پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال اول دی 1397 شماره 7

مقالات

۱.

نگاهی به موانع حس توانایی و عزت نفس در دانش آموزان شهرستان بندرعباس با رویکردی بر هنر (مطالعه موردی؛ دانش آموزان کلاس چهارم دبستان پسرانه سما بندرعباس)

کلید واژه ها: حس توانایی عزت نفس عملکرد تحصیلی دانش آموزان بندرعباس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۳۱۷
هدف از مطالعه حاضر نگاهی به موانع حس توانایی و عزت نفس در دانش آموزان شهرستان بندرعباس با رویکردی بر هنر (مطالعه موردی؛ دانش آموزان کلاس چهارم دبستان پسرانه سما بندرعباس) بود. پژوهش از نظر نوع توصیفی-همبستگی و از نظر هدف پژوهش کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر برابر با تمامی دانش آموزان پایه چهارم دبستان پسرانه سما شهرستان بندرعباس خواهد بود. که با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری خوشه ای، تعدادی دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات مرتبط با عزت نفس از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) استفاده شد. جهت گردآوری اطلاعات مرتبط با ناسازگاری و عدم عزت نفس از پرسشنامه سنجش میزان تفاهم در زندگی جاودان (1390) استفاده شد و اطلاعات مرتبط با افت تحصیلی نیز با استفاده از پرسشنامه ای استرلینگ (2003) گردآوری شد. روایی ابزارهای استفاده در مطالعه حاضر، با توجه به استاندارد بودن آنها مورد تایید می باشد. جهت تعیین پایایی در مطالعه حاضر از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از توزیع و گردآوری داده ها، جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگراف-اسمینوف، و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه منفی و معنی داری بین ناسازگاری و مولفه های آن (برآورده شدن انتظارات قبل از ازدواج، مسائل عقیدتی، ویژگی های شخصیتی) با کاهش عزت نفس، دانش آموزان دبستان پسرانه سما شهرستان بندرعباس وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین ناسازگاری و مولفه های آن (برآورده شدن انتضارات قبل از ازدواج، مسائل عقیدتی، ویژگی های شخصیتی) با کاهش عملکرد تحصیلی، دانش آموزان وجود دارد و بین متغیرهای مرتبط با عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد.
۲.

تحلیل محتوای علوم پایه ی ششم ابتدایی مبتنی بر الگوی خلاقیت پلسک (بررسی میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتوا)

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل محتوا خلاقیت روش رومی الگوی پلسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
هدف: این پژوهش به منظور ارزیابی و تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی از دیدگاه چرخه آموزش خلاقیت پلسک انجام شد و به بررسی میزان انطباق محتوای کتاب درسی علوم پایه ششم ابتدائی با مؤلفه های خلاقیت پلسک براساس معیارهای محاسباتی ویلیام رومی پرداخته است.روش: دراین تحقیق از روش «تحلیل محتوا» به شکل تجزیه و تحلیل کمی استفاده شده است. این روش توسط «ویلیام رومی» برای بررسی کتب علوم پیشنهاد گردیده است و از طریق آن می توان میزان ارائه فعال محتوا را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش شامل کتاب علوم ششم ابتدایی می باشد. اطلاعات مربوط به نحوه ارائه محتوای کتاب علوم تجربی پایه ی ششم با استفاده از طرح پیشنهاد شده به وسیله «ویلیام رومی» جمع آوری شده، سپس با استفاده از چرخه خلاقیت هدایت شده پلسک محتوای واحدهای خلاق مورد بررسی وارزیابی قرارگرفت.یافته ها: درتجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب درگیری با محتوا که به وسیله ویلیام رومی پیشنهاد شده، استفاده گردید که ضریب درگیری حاصله 66/0 به دست آمد و سپس با استفاده از چرخه خلاقیت هدایت شده پلسک محتوای واحدهای خلاق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نمایانگر پرداختن به سطح آمادگی بیش از سایر سطوح می باشد. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت کتاب علوم ششم ابتدایی به لحاظ میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتوا فعال محسوب می شود اما به لحاظ میزان انطباق با مؤلفه های خلاقیت نیاز به بازنگری دارد.
۳.

نقش مشارکت والدین در دستیابی به اهداف آموزشی

کلید واژه ها: مشارکت والدین اهداف آموزشی مدرسه دانش آموز اولیاء و مربیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۹۴
مدارس اصلی ترین نهاد تعلیم و تربیت قلمداد می گردند و عملکرد موفق این نهاد بدون حضور پررنگ و مشارکت همه جانبه والدین قابل تحقق نمی باشد. از سوی دیگر والدین اولین معلمان کودکان بشمار می آیند و اهمیت مشارکت آنان بر هیچ یک از متخصصان امر آموزش و پرورش و سیاستگذاران آموزشی پوشیده نیست. با توجه به اهمیت مشارکت اولیا در آموزش و پرورش، در این مقاله مروری سعی شده است تا نقش مشارکت والدین در دستیابی به اهداف آموزشی مورد بررسی قرار گیرد. از اینرو محققان این پژوهش، با جستجوی دقیق در منابع فارسی و لاتین و بررسی تحقیقات و پژوهش های داخلی و بین المللی بیست ساله اخیر سعی نموده اند عوامل موثر بر مشارکت والدین در امور مدرسه مشخص نمایند و این عوامل را در دو گروه عوامل تاثیر گذار و عوامل تاثیر پذیر دسته بندی نمایند. در انتها با توجه به یافته های این تحقیق، پیشنهاداتی جهت افزایش مشارکت بیشتر اولیاء در امور آموزشی و مدرسه در جهت بهبود عملکرد دانش آموزان ارائه گردیده است.
۴.

بررسی مفاهیم مهارت های اجتماعی کودکان و نقش آن در رسیدن به اهداف آموزش و پرورش

کلید واژه ها: اجتماعی شدن آموزش و پرورش مهارت های اجتماعی کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵
امروزه کودکان به فرصتهایی نیاز دارند که بیاموزند در مقابل رویدادها چگونه واکنش دهند. برای مثال بدانند چه وقت برای خندیدن، شوخی کردن و یا ابراز همدردی مناسب است. پژوهشهای انجام شده در دنیا حاکی از آن است کودکانی که آموزشهای پیش دبستانی را می گذرانند نسبت به کودکانی که این آموزشها را ندیده اند مستقل تر و منظم تر هستند و از ثبات عاطفی بیشتر و اضطراب کمتری برخوردارند. روحیه مشارکت و فعالیتهای گروهی و اجتماعی در آنان تقویت شده و دارای ارتباطات قوی تر می باشد. از جمله این وظایف حائز اهمیت رشد قوای جسمی و مراقبت و شناخت جسم خود، ارتباط مناسب با همسالان و مربیان و سایر بزرگسالان، کمک به دیگران و احساس همدردی با سایرین، رعایت نوبت و سایر مهارت های اجتماعی است. اجتماعی شدن به معنای همسازی و همنوایی این فرد با ارزشها، هنجارها و نگرشهای گروهی و اجتماعی است یا به مفهوم دیگر، اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن، هر فرد، دانش و مهارتهای اجتماعی لازم برای مشارکت موثر و فعال در زندکی گروهی و اجتماعی را کسب می کند. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی مفاهیم مهارتهای اجتماعی کودکان و نقش آن در رسیدن به اهداف آموزش و پرورش پرداخته شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸