مریم پورحسینی

مریم پورحسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی نقش میانجی گرانه خوش بینی آموزشی در رابطه جهت گیری هدف معلم با سرزندگی (مطالعه موردی: زنان معلم مقطع ابتدایی شهرستان پیرانشهر)

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نقش میانجی گرانه خوش بینی آموزشی در رابطه جهت گیری هدف معلم با سرزندگی در بین معلمان زن شهرستان پیرانشهر انجام شده است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به روش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان پیرانشهر بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 150 معلم به روش نمونه گیری خوشه چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای بررسی متغیرهای پژوهش پرسشنامه های، جهت گیری هدف، سرزندگی معلم و خوش بینی آموزشی بودند. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PlS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که خوش بینی آموزشی نقش میانجی بین رابطه جهت گیری هدف(اهداف تبحری، رویکرد- توانایی، اجتنابی- توانایی و هدف کار- اجتنابی) و سرزندگی معلمان را ایفا می کند و بین خوش بینی آموزشی و جهت گیری هدف و سرزندگی رابطه مثبت و منفی، معنی داری وجود دارد(p≤./01) و هر واحد خوش بینی بینی آموزشی باعث 268/. واحد افزایش در سرزندگی معلمان می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که خوش بین آموزشی و جهت گیری هدف(اهداف تبحری، رویکرد- توانایی، اجتنابی- توانایی و هدف کار- اجتنابی)، از عوامل مهم در سرزندگی معلمان زن شاغل در شهرستان پیرانشهر هستند و باعث بهبود در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز می شود بنابراین به مؤلفه های مورد مطالعه توجه شود که ایجاد انگیزه و آرامش شغلی در بین معلمان ایجاد شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان