پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال اول مهر 1397 شماره 4

مقالات

۱.

بررسی وضعیت مدیریت زمان و تاثیر آن بر بهبود بهره وری کارکنان با تاکید بر متغیر میانجی کاهش استرس شغلی کارکنان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان ارومیه

کلید واژه ها: مدیریت زمان کاهش استرس کارکنان بهبود بهره وری کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 498
هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت مدیریت زمان و تاثیر آن بر بهبود بهره وری کارکنان با تاکید بر متغیر میانجی کاهش استرس شغلی کارکنان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان ارومیه می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی می باشد و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه ای میدانی و به صورت پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعه آماری، این پژوهش شامل کارکنان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان ارومیه می باشد؛ که تعداد آنها 3475 نفر می باشد. در این پژوهش به دلیل پراکندگی جامعه آماری در سطح شهر از روش نمونه گیری خوشه ای نمونه آماری انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی صوری استفاده گردیده است و همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و ضرایب نشان داد که ابزار جمع آوری اطلاعات از پایایی لازم برخور دار می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS آزمون t تک نمونه ای و همچنین نرم افزار لیزرل (مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شد؛ که نتایج بدست آمده نشان داد که مدیریت زمان باعث بهبود بهره وری کارکنان از طریق تاثیر میانجی کاهش استرس شغلی کارکنان در مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان ارومیه می شود.
۲.

مطالعه انگیزش دانش در دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسنده:

کلید واژه ها: انگیزش تحصیلی معدل دانشجو مقاطع تحصیلی ابعاد انگیزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 13 تعداد دانلود : 88
این پژوهش با هدف بررسی چگونگی وضعیت انگیزشی تحصیلی و علم آموزی دانشجویان و مقایسه آن در رشته های مختلف به اجرا در آمده است. نمونه مورد مطالعه شامل 3903 نفر دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که اردیبهشت 1395 پرسشنامه تحقیق را که از طریق سایت آموزشی دانشگاه فرستاده شده بود تکمیل کردند. ابزاز سنجش برگردان فارسی پرسشنامه انگیزش علم گلین و کوبالا (2006) بود که بوسیله گلین، بریکمن، آرمسترانگ و تعصب شیرازی (2011) مورد بازبینی قرار گرفته است و 5 پاره مقیاس انگیزش درونی، خود تعیینی، خودکارآمدی، انگیزش شغلی، و انگیزش نمره را در بر می گیرد. داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و نیز آزمون های t و F (تحلیل واریانس) و محاسبه ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که وضعیت انگیزش علم آموزی و تحصیل دانشجویان در یک مقیاس 5 درجه ای لبکرت معادل 66/3 و در حد بالاتر از متوسط است. در میان پاره مقیاس های انگیزش، انگیزش خودکارآمدی و انگیزش نمره در سطح پایین تری بودند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد تفاوت معناداری بین انگیزش دانشجویان رشته های مختلف در همه ابعاد انگیزشی وجود دارد. آزمون های تعقیبی نیز در بیشتر موارد نمره انگیزش دانشجویان رشته های کشاورزی، علوم و مهندسی را نسبت به بعضی رشته های دیگر بطور معناداری پایین تر نشان داد. همچنین معدل درسی نمونه مورد مطالعه معادل 65/15 با انحراف معیار 2/2 بود و این متغیر بوسیله متغیرهای سن، مقطع تحصیلی و برخی متغیرهای انگیزشی پیش بینی می شود. نتایج به تفکیک مقاطع تحصیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بحث شده است.
۳.

اثربخشی آموزش خود شکوفایی بر باورهای غیرمنطقی و نگرش های ناکارآمد در دانش آموزان با نشانه های افسردگی

کلید واژه ها: آموزش خودشکوفایی باورهای غیر منطقی نگرش های ناکارآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 113
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خود شکوفایی بر باورهای غیرمنطقی و نگرش های ناکارآمد در دانش آموزان با نشانه های افسردگی بود. طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوم تربت حیدریه در سال تحصیلی 97-96 بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند استفاده شده است، به این صورت که از بین 30 مدرسه 2 مدرسه را به تصادف انتخاب کرده ایم و از یک مدرسه 15 نفر را به عنوان گروه کنترل و از مدرسه دیگر 15 نفر را به عنوان گروه آزمایش انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نگرش ناکارآمد ویسمن(1978) و پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز(1969) بود و داده های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره ، تجزیه و تحلیل شدند. در این پژوهش گروه آزمایش به مدت هشت جلسه ی 90 دقیقه ای با استفاده از پروتکل خودشکوفایی تحت آموزش قرار داده و نتایج آن را بدست آورده و تفاوت بین دو آزمون پیش آزمون و پس آزمون را گزارش داده ایم . نتایج نشان داد تفاوت معناداری در باورهای غیرمنطقی و مؤلفه های آن(درماندگی برای تغییر،اجتناب از مشکل،توقع تایید دیگران،بی مسئولیتی هیجانی) در دانش آموزان نسبت به گروهی که هیچ نوع آموزشی را در این زمینه دریافت نکرده بودند (گروه کنترل) وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد تفاوت معناداری در نگرش های ناکارآمد و مؤلفه های آن(کمال گرایی،تایید اجتماعی) در دانش آموزان گروه آزمایش که آموزش خودشکوفایی را دریافت کرده بودند ، نسبت به گروهی که هیچ نوع آموزشی را در این زمینه دریافت نکرده بودند (گروه کنترل) ، وجود دارد.
۴.

بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و رابطه آن با مولفه های شخصیتی و اضطراب (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

کلید واژه ها: اینترنت اعتیاد به اینترنت مولفه های شخصیتی اضطراب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 781
زمینه و هدف: اعتیاد به اینترنت و کامپیوتر به عنوان یک مشکل بهداشتی اخیرا مورد توجه قرار گرفته است و جزء اختلالات روانی طبقه بندی شده است و عوامل بسیاری بر شیوع این اختلال تاثیر گذار است. هدف کلی از این پژوهش بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و رابطه آن با مولفه های شخصیتی و اضطراب بود. روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود.کلیه دانشجویان دانشگاه یزد جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. بر اساس جدول مورگان تعداد 200نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری خوشه ای مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ(2000)؛ پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئوکاستا و مک کری(1988)و پرسشنامه حالت-رگه اضطراب اسپیلبرگر و همکاران(1970) بود. یافته ها: پژوهش نشان داد که بین ویژگی (روان رنجور خویی) و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان همبستگی مستقیم و معنادار آماری و بین ویژگی (سازگاری-خوشایندی) و (وظیفه شناسی) و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان همبستگی معکوس و معنادار آماری وجود دارد. بین ویژگی (برون گرایی) و (پذیرش) و اعتیاد به اینترنت همبستگی معنادار آماری وجود ندارد. بین میزان اضطراب و اعتیاد به اینترنت دانشجویان نیز همبستگی مستقیم و معنادار آماری وجود دارد. نتیجه گیری: بنابراین، با توجه به افزایش کاربران اینترنت به ویژه در جوانان و عوارض نامطلوب اعتیاد به اینترنت روی ابعاد مختلف سلامتی به ویژه سلامتی روانی آن ها که می تواند منجر به مشکلات تحصیلی-شغلی نیز گردد و اثر گذاری مولفه های شخصیتی و اضطراب بر آن، به نظر می رسد برنامه ریزی برای اقدامات مداخله ای در راستای پیشگیری از آسیب جوانان ضروری است.
۵.

تأثیر رویکرد قصه درمانی در بهبود عزت نفس دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 1396-1395

کلید واژه ها: قصه درمانی عزت نفس.دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 906
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رویکرد قصه درمانی در بهبود عزت نفس دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز در سال تحصیلی 1396-1395 است. روش تحقیق آزمایش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر کانون تربیتی شهرستان رامهرمز که در فعالیت های تابستانی شرکت نموده که 60 نفر بودند و نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموز (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفرگروه کنترل) ششم ابتدایی شهرستان رامهرمز بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه عزت نفس کودکان پپ(1989) استفاده شد. و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS ویرایش 23 صورت گرفت، در این پژوهش از روش آماری کلموگراف اسمیرنوف، آزمون لوین و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مقدار تأثیر متغیر مستقل اجرای قصه گویی پس از خارج کردن تأثیر پیش آزمون(77/46 f =) است که در سطح 05/0 P< معنادار و قصه گویی بر افزایش عزت نفس موثر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸