آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲

چکیده

مدرسه ها تقریباً در سرتاسر کشور باز شده است اما بسیاری از خانواده ها در بازگشت به مدرسه مردد هستند. بر اساس آمار کشوری اکنون فقط 12% دبستان ها و دبیرستان های دوره اول و همچنین شمار اندکی از دبیرستان های دوره دوم در تعطیلی کامل به سر می برند با وجود این شمار دانش آموزانی که به طور کامل آموزش از راه دور می بینند، بسیار افزون تر است و بیش از یک سوم دانش آموزان مورد مطالعه و حتی گروه بزرگ تری از دانش آموزان دوره دوم دبیرستان ها نیز تمایلی به حضور در مدرسه ندارند. همچنین اکثر دانش آموزان شهرهای بزرگ و صنعتی در خارج از مدرسه اند. در این پژهش که از نوع توصیفی است سعی داریم به بررسی علل بی علاقگی تحصیلی دانش آموزان و تاثیر ذهن آگاهی بر بی علاقگی دانش آموزان در دوران پسا کرونا پرداخته ایم.نتابج پژوهش نشان داد ، ذهن آگهی به عنوان راهکار موثر با ایجاد انگیزش تحصیلی ، بهزیستی روانی، کاهش استرس، پرورش آگاهی پایدار و غیرواکنشی در مورد تجربه های درونی (مثل شناختی، عاطفی و حسی) و تجربه های بیرونی (مثل اجتماعی و محیطی) می تواند برای علاقه مندی تحصیلی دانش آموزان در دوران پسا کرونا مفید واقع شود.

تبلیغات