارند. همچنین اکثر دانش آموزان شهرهای بزرگ و صنعتی در خارج از مدرسه اند. در این پژهش که از نوع توصیفی است سعی داریم به بررسی علل بی علاقگی تحصیلی دانش آموزان و تاثیر ذهن آگاهی بر بی علاقگی دانش آموزان در دوران پسا کرونا پرداخته ایم.نتابج پژوهش نشان داد ، ذهن آگهی به عنوان راهکار موثر با ایجاد انگیزش تحصیلی ، بهزیستی روانی، کاهش استرس، پرورش آگاهی پایدار و غیرواکنشی در مورد تجربه های درونی (مثل شناختی، عاطفی و حسی) و تجربه های بیرونی (مثل اجتماعی و محیطی) می تواند برای علاقه مندی تحصیلی دانش آموزان در دوران پسا کرونا مفید واقع شود.
۲۲.

بررسی مقایسه ای مولفه های اضطراب امتحان اسپیلبرگر در مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه

کلید واژه ها: اضطراب امتحان پایه ششم دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 300
هدف از تحقیق پیش رو؛ بررسی مقایسه ای مولفه های اضطراب امتحان اسپیلبرگر در مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه است .جامعه آماری را دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان تشکیل داد که با استفاده از فرمول مورگان و کریشی تعداد 80 نفر از آنان با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های میدانی اضطراب امتحان به وسیله پرسشنامه ، اضطراب امتحان اسپیلبرگر جمع آوری و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده، نشان داد اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر بیشتر بالاتر از دانش آموزان پسر بوده و تفاوت معناداری وجود داشت.
۲۳.

بررسی تاثیر تکنیک های افزایش اعتماد به نفس در کاهش اختلال خود زشت انگاری دانش آموزان ابتدایی دخترانه (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: اختلال بد شکلی بدن خود زشت انگاری دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 422
اختلال بد شکلی بدن یا خود زشت انگاری از اختلالات رایج خصوصا در دوران بلوغ و نوجوانی به وضوح دیده می شود.اختلال بد شکلی بدن در دانش آموزان دختر می تواند ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی ثانویه باشد.مهمترین عامل در ایجاد اختلال بد شکلی بدن یا خود زشت انگاری اعتماد به نفس پایین در دوران کودکی و نوجوانی است.در این پژوهش سعی داریم با استفاده از تکنیک های افزایش اعتماد به نفس دردانش آموزان ابتدایی دخترانه شهر میر جاوه در کاهش اختلال خود زشت انگاری بپردازیم.برای دریافت اطلاعات اختلال بدشکلی بدن از پرسشنامه بدشکلی بدن استفاده نمودیم یافته های پژوهش نشان داد استفاده از تکنیک های افزایش اعتماد به نفس می تواند اثرات اختلال بدشکلی بدن در دانش آموزان را کاهش دهد.
۲۴.

بررسی میزان تاثیر ابعاد بزهکاری در گرایش دانش آموزان به بزه در مدارس مرزی شهرستان قصرقند

کلید واژه ها: بزهکاری مدارس مرزی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 639
در این پژوهش سعی داریم به بررسی میزان تاثیر ابعاد بزهکاری در گرایش دانش آموزان به بزه در مدارس مرزی شهرستان قصرقند بپردازیم .از تعداد ۱۵ مدرسه حاشیه مرزی تعداد ۴ مدرسه با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، که در این بین تعداد ۹۰ دانش آموز پسر مورد مطالعه قرار گرفتند، برای جمع آوری اطلاعات بزهکاری از پرسش نامه بزهکاری آیتی (۱۳۹۳) استفاده شد . از نظر آیتی بزهکاری دارای پنج بعد اقتصادی خانواده ، دوستان ناباب ، پایبندی خانواده به مذهب، نحوه گذاردن اوقات فراغت، شرایط اجتماعی خانواده بود که نتایج حاصله نشان می داد شرایط اقتصادی خانواده دارای بیشترین درصد گرایش دانش آموزان به بزه بود و سپس دوستان ناباب ، گذراندن اوقات فراغت ، شرایط اجتماعی خانواده و پایبندی به مذهب به ترتیب در رده های بعدی بودند.
۲۵.

جایگاه مدرسه کار آمد از منظر سند تحول بنیادین با رویکرد مدرسه در افق چشم انداز 1404

کلید واژه ها: مدرسه کار آمد سند تحول بنیادین چشم انداز افق 1404

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 243
مدرسه مهمترین نهاد اجتماعی بوده و تمام اقدامات و برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در همه سطوح زمانی معنا دار می شود که تغییر در مدرسه اتفاق بیفتد.مدرسه محل تلاقی افکار و عقاید و باور ها و نهایتا بروز رفتارهایی است که باید توجه شود و اصلاح و تربیت گردد.اگر مدارس رویکردی تحول گرایانه، کار آمد و پژوهشگرایانه داشته باشد دانش آموزی توانمند و کار آمد به جامعه معرفی می گردد.مدرسه در سند تحول بنیادین محور و بنیاد اصلی تعلیم و تربیت کنونی تعریف شده است و در سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ مدرسه پایه و اساس هر رویداد فرهنگی و تربیتی با نگاهی بسیار بلند و نافذ تعریف گردیده است.در این پژوهش از نوع بررسی و توصیفی و با روش کتابخانه ای سعی داریم به بررسی جایگاه مدرسه کار آمد بپردازیم.
۲۶.

بررسی عوامل موثر بر استقبال ضعیف بیسوادان و کم سوادان برای حضور در برنامه های سواد آموزی شهر زابل و ارائه راهکارهای ایجاد انگیزه بین آنان

نویسنده:

کلید واژه ها: سواد آموزان انگیزه بزرگسالان عدم استقبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 520
سواد آموزی مهمترین موضوع در جوامع در حال توسعه برای رشد همه جانبه بزرگسالان می باشد.رشد اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و... همه در گرو ایجاد سواد در افراد جامعه است، جامعه ای می تواند همه مولفه های پیشرفت را طی کند که سواد حداقلی در افراد جامعه وجود داشته باشد.رشد فن آوری و افزایش روز افزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی اندک اندک شرایط افراد جامعه برای زندگی در عصر کنونی را تغییر داده و با این فضا ها گره می زند لذا آموزش بزرگسالان مهمترین قدم برای ایجاد جامعه ای پویا و زنده است.دراین پژوهش به بررسی عوامل موثر بر استقبال ضعیف بیسوادان و کم سوادان برای حضور در برنامه های سواد آموزی شهر زابل و ارائه راهکارهای ایجاد انگیزه بین آنان پرداخته ایم که جامعه پژوهش سواد آموزان 10 تا 49 ساله دوره های سواد آموزی و تحکیم شهر زابل را تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری تصادفی گزینش شدند.با روش تعیین حجم مورگان تعداد 100نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .برای دریافت سطح انگیزه و مولفه های آن از پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS بزرگسالان استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد انگیزش و مولفه های آن مهمترین دلیل عدم استقبال در دوره های سواد آموزی و همکاری برای حضور در کلاس های درس است.
۲۷.

بررسی رابطه نمرات درس تربیت بدنی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول پسرانه شهر زابل

نویسنده:

کلید واژه ها: فرسودگی تحصیلی تربیت بدنی متوسطه اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 162
در این پژوهش سعی داریم به نمرات درس تربیت بدنی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول پسرانه شهر زابل بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 55 نفر از دانش آموزان متوسطه اول که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای گزینش شده بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که نمرات درس تربیت بدنی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول پسرانه شهر زابل رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران(1997) استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار رابطه مذکور را تایید نمود.
۲۸.

بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان شهرستان هامون

کلید واژه ها: سرزندگی تحصیلی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 630
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسرانه شهرستان هامون بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 150 نفر از دانش آموزان پسر متوسطه دوم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم پسرانه رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات اشتیاق تحصیلی از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد 2004و برای دریافت اطلاعات سرزندگی تحصیلی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش (۲۰۰۶)استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن را بر اساس سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسر تایید نمود.
۲۹.

بررسی شادکامی و مولفه های آن در مدارس ابتدایی پسرانه روستایی و شهری شهرستان زهک

کلید واژه ها: شادکامی مدارس شهری مدارس روستایی ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 269
افزایش زندگی های شهرنشینی و مهاجرت های خواسته یا ناخواسته جمعیت از روستاها به شهرها و افزایش زندگی های آپارتمان نشینی و دوری از محیط های زندگی طبیعی موجب شده است خیل کثیری از کودکان و نوجوانان از بازی های متعارف کوکی فاصله گرفته و متاسفاه افسرده و غمگین شوند در این پژوهش به بررسی مقایسه ای مولفه های شادکامی در مدارس ابتدایی پسرانه شهری و روستایی می پردازیم.جامعه آماری را دانش آموزان پسر پایه ششم روستایی و شهری آموزش و پرورش شهرستان زهک تشکیل داد که با استفاده از فرمول مورگان و کریشی تعداد 60 نفر از آنان با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های میدانی شادکامی به وسیله پرسشنامه ، شادکامی آکسفورد جمع آوری و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده، نشان داد شادکامی در دانش آموزان ابتدایی مدارس روستایی بالاتر از دانش آموزان شهری بوده و تفاوت معناداری وجود داشت.
۳۰.

رابطه اخلاق و سیاست از دیدگاه حضرت علی علیه السلام

کلید واژه ها: اخلاق سیاست ارتباط گزاره های علوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 81
این تحقیق در پی پاسخ به این سئوال اصلی است که نگرش دیدگاه حضرت علی (ع) در خصوص رابطه ی اخلاق و سیاست چیست و چه الگویی را ارائه می دهد؟ از دیدگاه حضرت علی (ع) اخلاق و سیاست ارتباط تنگاتنگی داشته اند، به گونه ای که سیاست مبتنی بر اخلاق الگوی ارائه شده از سوی امام می باشد. این تحقیق دارای چهار قسمت می باشد. در قسمت اول به ضرورت بحث و مفهوم لغوی و اصطلاحی واژگان اخلاق، سیاست، حکومت و.... پرداخته شده است. در قسمت دوم اصول اخلاقی که حاکم بر سیاست هستند؛ شامل : 1- صداقت و راستی و نفی حیله و نیرنگ 2- پرهیز از غرور و خودخواهی 3- پای بندی به عهد و پیمان 4- حفظ وحدت 5- رازداری و خطاپوشی می باشند بررسی می شوند، که نهایتاً متوجه می شویم حضرت علی ( ع) ارزش ویژه ای برای این اصول قائلند که اگر این اصول نباشد، اصل قدرت و حکومت برای ایشان فاقد ارزش می شود. در قسمت سوم اخلاق در سیاست داخلی و مواجهه با مردم بررسی می شود که مهمترین آنها تقدم اصل شایسته سالاری و رعایت عدالت و مساوات میان مردم است. از نظر امام علی ( ع) مردم باید آزادانه در حکومت مشارکت کنند و حاکم حق ندارد مستبدانه بر مردم حکومت کند. تمسک به راههای نادرست برای تحکیم پایه های قدرت و خشونت و خونریزی به شدت از سوی امام مذموم شمرده می شود. در قسمت چهارم به ضرورت اصول اخلاقی در سیاست خارجی و روابط بین الملل اشاره می شود. حضرت علی ( ع) نه تنها در سیاست داخلی، بلکه در سیاست خارجی و مواجهه با دشمنان نیز پای بند به اصول اخلاقی هستند. هیچ زمانی ایشان شروع کننده جنگ نبودند و زمانی هم که ناچار به جنگ بودند بارها به افشاگری و دعوت دشمنان به خحق می نمودند و زمانی که مدارا و دعوت به حق ثمری نداشت شمشیر می کشیدند. در جنگ نیز پای بند به مسائل اخلاقی از جمله : مصونیت سیاسی فرستادگان دشمن، رفتار نیک با بازماندگان، دعا هنگام جنگ و شروع جنگ در بعد ظهر و.... بودند.
۳۱.

تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر امنیت روانی کودکان

نویسنده:

کلید واژه ها: مهارت حل مسئله امنیت روانی کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 47 تعداد دانلود : 797
تامین نیازهای اساسی فرزندان از جمله عوامل مهم در تربیت صحیح آنان است. از مهم ترین نیازهای آنان خصوصا در دوران کودکی، تامین امنیت روانی است. امنیت واژه ای است که باید از اصطلاحات خارج شده و نمونه های آن به نحو کامل برای فرزندان تامین شود. امنیت که از عوامل مهم در آرامش روان است تاثیر عجیبی در رشد شخصیت و موفقیت های او دارد. به خطر انداختن فضای فکری و روانی فرزندان، سلامت و تربیت آنها را با آسیب های جدی روبرو می کند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر امنیت روانی کودکان بود که به شیوه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان شهرستان اردبیل که در استان اردبیل واقع می باشد در سال 1400 است.با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ای به تعداد 60 نفر پسر( در نظر گرفته شد که به صورت تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل گمارده شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش -نامه های امنیت روانی مازلو و آزمون جهت گیری زندگی بر روی آن ها اجرا شد. شرکت کنندگان گروه آزمایش تحت آموزش حل مسئله به شیوه ی گروهی و به صورت هفته ای یک جلسه 1 تا 1،5 ساعته قرار گرفتند.نتایج نشان داد، آموزش مهارت حل مسئله بر ارتقای امنیت روانی موثر بوده است.
۳۲.

بررسی نقش بازی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

کلید واژه ها: بازی آموزش یادگیری کودکان بازی های رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 337
مقاله حاضر به بررسی و اهمیت بازی و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان ابتدایی پرداخته است.این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است و برای جمع آوری اطلاعات به منابع مکتوب در این زمینه مراجعه شده است. یکی از روش های جدید و نوین آموزش، استفاده از بازی های آموزشی در امر تدریس می باشد که در این روش همه دانش آموزان با هر فرهنگ، سطح هوش و تفاوت فردی به صورت مستقیم و با علاقه و انگیزه به انجام آن می پردازند. در انجام بازی می توان مطالب درسی و آموزشی را به صورت غیر مستقیم و عملی به دانش آموزان آموخت و این یادگیری نیز عمیق تر و پایدار تر می باشد زیرا دانش آموزان با علاقه درگیر یادگیری می شوند. بازی از ضروریات زندگی کودک است و در رشد ذهنی و جسمی کودک تأثیر ویژه ای دارد. کودکان معمولا بخشی از اوقات شبانه روز خود را صرف بازی می کنند و از طریق آن به حواس خود مهارت می بخشند و به میزان توانایی و نیز نقاط ضعف خود پی می برند. از طرفی ویژگی های خاص بازی و فواید گوناگون آن در رشد همه جانبه ی قوای ذهنی،جسمی، شخصیتی و اجتماعی کودک باعث شده تا توجه تعداد زیادی از دست اندرکاران تعلیم و تربیت به چگونگی نقش بازی در امر آموزش کودکان معطوف می ش ود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸