پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال چهارم آبان 1400 شماره 41

مقالات

۱.

بررسی رابطه سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با آسیب پذیری روانی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهرستان گرگان در سال 1398

کلید واژه ها: سیستم های مغزی رفتاری حساسیت اضطرابی آسیب پذیری روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 697
مقدمه: تفاوتهای فردی در شخصیت، بازتاب تفاوت در حساسیت افراد در سیستمهای بازداری (BIS ) و فعال سازی رفتاری(BAS) است. حساسیت اضطرابی بیانگر ترس از نشانه های اضطرابی است و از این فرض سرچشمه می گیرد که این نشانه ها به پیامدهای آسیب زای بدنی، روانشناختی و اجتماعی منجر می شود، بنابراین هدف از مطالعه تعیین رابطه سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با آسیب پذیری روانی دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد. روش کار: مطالعه (توصیفی - همبستگی) در سال 1398 با روش نمونه گیری در دسترس بر روی 373 دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهرستان گرگان- ایران انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری، پرسشنامه حساسیت اضطرابی و پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی بود. داده ها در SPSSنسخه 20 آنالیز شد. سطح معنی داری آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مشخص شد بین سیستم های فعال سازی رفتاری با میزان آسیب پذیری روانی دانش آموزان ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد (278/0=r ، 005/0p=) و همچنین بین حساسیت اضطرابی با میزان آسیب پذیری روانی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهرستان گرگان در سال 1398 ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد(246/0=r ، 00/0p). نتیجه گیری: بین سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با آسیب پذیری روانی دانش آموزان رابطه مستقیم وجود دارد یعنی هر چه سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی بیشتر باشد آسیب پذیری روانی دانش آموزان بیشتر است.
۲.

تعیین رابطه سرسختی روانشناختی و مسئولیت پذیری با کیفیت زندگی زوجین دچار تعارضات زناشویی

کلید واژه ها: سرسختی روانشناختی مسئولیت پذیری کیفیت زندگی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 187
هدف پژوهش حاضر“ تعیین رابطه سرسختی روانشناختی و مسئولیت پذیری با کیفیت زندگی زوجین دچار تعارضات زناشویی” می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت هدف از نوع کاربردی و بر اساس شیوه انجام آن از نوع توصیفی _پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل زوجین دچار تعارضات زناشویی است که در سال 1399به مراکز مشاوره شهریار مراجعه کرده اند که 400نفر تخمین زده شد. پس از تکمیل پرسشنامه تعارضات زناشویی، بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 196نفر که دارای نمره تعارضات زناشویی بالاتر بودند به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب می شوند. به منظور محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که سرسختی روانشناختی و مسئولیت پذیری با کیفیت زندگی زوجین دچار تعارضات زناشویی رابطه دارد. .همچنین تحلیل رگرسیون نشان مدهد ک با استفاده از دو متغیر سرسختی روانشناختی و مسئولیت پذیری میتوان به میزان قابل ملاحظه ای کیفیت زندگی زوجی دچار تعارضات زناشویی را پیش بینی کرد.
۳.

بررسی نقش فناوری اطلاعات و فضای مجازی در تربیت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر قم با تاکید بر دوران کرونا

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای مجازی تربیت اسلامی دوره ابتدایی دوران کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 891 تعداد دانلود : 208
مقدمه: آموزش و پرورش در دوران کرونا همانند دیگر بخش های جامعه، وضعیت پیچیده ای به خود گرفت. کلاس ها مجازی بوده و دانش آموزان معلمان و دوستان خود را نمی بینند. هدف این مطالعه بررسی نقش فناوری اطلاعات و فضای مجازی در تربیت اسلامی دانش آموزان با تاکید بر دوران کرونا در شهر قم بود. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی زمینه یابی انجام شد. جامعه آماری آن همه معلمان دوره ابتدایی و نمونه آماری بر اساس محدودیت های موجود، 80 نفر از معلمان به صورت دسترس و از طریق فضای مجازی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته که میزان آشنایی با فضای مجازی و میزان کاربرد آن را می سنجید؛ بود. روایی ابزار توسط کارشناسان تأیید و پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد. یافته ها: بیش از 90 درصد معلمان در تدریس خود از فضای مجازی، استفاده می کنند. بیشترین آشنایی معلمان در بخش فضای مجازی و فناوری اطلاعات، در مؤلفه های ورد و پاورپوینت است. در ابتدای دوران کرونا آشنایی معلمان با فضای مجازی مربوط به تدریس؛ زیر 50 درصد بود. معلمان سعی کردند از فناوری اطلاعات در تربیت اسلامی استفاده کنند اما فضای مجازی آماده و مناسب برای تربیت اسلامی نبود. نتیجه گیری: معلمان دوره ابتدایی شهر قم، علاقه مندند از فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی استفاده کنند، اما بستر لازم و زیرساخت مناسب برای بهره گیری از فضای مجازی وجود ندارد. بنابراین معلمان در به کارگیری فضای مجازی در تربیت اسلامی، دچار کمبود و ضعف هستند.
۴.

اثربخشی یکپارچگی حسی بر بهبود حافظه فعال و کاهش نشانگان ADHD در کودکان پیش دبستانی

کلید واژه ها: نشانگان ADHD حافظه فعال یکپارچگی حسی پیش دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 557
مقدمه: بیش فعالی به همراه نقص در توجه یکی از اختلال هایی که امروزه شیوع بالایی در کودکان دارد و همچنین مشکلات مختلفی برای کودکان، خانواده و نظام آموزشی ایجاد کرده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر بهبود حافظه فعال و کاهش نشانگان ADHD انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون- پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی بودند. نمونه مورد بررسی 30 دانش اموز پیش دبستانی مبتلا به اختلال بودند که بطور تصادفی در دو گروه (هر گروه 15 نفر)آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه کانرز (فرم معلم ) و خرده آزمون فراخنای ارقام وکسلر بود. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین نمرات در مرحله پیش آزمون- پس آزمون درگروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: تمرینات یکپارچگی حسی بر بهبود حافظه فعال و کاهش علایم اختلال بیش فعالی همراه با نقص در توجه موثر می باشد.
۵.

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان، جرأت ورزى و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

کلید واژه ها: سلامت روان جرات ورزی سازگاری اجتماعی مهارتهای زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 534
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی، جرات ورزی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی به روش نیمه آزمایشی با گروه کنترل، همراه با پیش آزمون و پس آزمون انجام یافته است. جامعه آماری دانش آموزان دختر ششم ابتدایی شهر سقز در سال تحصیلی 400-99 بودند. وآزمودنی ها با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (25 نفر) و کنترل (25 نفر) مورد آزمون قرار گرفتند. گروه آزمایش، آموزش مهارت های زندگی را در 10 جلسه60 دقیقه ای دریافت کردند اما به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. جهت جمع آوری داده ها از الف) پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ ب) پرسشنامه جرأت ورزى گمبریل و ریچی ج) پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها کوواریانس چندمتغیری به کار گرفته شد. نتایج نشان داد آموزش مهارتهای زندگی در بهبود سلامت روانی، جرات ورزی و سازگاری اجتماعی، دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در سطح تأثیر معنی داری دارد. برنامه آموزشی مهارت زندگی باعث افزایش سلامت روان، جرات ورزی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شد؛ بنابراین برنامه ریزی برای ارائه آموزش مهارت زندگی به دانش آموزان این گروه سنی اهمیت ویژه ای دارد. یافته ها اهمیت و لزوم گنجاندن برنامه آموزش مهارتهای زندگی را در مدارس ابتدایی متذکر می سازد.
۶.

تحلیل محتوای ارتباطی تمرین های مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بر اساس اهداف نگارش شده در کتاب راهنمای معلم

کلید واژه ها: مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی کتاب راهنمای معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 531
در نظام آموزش و پرورش کشور ما، کتاب و محتوا یکی از ارکان اصلی آموزش است لذا تحلیل کتب درسی و محتوای آنها به ما کمک خواهد کرد تا نواقص و مشکلات احتمالی را پیدا کنیم و سپس برای حل آنها تدبیری بیندیشیم. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان ارتباط تمرین های کتاب مطالعات پایه پنجم ابتدایی با اهداف موجود در کتاب راهنمای معلّم انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، استفاده از روش های آماری توصیفی به همراه تحلیل محتوای ارتباطی است. اهداف مشخص شده در کتاب راهنمای معلّم ، طبقات این تحلیل و پژوهش را تشکیل داده و تمرین ها بر اساس آن بررسی می شوند. واحد ثبت در این پژوهش «مضمون تمرین» است و واحد زمینه نیز همان درس های کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی هستند.یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که از کل تمرینات موجود در کتاب یعنی از مجموع 169 تمرین تألیف شده برای کتاب مطالعات، 138 تمرین یعنی 65/81%تمرینات، در راستای تحقق اهداف می باشند و 31 تمرین یعنی 34/18% تمرینات، در راستای تحقق اهداف نمی باشند.همچنین از بین کل اهداف موجود در کتاب راهنمای معلم، 74 هدف (48/65%) دارای تمرین می باشند و دانش آموز با انجام آن تمرین ها به اهداف خواهد یافت، امّا برای 39 هدف دیگر (42/34%)تمرینی در کتاب تدوین نشده است. نتیجه می گیریم که برای تعدادی از اهداف هیچ تمرینی در نظر گرفته نشده و برای تحقق این اهداف معلمان و مولفان کتاب درسی باید توجه ویژه ای به این بخش از اهداف داشته باشند.
۷.

پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس رفتارهای کنترل گرایانه، قدرت طلبی و استقلال خواهی در زنان تحصیل کرده

کلید واژه ها: طلاق عاطفی رفتارهای کنترل گرایانه قدرت طلبی استقلال خواهی زنان تحصیل کرده شاغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 835
هدف تحقیق حاضر پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس رفتارهای کنترل گرایانه، قدرت طلبی و استقلال خواهی در زنان تحصیل کرده شاغل شهر ارومیه بود. روش تحقیق حاضر توصیفی-همبستگی بود. همچنین تحقیق حاضر از نوع بنیادی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی زنان تحصیل کرده (دارای مدرک کارشناسی و بالاتر) شهر ارومیه بود که حداقل 5 سال از زندگی مشترک آنها گذشته باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه با N نامشخص 267 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند از ادارجات، دانشگاه ها و شرکت های ارومیه که در آن زنان با حداقل تحصیلات کارشناسی باشند، انتخاب و پرسشنامه ها تکمیل شد. مقیاس های اندازه گیری شامل مقیاس طلاق عاطفی گاتمن (1994)، پرسشنامه قدرت مداری کریستی و جیس (1970)، رفتارهای کنترل گرایانه زن و شوهر گراهام- کوان و آرچر (2005)، مقیاس فردگرایی-جمع گرایی هیویی (1988) بود. به منظور پاسخ گویی به فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رفتارهای کنترل گرایانه، قدرت طلبی و استقلال خواهی با طلاق عاطفی زنان تحصیل کرده شاغل رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج جدول، کنترل اقتصادی توان پیش بینی 248% و کنترل تهدیدآمیز توان پیش بینی 161% از تغییرات طلاق عاطفی را دارند. به طور کلی نتایج نشان داد که از طریق رفتارهای کنترل گرایانه، قدرت طلبی و استقلال خواهی می توان طلاق عاطفی را پیش بینی کرد و برای کاهش طلاق عاطفی لازم است که رفتارهای کنترل گرایانه، قدرت طلبی و استقلال خواهی مورد مداخله به موقع قرار گیرد.
۸.

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر قم با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

نویسنده:

کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی دوره اول متوسطه شهر قم معلمان دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 628
هدف: شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از دغدغه های مهم برنامه ریزان آموزشی و مدیریتی است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر قم با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شد. روش شناسی تحقیق: این پژوهش در دسته پژوهش های کاربردی و با ماهیت توصیفی پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری شامل دو گروه بود؛ الف)30 نفراز مدیران ارشد و خبرگان در حوزه آموزش. ب)دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر قم که تعداد آنها بر اساس گزارش اداره کل آموزش و پرورش؛ 12613 نفر اعلام شده است. نمونه آماری برای جامعه اول: 30 نفر از مدیران ارشد و خبرگان در حوزه آموزش به روش نمونه گیری در دسترس و برای جامعه دوم: با توجه به فرمول کوکران، تعداد 375 نفر از دانش آموزان به روش خوشه ای طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها: از مصاحبه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. یافته ها: عوامل زیر به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان متوسطه داشته اند؛ 1)عوامل اقتصادی، 2)عوامل خانودگی، 3)عوامل فردی، 4)عوامل آموزشی، و همچنین سهم هر یک از عوامل فردی، خانودگی، اقتصادی و آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم به ترتیب اولویت؛ سهم عوامل اقتصادی 128/0؛ سهم عوامل خانودگی 564/0؛ سهم عوامل فردی 230/0؛ و سهم عوامل آموزشی 078/0؛ به دست آمد. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که عوامل اقتصادی در اولویت اول قرار دارد. بنابراین بقیه عوامل را می توان تحت تأثیر عامل اقتصادی دانست. چنانچه وضعیت اقتصادی بهتر شود؛ خود به خود عوامل دیگر یا حل شده و یا ضعیف خواهند شد.
۹.

شناسایی عوامل پیش بینی کننده خودکشی در زنان مطلقه

کلید واژه ها: خودکشی مرگ و میر زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 752
خودکشی یکی از مشکلات جدی سلامت عمومی است و به مثابه فرایندی است که در آن شخص به صورت عمدی و آگاهانه، عملی را مستقیم یا غیرمستقیم انجام می دهد که نتیجه ی آن خاتمه یافتن زندگی اش می باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل پیش بینی کننده خودکشی در زنان مطلقه می باشد. با توجه به هدف، روش تحقیق مطالعه ای و از لحاظ ماهیت موضوع تحلیلی – توصیفی است. ابزار گرداوری داده مقالات و کتب می باشد. نتایج تحقیق نشان داد از جمله علل خودکشی در زنان سن، جنس، تحصیلات، وضعیت تاهل، فروپاشی ساختار خانواده، مشکلات روانی، ساز و کارهای دفاعی ناپخته و ناکامی می باشد. خودکشی پاسخی در مقابل ناکامی ها و فشارها و عدم حمایت خانوادگی و اجتماعی می باشد. لذا به سازمان ها و مسئولین زیربط پیشنهاد می شود که کارگاه و کلاس های آموزشی همگانی برگزار نمایند تا بتوان آن دسته از ساز و کار های دفاعی ناپخته که موجب اندیشه پردازی خودکشی می شوند را کاهش دهند.
۱۰.

بررسی رابطه بین اعتیاد به نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی و افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نویسنده:

کلید واژه ها: اعتیاد به نرم افزار پیام رسان اجتماعی افت تحصیلی دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 883
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به نرم افزارهای پیام رسان با افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان در سال تحصیلی99-98می باشد.پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی،همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان(پردیس شهید بهشتی و الزهرا) که تعداد آن ها برابر با 929 نفر می باشند.نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران129 نفر به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. برای گرد آوری اطلاعات از دو ابزار پرسشنامه، آزمون اعتیاد به پیام رسان های اجتماعی محقق ساخته که روایی آن به صورت صوری در اختیار چند تن از اساتید قرار گرفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ75/0 برآورد گردید، ابزار بعدی پرسشنامه افت تحصیلی که توسط منبع مدیران آموزشی(2016) تهیه گردید، که روایی آن نیز صوری بوده و پایای آن از طریق آلفای کرونباخ 82/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss22استفاده گردید.یافته های پژوهش نشان داد که بین نرم افزارهای پیام رسان وافت تحصیلی(p<%05)رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۱.

بررسی رابطه نقش سواد رسانه ای و سبک فرزندپروری با آسیب های فضای مجازی در مقطع ابتدایی پایه پنجم دبستان

کلید واژه ها: سواد رسانه ای سبک فرزندپروری آسیب های فضای مجازی والدین دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 438
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه نقش سواد رسانه ای و سبک فرزندپروری با آسیب های فضای مجازی در مقطع ابتدایی پایه پنجم دبستان می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه والدین دانش آموزان مقطع پنجم دبستان شهرستان شیروان در سال تحصیلی 400-1399 تشکیل داده بودند که تعداد 90 نفر از والدین دانش آموزان مقطع پنجم دبستان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته سواد رسانه ای ( فلسفی، 1393)، 2)پرسشنامه آسیب های فضای مجازی (زندوانیان و همکاران، 1392)، 3)پرسشنامه سبک فرزند پروری(حسین پور،1381) استفاده گردید. روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی و رگرسیون بود. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های تحقیق، مبین رابطه معنادار میان نقش سواد رسانه ای و سبک فرزندپروری با آسیب های فضای مجازی بوده است.
۱۲.

بررسی شوخ طبعی دبیران دوره متوسطه در فرآیند تدریس

کلید واژه ها: شوخ طبعی تدریس ارتباط اثربخش برنامه درسی دوره متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 330 تعداد دانلود : 49
پژوهش حاضر با هدف آگاهی از میزان شوخ طبعی دبیران دوره متوسطه شهر شوش و میزان استفاده از شوخ طبعی توسط آنان در فرایند تدریس انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کمی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران دوره اول و دوم متوسطه شهر شوش در سال تحصیلی 99-1398 بود. حداقل حجم نمونه طبق جدول مورگان محاسبه شد و در مجموع 224 دبیر با روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق دو پرسشنامه گردآوری شد: الف) پرسشنامه شوخ طبعی(خشوعی و همکاران، 1388)، ب) پرسشنامه محقق ساخته «میزان استفاده از شوخ طبعی در تدریس». روایی پرسشنامه محقق ساخته با توجه به اتفاق نظرکارشناسان و طبق شاخص نسبت روایی لاوشه تعیین گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه شوخ طبعی (خشوعی و همکاران) 96/0 و پرسشنامه محقق ساخته «میزان استفاده از شوخ طبعی» 91/0 تعیین گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های تی تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شوخ طبعی کلی دبیران بسیار بالا است و در فرآیند تدریس شوخ طبعی متوسطی داشتند. به عبارت دیگر، به میزان متوسط از شوخ طبعی در فرآیند تدریس استفاده کرده اند. دیگر یافته این پژوهش نشان داد دبیرانی که به طور کلی شوخ طبع تر بودند، از شوخ طبعی بیشتری در فرآیند تدریس استفاده کرده اند.
۱۳.

نقش انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی تاب آوری پرستاران بخش کرونا

کلید واژه ها: انعطاف پذیری شناختی تاب آوری کرونا پرستاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 89
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش بینی کنندگی انعطاف پذیری شناختی در تاب آوری پرستاران بخش کرونا استان چهارمحال و بختیاری در سال 1400-1399 انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه پرستاران بخش کرونا در بیمارستان ولی عصر بروجن و بیمارستان های امام علی و هاجر شهرکرد در سال1400 بودند و نمونه مورد مطالعه 100نفر از پرستاران بخش کرونا بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی(CFI) و پرسشنامه تاب آوری(CD-RISC) بودند که به وسیله آن ها داده های لازم را جمع آوری نمودیم. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد: بین انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری پرستاران بخش کرونا رابطه معنی دار مثبت وجود دارد.
۱۴.

بررسی برنامه درسی مقطع ابتدایی در نظام آموزشی ایران بر اساس جایگاه تربیت اخلاقی

نویسنده:

کلید واژه ها: برنامه درسی تربیت اخلاقی نظام آموزشی ایران آموزش ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 210
یکی از مسائل مهم، که تعلیم و تربیت معاصر با آن رو به روست، مسئله تربیت اخلاقی است. اهمیت تربیت اخلاقی در نظام آموزش و پرورش بخصوص دوران ابتدایی امری بدیهی و غیر قابل انکار است. مقطع ابتدایی یا همان دوران کودکی بهترین دوره سازندگی و تربیت اخلاقی است و بعد اخلاقی تعیین کننده مسیر زندگی و آینده کودک است. بنابراین جامعه ما بیش از هر چیز دیگری به نظام تربیتی صحیح اخلاقی، بخصوص برای کودکان نیاز دارد بنابراین گنجاندن برنامه درسی تربیت اخلاقی نقش بسزایی در پرورش اخلاقی و دینی کودکان دارد. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مرور اسناد و منابع کتابخانه ای و با بررسی برنامه درسی مقطع ابتدایی در نظام آموزشی ایران بر اساس جایگاه تربیت اخلاقی انجام گرفته است. در ابتدا به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده است و در ادامه اهمیت و کارکرد برنامه درسی تربیت اخلاقی مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران، ارزش های حاکم بر آن و محتوای برنامه درسی تربیت اخلاقی در 4 بعد ارزش های مرتبط با خدا، با خود، با خلق و با خلقت مورد بررسی قرار گرفت.
۱۵.

بررسی کیفیت یادگیری و آموزش درس علوم تجربی در فضای مجازی با استفاده از انیمیشن از نظر دانش آموزان دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 1399-1400

کلید واژه ها: آموزش مجازی انیمیشن ها میزان یادگیری علوم تجربی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 546
در اواخر سال 2019 بیماری ویروسی کووید-19 در ووهان چین آغاز شد و به سرعت در جهانی بصورت یک بیماری اپیدمی درآمد. در شرایط پاندمی بیماری، مدارس جزء اولین مراکزی بودند که تعطیل شدند و در این شرایط آموزش مجازی به عنوان یکی از روشهای رایج و نوین در کشورهای مختلف برای آموزش دانش آموزان در مقاطع گوناگون تحصیلی در سرتاسر جهان به شمار می رود. عواملی مانند افزایش امکانات و دسترسی به اینترنت در رشد این روش نقش مؤثری داشته اند.هدف از این مقاله بررسی کیفیت آموزش و یادگیری درس علوم تجربی با استفاده از انیمیشن در فضای مجازی دانش آموزان در شرایط اپیدمی کرونا می باشد. در این پژوهش تعداد 40 پرسشنامه توسط دانش آموزان دختر متوسطه اول منطقه لاران شهرستان شهرکرد که از میان 68 دانش آموز با وضعیت تحصیلی (عالی، متوسط و ضعیف) متفاوت بصورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه ها بعد از تدریس درس علوم تجربی با انیمیشن های مخصوص تکمیل شد. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش 55 درصد دانش آموزان با استفاده از انیمیشن ها در تدریس علوم تجربی موافق بودند و 20 درصد با این روش مخالف بودند. و همچنین میزان سطح معنی دار در این پژوهش 01/0 است که نشان دهنده ی تاثیر آموزش با استفاده از انیمیشن ها در میزان یادگیری بیشتر مطالب در درس علوم تجربی می باشد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که آموزش با انیمیشن ها در فضای مجازی به عنوان یک روش آموزشی می تواند استفاده گردد درصورتی که در آن انتقال مفاهیم به خوبی انتقال یابد.
۱۶.

ارزیابی تصویرسازی آموزشی با بهره گیری از تصاویر گرافیکی بر روی پوشاک کودکان

کلید واژه ها: تصویرسازی تایپوگرافی آموزش حروف فارسی کودکان خلاقیت پوشاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 678 تعداد دانلود : 329
یکی از ارکان اساسی در رشد و توسعه همه جانبه، به ویژه توسعه اجتماعی و فرهنگی کشورها آموزش و پرورش می باشد. آموزش و پرورش دارای دوره های آموزشی مختلفی است و مهمترین و حساس ترین دوران آموزشی، دوره آموزش ابتدایی است. با تدوین این مقاله سعی بر ایجاد بستری در جهت تغییر نگرش ها و اصول اولیه آموزش شده، تا با تکیه بر چهارچوب درسی به بازنگری حروف الفبا پرداخته شود. هدف این تحقیق تحولی در راستای کاربرد تصویرسازی در شکوفایی استعداد های نو آموزان و رشد و بهبود فرآیند آموزش عمومی است؛ همچنین سعی شده است از دید خلاق نو آموز در جهت یادگیری مستمر حروف استفاده شود وبه تصویر سازی آموزشی و عوامل موثر درآن پرداخته شده است، به این معنا که تصویر ساز تا چه اندازه به آن توجه داشته و میتواند نقش موثری در ارائه تصاویر داشته باشد.
۱۷.

Establishment of Strategic Perspectives for Development of Rural elementery school Education in koohrang county based on Swot Analysis

کلید واژه ها: tribal strategy SWOT analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 221 تعداد دانلود : 621
Aim: With respect to strategic planning to meet the problems of various organizations aim of this study to develop appropriate strategic perspectives on Swot analysis for the development of rural pre-school education is koohrang county. Materials and Methods: This was applied research in terms of purpose and descriptive-correlational research. Achieving this goal originally formed the 20-member Strategic Council for the development of elementery school tribes and theories help them through interviews, library resources, weaknesses, strengths, threats and opportunities for the development of elementery school tribes were gathered. Then, using a questionnaire to assess each of these four factors affect weight, a questionnaire was among 50 samples. The population of these research managers, deputies and experts Department of Education, professors and educators, and public release constitute county. The validity of the questionnaire was conducted with the assistance of experts, which shows the validity of the questionnaire was acceptable. Also, to test reliability, the Cronbach\'s alpha coefficient was used 0.88 that was approved. The data analysis swot was used to assess the strengths and weaknesses of rural pre-school education koohrang county. Results: According to the final score matrix evaluation of internal factors (2.51) and external factors evaluation matrix (2.51) showed that the strategy of pre-school place education koohrang county is located in the region SO. Conclusion: Finally, according to the findings of research strategies in the development of elementery school education in rural and nomadic education koohrang county was drafted.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸