پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم شهریور 1401 شماره 51

مقالات

۱.

بررسی ضرورت اجتهاد در فقه امامیه از منظر آیات و روایات

کلید واژه ها: اجتهاد آیات روایات فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 81
موضوع اجتهاد در فقه امامیه از جمله موضوعات مهم و پر کار برد است که قرآن کریم و روایات بر ضرورت و اهمیت آن تأکید دارد و پیشینه تاریخی آن به قرن سوم هجری، یعنی دوران شروع غیبت امام دوازدهم (ع) بری می گردد، زیرا با غیبت امام دوازدهم و انسداد باب علم، دوران حیرانی بشر در دستیابی به احکام وتعالیم دینی شروع می شود، وجود ابهام در این مسئله، سرانجام شیعه را به وادی اجتهاد می کشاند به نظر می رسد امروزه باتوجه به نیاز مندی های جدید مردم و پچیده تر شدن زندگی، از هر زمانی دیگر نیاز مندی و ضرورت «اجتهاد» بیشتر احساس می شود، به گونه که شاید بتوان گفت، اجتهاد در عصر کنونی از کلیدی ترین موضوعات که در ابواب مختلف فقه ساری و جاری می باشد، به این معنی که فقیه با استنباط و استخراح احکام از منابع تعیین شده می تواند به بسیاری از نیازمندی ها و سؤالات جامعه پاسخ دهد، اکنون با گذشت قرن ها وبا پویایی روز افزون اجتهاد در طول این اعصار، فقه توان حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی و هدایت جامعه بزرگ اسلامی را دارد و بر این اساس، باتحقق حکومت فقهی در ایران، فقیه جامع الشرایط زعامت و رهبری جامعه اسلامی را به عهده گرفت و زمینه ی اجرای احکام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسلام درجامعه فراهم آمد.
۲.

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زوجین

کلید واژه ها: پذیرش و تعهد بهزیستی روانشناختی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 555
هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زوجین بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی منطقه 6 شهر تهران در سال 1400 بود که برای دریافت خدمات درمانی به این مرکز مراجعه کردند که تعداد آن ها برابر با 2450 نفر بود. حجم نمونه در تحقیقات نیمه آزمایشی برابر 30 نفر از زوجین را که تمام ملاک های ورود را داشته باشند، به صورت هدفمند انتخاب و سپس بصورت تصادفی ساده (قرعه کشی) در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل خلاصه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد ،پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1980) بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS22 انجام شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن استفاده شده و از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده گردیده. قبل از آزمودن فرضیه ها، مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنف انجام شده. سپس مفروضه همگنی واریانس ها از طریق آزمون لوین در تمام متغیرهای دو گروه بررسی شد. برای گزارش نتایج از معناداری آزمون های آماری مورد نظر و اندازه از اثر متغیر مستقل استفاده شده. برای تجزیه و تحلیل داده های آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زوجین اثربخش است.
۳.

تاثیر نرمش در مراسم آغازین مدارس ابتدایی در سطح نمرات دانش آموزان

کلید واژه ها: دانش آموزان مراسم آغازین نرمش صبحگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 306
رشد تکنولوژی و پیشرفت های امکانات زندگی مدرن و کاهش تحرک در بین همه مردم جامعه و خصوصا دانش آموزان مدارس نسبت به گذشته به وضوح در حال افزایش است، زندگی شهر نشینی و فاصله گرفتن از زندگی های روستایی که در آنها فعالیت های جسمی بخش مهمی از فعالیت های روز مره مردم را تشکیل می داد موجب شده است بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون ، چربی خون و ....رز به روز در همه سطوح جامعه گسترش یابد که آموزش و پرورش و دانش آموزان نیز از این قاعده موستثنا نیستند. حرکات جسمی مهمترین بخش از فرایند رشد کودکان و نوجوانان بوده و به عنوان یک مولفه ی چند وجهی ضمن افزایش سلامت جسمانی ، سلامت روحی و اجتماعی و به تبع آن سازگاری تحصیلی و پیشرفت های درسی را با خود به دنبال دارد. در پژوهش حاضر سعی شده است با بهره گیری از نرمش صبگاهی و حرکات جسمانی و ایجاد شور و تحریکات جسمانی با استفاده از دو گروه شاهد و آزمایش در 8 هفته به تاثیر ورزش و نرمش در میانگین نمرات دروس علوم و ریاضی بپردازیم. درس عل وم ب ین میانگین نمرات گروه شاهد و آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون دروس م ذکور از نظ ر آم اری تف اوت معن ا داری وجود داشت. و بررسی یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نرمش مراسم آغازین مدارس بر میانگین نمرات درس علوم و ریاضی تاثیر معناداری دارد.
۴.

اثربخشی آموزش شایستگی اجتماعی بر کنترل خشم و مهارت های ارتباطی دانش آموزان پرخاشگر دوره دوم ابتدایی

نویسنده:

کلید واژه ها: شایستگی اجتماعی کنترل خشم پرخاشگری مهارت های ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 593
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش شایستگی اجتماعی بر کنترل خشم و مهارت های ارتباطی در بین دانش آموزان پرخاشگر دوره دوم ابتدایی شهر اشنویه بود. پژوهش حاضر طرحی نیمه آزمایشی از نوع آزمایش و کنترل بود. نمونه آزمایشی شامل تعداد 40 نفر از دانش اموزان پرخاشگر دوره دوم ابتدایی در سال 1399 بودند. با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند، گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه ی 60 دقیقه ای تحت آموزش شایستگی اجتماعی به صورت گروهی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس کنترل خشم و مهارت های ارتباطی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه آموزش شایستگی اجتماعی به طور معناداری بر مؤلفه های کنترل خشم و مهارت های ارتباطی اثر بخش بود. بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد با آموزش شایستگی اجتماعی می توان میزان خشم و مهارت های ارتباط را در بین دانش آموزان دوره ابتدایی را بهبود پیدا کنند.
۵.

بررسی تأثیر آموزش شفقت بر خود بر فرسودگی زناشویی و کمال گرایی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان

کلید واژه ها: شفقت بر خود فرسودگی زناشویی کمال گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 534
مقدمه: ازدواج نخستین پیمان عاطفی و قانونی در زندگی ما به شمار می آید. سرخوردگی و فرسودگی زناشویی ، کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که با احساس بیگانگی، بی علاقگی و بی تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی به جای عواطف مثبت همراه است و با توجه به این مسئله هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شفقت بر خود بر کمال گرایی و فرسودگی زناشویی، زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان و تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان است.نمونه پژوهش تعداد 40 نفر بطور تصادفی در 2 گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند، گروه آزمایش متشکل از 20 نفر از زنان مراجعه کننده که آموزش گروهی شفقت بر خود را در طول 10 جلسه هفتگی دریافت کردند و گروه گواه متشکل از همین تعداد افراد، که این آموزشها را دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های کمال گرایی(هیل) و فرسودگی زناشویی(پانیز)، بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی 2 گروه آزمایشی وگواه انجام شد. برای تحلیل داده ها از شاخص آماری تحلیل کوواریانس، در نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که آموزش شفقت بر خود، موجب کاهش معناداری در میانگین نمرات و فرسودگی زناشویی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه گردید. همچنین این آموزشها، موجب افزایش معناداری در میانگین نمرات کمال گرایی در بین گروه آزمایشی شد. نتیجه گیری و بحث: نتایج این پژوهشها نشان داد که آموزش شفقت بر خود می تواند بعنوان یک روش مداخله ای مفید برای کاهش فرسودگی زناشویی و افزایش اتخاذ کمال گرایی در برابر فرسودگی زناشویی زنان به کار رود. بنابراین آموزش مبتنی بر شفقت به خود، موجب بهبود زندگی زناشویی و کیفیت زندگی می شود.
۶.

بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی و هوش چندگانه گاردنر دانش آموزان نسبت به رشته های مختلف

کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی نگرش دانش آموزان نسبت به رشته های مختلف هوش چندگانه گاردنر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 828
هدف این پژوهش مطالعه بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی و هوش چندگانه گاردنر دانش آموزان نسبت به رشته های مختلف در شهر سردشت در بین 384 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سردشت به شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس بود. ابزارهای پژوهش پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر، پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان به تغییر رشته بودند. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های نشان داد، بین مؤلفه های هوش چندگانه گاردنر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به انتخاب رشته ها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که باور به مستعد بودن در رشته انتخابی و علاقه مند بودن به دروس، جزء بیشترین دلایل دانش آموزان برای انتخاب رشته در دبیرستان و علاقه شخصی جزء بیشترین دلایل آنها برای انتخاب رشته دانشگاهی مورد نظر بود. اکثر دانش آموزان، منابع اطلاعاتی خود را در مورد رشته دبیرستان، افراد دارای رشته مورد نظر و اکثر آنها منابع اطلاعاتی خود را برای رشته دانشگاهی، اقوام شاغل در رشته مورد نظر، عنوان نمودند و نقش مشاور برای آنها کمرنگ بود ولی برای مادران مشاور در انتخاب رشته فرزندشان مهم بود . تقریبا به یک میزان، دانش آموزان با والدینشان در مورد انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه، دارای اختلاف نظر و فاقد اختلاف نظر بودند و هوش چندگانه و پیشرفت تحصیلی از عوامل مؤثر در نگرش دانش آموزان به تغییر رشته است.
۷.

بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول

کلید واژه ها: اشتیاق تحصیلی پیشرفت تحصیلی دانش آموز رابطه معنادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 359
افزایش امکانات زندگی و نبود انگیزه برای کودکان در همه زمینه های زندگی از بعد تحصیلی تا شغلی و... به عنوان یک چالش بزرگ پیش روی متخصصین روانشناسی عصر حاضر می باشد . اشتیاق به تحصیل یکی از مولفه های مهم در بررسی میزان گرایش به تحصیل در کودکان و نوجوانان بوده و مورد توجه آموزش و پرورش برای جلوگیری از ترک تحصیل می باشد. در این پژوهش به بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهر جزینک می پردازیم در شهر جزینک از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از ۶۰ نفر از دانش آموزان ابتدایی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند فرض اصلی پژوهش بر این بود که اشتیاق تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول شهر جزینک رابطه معناداری دارد در این پژوهش از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد 2004 استفاده شد. در این بین اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری داشت و همچنین بین اشتیاق رفتای ، اشتیاق تحصیلی اشتیاق عاطفی ، اشتیاق تحصیلی و اشتیاق شناختی و اشتیاق تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری داشت.
۸.

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی.هوش معنوی و هوش فرهنگی با آشفتگی روان شناختی کارکنان جهاد دانشگاهی استان خوزستان

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی هوش معنوی هوش فرهنگی آشفتگی روان شناختی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 536 تعداد دانلود : 555
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، هوش معنوی و هوش فرهنگی با آشفتگی روان شناختی کارکنان جهاد دانشگاهی استان خوزستان بود .در این پژوهش جامعه آماری کلیه کارکنان جهاد دانشگاهی استان خوزستان بودند که تعداد آنها 194 نفر بودند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر حسب جامعه تعداد 542 نفر از کارکنان جهاد دانشگاهی انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، هوش معنوی و هوش فرهنگی و آشفتگی روان شناختی بود. یافته ها نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با آشفتگی روان شناختی در کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد )0004/0= p و 41/0= r(. به عبارت دیگر، هر اندازه کارکنان دارای ویژگی شخصیتی روان رنجوری بیشتری باشند از آشفتگی روان شناختی بیشتری برخوردارند. بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با آشفتگی روان شناختی در کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد )001/0= p و 44/0-= r(. به بین ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی با آشفتگی روان شناختی در کارکنان رابطه ای مشاهده نمی شود )00/0= p و 45/0-= r(. بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری با آشفتگی روان شناختی در کارکنان رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود )009/0= p و 51/0-= r(. بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن با آشفتگی روان شناختی در کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد )04/0= p و 54/0-= r(. بین هوش معنوی با آشفتگی روان شناختی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد) 0004/0p= و 40/0 -= r(. بین هوش فرهنگی با آشفتگی روان شناختی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد) 0004/0p= و 14/0 -= r(. مدل تأثیر آشفتگی روان شناختی بر اساس ویژگی های شخصیتی در زمینه )روانرنجور خویی، برون گرایی، گشاده ذهنی، توافق پذیری، وجدانی بودن(، هوش معنوی و هوش فرهنگی معنی دار بود )004/0 >F)412،0(=41/09 ،P(، این مدل 7/42 درصد واریانس آشفتگی روان شناختی را توجیه می کند.
۹.

بررسی رابطه عزت نفس و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم

کلید واژه ها: عزت نفس پیشرفت تحصیلی متوسطه دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 257
حلقه مفقوده فعالیت های روانی و پایه همه گرایشات و افکار منفی در طیف گستره ای از کودکان و نوجوانان خصوصا در آستانه بلوغ نداشتن عزت نفس و کمبود آن می باشد.برخوردهای سخت و غیر مسئولانه اولیاء و مربیان گاها ضرباتی را به روح و روان نوجوان وارد می نماید که جبران آن به مراتب از بیماری های جسمی سخت تر و سنگین تر بود. عزت نفس کلید ورود به شخصیت پذیری و مسولیت پذیری و ایجاد شهروندی معتقد و قانون مدار می باشددر پژوهش حاضر سعی شده است به بررسی تاثیر عزت نفس و مولفه های آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزاند شهر زهک بپردازیم از جامعه آماری مشخصی و با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 70 نفر از دانش آموزان متوسطه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند فرض اصلی پژوهش بر این بود که عزت نفس و مولفه های آنبا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر زهک رابطه معناداری دارد در این پژوهش از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1967) استفاده شد. مشخص شد عزت نفس و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری داشت و همچنین بین عزت نفس ((عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی ، عزت نفس خانوادگی ، و عزت نفس تحصیلی ))با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان رابطه معناداری داشت.
۱۰.

اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر نشخوار ذهنی و نگرش های ناکارآمد مادران پس از زایمان فرزند نخست

کلید واژه ها: روان درمانی مثبت نگر نشخوار ذهنی نگرش های ناکارامد مادر زایمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 88
تحقیق حاضر با هدف اثر بخشی روان درمانی مثبت نگر بر نشخوار ذهنی و نگرش های ناکارامد در مادران پس از زایمان فرزند نخست مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهری اردبیل سال 1400 انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ازنظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. ابزار جمع آوری اطلاعات: پرسشنامه های استاندارد نشخوار ذهنی هوکسما و مارو (1991) و نگرش های ناکارامد بک (1983) می باشد. آزمودنی های گروه های آزمایشی به مدت 8 جلسه و هر جلسه به مدت 70 دقیقه تحت درمان روان درمانی مثبت نگر قرار گرفتند. در آمار استنباطی با رعایت مفروضه ها و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 از تحلیل کوواریانس آنکووا و مانکوا استفاده گردید. یافته ها نشان داد که روان درمانی مثبت نگر بر نشخوار ذهنی و مولفه های (بروز دادن، در فکر فرو رفتن ،افسردگی) تاثیر دارد .همچنین روان درمانی مثبت نگر بر نگرش های ناکارامد و مولفه های (کمال طلبی، نیاز به تایید، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب پذیری) مادران تاثیر دارد.
۱۱.

بررسی رابطه نشاط اجتماعی و مولفه های آن با سازگاری اجتماعی دانش آموزان

کلید واژه ها: سازگاری اجتماعی نشاط اجتماعی دانش آموزان ابتدایی شادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 686 تعداد دانلود : 906
خلاء شادی و نشاط در جامعه می تواند ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی من جمله افسردگی و خودکشی و.... گردد، جامعه شاد جامعه پویا و فعالی در همه زمینه های روحی و روانی اقتصادی ، اجتماعی و .... می باشد از طرفی نشاط اجتماعی ریشه ایجاد سازگاری اجتماعی و ایجاد شهروند خوب در جامعه می باشد .ایجاد شهروند خوب در شرایط کنونی زندگی های آپارتمانی و شهری موجب ایجاد باید ها و نباید های زندگی شهری می گردد .در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه نشاط اجتماعی و مولفه های آن با سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر زهک بپردازیم در شهر زهک از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 120 نفر از دانش آموزان ابتدایی (دوره دوم )پایه های چهارم و پنجم و ششم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند فرض اصلی پژوهش بر این بود که نشاط اجتماعی و مولفه های آن با سازگاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی دوره دوم شهر زهک رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات نشاط اجتماعی از پرسشنامه نشاط اجتماعی (تمیزی فر و عزیزی مهر، 1396) و برای دریافت اطلاعات سازگاری اجتماعی ازپرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ (1993) استفاده شد.
۱۲.

مراحل افول و نابودی تمدّن ها و جوامع بشری از دیدگاه قرآن کریم

کلید واژه ها: افول جامعه نابودی جامعه انحطاط ملّت جامعه جامعه بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 371 تعداد دانلود : 700
مقاله حاضر با رویکرد توصیفی با هدف بررسی مراحل انحطاط تمدن ها از منظر قرآن کریم نگاشته شده است که برای رسیدن به این منظور ابتدا به مسائل مقدماتی در مورد انحطاط تمدن ها به صورت اجمالی از قبیل تعریف تمدن، مرگ یا هجرت تمدن ها و علل و عوامل انحطاط تمدن ها پرداخته شده است سپس سیر تحول انحطاط تمدن ها را از منظر وحی مورد بررسى قرار داده است. آنچه برداشت می شود به شرح زیر می باشد: بررسی سیر تحولات جوامع و تمدن ها از شکل گیری تا زوال آنها نشان می دهد که جوامع در درون خود مدام در حال تغییر و دگرگونی هستند بدیهی است که مدت حیات، تعالی و انحطاط و چگونگی تحولات و تطورات مربوط به آن به شرایط خاص هر تمدن بستگی دارد. اما هنگامی که تمدنی توان ادامه حیاتش را از دست داد و از عناصر لازم بقا تهی گشت، سقوط خواهد کرد و جای خود را به تمدنی دیگر می سپارد. قرآن کریم در آیات متعددی از عوامل انحطاط نسل ها از قبیل ظلم و ارتکاب گناه، عادت بر ارتکاب جرم و ترک امر به معروف و نهی از منکر اشاره می کند که تداوم این شرایط در دراز مدت به انحطاط و مرگ آن تمدن می انجامد.
۱۳.

بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: خوش بینی تحصیلی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 835
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 205 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که خوش بینی تحصیلی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات خوش بینی تحصیلی از پرسشنامه خوش بینی تحصیلی (اسچنن- موران و همکاران ؛2013) و برای دریافت اطلاعات سرزندگی تحصیلی مقیاس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار خوش بینی تحصیلی و مولفه های آن را بر اساس سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تایید نمود.
۱۴.

تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه های خلاقیت گیلفورد و بیکاردز

کلید واژه ها: خلاقیت گیلفورد بیکاردز تحلیل محتوا کتاب های هدیه های آسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 332
این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب های هدیه های آسمانی پایه های چهارم، پنجم و ششم بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد و بیکاردز انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای مفهومی استفاده شده و پس از مشخص کردن مولفه های خلاقیت بر مبنای دیدگاه گیلفورد و بیکاردز، با استفاده از تکنیک ویلیام رومی به تحلیل محتوای متن، پرسش ها و تصاویر سه کتاب مذکور اقدام شد. در این پژوهش، جامعه آماری، کتابهای هدیه های آسمانی پایه های چهارم، پنجم و ششم می باشد و جامعه آماری و نمونه برابر می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب درگیری در مجموع برای متن کتاب های هدیه های آسمانی پایه چهارم ، پایه پنجم و پایه ششم به طور متوسط می باشد. ضریب درگیری برای پرسش های کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم، پایه پنجم و پایه ششم به طور متوسط می باشد. ضریب درگیری در مجموع برای تصاویر کتاب های هدیه های آسمانی پایه چهارم ، پایه پنجم و پایه ششم پایین تر از حد متوسط می باشد. در مجموع کلیه مؤلفه های خلاقیت در متون، پرسش ها و تصاویر زیر یک بوده که نشان دهنده خلاقیت کم در نگارش متون درسی است.
۱۵.

بررسی رابطه بین اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پر خطر در نوجوانان

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتیاد به فضای مجازی رفتارهای پرخطر نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 754
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر رشت بود. روش مورد استفاده در این پژوهش برحسب هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی نوجوانان دختر و پسر مقطع دوم دوره متوسطه بود . نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 350 نفر دانش آموز ( 202 دختر و 148 پسر ) در نظر گرفته شد که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای با خوشه بندی مدارس در ناحیه یک و دو شهررشت، از هر ناحیه 4 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی یانگ(1998) و مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی(1390) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار استفاده و روش آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیری به وسیله نرم افزار spss انجام شد. یافته ها نشان داد که بین اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0 < p ). همبستگی بین رفتارهای پرخطر به نهادهایی مانند آموزش و پرورش یاری می رساند تا با شناسایی این رفتارها که قابل کنترل است از بروز دیگر رفتارها در دانش آموزان پیشگیری نمایند.
۱۶.

بررسی رابطه افت تحصیلی و مولفه های آن با ناگویی هیجانی دانش آموزان

کلید واژه ها: افت تحصیلی ناگویی هیجانی متوسطه اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 735
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه افت تحصیلی و مولفه های آن با ناگویی هیجانی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 55 نفر از دانش آموزان متوسطه اول با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که افت تحصیلی و مولفه های آن با ناگویی هیجانی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات افت تحصیلی از پرسشنامه افت تحصیلی و برای دریافت اطلاعات ناگویی هیجانی پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار افت تحصیلی و مولفه های آن را بر اساس ناگویی هیجانی دانش آموزان تایید نمود.
۱۷.

عوامل موثر در شایستگی فرهنگی و اقتصادی مدیران ورزشی

کلید واژه ها: شایستگی شایستگی مدیران مدل های شایستگی شایستگی اقتصادی و فرهنگی ابعاد شایستگی مدیران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 803 تعداد دانلود : 699
پژوهش حاضر، با هدف ارتقای شایستگی های اقتصادی و فرهنگی مدیران از طریق تعیین عوامل سازنده شایستگی های آنان انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ورزشی در سال 1400-1401 به تعداد382 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 184 نفر به روش سهل الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند . اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ در بخش کمی پرسش نامه شایستگی های اقتصادی و فرهنگی بوده است، که مدیران ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری آن را تکمیل کردند. در برونداد نهایی، عوامل استخراج شده با درصدهای کمتر از 0.5 شایستگی مدیران را تبیین می کنند. مجموعه ماده هایی که با یک عامل همبسته مشترک بوده و یک پاره تست را تشکیل داده اند، به شرح زیر نامگذاری گردید:1-اعتقاد به آموزه های دینی .2-برخورد مدیران.3-منزلت اجتماعی.4-احساس نابرابری.5-عدم رضایت از محیط کار.6-تمایل به خروج. با استفاده از نرم افزار 22spss عوامل مذکور، همبستگی شایستگی اقتصادی و فرهنگی مدیران ورزشی را تبیین می کند.
۱۸.

بررسی جایگاه فقه در تعلیم و تربیت اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه تربیت تعلیم اسلام تربیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 606
هنگامی که در موضوع علم فقه به رفتار اختیاری مکلف اشاره می شود؛ ضرورت پرداخت همه جانبه به تأثیر فقه بر تربیت از اهمیت والایی برخوردار است ؛ از این رو؛ رسالت فقه تنها در موضوعات و زمینه های خاص مرسوم نبوده و بر متولیان این عرصه لازم است در تمام ابعاد زندگی بشر که در آن رفتار اختیاری مطرح است ؛ بررسی فقهی داشته باشند. یکی از عرصه های مهم در این زمینه؛ تعلیم و تربیت است؛ عرصه ای که علاوه بر نیاز به بررسی فقهی در ابعاد نظری آن؛ از منظرکاربردی نیز نمود فراوانی دارد؛ چنانچه وجود آیات و روایات فراوان در زمینه آموزش و پرورش؛ علمای اخلاق را در طول تاریخ اسلامی بر آن داشته تا کتاب های فراوانی در این زمینه به نگارش درآورده و اثرات ماندگاری را برجای گذارند؛ اما تاکنون ورود به این عرصه به صورت منسجم و کامل از سوی پژوهشگران صورت نگرفته است؛ از این رو؛ تحقیق در زمینه فقه تربیتی ضروری است؛ در تحقیق پیش رو به بررسی ضرورت پایه گذاری فقه تربیتی می پردازیم و احکام فقهی تربیت را بررسی می نمایم و روش های تربیت را از منظراسلام و احکام اسلامی بررسی می نماییم و انواع ابعاد تربیت را به فقه پیوند می دهیم از تربیت روحی و جسمی گرفته تا تربیت عاطفی و جنسی؛ فقه تربیتی بخشی از دانش فقه است که به عرصه تربیت و مسایل آن می پردازد و در صدد استباط احکام تربیت است؛ بنابراین موضوع گزارهای فقه تربیتی از علوم تربیتی گرفته می شود و محمول آن وامدار دانش فقه است که براساس قواعد موجود؛ یکی از احکام تکلیفی وجوب؛ استحباب؛ کراهت؛ حرمت؛ اباحه یا حکم وضعی را تعیین می کند. لذا اهمیت و سرنوشت ساز بو لیم و تربیت؛ ضرورت روایی؛ اعتبار و حجیت دستورالعمل های تربیتی را دو چندان می سازد؛ از این رو لازم است میان دانش فقه و علوم تربیتی د و ستد برقرار شود. یکی از مظاهر این داد و ستد؛ تعیین اصول و روش های تربیتی بر اساس روش شناسی فقهی است. تحقیق حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، به تبین اصول و روش های تربیتی و نیز بررسی جایگاه فقه در تعلیم و تربیت اسلامی و انواع تربیت از منظر فقه پرداخته است که برای هرکدام مستنداتی از منابع فقه بیان شده است .سوال اصلی تحقیق این است که نقش فقدر موضوعات تعلیم و تربیت چیست؟ در ادامه به نقش فقه پرداخته شده است که به دو شکل است: نخست آنکه، تربیت به عنوان موضوعی که عرصه ها و عناصر گوناگون از قبیل مبانی، اصول، روشها، محتوا و مانند اینها دارد، در نظر گرفته شود و آنگاه هر یک از عناصر فوق، به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره آنها مورد بررسی قرار گیرد. شکل دیگر این که، تربیت و عناصر آن در یک جامعه اسلامی در نظر گرفته می شود و بررسی می شود که فقه کدام یک از این عناصر را میتواند تأمین نماید.
۱۹.

چگونه توانستم استعمال سیگار در دانش آموز را با استفاده از تکنیک های مشاوره ای متوقف کنم؟

کلید واژه ها: سیگار دانش آموز مصرف عوارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 698
سیگار حاوی بیش از 4000 ماده سمی و زیانبخش است و بیش از 40 عنصر سرطان زا است. طی 10 سال اخیر در هر 8 ثانیه یک نفر در دنیا و معادل یکصد میلیون انسان به علت مصرف سیگار جان خود را از دست داده اند. نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۷ سال از نظر زیست شناختی حساسیت بیشتری نسبت به نیکوتین دارند و می توانند زودتر از بزرگسالان به آن وابسته شوند و مشکلات جسمی عمده ای ناشی از مصرف دخانیات مانند بیماری های زودرس قلبی-عروقی، افزایش فشار خون، اختلال در عملکرد ریه ها، انواع سرطان و تاثیرات عجیبی روی پوست و مو پیدا خواهند کرد. همچنین مشکلات روحی و روانی و ایجاد خلا عاطفی و همینطور تصمیم به خودکشی نیز می تواند بخش مهمی از آسیب سیگار کشیدن نوجوانان محسوب شود و اینطور که آمارها نشان می دهد زنان سیگاری سه برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری با مسائل ناباروری روبرو هستند و به جرات می توان گفت که رواج یافتن استعمال دخانیات در بین زنان پایه های بنیان خانواده را متزلزل خواهد نمود و با توجه به نقش های بی بدیل زنان در سیستم خانواده، باعث به فنا رفتن زندگی ها خواهد شد. بنابراین هدف پژوهش فعلی بررسی راه هایی برای بر طرف کردن مشکل کشیدن سیگار در دانش آموز دختری می باشد که برای رفع این مشکل از تکنیک های مشاوره ای با توجه به منابع مختلف علمی استفاده گردید و در نهایت نیز راهکارهایی ارائه و اجرا شد که نتایج حاصله نشان داد که راه حل های مورد استفاده، از مصرف سیگار در دانش آموز جلوگیری کرده است و گزارش اقدام پژوهی حاضر نیز به همین مورد اشاره دارد.
۲۰.

بررسی رابطه هوش اخلاقی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه نهم شهر محمدآباد

کلید واژه ها: هوش اخلاقی سازگاری پایه دهم دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 465
تحولات گذار نوجوانی، قرار گرفتن در آستانه بلوغ و وارد شدن و قرار گرفتن در آستانه ورود به فصل جدید از زندگی ، با این تغییرات، می تواند زمینه ساز پرخاشگری یا سازگاری دانش آموزان باشد، که خود ممکن است از دیگر شاخصه های روانشناختی مانند هوش غیرشناختی آنان تأثیر پذیرد. از اینرو هدف از تحقیق پیش رو؛ بررسی رابطه بین هوش اخلاقی با سازگاری فردی / اجتماعی بود. جامعه آماری را دانش آموزان دختر پایه دهم تشکیل داد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 133 نفر از آنان با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده های میدانی به وسیله پرسشنامه های هوش اخلاقی لنیک، کیل و جوردن، پرسشنامه بومی شده ی سازگاری مونت ، جمع آوری، و به وسیله نرم افزار 26spss توصیف و تحلیل شد. نتایج رگرسیون همزمان نشان داد؛ هوش اخلاقی توان پیش بینی سازگاری فردی / اجتماعی را در مجموع دارند براساس نتایج به دست آمده، اهمیت قائل شدن به هوش اخلاقی همانند هوش عمومی و در نظر گرفتن این مقوله در برنامه های درسی، آموزش و تدریس معلمان، تألیف کتب درسی برای مسؤلین و توجه به متغیرهای دیگر اثرگذار بر سازگاری مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر و مشابه آن به محققان آینده توصیه گردید.
۲۱.

نقد و تحلیل مولفه های معرفت شناسی مکتب پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن در آموزش و پرورش

کلید واژه ها: معرفت شناسی پست مدرنیسم آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 729
در سال های اخیر بحث های متعددی پیرامون جایگزین شدن مکتب پست مدرنیسم به عنوان نوعی تفکر و نگاهی فرهنگی اجتماعی به مسائل و باورهای انسان ها با دیدگاه پست مدرنیسم در موضوعات مختلف در جریان است و عرصه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) نیز درگیر این جریان شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی (معرفت شناسی) فلسفه پست مدرنیسم و دلالت های آن بر آموزش و پرورش و نقد آن صورن گرفته است. پژوهش حاضر از نوع اسنادی تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از این است که معرفت را امری نسبی و حاصل هدفی از پیش تعیین شده و انعطاف پذیر و تحمیلی نمی دانند، بلکه از تجارب واقعی محصلان عینیت برگرفته و با مشارکت معلم و دانش آموز طراحی و عدم توجه به مدل ها و روش های کلی و استفاده از روش های تفاوت فردی و انفرادی کردن آموزش با توجه به موقعیت و شرایط افراد مشخص می شود ارزش ها را امری متغیر و ساخته قدرت می دانند جریان یادگیری یک جریان فعال و مداوم است که دانش آموز احساس می کند به صلاحیت هایی که خواهان آن است رسیده است و به طور واقعی به اجرای پروژه آموزش برای همگاه و برای همه عمر بپردازد.
۲۲.

بررسی رابطه هوش اجتماعی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه نهم شهر زهک

کلید واژه ها: هوش اجتماعی سازگاری پایه نهم دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 177
تحولات گذار نوجوانی، قرار گرفتن در آستانه بلوغ و وارد شدن به فصل جدید از زندگی مخصوصا و رویارویی با این تغییرات، می تواند زمینه ساز پرخاشگری یا سازگاری دانش آموزان باشد، که خود ممکن است از دیگر شاخصه های روانشناختی مانند هوش غیرشناختی آنان تأثیر پذیرد. از اینرو هدف از تحقیق پیش رو؛ بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با سازگاری فردی / اجتماعی و بود. جامعه آماری را دانش آموزان دختر پایه نهم تشکیل داد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 133 نفر از آنان با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های میدانی به وسیله پرسشنامه های هوش اجتماعی ترومسو، پرسشنامه بومی شده ی سازگاری مونت جمع آوری، و به وسیله نرم افزار 26spss توصیف و تحلیل شد. نتایج رگرسیون همزمان نشان داد؛ هوش اجتماعی توان پیش بینی سازگاری را دارند .براساس نتایج به دست آمده، اهمیت قائل شدن به هوش اجتماعی همانند هوش عمومی و در نظر گرفتن این مقوله در برنامه های درسی، آموزش و تدریس معلمان، تألیف کتب درسی برای مسؤلین و توجه به متغیرهای دیگر اثرگذار بر سازگاری و مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر و مشابه آن به محققان آینده توصیه گردید.
۲۳.

بررسی ارتباط رهبری اصیل با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی1400-1401

کلید واژه ها: رهبری اصیل رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 259
تحقیق حاضر، در راستای تعیین ارتباط رهبری اصیل با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خوی انجام گرفت. از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه معلمان شهرستان خوی به تعداد 1353 نفر(510 مرد و 843 زن) تشکیل دادند، حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، 302 نفر برآورد گردید که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای اقدام به نمونه گیری شد، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رهبری اصیل پرسشنامه اولیو و همکاران(2007) و پرسشنامه رفتار شهروندی پادساکف و همکاران(1990) استفاده شد، روایی پرسشنامه های مذکور توسط متخصصین مربوطه تایید و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب،851/0و 884/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشانگر این بود که رهبری اصیل با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خوی ارتباط مثبت و معنی داری دارد. همچنین بین مولفه های رهبری اصیل (خودآگاهی، اخلاق درونی شده، پردازش متوازن، شفافیت رابطه ای) با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد(05/0>p). همچنین، تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های رهبری اصیل، مولفه شفافیت رابطه ای قادر به پیش بینی رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس می باشد(05/0>p).
۲۴.

بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دوره دوم مدارس شهر محمد آباد

کلید واژه ها: اضطراب یادگیری دانش آموزان ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 536
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر اضطراب در کاهش یادگیری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی پایه ششم مدارس شهراسپکه.روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پسر پایه های چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی شهر اسپکه در سال تحصیلی 1401-۱۴۰۰ می باشد. تعداد آنها برابر با 742 دانش آموز بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد52 نفر محاسبه شد و به روش ساده انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اضطراب کتل ( ۱۹۸۸) استفاده شد. جهت تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی پیرسون چندمتغیری با استفاده از نسخهspss 26 استفاده شد.بررسی وضعیت فرضیات تحقیق از طریق آزمون ضریب همبستگی نشان داد، بین اضطراب و یادگیری( پیشرفت تحصیلی) دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهر اسپکه رابطه معناداری وجود دارد. (01/0 < p).می توان نتیجه گرفت دانش آموزان اضطراب در کاهش پیشرفت تحصیلی تحصیلی دانش آموزان رابطه داشته و به افت تحصیلی آنان منجر گردد.
۲۵.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت طلاق توافقی

کلید واژه ها: ازدواج دائم طلاق خلع مبارات فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 76
طلاق بخش مهمی از سرنوشت یک انسان در طول زندگی اجتماعی می باشد؛ همان گونه که ازدواج دارای اهمیت است. زندگی مشترک همان گونه که تولدی با نام ازدواج دارد، برای انقصای آن نهادی با نام طلاق پیش بینی شده است که برای خاتمه ازدواج دائم و اتمام آن به کار می رود. در اندیشه فقهی تشیع، طلاق انواع و اقسامی دارد که بر هر کدام از آنها، احکام خاصی مترتب می باشد و زوجین در صورتی که قصد طلاق و جدایی را داشته باشند باید شرایط خود را با آن تطبیق دهند. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تقنین در اندیشه حقوقی نظام جمهوری اسلامی، باید تطابق با اصول فقه داشته باشد و از همین رو نهادی با نام طلاق توافقی وارد اندیشه حقوقی شده است که در نظام قضایی کشور با عناوین خلع و مبارات شناسایی می شوند. در این نوشتار قصد داریم با بررسی مبانی فقهی و آراء فقها در این زمینه و بررسی کتب و آثار و نظرات دکترین حقوق خصوصی به بررسی این موضوع و سوال بپردازیم که آیا طلاق توافقی نهادی مستقل می باشد یا همان عناوین فقهی خلع و مبارات است که به نظر می رسد با توجه به ادله و نظرات ارائه شده، نهاد طلاق توافقی می تواند نهادی مستقل از دو نوع خلع و مبارات باشد.
۲۶.

رابطه درگیری تحصیلی و خودگردانی تحصیلی با مهارت های حل مسأله دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر رامهرمز

کلید واژه ها: درگیری تحصیلی خودگردانی تحصیلی و مهارت های حل مسأله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 774 تعداد دانلود : 706
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه درگیری تحصیلی و خودگردانی تحصیلی با مهارت های حل مسأله دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر رامهرمز بود. طرح پژوهش در این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی کاننی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر رامهرمز در سال تحصیلی 98-97 به تعداد 1358 نفر بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای210 نفر دانش آموز دختر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های درگیری تحصیلی ریو و تیسنگ (2013)، خودگردانی تحصیلی ریان و کانل (1989) و مهارت های حل مسأله هپنر و پترسون (1982) جمع آوری شدند. جهت تحلیل و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی کاننی استفاده شد. یافته ها نشان دادند بین مؤلفه های درگیری تحصیلی (درگیری رفتاری، عاطفی، شناختی، عاملی) با مؤلفه های مهارت های حل مسأله (مهارت اعتماد به خود در حل مسأله، شیوه اجنتاب- نزدیکی به مسأله، کنترل شخصی در حل مسأله) دانش آموزان دختر رابطه معنادار بود و بین خودگردانی تحصیلی (سبک تنظیمی، سبک تنظیم درون فکنی) با مهارت های حل مسأله (اعتماد به خود در حل مسأله، شیوه اجتناب- نزدیکی به مسأله و کنترل شخصی) دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود داشت و بین سبک های تنظیم همانند سازی شده و درونی با مهارت های حل مسأله دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. هم چنین آزمون های معنی داری ابعاد برای تحلیل روابط کاننی نشان دادند، بعد اول معنی دار و دارای همبستگی کاننی بالایی بود. بنابراین قوی ترین رابطه را بعد اول کاننی یعنی متغیر مهارت اعتماد به خود در حل مسأله از متغیرهای مجموعه اول (وابسته) و درگیری عاطفی از متغیرهای مجموعه دوم (مستقل) داشت.
۲۷.

بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی و مولفه های آن با بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: فرسودگی تحصیلی بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 132
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه نشاط اجتماعی و مولفه های آن با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان شهر ادیمی بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 85 نفر از دانش آموزان متوسطه اول با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که فرسودگی تحصیلی و مولفه های آن با بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان شهر ادیمی رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو وهمکاران ، 1997) و برای دریافت اطلاعات بی صداقتی تحصیلی ازپرسشنامه ﺑﻰﺻ ﺪاﻗﺘﻰ ﺗﺤﺼیﻠﻰ ﻣک کﺎﺑﻰ و ﺗﺮویﻨﻮ (١٩٩٧) استفاده شد.
۲۸.

نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی در رابطه بین ساختار هدفی کلاس و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان

نویسنده:

کلید واژه ها: تاب آوری ساختار هدفی کلاس خوش بینی تحصیلی دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 589
یکی از مهم ترین عواملی که باعث پیشرفت تحصیلی می گردد، خوش بینی تحصیلی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی در رابطه بین ساختار هدفی کلاس و خوش بینی تحصیلی در بین دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر مدارس متوسطه دوم شهرستان مرند بود که در سال تحصیلی 1400-1401 مشغول به تحصیل بودند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 384 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های ساختار ادراک شده کلاس درس میدلی و همکاران (1988)، مقیاس خوش بینی تحصیلی اسچننموران و همکاران (2013) و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز (2004)استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و نرم افزار های spss22 وAmos22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که رابطه بین اهداف تبحری و عملکردی با تاب آوری تحصیلی مثبت و رابطه بین هدف اجتنابی با تاب آوری تحصیلی منفی بود (05/0 P<)، بین تاب آوری تحصیلی و خوش بینی تحصیلی نیز رابطه مثبت معنی داری برقرار بود (05/0 P<). همچنین، اثر غیر مستقیم اهداف تبحری و اهداف عملکردی بر خوش بینی تحصیلی مثبت، اما رابطه غیر مستقیم اهداف اجتنابی با خوش بینی تحصیلی منفی بود (05/0 P<)، با توجه به نتایج به مربیان و دست اندرکاران آموزشی توصیه می شود تا کارگاه های آموزشی افزایش میزان تاب آوری تحصیلی را برای دانش آموزان اجرا نمایند.
۲۹.

عید نوروز از منظر آیات و روایات

کلید واژه ها: نوروز عید اسلام عید نوروز خرافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 843
عید نوروز از اعیاد بزرگ ایرانیان است که از زمان بسیار قدیم تا کنون ادامه داشته و مردم ایران هر سال این عید را جشن می گیرند، عید از واژه عود به معنای حادثه بزرگ و در اصطلاح به نخستین روز فروردین گفته می شود . به عید نوروز در روایت هم اشاره شده و از جمله اتفاقاتی که مصادف با عید نوروز است، پیمان گرفتن خداوند از بندگان ، شکسته شدن بت ها توسط حضرت ابراهیم (ع) فرو رفتن آب زمین و آرام گرفتن کشتی حضرت نوح (ع) بر کوه جودی می باشد که این موارد نشان دهنده اهمیت این روز بزرگ است. عید نوروز از نظر اسلام آدابی دارد که رعایت آن ها ، باعث شادی بیشتر و گرامی داشت ای ن روز عظی م می گردد. مانند : غسل ، روزه ، هدیه دادن ، دید و بازدید ، پوشیدن لباس تمیز و شناخت صحیح عید و آداب و رفتار مطابق با شرع و عقل و از بین بردن خرافات هدف این تحقیق می باشد و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و به روش توصیفی اسنادی می باشد.
۳۰.

بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی سواد آموزان دوره انتقال شهر زابل

کلید واژه ها: انگیزش تحصیلی پیشرفت تحصیلی سواد آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 559
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی سواد آموزان دوره انتقال شهرزابل پردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 45 نفر از سواد آموزان دوره انتقال شهرزابل با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که انگیزش تحصیلی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی سواد آموزان دوره انتقال شهر زابل رابطه معناداری دارد.در این پژوهش برای دریافت اطلاعات انگیزش تحصیلی و مولفه های آن پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر (1981،1980)و معدل نمرات سواد آموزان دوره انتقال استفاده شد. نتایج حاصله رابطه انگیزش تحصیلی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی سواد آموزان دوره انتقال را تایید نمود.
۳۱.

بررسی نرخ رشد جمعیت دانشجویی و ظرفیت کالبدی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز

کلید واژه ها: نرخ رشد دانشجویی کالبدی علوم تربیتی و دانشگاه تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 50
هدف از پژوهش حاضر بررسی نرخ رشد جمعیت دانشجویی و ظرفیت کالبدی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز بوده است. روش انجام پژوهش، پیمایشی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است. جامعه ی آماری آن شامل کلیه اسناد مربوط به ظرفیت کالبدی و تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و دوره های مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز در طول سالهای 1391-1390 تا 1396-1395 می باشد. حجم نمونه تحقیق برابر با حجم جامعه و با استفاده از روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از مطالعه اسناد اداری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که : رشد دانشجو در طول سالهای تحصیلی 1391-1390 تا 1396- 1395 در کل برابر با 0.009 بوده است و پیش بینی می شود دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 تعداد 1133 نفر دانشجو داشته باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸