پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال چهارم اسفند 1400 شماره 45

مقالات

۱.

رابطه انگیزه شغلی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی معلمان مرد مقطع ابتدایی شهرستان سقز

کلید واژه ها: انگیزه شغلی هوش فرهنگی هوش هیجانی معلمان دوره ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 683
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انگیزه شغلی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی معلمان مرد دوره ابتدایی شهرستان سقز انجام گرفت. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی_همبستگی بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انگیزه شغلی هاکمن و اولدهاوم، هوش هیجانی سیبریاشرینگ و هوش فرهنگی ارلی و آنگ استفاده شد. نمونه برداری به روش نمونه گیری در دسترس بوده ولی با توجه به تعداد کم جامعه آماری، جمعیت نمونه شامل کلیه معلمان مرد مقطع ابتدایی شهرستان سقز (212 نفر) درسال تحصیلی 1399-1398 بوده است. از روش های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) برای تحلیل آماری داده های پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای هوش فرهنگی و هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری با انگیزه شغلی داشته و با افزایش میزان هوش فرهنگی و هوش هیجانی، میزان انگیزه شغلی معلمان نیز افزایش پیدا کرده و همچنین، هوش فرهنگی و هوش هیجانی می تواند انگیزه شغلی معلمان را پیش بینی کنند.
۲.

جریان شناسی سیاسی- فکری عصر امام هادی (علیه السلام)

کلید واژه ها: امام هادی (ع) عباسیان جریان شناسی سیاسی فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 143
امام هادی (ع) در دوران امامتش شرایط و فضای سیاسی بسیار سختی در پیش داشت. عصر امام هادی (ع) از دوره های مهم گسترش و تثبیت تشیع بوده و مقاله ی حاضر با بهره گیری از روش مطالعات اسنادی و تحلیلی در منابع تاریخی آن دوره ارائه شده است. امام هادی (ع) به مدت 33 سال هدایت معنوی و سیاسی شیعیان اثنی عشری را بر عهده داشتند. با تمرکز بر تاریخ اسلام، می توان جریان فکری و سیاسی دوران امامت امام دهم را ذیل سه جریان قرار داد: 1-جریان عباسی: که پس از سقوط خلافت امویان اداره ی سرزمین های اسلامی را به دست گرفتند. آنان همانند علویان با شعار «الرضا من آل محمد» وارد رقابت سیاسی شدند و از لحاظ مبانی کلامی وابسته به اهل سنت بودند؛ 2-جریان علوی: علویان گروهی بودند که با اصل کلامی امامت به میدان آمده بودند و هدف آنان براندازی حکومت عباسیان و قرار گرفتن خلافت به دست علویان بود؛ و 3-جریان ملی گرایی: جریان ملی گرایی در زمان امام هادی (ع) به وجود آمد و به تیره ی حسن بن علی (ع) و امام حسین (ع) منتسب بودند. اندیشه ی سیاسی امام هادی (ع) و دشمنان اسلام کاملا مشخص است. تنگناهای سیاسی زیادی وجود داشت که امام هادی (ع) با آن ها مواجه بود و ایشان ضمن رعایت تقوای الهی و صداقت و یکرنگی، شایسته سالاری را در عرصه ی سیاست لازم و ضروری دانسته اند. مردم نیز باید آگاهانه و با اطلاعات کافی و داشتن روحیه ی نصیحت و خیرخواهی، بدون تعصب امورات زندگی خویش و حکومت خودشان را با راهبردهای سیاست متناسب ایشان در آن دوران اتخاذ می کردند.
۳.

بررسی رابطه بین سوادرسانه ای، خودمراقبتی و سلامت روان در بین دانش آموزان متوسطه دوم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

کلید واژه ها: سواد رسانه ای خودمراقیتی سلامت روان دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 65
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین سوادرسانه ای، خودمراقبتی و سلامت روان در بین دانش آموزان متوسطه دوم بود. در این مطالعه توصیفی -همبستگی 313 دانش آموز دختر و پسر دوره دوم متوسطه هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش ناحیه 2 شهرستان خرم آباد به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند و جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه سواد رسانه ای، خودکارآمدی و سلامت روان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان (ENTER) انجام گردید. نتایج نشان داد که سواد رسانه ای نقش موثری در کاهش آسیب های رسانه های نوظهور و استفاده نقادانه و هوشمندانه از آن ها را به وجود آورده است. دانش آموزانی که از سواد رسانه ای درک بیشتری دارند عملکرد خودمراقبتی در آن ها در برابر آسیب های رسانه های نو بالاتر است و در نتیجه از سلامت روانی خوبی برخوردار هستند . لذا توصیه می گردد برای بهبود سلامت روان، کاهش آسیب های اجتماعی وکاهش افت تحصیلی به سواد رسانه ای و آموزش آن در مدارس اهمیت بیشتری داده شود.
۴.

The Effectiveness of Teaching Dialectical Behavior Therapy Skills on Cognitive Emotion Regulation of Opium Addicts in Detoxification Phase

نویسنده:

کلید واژه ها: dialectical behavior therapy Cognitive Emotion Regulation opioids

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 469 تعداد دانلود : 299
The present study aims at investigating the effectiveness of teaching dialectical behavior therapy skills on cognitive emotion regulation of opium addicts in detoxification stage. The study makes use of a quasi-experimental method. The study subjects have been selected based on a purposive method and they were randomly assigned to two intervention and control groups: both of the groups were subjected to tests at the same time and before the independent variable was implemented; afterwards, the groups were again tested after the independent variable was implemented on the intervention group as well as in a 3-month follow-up period. The study population was comprised of all male addicts who had been passing detoxification stage in Boghrat substance abuse clinic, in the city of Tehran in 2015-2016. The current research paper takes advantage of a purposive sampling method and uses diagnostic interviews by the author through utilizing the criteria outlined in DSM-5 and also through inquiring ideas and notions from a psychotherapist as a result of which 34 individuals were selected and eventually the study was completed with 27 individuals as the study sample volume; their information was assessed by means of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). The results obtained by the use of descriptive statistics (statistical indices such as frequency, percentage, mean) and inferential statistics (covariance analysis) indicated that teaching dialectical behavior therapy skills is effective on the cognitive emotion regulation of the addicts in their detoxification phase.
۵.

نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی ابراز هیجان خودآگاه و بازشناسی هیجانات چهره در دانش آموزان

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی ابراز هیجان خودآگاه بازشناسی هیجانات چهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 624
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی ابراز هیجان خودآگاه و بازشناسی هیجانات چهره در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اردبیل بود. در این تحقیق برحسب اهدافی که دنبال می شد، تحقیق از نوع کاربردی و براساس نحوه ی اجرا، تحقیق از نوع میدانی و براساس روش تحقیق، از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و در مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل بود. نمونه آماری این پژوهش تعداد ۱۵۰ نفر از دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر اردبیل بود که بصورت غیر تصادفی و دردسترس انتخاب شدند و با توجه به شرایط کرونا، پرسشنامه ها بصورت مجازی و آنلاین توسط دانش آموزان تکمیل شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس هیجان خودآگاه، آزمون بازشناسی چهره ای هیجانات و پرسشنامه شخصیتیNEO استفاده شد. پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب بین ۵۱/۰ تا ۸۸/۰، ۸۵/۰ و ۸۳/۰ گزارش گردید. برای تحلیل استنباطی پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS-22استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که بین ویژگی های شخصیتی و بازشناسی هیجانات چهره و ابراز هیجان خودآگاه رابطه معناداری وجود دارد که بار عاملی متغیر ویژگی های شخصیتی با بازشناسی هیجانات چهره ۴۰/۰ و بار عاملی ویژگی های شخصیتی با ابراز هیجانات خودآگاه ۵۴/۰ بوده است. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که شخصیت افراد تعیین کننده نوع نگاه آنها به اجتماع، دریافت و تفسیر اطلاعات از محیط پیرامونی و تعامل با همنوعان است و این ویژگی های شخصیتی می توانند بر تفسیر آنها از هیجانات دریافتی از دیگران و حتی بازشناسی ابرازهای چهره ای هیجان تأثیر بگذارند.
۶.

مبانی اهمال کاری دانش آموزان و ارتباط با هویت تحصیلی

کلید واژه ها: هویت تحصیلی پنج عامل شخصیت اهمال کاری تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 26
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هویت تحصیلی و اهمال کاری میباشد. پدیده اهمال کاری درمیان دانش آموزان دیده میشود. روش تحقیق پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده و جهت تدوین پژوهش از منابع کتاب ها و مقالات منتشر شده در این راستا استفاده شده است. اهمال کاری یا تنبلی یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم. اهمال کاری به هر شکلی که باشد، رفتاری نامطلوب و نکوهیده است و بتدریج در وجود انسان به صورت عادت درمی آید. پس با آن مبارزه کنید، زیرا پیامدهای تاخیر در کار، برای شخص نیز رنج آور است و احساسی که از این تاخیر در او ایجاد می شود، علاوه بر زیان های پیش بینی شده و نشده، شرمساری و بیزاری از خویشتن را نیز در بر دارد. اهمال کاری تحصیلی یکی از شایع ترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است که به تمایل غالب فراگیران برای به تاخیر انداختن فعالیت ها و هدف های تحصیلی اشاره دارد، تا آنجایی که عملکرد بهینه را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب مشکلات بسیاری می شود و به عنوان مانعی برای موفقیت تحصیلی؛ کمیت و کیفیت یادگیری را کاهش می دهد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی انجام شده است. می توان چنین نتیجه گرفت که امروزه جهت رفع مشکل اهمال کاری دانش آموزان باید به عوامل مرتبط با این پدیده توجه کرد و درصدد رفع آن ها کوشید. همان اندازه که مباحث نظری با مطالعات تجربی و دقیق همراه می شود، یافته های امیدوار کننده تری نیز به دست می آید.
۷.

سنجش تأثیر آموزش برخط (آنلاین) بر میزان یادگیری درس زبان انگلیسی مدارس شرق استان فارس

کلید واژه ها: یادگیری زبان انگلیسی مجازی آزمون کرونباخ آن لاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 319 تعداد دانلود : 991
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش برخط (آنلاین) بر میزان یادگیری درس زبان انگلیسی مدارس شرق استان فارس بود. روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد.در مطالعه ای مقطعی، روایی و پایایی پرسشنامه ی ارزشیابی دبیران زبان متوسطه اول (هفتم، هشتم ، نهم مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی پایایی از شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. روایی پرسش نامه مزبور به سه مولفه ی حیطه شناسی(9 سوال) ، عاطفی(10 سوال)، روانی و حرکتی (6 سوال) با تحلیل آماری آزمون کرنباخ انجام گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS-15 تجزیه و تحلیل شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دبیران زبان شرق فارس در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 149 نفر، که از این تعداد 20 دبیر مربوط به شهرستان فسا،12 دبیر شهرستان استهبان،16 دبیر شهرستان نی ریز، 27 دبیر شهرستان داراب، 9 دبیر زرین دشت، 4 دبیر فورگ، 23 دبیر جهرم، 4 دبیر سروستان، 4 دبیر شیبکوه، 5 دبیر ششده می باشند. نتیجه تحلیل عوامل بیانگر روایی درون یابی 10 سوال حیطه شناسی مقدار 0.914 ، 9 سوال بعدی عاطفی مقدار 0.967، 6 سوال روانی مقدار 0.831به دست آمد. ضریب پایایی کرونباخ کل 25 سوال. مقدار0.973شد. که با توجه به مقدار یافته های پژوهش نشان داده است که ضریب آلفای کرونباخ ، بیش از 0.7 برای سنجش یادگیری هر سه مولفه ی (حیطه شناسی، عاطفی، روانی و حرکتی) محاسبه شده، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد.
۸.

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش شادکامی و خوش بینی دانش آموزان دختر

نویسنده:

کلید واژه ها: ذهن آگاهی شادکامی خوش بینی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 449
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش شادکامی و خوش بینی دانش آموزان دختر انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود که به صورت پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر گله دار در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می دادند، که ابتدا از بین مدارس ابتدایی این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، یک مدرسه انتخاب شده و سپس از میان دانش آموزان این مدرسه، 40 نفر از دانش آموزان بر اساس معیارهای ورود به مطالعه به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 20 نفر) به صورت تصادفی قرار گرفتند. برنامه مداخله ای گروه آزمایش (آموزش ذهن-آگاهی) در 8 جلسه 90 دقیقه ای انجام شد. گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد (1989) و خوش بینی شی یر و کارور (1985) استفاده شد. داده ها با استفاده از میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر شادکامی و خوش بینی تفاوت معنا داری وجود دارد (01/0>P). با توجه به یافته های حاصل از پژوهش می توان بیان کرد که آموزش ذهن آگاهی باعث افزایش شادکامی و خوش بینی دانش آموزان می گردد و می توان از آن به عنوان روشی کارآمد بهره برد.
۹.

مداخله زبانی فرانسوی ها بر زبان رسمی ملت الجزایر

کلید واژه ها: زبان فرانسوی زبان عربی استعمارگران روشنفکران مداخله زبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 617 تعداد دانلود : 388
واژه ای که از زبانی وارد زبان دیگر شود، عاملی که باعث بوجود آمدن تداخل زبانی دو زبان مجزا شود که انحراف کلامی زبان مقصد را به همراه داشته باشد مداخله زبانی را ایجاد کرده است، پرداختن به عواملی که هم پوشانی بین دو زبان را روشن می کند اهمیت و ضرورت دارد. از این رو، جستار پیش رو با روشی توصیفی به این مسئله پرداخته است نتیجه آنکه: یکی از علل گسترش زبان فرانسوی در کشور الجزایر وجود روشنفکران الجزایری که زبان فرانسوی را از نظر کاربردی بالاتر از زبان رسمی خود تلقی می کردند، تحت تاثیر قرار گرفتن منابع های مکتوباتی و اداری در زمینه ترویج زبان فرانسوی، یادگیری زبان فرانسوی توسط خانواده های الجزایری و گسترس آن به عنوان الگو در بین فرزندان خانواده، هجوم فرهنگی استعمارگران فرانسوی بر رسانه ها و روزنامه های الجزایری برای توسعه زبان رسمی خود، ترویج کتب های درسی مربوط به زبان فرانسوی در بین دانش آموزان و دانشجویان الجزایری، می تواند اصلی ترین راه های کرودی زبان فرانسوی بر عربی باشد، هرچند الجزایری ها در قبال این تهاجم، اقدامات دولتی و مردمی برای احیا زبان عربی از خود به یادگار گذاشتند.
۱۰.

تحلیل پایداری اقتصادی و اجتماعی مدارس مقطع ابتدایی (مناطق شهرستان زاهدان)

کلید واژه ها: پایداری پایداری اقتصادی واجتماعی مدارس شهر زاهدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 419 تعداد دانلود : 988
امروزه با توجه به این که منابع انرژی تجدیدناپذیر رو به اتمام است و تخریبی که ناشی از استفاده این منابع به محیط زیست منجرمی شود، توجه کشورها به سوی استفاده از منابع تجدید پذیر و توسعه پایدار بیش از پیش جلب شده است. آموزش مباحث مربوط به پایداری به عنوان اولین گام در جهت آشنایی با ضرورت پایداری و تلاش در جهت آگاه سازی و ترجیح این مباحث محسوب می شود. از طرفی این کودکان هستند که سرمایه ی آتی هر کشوری محسوب می شوند و نقش مهمی را در ساختن جامعه ایفا می کنند. مدرسه به عنوان خانه دوم کودک موجب باروری فکری، جسمی، احساسی و اجتماعی او می شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل سطح پایداری اجتماعی-اقتصادی مدارس مقطع ابتدایی )مطالعه موردی: شهر زاهدان( میباشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی –تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی میباشد. جامعه آماری جمعیت 291نفر از ساکنین مناطق پنجگانه شهر زاهدان(اولیا ) را شامل میشود. نتایج سنجش و تحلیل سطح پایداری اقتصادی و اجتماعی مدارس ابتدایی شهر زاهدان با استفاده ازتک نمونه ای نشان داده شد، در تمامی شاخصهای مطرح شده، با میانگین به دست آمده کمتر از حد متوسط3 عدد T آزمون،نشان دهنده پایداری کم مناطق شهری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میباشند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از بین3با سطح درصد )نزدیک به صفر( و برای بعد اقتصادی با ابعاد مورد نظر، مقدار آماره آزمون فریدمن برای بعد اجتماعی با3.62درصد با سطح 5 درصد )نزدیک به صفر( سطح 5 درصد نزدیک به صفر بوده است. بررسی پایداری در ابعاد مورد نظر، در سطح معناداری 95 درصد، فرض برابری میزان اهمیت همه شاخصها از دیدگاه پاسخگویان رد میشود و نتیجه گرفته میشود که تمامی ابعاد مورد نظر مورد آزمون )از نظر پاسخگویان( با درجات متفاوت از ناپایداری و یا به عبارتی از پایداری کم استفاده شد، که نتایج Expert Choice برخوردارند. در نهایت جهت سنجش و رتبه بندی مدارس ابتدایی مناطق شهر زاهدان از نرم افزارمنطقه1با وزن به دست آمده 372/0 ومنطقه 4 با 093/0بالاترین و پایینترین وزنها را به خود اختصاص داده اند.
۱۱.

بررسی رابطه مطالعه منابع غیردرسی و میزان مشارکت در فعالیت های فوق برنامه مدرسه با میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان (مدارس دوره متوسطه دوم شهر سرابله)

کلید واژه ها: مطالعه غیر درسی فعالیت های فوق برنامه عملکرد تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 849
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مطالعه منابع غیردرسی و میزان مشارکت در فعالیت های فوق برنامه مدرسه با میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان (مدارس متوسطه دوم شهر سرابله) انجام گرفت. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد و مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته و بر مبنای هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم که در مدارس شهر سرابله در سال تحصیلی 98-99 مشغول به تحصیل می باشند به تعداد 614 نفر می باشد. از این تعداد دانش آموز تعداد 180 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شده اند. که از این تعداد به تفکیک جنسیت 90 نفر دختر و 90 نفر پسر است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با طیف پاسخگویی لیکرت است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از آمار توصیفی و شاخص های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و آزمون t در تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد بین مطالعه منابع غیردرسی و میزان مشارکت در فعالیت های فوق برنامه مدرسه با میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین میانگین تأثیر انگیزه مشارکت در فعالیت های فوق برنامه در بین دختران بیشتر از نمره پسران است.
۱۲.

بررسی رابطه شبکه اجتماعی با اضطراب و احساس تنهایی در دانش آموزان دبیرستان شهرستان نور

کلید واژه ها: شبکه اجتماعی اضطراب احساس تنهایی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 722 تعداد دانلود : 207
اینترنت و فضای مجازی بخش قابل توجهی از لحظات زندگی ما را به خود اختصاص می دهند و تا حدود زیادی روابط انسانی را دگرگون ساخته اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شبکه اجتماعی با اضطراب و احساس تنهایی در دانش آموزان دبیرستانی شهر نور می باشد. با توجه به هدف، روش تحقیق کمی، توصیفی، پیمایش و کاربردی است و جامعه آماری 420 نفر است که حجم نمونه آن بر اساس جدول مورگان 200 نفر شده است. ابزار گردآوری داده نیز پرسشنامه محقق ساخته با روایی صوری و پایایی آلفای کرونباخ 86/. می باشد.داده ها با استفاده از نرم افزار spss و با روش تحلیل همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافته های پژوهش نشان داد که بین متغیر شبکه اجتماعی با اضطراب همبستگی مثبت و معنادار (487/.) و همچنین بین متغیر شبکه اجتماعی با احساس تنهایی نیز همبستگی مثبت و معنادار ( 380/.) وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش بین متغیرهای شبکه اجتماعی و اضطراب و احساس تنهایی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد که با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد. پیشنهاد می گردد که آگاهی افزایی دانش آموزان، خانواده ها و متولیان آموزش و پرورش در جهت ارتقا سلامت جسمی و روانی نوجوانان در عصر تکنولوژی و فضای مجازی صورت گیرد.
۱۳.

بررسی و مقایسه امنیت روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد

کلید واژه ها: امنیت روان شناختی تعهد سازمانی آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 46
این پژوهش با هدف بررسی رابطه امنیت روان شناختی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد به مرحله اجرا درآمد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری این ادارات جمعاً 620 نفر می باشند. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 242 نفر (27 نفر زن و 215 نفر مرد) تعیین شد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی پرسش نامه ها در بین نمونه مشخص شده توزیع و تکمیل گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسش نامه امنیت روانی مازلو(1952) و پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) بودند که اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و با روش همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که: بین امنیت روان شناختی با تعهد سازمانی رابطه معناداری در سطح (001/0>p) وجود دارد.
۱۴.

مداخلات زبانی صهیونیست ها در زبان عربی کرانه باختری

کلید واژه ها: زبان عربی مداخلات زبانی صهیونیست کرانه باختری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 850
سیطره زبانی، عبارت است از اعمال یک سیستم زبانی به زبان دیگر، هنگام نوشتن یا صحبت کردن، این امر ممکن است با وام گرفتن واژگان از زبان دیگر، با همان تلفظ و ترکیب نباشد. قواعد زبانی زبان مبدا که استیلا بر زبان مقصد کرده که منجر به انحراف از دستور قواعد زبان مقصد را احتمال داده است. پرداختن به عواملی که هم پوشانی بین دو زبان را روشن می کند اهمیت و ضرورت دارد. از این رو، جستار پیش رو با روشی توصیفی به این مسئله پرداخته است نتیجه آنکه: دخالت کلمات و قواعد زبان عبری بر عربی توسط هم جواری رژیم صهیونیستی با کشور فلسطین بوده است، تصروف کردن نشریات فرهنگی مناطق اشغال شده و بازنشر آنان توسط زبان عبری و جذب شهروندان فلسطینی در کمپانی های اسرائیلی مشروط بر فراگیری این زبان و تعقیر دادن نام های آنان به زبان عبری، فرستادن ادبا یهود به سرزمین های کرانه باختری برای تبلیغ این زبان و حمایت آن توسط روشنفکران عرب که تحت تاثیر یهودیان بودند و احداث مراکز دانشگاهی برای پروراندن زبان عبری، و ایجاد یک پدیده زبانی بنام نوآوری زبانی که آن نیز با محوریت زبان عبری بوده است را می توان مد نظر قرار داد. یکی از سیاست های زبانی اسرائیل، فراگیر کردن زبان عبری برای استیلا پیدا کردن بر اعراب کرانه باختری بوده هرچند با سرودن اشعار مقاومت و برگزاری تئاتر ها با ژانر هنری بالا به زبان عربی در بین اعراب، مقداری سطح مداخلات را کم تر جلوه داده است.
۱۵.

نقش برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی

کلید واژه ها: برنامه ریزی آموزشی توسعه ملی چشم اندازها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 264
هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش برنامه ریزی درسی در توسعه ی ملی است که به شیوه ی توصیفی-همبستگی در آذر 1400 اجرا گشت؛ براساس یافته ها واستنباط های انجام شده می توان رابطه ی بین برنامه ریزی آموزشی و درسی مکمل و موید یکدیگرند در نتیجه می توان اساس توسعه ملی را در همه ی ابعاد در تعلیم وتربیت دانست و اگر اهداف و برنامه ریزی هایی که در تعلیم و تربیت پی ریزی می شود درست باشد نتیجه ی آن توسعه ی ملی در همه ی ابعاد است که این توسعه ی همه جانبه لازمه ی آن توازان وهماهنگی است. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی پیرامون سند توسعه ملی و جایگاه آموزش و پرورش در آن مقاله ای نوشته شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸