آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲

چکیده

در این پژوهش سعی داریم به نمرات درس تربیت بدنی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول پسرانه شهر زابل بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 55 نفر از دانش آموزان متوسطه اول که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای گزینش شده بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که نمرات درس تربیت بدنی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول پسرانه شهر زابل رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران(1997) استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار رابطه مذکور را تایید نمود.

تبلیغات