پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال دوم اسفند1398شماره 21

مقالات

۱.

توزیع درآمد در آموزش و پرورش

کلید واژه ها: درآمد توزیع درآمد توزیع عادلانه در آمد آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 242 تعداد دانلود : 939
مطالعه پیرامون عوامل مؤثر بر توزیع درآمد از مهمترین اهداف محققین علوم اجتماعی در کشورهای درحال توسعه می باشد. در این میان نقش آموزش در توزیع درآمد ازجمله موضوعاتی است که توجه متفکرین حوزه علوم اجتماعی و توسعه را به خود جلب کرده است.آنچه مسلم است سرمایه گذاری در آموزش وپرورش یک عامل کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی است. در پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی توزیع درآمد و شاخص های موثر پرداخته شده و نظریه های مربوطه را بیان نموده ایم نتایج نشان داد که تنها راه موثر و پایدار در توسعه و رشد اقتصادی که با عث افزایش درآمد و توزیع عادلانه آن می شود آموزش است بررسی تئوری ها نیز همگی بر سهم بالای آموزش در توسعه انسانی و توزیع عادلانه درآمد دلالت دارند.
۲.

اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری بر پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری

کلید واژه ها: بازی درمانی شناختی- رفتاری پیشرفت تحصیلی اختلال یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 844 تعداد دانلود : 867
هدف: یکی از مشکلات کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ناتوانی در بیان هیجانات منفی از جمله اضطراب و غم ناشی از ترس از شکست در تحصیل، ناتوانی در برقراری ارتباط با همسالان و بزرگسالان می باشد. این مطالعه با هدف اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری به صورت گروهی بر پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری انجام شد. روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش انجام شد. مداخلات درمانی \" در یک برنامه ی 16 جلسه ای 3 روز در هفته به مدت 45 دقیقه برای شرکت کنندگان به صورت گروهی اجرا شد. ابزارهای ارزیابی آزمون شامل پرسشنامه های مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینک و مورگان، پرسشنامه رفتاری راتر فرم معلم می باشد. یافته ها: در این مطالعه 24 کودک، 18 نفر دختر و 6 نفر پسر با میانگین سنی ± انحراف معیار 096/0±16/8 شرکت کردند. بازی درمانی شناختی بر خودکارآمدی تحصیلی جینک و مورگان در حیطه ی کوشش با سطح معناداری 440/0 تفاوت معنادار بود. نتیجه گیری: . بازی به رشد شخصیت، سازگاری محیطی، تنظیم هیجانات این کودکان کمک شایانی می کند و انگیزه آنان را برای پیشرفت تحصیلی و پذیرش مسئولیت ها کمک می کند.
۳.

بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر مهارت های توجه و تصمیم گیری در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD)

نویسنده:

کلید واژه ها: موسیقی درمانی توجه تصمیم گیری اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 722
هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر مهارت های توجه و تصمیم گیری در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالیADHD بود. روش: این پژوهش از نوع مطالعات تجربی مداخله ای بود که به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای نارسایی توجه بیش فعالی مراجعه کننده به مرکز مشاوره آموزش وپرورش شهرستان گنبد بودند که از میان آن ها ۴۸ نفر به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند و مداخله درمان موسیقیایی در گروه آزمایش به مدت 8 جلسه ۹۰ دقیقه اجرا گردید. برای هر دو گروه قبل و بعد از اجرای مداخلات آزمون توجه روزمره کودکان و تکلیف راهبردهای تصمیم گیری گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها برحسب روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره صورت گرفت که اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها : یافته های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان می دهد که موسیقی درمانی بر مهارت توجه اثربخش بود (p< 0/01) همچنین موسیقی و موسیقی درمانی بر مهارت تصمیم گیری مؤثر است ( p< 0/01 ). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که موسیقی درمانی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی ممکن است باعث بهبود عملکرد توجه و تصمیم گیری گردد لذا به متولیان امر، اعم از مراکز آموزشی خصوصی و عمومی (آموزش وپرورش ) توصیه می گردد جهت بهبود مهارت های توجه و تصمیم گیری دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی از موسیقی درمانی استفاده کنند.
۴.

مولفه های اجتماعی شدن کودکان از طریق انیمیشن های هالیوودی (دوبله فارسی) در قالب تحلیل انتقادی گفتمان

نویسنده:

کلید واژه ها: مولفه های اجتماعی شدن انیمیشن انیمیشن های هالیوودی تحلیل گفتمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 831 تعداد دانلود : 580
هدف از پژوهش حاضر کشف ارتباط بین دیدگاه های فكری-اجتماعی(ایدئولوژیك) و مولفه های اجتماعی شدن(ارزش ها، هنجارها و نقش ها) غرب با ساختارهای گفتمان مدار در انیمیشن های هالیوودی است. به این منظور تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل انتقادی گفتمان و با استفاده از الگوی پدام(روش عملیاتی فرکلاف) صورت گرفته است. در بخش کتابخانه ای نیز اسناد مورد مطالعه، با استفاده از قاعده حداکثر تنوع و رعایت اصل اشباع نظری در انتخاب نمونه، به صورت هدفمند انتخاب شده اند. رویکرد تجزیه و تحلیل داده نیز توصیفی-تفسیری است. به این منظور تعداد 3 انیمشین تولیدی شرکت های هالیوودی: والت دیزنی، دریم ورکس و پیکسار تولید سال 2013 به صورت هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که وابستگی ارزش ها و هنجارها و نقش ها در انیمیشن ها به گونه ای است که کاملاً مطابق با ویژگی های فرهنگی و پیشینه تاریخی و فلسفی جامعه غرب طراحی شده است و غالب محورهای مولفه های اجتماعی آن عبارتند بودند از: رقص و موسیقی، شراب و مد، قانون مداری و رهبری و توجه به حیوانات. محتوای انیمیشن ها به صورت پنهان تبلیغ کننده فلسفه اگزیستانسیالیسم، ماتریالیسم و بی دینی است. فمینیسم و داروینسیم و اسطوره گرایی و یهودی گرایی نیز در انیمیشن ها به صورت پنهان نهادینه شده بود. درک نقش جنسیتی و نقش های خانوادگی، مبحث انتخاب شغل و برخی معلومات عمومی، در انیمیشن ها(به عنوان مولفه های اجتماعی شدن) بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود.
۵.

استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباط آن با سبک های هویتی و گرایش به رفتارهای پرخطر دردانش آموزان دبیرستان های شهرستان سراوان

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی سبک هویت رفتارهای پرخطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 674
هدف از این پژوهش تعیین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباط آن با سبک های هویتی و گرایش به رفتارهای پرخطر دردانش آموزان دبیرستان های شهرستان سراوان بود.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر وپسر دبیرستان های دوره دوم متوسطه شهر سراوان در سال تحصیلی 96-95 بودند.حجم نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای – تصادفی می باشد که تعداد 320 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزارهای اندازه گیری شامل سه پرسشنامه سبک هویت( بروزنسکی،1989)،عضویت در شبکه های اجتماعی( مقیمی و لطفی ،1394)و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (زاده محمدی و احمدآبادی، 1387) می باشد . که اعتبار آنها به ترتیب 9/0، 91/0 و 86/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون استفاده گردید.یافته های تحقیق نشان داد که بین بعد فردی استفاده از شبکه های اجتماعی با همه مولفه های رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد. بعد اجتماعی شبکه های اجتماعی با مولفه رابطه و رفتارجنسی رابطه دارد .همچنین بعد فرهنگی- اخلاقی با مولفه رابطه و رفتار جنسی رابطه دارد. براساس تحلیل رگرسیون بعد فردی و بعد فرهنگی- اخلاقی شبکه های اجتماعی می توانند رفتارهای پرخطر را پیش بینی کنند. همچنین ابعاد شبکه های اجتماعی قادر به پیش بینی سبک های هویت نمی باشد.
۶.

مقایسه تکانش گری و تصمیم گیری مخاطره آمیز افراد لاغر با افراد عادی

کلید واژه ها: تکانش گری تصمیم گیری مخاطره آمیز لاغری اختلال در خوردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 298
رفتارهای تکانشی و خطرپذیری که مجموعاً با عنوان رفتارهای مخاطره آمیز خوانده می شود، دربرگیرنده طیف گسترده ای از رفتارهای رشد نایافته، لذت جویانه و عموماً همراه با درجات خطر بالا هستند. همان طور که چاقی و افزایش وزن مشکلات و خطرات بسیاری به همراه دارد،لاغری بیش ازحد هم مشکلات و بیماری های فراوانی را در پی دارد. این مطالعه به منظور مقایسه تکانش گری و تصمیم گیری مخاطره آمیز افراد لاغر با افراد دارای وزن طبیعی انجام شد. در این مطالعه تحلیلی که در سال 1398 در تهران انجام شد، 150 نفر از افراد لاغر دارای شاخص توده بدنیbmi)) کمتر از 5/18 کیلوگرم با 150 نفر از افراد دارای وزن عادی شاخص توده بدنی معادل 25 مقایسه شدند. هر دو گروه در آزمون سنجش تصمیم گیری مخاطره آمیز بارت و تکانش گری برو- نرو به صورت نرم افزاری و سلامت عمومی و تحرك روزانه شركت كردند . داده ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل تحلیل شدند. افرادی که تکانش گری بالاتری داشتند، نمی توانستند رفتارهای سالم بلندمدت اتخاذ کنند. تعداد عکس العمل اشتباه در افراد لاغر بیش تر از افراد عادی بود که نشان می داد تکانش گری در افراد لاغر بیش تر از افراد عادی است. به گونه ای که افراد لاغر الگوهای بیمارگونه ی غذا خوردن را القاء می کنند. و تصویر غیرواقعی و تحریف شده از بدن خوددارند. با توجه به نتایج ناهمسو در تحقیقات مختلف و روش های مختلف سنجش تکانش گری و کلاس های مختلف لاغری، پیشنهاد می گردد، تحقیقات بیشتری در این زمینه با توجه به همه روش های اندازه گیری انجام گردد.
۷.

شرحی مختصر بر اختلالات یادگیری

نویسنده:

کلید واژه ها: اختلال یادگیری انواع اختلال یادگیری علائم اختلال یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 533
ناتوانی های یدگیری، یکی از بزرگترین و شاید جنجال یرانگیزترین مقوله های آموزش و پرورش استثنایی است.اختلال یادگیری به گروه ناهماهنگی از اختلال ها اطلاق می شود که به شکل مشکلات عمده در فراگیری و به کارگیری توانایی های خواندن ، نوشتن و ریاضیات آشکار می شود.مقاله ی حاضر که به روش کتابخانه ای تهیه گردیده و منابع آن شامل کلیه کتاب ها، پایان نامه ها و نشریات مرتبط در این موضوع می باشد قصد دارد تا نگاهی مختصر بر اختلال یادگیری، انواع ، ویژگی ها، علائم، ملاک های تشخیص و آموزش ها و پیشنهادات لازم برای رفع این اختلال ارائه دهد.
۸.

بررسی و تبیین انواع گوناگون سبک تدریس

نویسنده:

کلید واژه ها: تدریس سبک تدریس آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 347
هدف از پژوهش حاضر بررسی و کاوش انواع سبک تدریس بود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی در کنار چارچوب نظری مرتبط با تفکر انتقادی گرفته است و از مطالعات کتابخانه ای استفاده گردید.بدین منظور ابتدا تعاریف مختلف سبک تدریس ارائه گردیده است سپس نظریه های مختلف مرتبط با سبک تدریس مورد بررسی قرار گرفته است.در ادامه ابزارهای مختلفی که به سنجش سبک های تدریس می پردازند معرفی شده است، در نهایت نیز مروری بر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه ارائه گردیده است.
۹.

ارائه راهکارهای اجرایی برای تقویت هویت اسلامی-ایرانی کودکان در مراکز پیش دبستانی

کلید واژه ها: هویت اسلامی - ایرانی کودکان دوره پیش دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 793
هدف اساسی پژوهش حاضر ارائه راهکارهای اجرایی برای تقویت هویت اسلامی -ایرانی کودکان در مراکز پیش دبستانی می باشد. اطلاعات این پژوهش به شیوه توصیفی و از تحلیل اسناد و مدارک، گزارشهای تحقیق، منابع چاپی و الکترونیکی استخراج گردید. با توجه به پیچیدگی های دنیای کنونی و احاطه شدن کودکان توسط انواع رسانه های دیداری و شنیداری و به ویژه فضای مجازی،و این که هویت اشخاص در دوران کودکی شروع به تکوین و شکل گیری می کند و در دوره نوجوانی و جوانی به تثبیت می رسد، ارائه ی راهکارهای عملی و علمی ، قابل اجرا و متناسب با نظام آموزشی و فرهنگ اسلامی -ایرانی در آموزش و پرورش کشور بسیارضروری می نماید.نتیجه گیری: دوران پیش از دبستان با توجه به نقشی که در شکل گیری شخصیت وهویت هر فرد دارد یکی از مهمترین دوره های زندگی محسوب می شود. با توجه به اهمیت این دوره باید با سرمایه گذاری بیشتر در مقطع پیش دبستانی و همچنین فراهم آوردن محیط مناسب، زمینه را برای رشد و پرورش کودک فراهم کرد. و برای تحکیم و اعتلای هویت ملی نوآموزان در قالبی ایرانی- اسلامی ، باید از راهکارهای بسیار ساده و غیرمستقیم و یا به عبارتی نامحسوس استفاده شود. مستقیم گویی در مورد هویت ملی برای این رده سنی نامفهوم و بی فایده خواهد بود.
۱۰.

مشکلات کودکان با اختلال ویژه یادگیری در مقوله کارکرد های اجرایی

کلید واژه ها: اختلال ویژه یادگیری کارکرد های اجرایی کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 207
اختلال ویژه یادگیری یکی از مباحث مهم در بررسی عملکرد تحصیلی به شمار می رود. دانش آموزان با اختلال یادگیری، باوجود داشتن هوش متوسط یا بالاتر نسبت به همسالان خود و بهره مندی از شرایط مناسب آموزشی، درزمینه ی خواندن ، نوشتن و ریاضی مشکلات زیادی دارند. تحقیقات نشان می دهد نقص در کارکردهای اجرایی تا حد زیادی پیش بینی کننده عملکرد ضعیف تحصیلی است. کارکردهای اجرایی به فرآیندهای شناختی ( مانند برنامه ریزی، حافظه کاری، بازداری و حل مسئله) گفته می شود که در تکالیف یادگیری و کنش های هوشی به افراد کمک می کند. دانش آموزان برای یادگیری تکالیف درسی باید به این مهارت ها تسلط داشته باشند. بیشتر کودکان آنها را خودبه خود می آموزند ولی کودکان دارای اختلال یادگیری باید این مهارت ها را آموزش ببینند. در سال های اخیر به آموزش کارکردهای اجرایی در فرآیندهای یادگیری توجه زیادی شده است، زیرا نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان دارند. در مطالعه مروری حاضر، نتایج پژوهش های مختلف از طریق مطالعه کتب و مقالات مرتبط در پایگاه های اینترنتی نشریات و مجلات معتبر در حوزه روانشناسی ، در خصوص کودکان با اختلالات ویژه یادگیری و ارتباط آن باکارکردهای اجرایی مورد توجه قرارگرفته است.
۱۱.

بررسی رابطه عملکرد در آزمون استروپ با تنظیم هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر مشهد

کلید واژه ها: آزمون استروپ تنظیم هیجان دانش آموزان پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 520
در هر نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی به عنوان مهم ترین شاخص توفیق فعالیت های علمی و آموزشی محسوب می شود، بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روان شناسی برخوردار است.. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا بین عملکرد در آزمون استروپ و تنظیم هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ مواد و روش کار: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان شهر مشهد است. با روش نمونه گیری خوشه ای ابتدا از ناحیه های مختلف یک ناحیه به تصادف انتخاب شد و در ادامه از مدارس پسر موجود در مقطع متوسطه، یک مدرسه به تصادف انتخاب شد که 120 نفر از دانش آموزان به تصادف از سه پایه تحصیلی متفاوت، انتخاب شدند. در این پژوهش، از آزمون استروپ، مقیاس تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی(CERQ-P) و معدل دانش آموزان به منظور سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. روش آماری: برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری به منظور مشخص کردن رابطه ی متغیرهای موردنظر، با استفاده از نرم افزار SPSS19 صورت گرفت. نتایج: تحلیل یافته ها نشان داد بین عملکرد در آزمون استروپ و تنظیم هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (05/0>P). بحث: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، از آموزش های مبتنی بر بهبود کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانی می توان برای بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان استفاده کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸