پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم مرداد 1401 شماره 50

مقالات

۱.

افسردگی و راه های درمان آن از دیدگاه قرآن کریم

کلید واژه ها: افسردگی ایمان حوزه رفتاری حوزه شناختی حوزه عاطفی روان یاس و نا امیدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 157
یکی از مشکلات در سنین مختلف خصوصاً در دوران جوانی اضطراب های روحی و افسردگی می باشد. تعداد زیادی از افراد به علت های گوناگون از جمله اقتصادی، فرهنگی وغیره گرفتار این بیماری می شوند. افسردگی اختلال عاطفی که سلامت فرد، روابط بین فردی کار و لذت بردن از زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. افسردگی مانع سلامتی بدن که با صرف غم و اندوه متفاوت می باشد. زیرا غم، پاسخ طبیعی به از دست دادن و شامل تغییراتی در خلق و خو فعالیت و فرایند های بدنی است. ولی این تغییرات به اندازه افسردگی، شدید نیستند. هدف این مقاله استنباط قانونمند از آیات کریمه که در درمان اختلال افسردگی سودمند می باشد. طبق دست آوردهای این مقاله، قرآن کریم برای برون رفت از مشکلات از جمله بیماری افسردگی که ریشه در فرهنگ و اختلال فرد دارد، راه حلی کاملاً علمی و عملی دارد. این تحقیق به لحاظ موضوع ساده و تک لایه و به لحاظ تعلق موضوع به علوم تک رشته ای و به لحاظ هدف تحقیق بنیادین و کاربردی و شیوه پردازش اطلاعات توصیفی و تحلیلی می باشد. روش تحقیق نقلی و تاریخی است.
۲.

مراقبت از سالمندان از منظر آیات و روایات

کلید واژه ها: سالمند والدین فرزندان خانه سالمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 382
در اسلام سالمندان احترام ویژه ای دارند. از این رو به برآورده شده نیازهای ایشان توجه خاصی شده است. یکی از مهم ترین این نیازها رسیدگی و مراقبت شایسته از ایشان است. این مساله اگر چه برای همه افراد چامعه نسبت به سال مندان صادق است اما درباره فرزندان نسبت به والدین سال مند از تاکید بسیار بیشتری برخوردار است با این حال در سال های اخیر مراقبت از والدین سال مند در محلی غیر از خانواده که از آن به خانه سال مندان یاد می شود شیوع قابل توجهی یافته است. این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی است در صدد بیان جایگاه ویژه سالمندان به ویژه والدین در اسلام و مراقبت شایسته از ایشان است.
۳.

مقایسه تحمل پریشانی در زنان نابارور و بارور

نویسنده:

کلید واژه ها: مقایسه تحمل پریشانی زنان نابارور زنان بارور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 641
این پژوهش با هدف مقایسه تحمل پریشانی در زنان نابارور و بارور انجام گرفت. این مطالعه توصیفی – علی مقایسه ای بر روی 60 زن نابارور و 60 زن بارور به شیوه در دسترس انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس تحمل پریشانی هیجانی (DTS) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 24 SPSS و روش آماری تحلیل واریانس یک راهه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در متغیر تحمل پریشانی (01/0P<، 98/16F=) تفاوت دو گروه بارور و نابارور و زیرمقیاس های تحمل پریشانی هیجانی (01/0P<، 5/18F=)، جذب شدن به وسیله هیجانات منفی (05/0P<، 6F=) و برآورد ذهنی پریشانی (01/0P<، 52/11F=) معنادار است. زنان نابارور به طورکلی در معرض مشکلات روان شناختی جدی تری در مقایسه با زنان بارور قرار داشتند. با توجه به وجود این مشکلات در زنان نابارور، حضور روانشناسان در مراکز تشخیص و درمان ناباروری ضروری به نظر می رسد.
۴.

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سرسختی روانشناختی در میزان ولع مصرف کنندگان مت آمفتامین: نقش میانجی گری تنظیم شناختی هیجان

کلید واژه ها: طرحواره های ناسازگار اولیه سرسختی روانشناختی ولع مصرف تنظیم شناختی هیجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 348
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سرسختی روانشناختی در میزان ولع مصرف کنندگان مت آمفتامین: نقش میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در سال 400-1399 انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. حجم نمونه شامل 100 نفر از مراجعه کنندگان مرکز اقامتی ترک اعتیاد شهر تهران بودند که به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه طرحواره های ناسازگاراولیه یانگ (1998)، پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا و مددی (1982)، پرسشنامه کوتاه ولع مصرف مواد مخدر سوموزا و همکاران (1995) و پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان CERQ-P گارنفسکی و همکاران (2001) جمع آوری شدند و با روش آماری ماتریس همبستگی و تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS-25مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتیجه ماتریس همبستگی نشان داد طرحوراده های ناسازگار اولیه به صورت مثبت، سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان به صورت منفی با ولع مصرف رابطه دارند. نتایج ماتریس همبستگی نشان داد رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سرسختی روانشناختی با ولع مصرف توسط تنظیم شناختی هیجان واسطه می شود، یعنی تنظیم هیجان رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و ولع مصرف را کاهش می دهد، همچنین تنظیم شناختی هیجان زمینه را برای افزایش سرسختی روانشناختی و کاهش ولع مصرف فراهم می کند. بنابراین با توجه به رابطه بین متغیرهای پیشنهاد می شود توجه ویژه ای به تنظیم شناختی هیجان در مراکز ترک اعتیاد شود.
۵.

اثربخشی معنویت درمانی بر کاهش عدم توجه زناشویی و بدرفتاری عاطفی و روانی زناشویی زوجین

کلید واژه ها: معنویت درمانی عدم توجه زناشویی بدرفتاری عاطفی و روانی زناشویی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 30
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر کاهش عدم توجه زناشویی و بدرفتاری عاطفی و روانی زناشویی زوجین بود. این پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. از بین جامعه آماری، 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (در هر گروه 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده این پژوهش؛ پرسشنامه های عدم توجه زناشویی پاینز (1996) و بدرفتاری عاطفی و روانی زناشویی باس و پری (1998) بود. یافته ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس، نشان داد معنویت درمانی با توجه به میانگین عدم توجه زناشویی در زوجین گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب کاهش عدم توجه زناشویی گروه آزمایش شده است. همچنین با توجه به میانگین بدرفتاری عاطفی و روانی زناشویی در زوجین گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب کاهش بدرفتاری عاطفی و روانی زناشویی گروه آزمایش شده است.
۶.

مقایسه سبک تربیتی و الگو پذیری از شهدا در جوانان آشنا با رفتار و سیره ی شهدا و نا آشنا در شهرستان دزفول

کلید واژه ها: تربیت شهدا الگوپذیری جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 20
در هر جامعه ای ارزش هایی ریشه دارند که بنیاد آن جامعه را می سازند و در جامعه ما نیز ایثار و شهادت و الگو گیری از شهدا از جمله ارزش ها است که ریشه درصدردین مبین اسلام دارد. از این رو در این مقاله به دنبال مقایسه سبک تربیتی و الگو پذیری از شهدا در جوانان آشنا با سیره و رفتار شهدا و نا آشنا با شهدا می باشیم .پژوهش حاضر با رویکرد کیفی می باشدو ابزار پژوهش مصاحبه فردی است.جامعه آماری برای مصاحبه 20 نفر ازجوانان شهرستان دزفول در سال 1400 (10نفر با الگو های رفتاری تربیتی....شهدا از طریق رسانه ها ،همرا ه بودن باکاروان های راهیان نور و منطقه های جنگی مطالعه وصیت نامه ی شهدا ...آشنا هستند و 10 نفر دیگر از جامعه هدف بااین الگو ها از شهدا آشنا نیستند)می باشند. نتیجه نشان داد که: اگر جوانان باالگوهای تربیتی و رفتاری شهدا و اهداف شان آشنا باشند می توانند الگوپذیران خوبی در عرصه های مختلف از شهدا باشند. نتییجه نشان داد که: اگر جوانان باالگوهای تربیتی و رفتاری شهدا و اهداف شان آشنا باشند می توانند الگوپذیران خوبی در عرصه های مختلف از شهدا باشند.
۷.

افق نخبه پروری کودک و نوجوان در مدارس و آسیب شناسی نخبه کُشی (فیلم انجمن شاعران مرده در بوته نقد اِلیتیسمِ ویلفردو پارتو)

کلید واژه ها: نخبه نخبه پروری ویلفردو پارتو نظریه چرخش نخبگان نقد فیلم آسیب شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 260
هر نظام و نظریه ای، مفاهیم نخبه/ الیت، نخبه پروری، نخبه گرایی/ الیتیسم و شاخصه های نخبگی و... را از منظر خود برمی سازد. در نخبه گرایی کلاسیک ویلفردو پارتو، نظریه گردش نخبگان، گفتمان اقتدارگرا و قدرت طلبی را به تصویر می کشد که در آن با توزیع قدرت، توزان ها و تعادل ها دگرگون می گردد؛ سرآمدانی که از امتیازات بالاتری نسبت به طبقه توده برخوردارند، نخبه هستند و به دو دسته حاکم فرادست و غیرحاکم فرودست تقسیم می شوند. اینکه نخبه پروری چگونه به آسیب هایی چون نخبه کشی می انجامد، با روش توصیفی-تحلیلی از نوع تحلیل محتوا با داده کاوی استقرایی به کمک منابع کتابخانه ای پاسخ داده می شود. پژوهش حاضر می کوشد با هدف آسیب شناسی، فیلم انجمن شاعران مرده را به عنوان یک نمونه غربی نقد نماید. نتایج نشان می دهد نظام آموزشی نخبه پرور مدارس، ممکن است با آسیب هایی چون نخبه کُشی آلوده گردند و آسیب های دیگری بر اثر تقابل ها و دگرگونی مرتبه نخبگان بروز کند. راهکار برون رفت از این آسیب ها، در نظام آموزشی اسلامی-ایرانی، توجه به قرآن کریم و آموزه های دینی است که به اجرای دقیق و درست سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به شکل تعادلی، تعاملی و متعالی یاری می رساند.
۸.

مروری بر مفهوم اعتماد به نفس و راهکار های افزایش آن در دانش آموزان

کلید واژه ها: اعتماد به نفس دانش آموزان مهارت های زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 369 تعداد دانلود : 221
یکی از مهم ترین و اساسی ترین مهارت های زندگی، مهارت اعتماد به نفس است. افرادی که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند، در کار، تحصیل و زندگی موفق هستند، نقاط ضعف و قوت خود را می دانند و راه های رسیدن به موفقیت را به سرعت طی می کنند. می توانند نظرات خود را بیان کنند، از شرایط نامطلوب انتقاد کنند. همچنین اعتماد به نفس به افراد شجاعت، قدرت جسارت و ریسک پذیری می دهد. این پژوهش با هدف بررسی مفهوم اعتماد به نفس و راهکارای افزایش آن در بین دانش آموزان انجام شده است. در این پژوهش به بررسی مفهوم اعتماد به نفس و ویژگی های افراد دارای اعتمادبه نفس پرداخته شده، همچنین در پایان پژوهش راهکار هایی برای افزایش اعتماد به نفس بیان شد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
۹.

رابطه فرسودگی تحصیلی بر انحرافات اخلاقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

کلید واژه ها: فرسودگی تحصیلی انحرافات اخلاقی ارزش اخلاق سرقت ادبی و فریب دادن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 968 تعداد دانلود : 291
هدف اصلی در این مقاله تعیین رابطه فرسودگی تحصیلی با انحرافات اخلاقی در دانشجو معلمان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد در سال تحصیلی 1400-1401 است.مسلما نقش فرسودگی تحصیلی و کیفیت تجارب یادگیری در احساس بی انگیزگی و نگرش بدی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعهدرسی بی چون و چرا است. در پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است.برای اجرای مقیاس ها،نمونه ای تصادفی شامل 263دانشجو معلم پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد. انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل دو فرم پرسشنامه است که برای فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش (MBI) ساخته شده توسط شائوفلی و همکاران (۲۰۰۲) با ۱۵ گونه در یک طیف لیکرت ۷ درجه ای از هرگز تا همیشه با آلفای کرونباخ تخمین زده شده ، 88/0وتنصیف کل مقیاس 87/0استفاده شد و همچنین برای انحرافات اخلاقی از پرسشنامه انحرافات اخلاقی از مدل کارووانا و همکاران با33 گویه و طیف لیکرت در حالت پنجگانه(کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملا مخالفم) باآلفای کرونباخ ۷۵/. استفاده شد که به صورت پرسشنامه الکترونیکی در اختیار افراد قرار گرفت .در تجزیه و تحلیل داده ها از روش روش همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج حاکی از آن است که بین فرسودگی تحصیلی دانشجویان و مولفه نبودن هدف یا ارزش های اخلاقی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد ولی بین فرسودگی تحصیلی دانشجویان ومولفه های در حال امتحان دادن دانشجویان و فریب دادن و سرقت ادبی رابطه معناداری وجود ندارد.
۱۰.

بررسی رابطه ی ارضای نیازهای روانشناختی پایه و ابعاد چهارگانه تاریک شخصیت بر پیش بینی کفایت اجتماعی

کلید واژه ها: ارضای نیازهای پایه صفات تاریک شخصیت کفایت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 731
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی نیازهای روانشناختی پایه و ابعاد سه گانه شخصیت در پیش بینی کفایت اجتماعی پدید آمد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که زمره ی پژوهش های بنیادی با نوع داده ی کمی قرار می گیرد. بدین منظور طی یک مطالعه ی توصیفی – همبستگی از زنان شهر مشهد که (20 تا 45) سال بودند، 130 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ی ارضای نیازهای روانشناختی گاردیا، دسی و رایان، ابعاد سه گانه ی تاریک شخصیت دوجین کثیف و کفایت اجتماعی را پاسخ دادند، تحلیل رگرسیدن چند گانه نشان داد تنها مؤلفه های شایستگی و نیاز به ارتباط با کفایت اجتماعی ارتباط معنادار دارند. نتایج حکایت از آن داشت که تنها مؤلفه ی شایستگی و نیاز به ارتباط وارد معادله شده که به ترتیب در گام اول شایستگی 38% و در گام دوم شایستگی و نیاز به ارتباط 40% از واریانس کفایت اجتماعی را تبیین نمودند .
۱۱.

بررسی میزان انطباق صلاحیت های حرفه ای معلمان شیمی دوره متوسطه باویژگی های برنامه درسی مدرسه محور درآموزش و پرورش

کلید واژه ها: ویژگی های برنامه درسی مدرسه محور صلاحیت شناختی-مهارتی صلاحیت نگرشی-رفتاری و صلاحیت مدیریتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 299
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق صلاحیت های حرفه ای معلمان شیمی دوره متوسطه با ویژگی های برنامه درسی مدرسه محور درآموزش و پرورش شهرتهران انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا ، توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه دبیران شیمی مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران می باشند که با توجه به استعلام گرفته شده از آموزش وپرورش برابر 830 نفر بودند. با توجه به فرمول کوکران تعداد 263 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش، برای گردآوری داده ها، با توجه به ماهیت موضوع، ازپرسشنامه محقق ساخته شامل 39 سؤال استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان داد صلاحیت های حرفه ای معلمان شیمی دوره متوسطه در هر سه بعد شناختی-مهارتی، نگرشی-رفتاری و مدیریتی باویژگی های برنامه درسی مدرسه محور درآموزش و پرورش شهرتهران انطباق دارد.
۱۲.

بررسی خروج زوجه از منزل و اذن زوج از دیدگاه فقه امامیه

نویسنده:

کلید واژه ها: اذن تمکین حق استمتاع خروج زن از منزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 784
ازدواج پیمانی است دو طرفه که به موجب آن هر یک از زن و شوهر نسبت به هم دیگر دارای تکالیف و حقوقی خواهند می شوند، یکی از این حقوق حق تمکین است که یکی از مصادیق آن، عدم خروج زن، از منزل بدون اذن شوهر خارج می باشد، در این ارتباط روایات فراوانی وجود دارد که در آنها زنان به اذن گرفتن از شوهر در انجام پاره ای از اعمال عبادی مستحب همچون روزه، اعتکاف و حج یا اعمال غیرعبادی نظیر خروج از منزل یا نذر و قسم و... مورد سفارش قرار گرفته اند که لازم است با بررسی دلالت این روایات محدوده لزوم اذن شوهر در انجام این قبیل امور تبیین گردد، از این رو در این نوشتار، برای رسیدن به هدف، با کمک منابع کتابخانه ای، به روش نقلی، تحلیل و توصیف مسئله انجام شده است؛ آنچه از این روایات به دست می آید این است که شوهر در محدوده استمتاع از زوجه، بر او ولایت دارد و می تواند وی را از انجام هر کاری که با این حق در تنافی است، منع کند، اگرچه غالب مردان در فحوا، به خروج های رایج روزانه راضی هستند.
۱۳.

رابطه ادراک دانش آموزان از سبک تدریس معلم و خودپنداره تحصیلی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه اول

کلید واژه ها: سبک تدریس معلم خودپنداره تحصیلی انگیزش تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 458
هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه ادراک دانش آموزان از سبک تدریس معلم و خودپنداره تحصیلی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه اول بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر پیرانشهر به تعداد 5500 نفر بود. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 384 نفر درنظر گرفته شد که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای با خوشه بندی مدارس بر اساس مناطق جغرافیایی 4 گانه شمال، جنوب، شرق و غرب و سپس از هر منطقه دو دبیرستان بصورت تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه سبک تدریس ادراک شده موسی پور (1377)، پرسشنامه خودپندار تحصیلی چن و تامپسون (2004) و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هرمنس (1970) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی همزمان به وسیله نرم افزار spss انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد، 34 درصد از تغییرات متغیر ملاک یعنی انگیزش تحصیلی، توسط ادراک دانش آموزان از سبک تدریس معلم و خودپنداره تحصیلی تبیین می شود. همچنین بین سبک معلم محور و سبک دانش آموز محور و انگیزش تحصیلی و بین خودپنداره تحصیلی، خودپنداره عمومی، خودپنداره آموزشگاهی و خودپنداره غیرآموزشگاهی با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0 < p).
۱۴.

بررسی عوامل مرتبط با رضایت معلمان از نظام ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزشیابی کیفی-توصیفی عوامل مدیریتی عوامل روانی عوامل آموزشی رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 142
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با رضایت معلمان از نظام ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس ابتدایی ناحیه دو شهر زنجان انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر ماهیت داده ها کمی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شاغل در ناحیه دو زنجان در سال تحصیلی 96-95 بودند که از بین آن ها 259 نفر نمونه آماری از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که پس از تأیید روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصین امر میزان پایایی آن برای متغیرهای مستقل و وابسته به ترتیب 972. و 958. به دست آمد. با تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش نشان دادند که میزان رضایت معلمان ابتدایی ناحیه دو زنجان از نظام ارزشیابی توصیفی در سطح متوسط قرار دارد. هم چنین نتایج نشان دهنده ی وجود همبستگی مثبت و افزاینده بین عوامل مدیریتی، روانی و آموزشی بود. از بین عوامل سه گانه فوق به ترتیب عوامل مدیریتی و عوامل روانی بیش ترین توان پیش بینی رضایت معلمان را داشتند، ولی عوامل آموزشی توان پیش بینی رضایت معلمان از طرح ارزشیابی توصیفی را نداشت.
۱۵.

نقش انعطاف پذیری شناختی و سبک زندگی در پیش بینی کیفیت زندگی معلم های دارای کلاس حضوری در ایام کرونا

نویسنده:

کلید واژه ها: انعطاف پذیری شناختی سبک زندگی کیفیت زندگی تاب آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 540
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی و سبک زندگی در کیفیت زندگی معلمان در ایام کرونا در مدارس حضوری و نیمه حضوری در سال 1400-1401 انجام شد. با توجه به روش پژوهش که توصیفی بود و به منظور بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی و سبک زندگی در پیش بینی کیفیت زندگی روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دارای کلاس حضوری در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (آذربایجان شرقی) در سال1400 بودند و نمونه مورد مطالعه 100نفر از معلمان بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی(CFI)، پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت، پرسشنامه کیفیت زندگی(WHOQOL-BREF) بودند که به وسیله آن ها داده های لازم را جمع آوری نمودیم. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفت. با توجه به نتایج پژوهش و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی متاثر از سبک زندگی و انعطاف پذیری شناختی افراد می باشد. معلم های که دارای انعطاف پذیری شناختی بالا و سبک زندگی ایمن هستند در مولفه های کیفیت زندگی موفق ترند.
۱۶.

افزایش توانمندسازی روانشناختی و دلبستگی شغلی در طول همه گیری کووید 19: مداخلات روانشناسی مثبت نگر در معلمان

کلید واژه ها: روان درمانی مثبت نگر توانمندسازی روانشناختی دلبستگی شغلی معلمان کووید 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 50
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر توانمندسازی روانشناختی و دلبستگی شغلی معلمان در تدریس آنلاین بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995)و دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک (1984)جمع آوری گردید. آزمودنی های گروه های آزمایشی به مدت 8 جلسه و هفته ای دو بار و هر جلسه به مدت 90 دقیقه تحت درمان روان درمانی مثبت نگر قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.در تحلیل توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول و در آمار استنباطی با رعایت پیش فرض ها از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد روان درمانی مثبت نگر بر توانمندسازی روانشناختی و مولفه های آن (احساس معنی داری، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگران) و دلبستگی شغلی معلمان در تدریس آنلاین تاثیر دارد.
۱۷.

نقش مولفه های حساسیت به اضطراب، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی مربوط به سلامتی در پیش بینی اضطراب سلامت

کلید واژه ها: باورهای فراشناختی اضطراب سلامت حساسیت اضطرابی-3 عدم تحمل بلاتکلیفی اضطراب سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 169 تعداد دانلود : 339
نظریه های معاصر درمورد اختلال اضطراب سلامت بر نقش فرآیندهای شناختی همچون حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی درپدید آیی و تداوم این اختلال تأکید دارند. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر باورهای فراشناختی در مورد اضطراب سلامت، حساسیت اضطرابی وعدم تحمل بلاتکلیفی در دانشجویان مبتلا به اضطراب سلامت می باشد. در این مطالعه همبستگی، 350دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بهمن1400 (155پسر و195دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های حساسیت اضطرابی-3، باورهای فراشناختی اضطراب سلامت، عدم تحمل بلاتکلیفی و شاخص وایتلی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss-18 استفاده شد. میانگین و انحراف معیار سن پسران و دختران به ترتیب 35/2+23و 26/2+22و دامنه ی سنی نمونه پژوهش 29-18بود. نتایج نشان دادکه دوتا از مولفه های باورهای فراشناختی رابطه معنی داری با اضطراب سلامت دارند. هم چنین نتایج بیانگر این بود که همه مولفه های حساسیت اضطرابی و یکی از مولفه های عدم تحمل بلاتکلیفی قادر به پیش بینی اضطراب سلامت می باشند. نتایج پژوهش نشان از تاثیر گذاری باورهای فراشناختی اضطراب سلامت، حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی بر اضطراب سلامت می باشد.
۱۸.

یک سیستم مدیریت دانش مبتنی بر فرآیند برای مدارس: یک مطالعه موردی در استان گلستان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت دانش تسهیم دانش آموزش متوسطه سیستم مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 450 تعداد دانلود : 578
سیستم های مدیریت دانش یا KMS ها به طور گسترده در سازمان های تجاری پذیرفته شده اند، با این حال تحقیقات کمی در مورد ادغام واقعی مدل مدیریت دانش و کاربرد KMS ها در مدارس متوسطه وجود دارد. در پژوهش حاضر، مشکلات و محدودیت های رایج در پیاده سازی مدیریت دانش در فرهنگ های سازمانی مدارس بررسی و بحث می شود. علاوه بر این، نظریه های مرتبط مدل های مدیریت دانش خلاصه می شوند و مدلی از مدیریت دانش مبتنی بر فرآیند مناسب برای مدارس ارائه می شود. پیشنهاد شده. بر اساس مدل پیشنهادی، این مطالعه یک چارچوب توسعه نرم افزار منبع باز و کم هزینه را برای ایجاد یک سیستم مدیریت دانش مبتنی بر فرآیند برای مدارس یا PKMSS اعمال کرد. ما یک مشاهده و بررسی تجربی 30 روزه را در یک مدرسه متوسطه در استان گلستان انجام دادیم. این مطالعه موردی از روش هایی از جمله نظرسنجی رضایت، تحلیل محتوای کیفی بحث دانش، و مصاحبه های بدون ساختار برای بررسی پیشرفت، عملکرد و محدودیت های پیاده سازی PKMSS استفاده کرد. مشخص شد که PKMSS ارزشی در ارتقای مدیریت دانش مدارس دارد. این نه تنها برونی سازی و ترکیب دانش را تسهیل می کند و به طور مؤثر اهداف اشتراک دانش را در کانون توجه قرار می دهد، بلکه تعاملات بین اعضا را نیز ارتقا می دهد. با این حال، این مطالعه نیز محدودیت های خاصی از نظر طبقه بندی محتوای دانش و عملکردهای سیستم پیدا کرد. با توجه به یافته های فوق، پیشنهادات مربوطه را به عنوان مرجع برای ارزیابی و معرفی یک KMS در سازمان های آموزشی پیشنهاد می کنیم.
۱۹.

مقایسه میزان امید به زندگی و سلامت روان در میان دانش آموزان مدارس نمونه دولتی در دوران کرونا

کلید واژه ها: امید به زندگی سلامت روانی دانش آموزان مدارس نمونه دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 266
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه رابطه امید به زندگی با سلامت روان در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های نمونه دولتی شهرستان بابل در شرایط کرونا انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود که به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های نمونه دولتی شهرستان بابل بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی چند مرحله تعداد 150 نفر انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیر امید به زندگی، از پرسشنامه امید اسنایدر و به منظور سنجش سلامت روان، از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) استفاده شد. برای بررسی همبستگی بین مولفه ها از آزمون پیرسون و برای مقایسه بین نتایج مولفه ها از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در مقایسه با امید به زندگی و سلامت روان به ترتیب دختران با اختلاف ۹۲/۸ و ۹۳/۶۴ میانگین کمتری نسبت به پسران در این مدارس داشتند. در مقایسه ی سلامت روان یافته ها نتایج مستقیمی با سطح امید به زندگی در دختران و پسران داشته است از این رو میانگین میزان افسردگی و نارساکنش وری اجتماعی در دختران بیشتر از پسران بود. سلامت روان و امید به زندگی در هر مقطعی نیازمند به بررسی و توجه است چرا که با تغییر متغیر احتمال آسیب جدی به این دو مشخصه چندان بعید نیست و می تواند صدمه ای جدی به خود شخص، خانواده، موقعیت اجتماعی و فرهنگی و موقعیت های شغلی او در آینده وارد کند.
۲۰.

نقش هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی در پیش بینی اعتیاد به مواد مخدر در نوجوانان

نویسنده:

کلید واژه ها: هیجان خواهی سرسختی روانشناختی آمادگی به اعتیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 686 تعداد دانلود : 120
هدف پژوهش حاضر نقش هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی در پیش بینی اعتیاد به مواد مخدر در نوجوانان بود. آزمودنی های پژوهش 100 نوجوان معتاد سنین 24- 15 سال را تشکیل می دادند که به صورت دردسترس در دو مرکز متفاوت شامل کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان و مراکز خود مصرف ترک اعتیاد مربوط به سازمان بهزیستی بودند که به پرسشنامه های هیجان خواهی زاکرمن ، سرسختی روانشناختی سوزان کوباسا و آمادگی به اعتیاد وید پاسخ دادند. همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با اعتیاد به مواد مخدر رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی قادرند تغییرات اعتیاد به مواد مخدر را در دانشجویان پیش بینی کنند. بنابراین دانشجویان هیجان خواه بالا و سرسختی روانشناختی پایین آمادگی به اعتیاد بالاتری دارند که در پیشگیری باید مورد توجه قرار گیرند.
۲۱.

بررسی تحلیلی جرم شناختی سقط جنین از منظر حقوقی و فقهی

کلید واژه ها: جنین سقط جنین فقه امامیه حقوق ولوج روح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 172
سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع، پیوسته با آن درگیر و در ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بیان مواضع فقهای امامیه در مورد سقط جنین هستیم. حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت به صراحت بر آن دلالت دارد، اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره می اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاری های جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان قائل به جواز سقط شد.
۲۲.

بررسی رابطه اهمال کاری تحصیلی با اعتیاد به گوشی همراه و نقش واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر

کلید واژه ها: اهمال کاری تحصیلی اعتیاد به گوشی همراه خودکارآمدی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 118 تعداد دانلود : 202
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اهمال کاری تحصیلی با اعتیاد به گوشی همراه و نقش واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر بود. اهمال کاری تحصیلی یکی از مشکلات شایع است که به طور کلی، عملکرد دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر خواف در سال 1399، به تعداد ۷۸۰ تشکیل دادند. نمونه آماری در این پژوهش، بر طبق جدول کرجسی و مورگان (1970) 254 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اعتیاد به گوشی همراه هونگ یونگ کو، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی پاتریک و همکاران بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اهمال کاری تحصیلی با اعتیاد به گوشی همراه و نقش واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر ارتباط معنی داری وجود دارد.
۲۳.

بررسی مقایسه ای شیوع اختلال املاء در دانش آموزان دختر و پسرمدارس ابتدایی دوره اول منطقه نصرت آباد

کلید واژه ها: مهارت نوشتاری اختلال املاء ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 55 تعداد دانلود : 691
مهارت های نوشتاری از مهمترین مهارت های آموزش داده شده به دانش آموزان در دوره ابتدایی است و مهمترین ابزار در دوره های ابتدایی برای تمرین و تمرکز بر مهارت نوشتن همانا املاء گرفتن است ، املاء می تواند ضمن تقویت مهارت نوشتاری با بکارگیری حواس پنجگانه برای تقویت حافظه دیداری و شنیداری و... مفید باشد.در این پژوهش به بررسی اختلال املاء در بین دانش آموزان دختر و پسر مدارس مختلط دوره اول منطقه نصرت آباد پرداخته که تعداد 70 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند ، در این پژوهش نمرات املاء نوبت دوم 35 نفر از دانش آموزان پسر و 35 نفر از دانش آموزان دختر با یکدیگر مقایسه تا میزان اختلال املاء در این دانش آموزان استخراج و با هم مقایسه گردد.یافته های پژوهش نشان داد اختلال املاء در دانش آموزان پسر تفاوت معنی داری با دانش آموزان دختر داشت.
۲۴.

پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس ناگویی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر زهک

کلید واژه ها: سازگاری اجتماعی ناگویی هیجانی دانش آموزان متوسطه اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 811
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس ناگویی هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر زهک بوده است. در این مطالعه طرح پژوهشی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زهک در سال تحصیلی 1400 -1401 می باشد که بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش کل آمار دانش آموزان دختر شهر زهک در مقطع متوسطه 412 نفر می باشند. با استفاده از جدول برآورد نمونه قاعده کوکران نمونه ای به حجم 60 نفر در نظر گرفته شد. بعد از مشخص شدن تعداد نمونه آماری، به روش تصادفی خوشه ای 52 نفر انتخاب شدند . در این پژوهش از پرسش نامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ و پرسش نامه ناگویی هیجانی تورنتو بگبی، پارکر و تیلور (1994 ) استفاده و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آزمون آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان داد که مقدار همبستگی سازگاری اجتماعی و ناگویی هیجانی52/0 می باشد،که از نظر آماری معنادار است(01/0->p ).بر اساس نتایج این پژوهش ناگویی هیجانی با 38/0- که سهم بالایی را در پیش بینی سازگاری اجتماعی داشته و نیز رابطه آن با سازگاری منفی و معکوس است.
۲۵.

بررسی رابطه سازگاری اجتماعی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر بنت

کلید واژه ها: سازگاری اجتماعی پیشرفت تحصیلی دانش آموز رابطه معنادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 495
اصولاً با پیشرفت علم و تکنولوژی و صنعتی شدن زندگی جوامع بشری و افزایش زندگی شهرنشینی و از طرفی گسترش روزافزون استفاده از تلفن های هوشمند و حضور گسترده افراد جامعه در فضای مجازی موجب شده است سطح مراودات اجتماعی کاهش یابد و به تبع آن هوش هیجانی در تمامی سطوح سنی با تهدیدی جدی مواجه گردد امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع جدید در حوزه روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، مبین نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در جنبه های مختلف زندگی فرد همچون پیشرفت تحصیلی، ازدواج ، شغل و روابط اجتماعی می باشد.در شهر بنت از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 60 نفر از دانش آموزان ابتدایی (دوره دوم )پایه های چهارم و پنجم و ششم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند فرض اصلی پژوهش بر این بود که سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دوره دوم شهر بنت رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات از پرسشنامه سازگاری اجتماعی سهرابی و سامانی (1390) سوالی استفاده شد.
۲۶.

تاثیر بازی های فکری برسازگاری های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی پسر شهر ساربوگ

کلید واژه ها: بازی های فکری سازگاری اجتماعی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 113 تعداد دانلود : 838
با افزایش زندگی شهر نشینی و صنعتی شدن زندگی بشر ،اندک اندک جامعه و محیط های فیزیکی زندگی نیز شرایط بسته تری را پیدا نموده و نهایتا هم به زندگی آپارتمان نشینی ختم شدند .حضور بی سابقه مردم جامعه در فضای مجازی و استفاده از بستر اینترنت و شبکه های تلفن همراه ،کاهش شدید مراودات اجتماعی در تمامی سطوح را به دنبال داشت .بازیهای مجازی تلفن همراه جای بازی های واقعی و فکری را گرفتند و جریان رشد کودکان را در همه ابعاد تحت تاثیر قرار دادند ، بازی های فکری غیرمجازی از مهمترین ابزار برای مراودات اجتماعی ، درک متقابل ، کاهش استرس می باشند .باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای در شهر ساربوگ از حجم آماری معین با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی ازمجموع 463 نفر تعداد ۶۰ نفر از دانش آموزان پایه های چهارم ،پنجم و ششم مدارس پسرانه شهر ساربوگ گزینش شدند و مورد پژوهش و بررسی قرارگرفتند. فرض اصلی این پژوهش در این بود که بازی های فکری غیرمجازی در دوری از فشارهای روحی و استرس و سازگاری اجتماعی رابطه معناداری دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از پرسشنامه سازگاری اجتماعی سهرابی و سامانی (1390) با پاسخ های چندگزینه ای لیکرت استفاده شد.نتایج حاصله رابطه معنادار بازی های فکری غیرمجازی در پرورش هوش و نهایتا ایجاد سازگاری اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی پسرانه شهر ساربوگ را مورد تایید قرار دارد.
۲۷.

بررسی رابطه هوش هیجانی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شهر جزینک

کلید واژه ها: هوش هیجانی سازگاری احتماعی دانش آموز پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 221
با پیشرفت علم و تکنولوژی و صنعتی شدن زندگی جوامع بشری و افزایش زندگی شهرنشینی و از طرفی گسترش روزافزون استفاده از تلفن های هوشمند و حضور گسترده افراد جامعه در فضای مجازی موجب شده است سطح مراودات اجتماعی کاهش یابد و به تبع آن هوش هیجانی در تمامی سطوح سنی با تهدیدی جدی مواجه گردد امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع جدید در حوزه روان شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، مبین نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در جنبه های مختلف زندگی فرد همچون پیشرفت تحصیلی، ازدواج ، شغل و روابط اجتماعی می باشد.در شهر جزینک از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 62 نفر از دانش آموزان ابتدایی (دوره دوم )پایه های چهارم و پنجم و ششم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند فرض اصلی پژوهش بر این بود که هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی دوره دوم شهر جزینک رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات هوش هیجانی دانش آموزان از پرسش نامه هوش هیجانی مایر و سالووی (1997) و از پرسش نامه 15 سوالی استفاده شد.
۲۸.

بررسی رابطه خودکار آمدی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی مدارس روستایی شهرستان زهک

کلید واژه ها: سازگاری تحصیلی خودکار آمدی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 454
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه خودکارآمدی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان زهک بود.روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان زهک در سال تحصیلی 1401-۱۴۰۰ می باشد. تعداد آنها برابر با 742 دانش آموز بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد188 نفر محاسبه شد و به روش ساده انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سیریک و خودکارآمدی شرر( ۱۹۸۸) استفاده شد. جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون های کلوموگروف- اسمیرنف و ضریب همبستگی کندال و رگریسون چندمتغیری با استفاده از نسخهspss 26 استفاده شد.بررسی وضعیت فرضیات تحقیق از طریق آزمون ضریب همبستگی کندال نشان داد، بین خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان زهک رابطه معناداری وجود دارد (01/0 < p). همچنین خودکارآمدی پیش بینی کننده سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی بودند(01/0<p ). می توان نتیجه گرفت خودکارآمدی دانش آموزان در سازگاری تحصیلی دانش آموزان رابطه داشته و به پیشرفت تحصیلی آنان منجر گردد.
۲۹.

بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان دانش آموزان متوسطه اول شهر نیکشهر

کلید واژه ها: هوش هیجانی سلامت روان دانش آموزان متوسطه اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 813
در سالیان گذشته و با رشد علم و تکنولوژی و صنعتی شدن زندگی بشر و محدود شدن محیط زندگی نوجوانان به زندگی شهری و آپارتمان نشینی رشد هوش هیجانی-عاطفی در نوجوانان و جوانان برای زندگی بهتر و تصمیم های سرنوشت ساز قدرت و اراده انجام کار و حل مسئله کاهش یافته است تفریحات و بازی های مجازی این روزها بخش وسیعی از اوقات فراغت نوجوانان را به خود اختصاص داده که در این مقاله به موضوع تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روان می پردازیم بدون شک ابعاد هوش هیجانی خود آگهی خودتنظیمی خودانگیختگی همدلی مهارت های اجتماعی خودکنترلی در سلامت روان ارتباط معناداری دارد. در شهر نیکشهر از حجم آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از ۶۰ نفر از دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم ، مدارس پسرانه متوسطه اول باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای گزینش شدند مورد پژوهش و بررسی قرار گرفتند فرض اصلی این پژوهش در این بود که هوش هیجانی عاطفی و مولفه های آن و با سلامت روان رابطه معناداری دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل هوش هیجانی ماییر و سالووی(1966) که در قالب سیاست ۵ گزینه ای لیکرت تنظیم شده است، استفاده کرده و برای تجزبه و تحلیل داده های سلامت روان هم از آزمون گل دبرگ(۱۹۷۲، ب ه نق ل از تق وی ۱۳۸۰) در قالب پاسخ های 4 گزینه ای لیکرت استفاده شد.نتایج حاصله رابطه معنادار هوش هیجانی و سلامت روانی در دانش آموزان متوسطه اول پسرانه را مورد تایید قرار دارد.
۳۰.

عوامل و عناصر کلیدی در موقعیت آموزشی مدرسه

نویسنده:

کلید واژه ها: فضای آموزشی کلاس روش معلم دانش آموز مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 919 تعداد دانلود : 68
محیط آموزشی از ابعاد متعددی تشکیل شده است که یکی از مهم ترین ابعاد آن، موقعیت آموزشی است. برای موفقیت در این موقعیت، عوامل و عناصر متعددی ایفای نقش می کنند که سبب افزابش کیفیت و ارتقای نظام آموزشی می شود. نقص در هر یک از آنان، می تواند کل فرایند و فضای آموزشی را ویران کند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی عوامل و عناصر کلیدی در فضا و موقعیت آموزشی از طریق کتب و مقالات متعدد و به صورت کتابخانه ای پرداخته است. در نهایت به استخراج 9 عامل کلیدی اهتمام ورزیده است که عبارت اند از: طرح درس، رفتار ورودی، خلاقیت، سبک مدیریت کلاس درس، تخصص و صلاحیت حرفه ای، رعایت اصول سازماندهی محتوا، روش تدریس نوین، تکلیف، ارزشیابی و پوشه کار.
۳۱.

معنا شناسی و شبکه ی معنایی واژگان هم ارز مهریه در قرآن کریم و معصومین علیهم السلام

کلید واژه ها: مهریه صداق مهرالمثل حقوق زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 101
قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و اخلاقی، دستوراتی را آورده که نه تنها در عصر خود، که در اعصار بعدی نیز کار آمد بوده است. از جمله این امور، بحث مهریه است که فرامین و دستورات قرآنی مؤیّد آن است. قرآن کریم و احادیث برای زنان، اعتباری را رقم زده اند که فراتر از آن متصور نیست. روش تحقیق در این پژوهش نقلی قرآنی، با رویکرد تحلیلی توصیفی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. نتیجه: از جمله حقوقی که در اسلام برای زنان مقرر شده مهریه می باشد که در آیات قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام هست. در باره اینکه مهریه حق زن می باشد و به خود او تعلق دارد نه به دیگری، روایات نشان می دهند که پیغمبر اکرم (ص) به هیچ وجه حاضر نبود زنی را بدون مهر در اختیار مردی قرار دهد و روایات فراوانی در این زمینه از پیشوایان دینی به ما رسیده که همه اینها موید این مطلب است که اسلام ارزش خاصی برای زن قائل است. اسلام بر خلاف بی عدالتی های ملل و اقوام دیگر، همه گونه ارزش و شخصیت و آزادی و حقوق انسانی را برای زن ها قائل شده به طوری که هیچ آئین و ملتی در هیچ دوره از ادوار زندگی مانند دین مبین اسلام آن را مراعات نکرده است. از آن جا که زنان در خانواده دارای نقش ویژه ای هستند، تسهیلات ویژه جهت ایفای این نقش برای آنان در نظر گرفته شده است. در این مقاله سعی بر این شده ضمن بررسی بحث مهریه، از منظر قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام واژگان هم ارز آن هم بررسی شود.
۳۲.

بررسی ابعاد و مؤلفه های مدرسه شاد از دیدگاه روانشناسان ، قرآن و ائمه معصومین (ع)

کلید واژه ها: شاد آموزش مدرسه قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 110
فناوری های جدید ،به ویژه فناوری های مربوط به عرصه اطلاعات و ارتباطات،زمینه تحوّلات سریع و غیر قابل برگشتی رادر جهان فراهم کرده است.این تحوّلات نیز دنیای جدیدی را شکل داده و به ظهور رسانده که از قسمت های متعادلی تشکیل شده است.قسمت هایی که جمع شدن آنها در کنار یکدیگر در شبکه جدید اطّلاعات ،تعاملی نه از سر اتّفاق که از روی اجبار ناشی از ضرورت تاریخی است.آموزش و پرورش که قراراست انسان را برای آینده آماده کند، باید توانایی رویارویی با چالش هایی که تحولات کنونی مقابل نسل حاضر قرار می دهند را داشته باشد.از این رو باید ماهیت آن پویا تغییر پذیر و منعطف باشدو در جهت رشد تعالی و تغییر حرکت کند.شاداب سازی مدارس یکی از این موارد می باشد.
۳۳.

نگاهی به شیوه های مؤثر مدیریت کلاس درس و تدریس، در فضای مجازی

کلید واژه ها: فضای مجازی مدیریت کلاس درس آموزش یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 85
آموزش مجازی شیوه جدیدی از تحصیل و تدریس به حساب می آید که بسیاری از کشورها سال هاست از آن استفاده می کنند. بعد از شیوع کرونا در دنیا بسیاری از کشورها از جمله ایران نیز به سمت استفاده از شیوه رفتند. با این حال بسیاری از معلمان و دانش آموزان به دلیل عدم آشنایی با این سیستم چندان موافق آن نبودند. این به دلیل آن است که نقش معلم در آموزش مجازی نادیده گرفته و اهمیت آن انکار شد. درست مانند هر محیط آموزشی دیگر که به معلم و آموزگار نیاز دارد، آموزش مجازی نیز نیازمند حضور موثر معلمان است. در پژوهش حاضر به نقش مؤثر معلمان در مدیریت کلاس درس در فضای مجازی اشاره می شود. مدیریت کلاس های حضوری به دلیل حضور فیزیکی معلمان و کنترل مستقیم آنان بر کلاس ساده تر از اداره کلاس های غیرحضوری و مجازی است. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی شیوه های موثر مدیریت کلاس درس در فضای مجازی اشاره کرده و آسیب های حضور دانش آموزان در این فضا را مورد ارزیابی قرار دهیم. نتایج گویای این امر است که معلمان با شناخت نقش های خود می توانند در بهبود آموزش مجازی کمک کنند. برگزاری کلاس مجازی خوب در گرو شناخت همین نقش ها می باشد. رعایت اصول و آموزه های تعلیم و تربیت در پرتو تعامل با فراگیرندگان نوعی پیوند عاطفی میان معلم و دانش آموزان به وجود آورده و بدین صورت، کلاس درس در فضای مجازی به یک محیط جذاب، فعال و شاداب تبدیل می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸