پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم فروردین 1401 شماره 46

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش گروهی هنر چرم دوزی بر بهبود رضایت و لذت از زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی

کلید واژه ها: رضایت و لذت از زندگی کم توان ذهنی هنر چرم دوزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 68 تعداد دانلود : 204
هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش هنر چرم دوزی بر بهبود رضایت و لذت از زندگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودک کم توان ذهنی مراجعه کننده به موسسه توانبخشی ولیعصر(عج) تهران در سال 1398بود.از مادرانی که در پیش آزمون فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی(Q Q-Les-) اندیکت و همکاران (۱۹۹۳)، نمره پایینی کسب کرده بودند30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و یه صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل( درهر گروه 15 نفر) قرار گرفتند.اعضای گروه آزمایش طی هشت جلسه نود دقیقه ای هنر چرم دوزی را آموزش دیدند و اعضای گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفتند و یک هفته پس از اتمام جلسات از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد.داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج: یافته ها نشان داد که آموزش گروهی هنر چرم دوزی در بهبود رضایت و لذت از زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی موثر بوده است.(01/0(p< بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی هنر چرم دوزی مداخله ای موثر است. و استفاده از آن برای بهبود رضایت و لذت از زندگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی در مراکز توانبخشی بهزیستی و کلینیک مددکاری اجتماعی پیشنهاد می شود.
۲.

علل و عوامل رکود یا کمرنگی دینداری بعضی مردم از منظر امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه

کلید واژه ها: امام علی (ع) کمرنگی دین دینداری نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 364
دین بزرگترین محبت الهی به بشر است که انسان را به سوی سعادت ابدی رهنمون می سازد. دینداری به انسان شرافت و عزت می بخشد و او را از اسارت ها و تعلقات و وابستگی های انسانی و حیوانی آزاد می سازد. این برنامه ی سعادت و رستگاری بشر است اما پیوسته عواملی به صورت پیدا و پنهان دینداری را تهدید می کند. از نگاه امام علی (علیه السلام) عواملی چون اکراه و اجبار در دین ،بد فهمیدن و نفهمیدن دین ، تحریف معنوی مفاهیم دینی، ایجاد تکلف در دین ، رفتار خود کامانه حاکمان دین از جمله آفاتی هستند که دینداری را تضعیف می کند. دینداری با رعایت شرایط و اصول و معیارهای خاص خود امکان پذیر است و عدم رعایت این اصول موجب آفت زدگی معرفت دینی می شود.نهج البلاغه ،دریای معرفت بی انتها و نور هدایت که بدون خاموشی است و دستورالعملی برای سیادت این جهانی و سعادت آن جهانی است ، پاسخگوی مسائل و مشکلات گوناگون مسلمانان و جوامع بشری در همه زمانها و مکانها می باشد امید است با یاری خداوند آفات دینداری را شناخته و به مقابله با آن ها با یاری کلام مولا بپردازیم.
۳.

نقش زن در تحکیم نهاد خانواده از منظر قرآن و حدیث

کلید واژه ها: زن تحکیم نهاد خانواده قرآن حدیث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 283
نهاد خانواده، اصلى ترین رکن جامعه و بستر فرهنگ هاى گوناگون و زمینه ساز خوشبختى و یا بدبختى انسان ها و امت ها است و از این رو، اسلام که برنامه سعادت و تکامل بشر است، عنایت ویژه اى به سلامت، رشد و پویایى این نهاد سرنوشت ساز دارد. موضوع خانواده به طور کلى در سه محور، قابل بحث و بررسى است: تشکیل خانواده، عوامل تحکیم و تعالى خانواده و نیز آسیب ها و عوامل فروپاشى آن. اسلام در هر سه زمینه، رهنمودهاى بسیار مهم و سازنده اى دارد. ما در این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی و باکنکاش در آیات و روایات درصددیم تا نقش زن را به عنوان یکی از عوامل تحکیم نهاد خانواده مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان گفت نقش زن در تحکیم نهاد خانواده بسیار مهم است و مجموعه ای از ویژگی های او مانند خوش زبانی، مهر ورزیدن و محبت کردن، خوش اخلاق و خوش رفتار بودن، دیندار بودن او، انجام مطلوب وظایف مادری خود و پاسداشت حقوق اعضای خانواده، می تواند موجبات تحکیم نهاد خانواده را فراهم سازد.
۴.

عوامل ایجاد اشرافی گری از منظر نهج البلاغه

کلید واژه ها: اخلاق اشرافی گری امام علی ع نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 560
یکی از آفات زندگی دنیوی میل به اشرافی گری است. این آفت هم نسبت به حاکمان و هم نسبت مردم یک جامعه یک تهدید جدی به شمار می رود. اشرافی گری که با خودبرتربینی همراه است روی آوردن به تجملات و اموری از جلوه های مختلف زندگی است که وجود آن ها برای ادامه یک زندگی عزت مندانه و حتی مرفه لزومی ندارد. این نوع زندگی باعث ایجاد یا تعمیق شکاف طبقاتی اقشار جامعه گردیده و در نهایت منجر به فروپاشی اجتماعی می گردد، از این رو لازم است با عوامل ایجاد آن مبارزه گردد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است در صدد آن است تا با شناسایی عوامل ایجاد اشرافی گری راه مبارزه با آنها را هموار ساخته و از این طریق گامی در راه ریشه کن کردن اشرافی گری در جامعه بردارد.
۵.

اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان، خود مراقبتی و خود ارزشمندی سالمندان مقیم سرای سالمندان

کلید واژه ها: معنویت درمانی سلامت روان خود مراقبتی خود ارزشمندی سالمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 33
سلامت سالمندان یکی از مسائل مهم بهداشت جسمانی و روانی در اکثر جوامع است و سالمندی فرایندی است که متوقف نمی شود و تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبت های ویژه می توان این دوران را به دوران مطلوب و لذت بخش، توأم با سلامتی تبدیل کرد. پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر معنویت درمانی بر سلامت روان ،خود مراقبتی و خود ارزشمندی سالمندان مقیم سرای سالمندان انجام شد.روش این پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و آزمایش است. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مقیم سرای سالمندان شهرستان قائم شهر بودند. ابتدا به صورت نمونه گیری در دسترس 36 سالمند به وسیله مشاهده و پرسشنامه غربال شدندو سپس به صورت تصادفی 15نفر درگروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش با توجه به معیارهای ورود و خروج قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه های سلامت روان گلدبرگ (GHQ)، خود ارزشمندی و پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود(خود مراقبتی) استفاده شد. به گروه آزمایش 8 جلسه 1.5 ساعته معنویت درمانی ارائه شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. آزمودنی ها در دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمون به پرسش نامه ها پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. با توجه به یافته های این پژوهش و تفاوت معنادار نتایج پس آزمون در گروه آزمایش و گواه می توان نتیجه گرفت که در این مرحله از زندگی راهبردهای معنوی و مذهبی و معنویت درمانی می تواند موجب بهبود سلامت روان ،خود مراقبتی و خود ارزشمندی سالمندان می شود بر این اساس پیشنهاد می شود که از طریق دایر کردن مراکز مشاوره و کلاس هایی جهت آموزش و یادآوری معنویات در خانه های سالمندان به آنان کمک شود تا زندگی مطلوب تری را تجربه کنند.
۶.

بررسی رابطه خود تنظیمی رفتاری و سازگاری اجتماعی در زنان متاهل افسرده به مواد مخدر در دوره درمان

کلید واژه ها: خود تنظیمی رفتاری سازگاری اجتماعی دروه درمان زنان افسرده معتاد به مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 214 تعداد دانلود : 408
مقدمه: افسردگی حالتی خلقی شامل بی حوصلگی و گریز از فعالیت یا بی علاقگی و بی میلی است و می تواند بر افکار، رفتار و احساسات در زنان متاهل تأثیر بگذارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه خود تنظیمی رفتاری و سازگاری اجتماعی در زنان متاهل افسرده به مواد مخدر در دوره درمان انجام شد. روش: این مطالعه یک پژوهشی توصیفی و همبستگی است هدف تحقیقات توصیفی و همبستگی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص بود. نخست، نمونه گیری آزمودنی ها با استفاده از ملاک های ورود و خروج صورت گرفت، جامعه آماری شامل زنان متاهل افسرده مراجعه کننده به دو مرکز ترک اعتیاد استان البرز شهرستان کرج در سال 1400 بود. با روش نمونه گیری خوشه ای نمونه آماری شامل 357نفر از زنان متاهل افسرده که افسردگی آنان با اجرای آزمون افسردگی بک تایید گردیده بود انتخاب نمود. آزمودنی ها به ابزارهای پژوهش شامل مقیاس خود تنظیمی رفتاری براون، میلر ولاوندوسکی (1999 ) و مقیاس سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن (1999) پاسخ دادند. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که دوره درمان زنان متاهل افسرده معتاد به مواد مخدر رابطه ی معناداری وجود دارد که این رابطه در سطح آلفای 01/0 معنی دار است، افرادی که در خود تنظیمی رفتاری و سازگاری اجتماعی و هریک از ابعاد آن نمرات بالایی گرفته اند، دوره درمان بهتری داشته اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، افرادی که داری خود تظیمی رفتاری و سازگاری اجتماعی بالایی داشتند دروه درمان بهتری داشته و همچنین باعث کاهش افسردگی در زنان متاهل شد.
۷.

واکاوی تجارب زیسته مدیران آموزشی از موانع توسعه صلاحیت حرفه ای (یک مطالعه کیفی)

کلید واژه ها: صلاحیت های حرفه ای چالش ها و موانع توسعه صلاحیت تجارب زیسته مدیران آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 532
هدف از پژوهش حاضر فهم تجارب زیسته مدیران آموزشی از چالش ها و موانع توسعه صلاحیت های حرفه ای در مدیران دانشگاهی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود.بدین منظور داده ها با مصاحبه از 15 نفر از مدیران آموزش و پرورش، جمع آوری و به روش تحلیل مضمونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تحلیل حاصل از مصاحبه ها حاکی از چهار مضمون اصلی از جمله موانع فردی،اقتصادی،سازمانی،فرهنگی و اجتماعی و 35 زیرمضمون شامل بی انگیزگی، مشغله زیاد،بی نیازی از دانش علمی،انزوای علمی،مقاومت در برابر یادگیری،خودبرتربینی،رقابت بر سر منافع، بی اهمیت بودن پژوهش،کمبود بودجه،کمبود امکانات،مسائل اداری بودجه ریزی، مقرون به صرفه نبودن، اتلاف بودجه،عدم مشارکت اقتصادی مدیران ،نگاه اقتصادی زودبازده، عدم حمایت بخش خصوصی،تصمیم گیری های با تاکید بر نتایج کوتاه مدت، عدم حمایت ساختاری، مدیریت وقفه ای، نبود برنامه مدون،نظامند نبودن آموزش ها،عدم آشنایی با آموزش ها،ساختار متکی به فرد،یکسان بودن مشوق ها،ارزیابی غیر اصولی از آموزش ها،نبود رقابت،ساختار بوروکراتیک،بی تحرکی سازمانی، رخوت در محیط علمی، تفکر بسته علمی، محیط غیرمحرک،دانش ضعیف، روحیه رقابتی ناسالم،نداشتن علم مدیریت تعارض و آشنا نبودن مدیران با شیوه های همکاری بود.
۸.

سنجش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در مدارس آموزش متوسطه اول شهرستان فسا

کلید واژه ها: یادگیری فرصت راهبرد تهدید مجازی آزمون کرونباخ فسا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 891 تعداد دانلود : 423
هدف از پژوهش حاضر سنجش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در مدارس آموزش متوسطه شهرستان فسا بود. روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد.در مطالعه ای مقطعی، روایی و پایایی پرسشنامه ی ارزشیابی دبیران متوسطه اول پایه های (هفتم، هشتم ، نهم) مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی پایایی از شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد. روایی پرسش نامه مزبور به 8 مولفه ی نقاط قوت آموزش و پژوهش غیر حضوری (8 سوال) ، نقاط ضعف در برنامه های آموزشی (8 سوال)، نقاط ضعف در برنامه های پژوهشی (4 سوال)؛ نقاط ضعف در برنامه های سنجش اثرپذیری (یادگیری)(4 سوال)، فرصت های آموزش و پژوهش غیرحضوری (9 سوال)، تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری (7 سوال)، آسیب های فرهنگی و اجتماعی ناشی از تداوم آموزش غیرحضوری (5 سوال)، راهبردها (3 سوال) با تحلیل آماری آزمون کرنباخ انجام گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS-15 تجزیه و تحلیل شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دبیران متوسطه ی اول شهرستان فسا در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 461 نفر، از 35 مدرسه متوسطه اول شهرستان فسا ارزیابی انجام شد. نتیجه تحلیل عوامل بیانگر روایی درون یابی 8 سوال نقاط قوت آموزش و پژوهش غیر حضوری مقدار 0.813 ، 8 سوال نقاط ضعف در برنامه های آموزشی مقدار 0.769، 4 سوال نقاط ضعف در برنامه های پژوهشی مقدار.0.835، 4 سوال نقاط ضعف در برنامه های سنجش اثرپذیری (یادگیری)0.788، 9 سوال فرصت های آموزش و پژوهش غیرحضوری 0.745، 5 سوال تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری (7 سوال)0.761، آسیب های فرهنگی و اجتماعی ناشی از تداوم آموزش غیرحضوری (5 سوال)0.806، راهبردها (3 سوال)0.810 دست آمد. ضریب پایایی کرونباخ کل 48. سوال. مقدار0.948شد. که با توجه به مقدار یافته های پژوهش نشان داده است که ضریب آلفای کرونباخ ، بیش از 0.7 برای سنجش یادگیری هر 8 مولفه محاسبه شده، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد.
۹.

عصب شناسی در رفتارسازمانی

کلید واژه ها: عصب شناسی علوم اعصاب علوم اعصاب شناختی و رفتاری علوم اعصاب سازمانی رفتارسازمانی عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 514
در عصر حاضر ، علاقه به استفاده از ابزارها و تکنیک های عصب علمی برای مطالعه رفتار انسان در سازمان ها افزایش یافته است. بسیاری از محقیقین سازمانی با استفاده از اصطلاحاتی مانند علوم اعصاب شناختی سازمانی تلاش کرده اند بر نقش تاثیرگذار فرایندهای مغزی در تصمیمات مدیریتی و عملکرد افراد در سازمان تاکید کنند. رفتار عصبی-سازمان ، و علوم اعصاب سازمانی از شاخه های جدید علم مدیریت هستند که برای تأکید بر کاربرد علوم اعصاب در رفتار سازمانی بوجود آمده اند. استفاده از ابزارها و تکنیک های عصب علمی برای مطالعه پدیده های سازمانی دلگرم کننده است زیرا درک چگونگی عملکرد مغز انسان می تواند به رفع بهتر برخی از سوالاتی کمک کند که روشهای فعلی علوم سازمانی قادر به حل آنها نیستند. در این راستا ، علوم اعصاب سازمانی می تواند مکمل تحقیقات سازمانی باشد. با این وجود ، برای بهره مندی از یافته های علوم اعصاب، دانشمندان سازمانی باید درک کاملی از علوم اعصاب و علوم سازمانی داشته باشند. به عنوان یک زمینه تحقیقات علمی و ارتباط عملی، علوم اعصاب سازمانی هنوز در مراحل ابتدایی است. دراین مقاله برآنیم تا به بررسی مفاهیم مرتبط با علوم اعصاب و کاربرد آن در مدیریت و رفتار سازمانی بپردازیم.
۱۰.

ولایت مداری از دیدگاه نهج البلاغه با نگاهی به رفتار و گفتار شهید قاسم سلیمانی

کلید واژه ها: قاسم سلیمانی ولایتمداری ولایت نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 146
در تفکر دینی - اسلامی وجود «ولی الله» و «حجت الله » در زمین و میان توده مردم به عنوان رهبر دینی و الهی، مقتدا و اسوه مردم دین دار و ولایت مدار ضرورت دارد، پذیرش ولایت ولی و رهبری دینی توسط مردم نیز ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ زیرا بنا به تصریح قرآن کریم، انسان ها از دو حال خارج نیستند: یا مسلمان ِمؤمن اند و تحت ولایت الهی اند، در نتیجه، قرین سعادتمندی و رستگاری حقیقی اند و یا فاسق کافرند و تحت ولایت شیطان و طاغوت می باشند و دچار بدفرجامی و گمراهی اند.(بقره/2). هدف این مقاله بررسی مولفه های ولایت مداری قاسم سلیمانی با نگاه بر نهج البلاغه می باشد.بخش های مختلف تحقیق عبارتند از:جایگاه ولایت درجامعه،مولفه های ولایت مداری قاسم سلیمانی، آثار ولایتمداری در کلام قاسم سلیمانی.پس از مطالعه در منابع مختلف این نتیجه حاصل شد که آموزه های نهج البلاغه وقتی رنگ و بوی واقعی به خود می گیرد که بر پایه ولایت پذیری ولایت مداری باشد.
۱۱.

بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان با تاکید بر راهکارهای افزایش اثربخشی

کلید واژه ها: آموزش الکترونیک آموزش حضوری اینترنت فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 43 تعداد دانلود : 554
آموزش الکترونیکی یک نیاز در جهت گسترش افزایش بازدهی در یادگیری است. با ظهور فناوری های جدید مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی و با گسترش مرزهای دانش و فناوری و افزایش تقاضای آموزشی، شیوه سنتی تدریس و تحصیل دیگر پاسخگوی نیازهای روزافزون بشر نمی باشد. با ظهور ویروس کرونا بسیاری از کلاس های حضوری مدارس به کلاس مجازی بدل گشته؛ لذا با توجه به تاثیر این نوع از آموزش در کیفیت سیستم آموزش کشور، پیش بینی راهکارهائی جهت افزایش بهره وری ضروری به نظر می رسد. با در نظر گرفتن مواردی همچون ارتقای سطح دانش معلمان در استفاده از تکنولوژی های روز، ایجاد تعامل پیوسته و موثر میان اولیا و مربیان، مشارکت دادن دانش آموز در کلاس مجازی، تهیه محتوای الکترونیکی و از بین بردن مشکلات زیرساختی و مخابراتی و رفع موانع مالی دانش آموزان کم برخوردار می توان به افزایش هرچه بیشتر اثرگذاری اموزش الکترونیکی و در نتیجه ارتقای سطح آموزشی کشور کمک کرد.
۱۲.

بررسی میزان موفقیت دانش آموزان در دو نوع آموزش حضوری و مجازی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی دانش آموزان ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی 1400- 1399

کلید واژه ها: آموزش مجازی آموزش حضوری الگوریتم های داده کاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 589 تعداد دانلود : 251
هدف از این پژوهش بررسی میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان در هر دو نوع آموزش مجازی و حضوری با استفاده از داده کاوی است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر ازنظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و به روش علی مقایسه ای است. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان ابتدایی مدارس شهرستان خوی که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مشغول به تحصیل می باشند. میزان حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، تعداد ۳۸۰ نفر نمونه از بین ۳۸۴۰۰ نمونه انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق مدیران مدارس با استفاده از پرونده های موجود در مدارس صورت گرفت. با عنایت به غیر نرمال بودن داده ها از تحلیل معادلات ساختاری تحت نرم افزار Rapid miner استفاده گردید، نتایج حاکی از آن است فارغ از جنسیت دانش آموزان، بین موفقیت تحصیلی دانش آموزان و مؤلفه های (معدل در آمورش مجازی، معدل در آموزش حضوری، شغل مادر، شغل پدر، ساعات بازی در خانه، ساعات مطالعه در خانه، نوع آموزش، میزان تحصیلات برادر، میزان تحصیلات خواهر، میزان تحصیلات مادر، میزان تحصیلات پدر، دارای پدر, دارای مادر, تعداد خواهر، تعداد برادر و نوع جنسیت) آن با آموزش مجازی و حضوری ارتباط معنی داری مشاهده شد.
۱۳.

اثربخشی آموزش تئوری ذهن بر کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی

کلید واژه ها: آموزش تئوری ذهن اختلال شخصیت مرزی ذهن آگاهی ناامیدی تکانشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 855
اختلال شخصیت مرزی اختلالی چندبعدی است که با نارسایی های متعددی در روابط بین فردی، خود پنداره، کنشهای شناختی، هیجانی و رفتاری مشخص می شود. باتوجه به اهمیت ابعاد آن هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تئوری ذهن بر کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی بود. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود که دارای دو گروه کنترل و آزمایش بود و نمرات پیش آزمون طی فرایند تحلیل کنترل شد. جامعه آماری کلیه مراجعین دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی در کلینیک های منطقه 5 تهران در سال 1397 بود. نمونه آماری شامل 22 نفر از مراجعین دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی با استفاده از پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی(STB) بود. انتخاب نمونه به روش دردسترس بود، سپس بصورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارش شدند. جهت تعیین اثربخشی مداخله از آزمون آنکوا با کنترل نمرات پیش آزمون استفاده شد. نتایج حاکی از اثربخشی مداخله بود و 37 درصد واریانس تفاوت دو گروه به علت مداخله بود. جهت مقایسه متغیرهای وابسته در دو گروه و بررسی فرضیه های فرعی از آزمون مانکوا استفاده شد. طبق نتایج بصورت کلی بین دو گروه در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود داشت و اثربخشی درمان حدود 49 درصد بود. طبق نتایج، آموزش تئوری ذهن فقط در کاهش تکانشگری موثر بود و میزان اثربخشی آن 46 درصد بود. بنابراین فرضیه های فرعی اول و سوم رد؛ و فقط فرضیه فرعی دوم تایید شد.
۱۴.

بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی بهورزان شهرستان بوئین زهرا در سال 1399

کلید واژه ها: استرس شغلی مدیریت استرس بهورز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 226
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی بهورزان شهرستان بوئین زهرا در سال 1399 به روش مداخله ای صورت پذیرفت. کلیه بهورزان شهرستان بوئین زهرا که معیار ورود به مطالعه را داشتند پرسش نامه استاندارد استرس شغلی رایس را تکمیل کردند. پس از انتخاب گروه مداخله و کنترل به روش تخصیص تصادفی، گروه کنترل 3 جلسه 3 ساعته مدیریت استرس دریافت نمودند، پرسش نامه مجدد دوماه بعد از اتمام مطالعه برای شرکت کنندگان تکمیل و داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون و با سطح معنی داری 0.05% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان دهنده کاهش نمرات استرس در گروه آزمون بود که این تفاوت در همه ابعاد استرس شغلی دیده می شود. همچنین نمرات استرس شغلی در گروه آزمون در همه حیطه ها در دوره پیگیری نسبت به زمان قبل از مداخله کاهش آماری معناداری داشته است که این کاهش در مورد گروه کنترل وجود ندارد. با توجه به اهمیت کاهش استرس شغلی در افزایش بهره وری افراد، آموزش مدیریت استرس با استفاده از الگوهای آموزشی خاص برای کلیه پرسنل شاغل در سیستم بهداشت و درمان توصیه می شود.
۱۵.

تأثیر بازی وارسازی (گیمیفیکیشن) بر یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه چهارم ناحیه یک استان البرز

نویسنده:

کلید واژه ها: بازی وارسازی گیمیفیکیشن یادگیری درس دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 147
پژوهش حاضر با هدف تأثیر بازی وارسازی (گیمیفیکیشن) بر یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه چهارم ناحیه یک استان البرز بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه چهارم ناحیه یک استان البرز شهر کرج بود که تعداد 60 نفر از دانش آموزان دبستان 13 آبان دختر و پسر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در گروه آزمایش آموزش با برنامه کوییزیز و در گروه کنترل با ارسال فیلم انجام گرفت. قبل از شروع آزمایش از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون و پس از اتمام آزمایش پس آزمون گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، آزمون محقق ساخته که روایی آزمون توسط متخصصین در حوزه آموزش تائید شده است. پایایی سؤالات آزمون با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون 0.866 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس دوراهه انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از بازی وارسازی بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی نسبت به آموزش در روش سنتی تأثیر معنی داری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر جداگانه جنسیت (دختر و پسر) بر یادگیری درس علوم معنی دار می باشد بنابراین می توان بیان نمود که اثر تعاملی جنسیت معنی دار است.
۱۶.

واکاوی تفسیر آیه اُولِی الاَمرِ در مطالعه تطبیقی تفسیر الکاشف و تفسیر المنار

کلید واژه ها: اولی الامر الکاشف المنار عصمت اطاعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 970
پژوهش حاضر در صدد مقایسه المنار و الکاشف در زمینه تفسیر آیه «اولی الامر» (نسا/۱۵۹) است. تفسیر الکاشف مصداق «اولی الامر» را، امامان معصوم دانسته و امر اطاعت از پیامبر و «اولی الامر» را در این آیه، دارای وزان واحد، مطلق و بی قید و شرط تلقی کرده و این را اثبات کننده عصمت رسول (ص) و «اولی الامر» به شمار آورده است و علت تکرار «اطیعوا» را تفاوت قلمرو اطاعت محسوب کرده است و نه تاکید و مخاطبان را در «فان تنازعتم» مسلماً نان دانسته و نه «اولی الامر» تفسیر المنار نیز امر به اطاعت از پیامبر و «اولی الامر» را مطلق و لازمه آن را عصمت آنان دانسته است؛ در این مقاله علاوه بر مقایسه دوتفسیر، اشکالات برداشت های صاحب المنار مطرح و ایرادات ایشان به برداشت مفسران شیعه پاسخ داده شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸