آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲

چکیده

در این پژوهش سعی داریم به بررسی میزان تاثیر ابعاد بزهکاری در گرایش دانش آموزان به بزه در مدارس مرزی شهرستان قصرقند بپردازیم .از تعداد ۱۵ مدرسه حاشیه مرزی تعداد ۴ مدرسه با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، که در این بین تعداد ۹۰ دانش آموز پسر مورد مطالعه قرار گرفتند، برای جمع آوری اطلاعات بزهکاری از پرسش نامه بزهکاری آیتی (۱۳۹۳) استفاده شد . از نظر آیتی بزهکاری دارای پنج بعد اقتصادی خانواده ، دوستان ناباب ، پایبندی خانواده به مذهب، نحوه گذاردن اوقات فراغت، شرایط اجتماعی خانواده بود که نتایج حاصله نشان می داد شرایط اقتصادی خانواده دارای بیشترین درصد گرایش دانش آموزان به بزه بود و سپس دوستان ناباب ، گذراندن اوقات فراغت ، شرایط اجتماعی خانواده و پایبندی به مذهب به ترتیب در رده های بعدی بودند.

تبلیغات