پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم تیر 1401 شماره 49

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی، تحمل پریشانی و ناگویی هیجانی زوجین

کلید واژه ها: پذیرش و تعهد بهزیستی روانشناختی تحمل پریشانی ناگویی هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 424
هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی، تحمل پریشانی و ناگویی هیجانی زوجین بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین مراجه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی منطقه 6 شهر تهران در سال 1400 بود که برای دریافت خدمات درمانی به این مرکز مراجعه کردند که تعداد آن ها برابر با 2450 نفر بود. حجم نمونه در تحقیقات نیمه آزمایشی برابر 30 نفر از زوجین را که تمام ملاک های ورود را داشته باشند، به صورت هدفمند انتخاب و سپس بصورت تصادفی ساده (قرعه کشی) در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل خلاصه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد ،پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1980)، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر(2005) (DTS) و مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS-20) بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS22 انجام شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن استفاده شده و از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه های تحقیق استفاده گردیده. قبل از آزمودن فرضیه ها، مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها از طریق آزمون کولموگروف-اسمیرنف انجام شده. سپس مفروضه همگنی واریانس ها از طریق آزمون لوین در تمام متغیرهای دو گروه بررسی شد. برای گزارش نتایج از معناداری آزمون های آماری مورد نظر و اندازه از اثر متغیر مستقل استفاده شده. برای تجزیه و تحلیل داده های آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی، تحمل پریشانی و ناگویی هیجانی زوجین اثربخش است. با توجه به شدت اثر، درمان مبتنى بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی زوجین تاثیر بیشتری نسبت به تحمل پریشانی و ناگویی هیجانی زوجین دارد.
۲.

رابطه ی ادراک از محیط کلاس درس و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: ادراک از محیط کلاس درس خودکارآمدی تحصیلی عملکرد تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 716
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی ادراک از محیط کلاس درس و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اهواز بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. شرکت کنندگان در این پژوهش 250 نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اهواز بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش مقیاس ادراک از محیط مدرسه فراسر و همکاران (1996)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی موریس (2001) و مقیاس عملکرد تحصیلی درتاج (1383) بودند. برای بررسی روایی و پایایی این ابزارها از روش همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، همچنین برای بررسی داده ها از روش آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با استفاده از نرم-افزار spss24 استفاده شد. یافته نشان داد که بین ادراک از محیط کلاس درس و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. در نهایت نتایج رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که ادراک از محیط کلاس درس و خودکارآمدی تحصیلی به صورت مثبت با عملکرد تحصیلی رابطه دارند.
۳.

تحلیل اخلاقی و کلامی داستان حضرت موسی (علیه السلام) و حضرت خضر نبی (علیه السلام)

کلید واژه ها: اخلاق کلام داستان موسی خضر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 628
داستان رویارویی حضرت موسی (ع) و جناب خضر(ع)، حکایتی واقعی همچون دیگر قصص قرآنی است که هدایتگر راه معرفت به خدا و انبیای الهی (ع) و شناخت طریق حق می باشد. مقاله حاضر با هدف شناخت نکات اخلاقی وکلامی و تحلیل برخی از نکات اخلاق و کلامی داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن تنظیم و تدوین شده است. نکات ارزنده تفسیری این داستان در تحلیل اخلاقی مبنی بر عدم صبر و فراموشی حضرت موسی(ع) نسبت به حضرت خضر (ع) و نیز در بحث کلامی کشتن جوان توسط حضرت خضر(ع) بر اساس نظام تکوین و تشریع پاسخ داده شده و هیچ شبهه ای بر این دو پیامبر وارد نیست و عصمت این دو پیامبر بر اساس شواهد و دلایل تفسیری و روایی ثابت شده است.
۴.

رابطه استرس ادراک شده و نگرش های ناکارآمد با سلامت روانی زنان شاغل علوم پزشکی کرمانشاه

کلید واژه ها: سلامت روان استرس ادراک شده نگرش های ناکارآمد زنان شاغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 192
مقدمه: هدف پژوهش حاضر رابطه استرس ادراک شده و نگرش های ناکارآمد با سلامت روانی زنان شاغل علوم پزشکی کرمانشاه بود. روش مطالعه: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل علوم پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1400 بود. نمونه آماری نیز با استفاده روش نمونه گیری تصادفی تعداد 200 نفر از زنان شاغل انتخاب شدند. به دلایل مختلف از بین 200 نفر ازمودنی تعداد 5 نفر ریزش داشت و سپس تعداد نمونه های این پژوهش به 195 نفر رسید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استرس ادراک شده و نگرش های ناکارآمد و سلامت روان بودند. نتایج: یافته ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین نگرش های ناکارآمد در زمینه های قطع ارتباط وطرد، خودگردانی مختل، محدودیت مختل، دیگرجهت مندی و گوش بزنگی با سلامت روان زنان شاغل رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه نگرش های ناکارآمد در زمینه های قطع ارتباط وطرد، خودگردانی مختل، محدودیت مختل، دیگرجهت مندی و گوش بزنگی زنان شاغل کمتر باشد از سلامت روانی بالاتری برخوردار خواهند بود. بین استرس ادراک شده با سلامت روان زنان شاغل رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه استرس ادراک شده زنان شاغل بیشتر باشد میزان با سلامت روان آنان نیز بیشتر خواهد بود. متغیرهای نگرش های ناکارآمد در زمینه گوش به زنگی، استرس ادراک شده، نگرش های ناکارآمد در زمینه خودگردانی مختل و نگرش های ناکارآمد در زمینه دیگر جهت مندی به ترتیب پیش بینی کننده سلامت روان در زنان شاغل می باشند. نتیجه گیری: یکی از جنبه های اثر گذار اجتماعی مؤثر بر سلامت زنان شاغل، حرفه و شغل م ی باش د ک ه پرداختن به آن حائز اهمیت بوده و جای بحث دارد. همان طور که میدانیم عوام ل ش غلی تأثیر گذار بر سلامت میتواند باعث بروز خستگی های شغلیِ فرد شاغل گ شته و ای ن ب ه نوبه خود باعث تأثیرات منفی به سزایی در سایر زمینه های زندگی اعم از اجتماعی، ف ردی و خانوادگی گردد.
۵.

اثربخشی آموزش شایستگی اجتماعی بر مهارت های ارتباطی و تنظیم هیجان دانش آموزان پرخاشگر دوره دوم ابتدایی

نویسنده:

کلید واژه ها: شایستگی اجتماعی مهارت های ارتباطی پرخاشگری تنظیم هیجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 454
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش شایستگی اجتماعی بر مهارت های ارتباطی و تنظیم هیجان در بین دانش آموزان پرخاشگر دوره دوم ابتدایی شهر اشنویه بود. پژوهش حاضر طرحی نیمه آزمایشی از نوع آزمایش و کنترل بود. نمونه آزمایشی شامل تعداد 40 نفر از دانش اموزان پرخاشگر دوره دوم ابتدایی در سال 1399 بودند. با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند، گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه ی 60 دقیقه ای تحت آموزش شایستگی اجتماعی به صورت گروهی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس مهارت های ارتباطی و تنظیم هیجان استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره در دو مرحله آزمایش و کنترل، سطح معناداری p<0/05 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه آموزش شایستگی اجتماعی به طور معناداری بر مؤلفه های تنظیم هیجان و مهارت های ارتباطی اثر بخش بود. بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد با آموزش شایستگی اجتماعی می توان میزان تنظیم هیجان و مهارت های ارتباطی را در بین دانش آموزان دوره ابتدایی را بهبود بخشید.
۶.

اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) بر کاهش اضطراب کرونا در پرستاران کاشان

نویسنده:

کلید واژه ها: درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش اضطراب کرونا پرستاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 374 تعداد دانلود : 891
هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) بر کاهش اضطراب کرونا در پرستاران کاشان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران حین خدمت شهر کاشان در سال 1400 بود. نمونه آماری شامل 30 نفر(15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه) از اعضای جامعه آماری مذکور بود که این تعداد از طریق روش نمونه گیری داوطلبانه با گمارش تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس اضطراب کرونا ویروس علی پور و همکاران (1398) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 در دو سطح توصیفی(میانگین، انحراف معیار و....) و استنباطی(تحلیل کوواریانس(ANCOVA)) استفاده شد. نتیجه حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) بر کاهش اضطراب کرونا (علائم روانی و علائم جسمانی) در پرستاران کاشان تاثیرگذار است. میزان تأثیر درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش(ACT) بر کاهش علائم روانی 5/25 درصد و بر علائم جسمانی 8/13 درصد بوده است. میانگین نمرات گروه آزمایش در نمره زیرمقیاس های اضطراب کرونا (علائم روانی و علائم جسمانی) در مرحله پس آزمون کمتر از میانگین نمرات گروه کنترل می باشد.
۷.

بررسی اثر بخشی تمرین های حرکتی ظریف بر ادراک دیداری و شنیداری کودکان دارای ناتوانی یادگیری

نویسنده:

کلید واژه ها: ناتوانایی یادگیری تمرینات حرکتی ظریف ادراک دیداری و شنیداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 116 تعداد دانلود : 120
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرگذاری تمرین های حرکتی ظریف بر ادراک دیداری و شنیداری در کودکان دارای ناتوانی یادگیری در شهر زرین شهر بود. پژوهش حاضر طرحی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل داشت. نمونه آزمایشی شامل تعداد 30 نفر از کودکان پسر ودختر دارای اختلال یادگیری در سال 1401-1400 در مدارس شهر زرین شهر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند گروه آزمایشی به مدت 15 جلسه ی 45 دقیقه ای تحت آموزش تمرینات حرکتی ظریف به صورت گروهی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس اختلال یادگیری، ادراک دیداری و شنیداری، برای کودکان دارای اختلال یادگیری، انجام تمرینات و گرد آوری داده ها به صورت حضوری و با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره در دو مرحله پس آزمون و کنترل، تمرینات حرکتی بر ادراک دیداری و شنیداری در سطح معناداری p<0/05 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمرینات حرکتی تأثیر مثبتی و معنی داری بر ادراک و شنیداری دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد با تمرینات حرکتی ظریف می توان عوارض ناشی از اختلال یادگیری در کودکان را کاهش بدهد.
۸.

مقایسه اثربخشی روش های تدریس مستقیم، غیرمستقیم و ترکیبی بر عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی دوره ابتدایی

کلید واژه ها: روش تدریس مستقیم روش تدریس غیرمستقیم روش تدریس ترکیبی عملکرد ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 479
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش های تدریس مستقیم، غیرمستقیم و ترکیبی بر عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی دوره ابتدایی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر لردگان در سال 1397-98 بود. نمونه پژوهش شامل 60 دانش آموز (15 نفر گروه آموزش مستقیم، 15 نفر گروه آموزش غیرمستقیم، 15 نفر آموزش ترکیبی و 15 نفر گروه گواه) بودند که با روش خوشه ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. بدین ترتیب که ابتدا از بین مدارس مختلف شهر لردگان به صورت تصادفی چند مدرسه انتخاب شدند. سپس از بین دانش آموزان کلاس چهارم مدارس، با مصاحبه با معلمان و مراجعه به کارنامه توصیفی دانش آموزان، دانش آموزانی که عملکرد ریاضی پایینی داشتند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه ها قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس گویه های کارنامه توصیفی ساخته شده بود. نتایج در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد بین اثربخشی روش های تدریس مستقیم، غیرمستقیم و ترکیبی در عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی دوره ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد. روش تدریس ترکیبی در مقایسه با روش تدریس مستقیم و غیرمستقیم اثربخشی بیشتری بر عملکرد ریاضی داشته است؛ همچنین روش تدریس مستقیم در مقایسه با روش تدریس غیرمستقیم نیز اثربخشی بیشتری داشته است.
۹.

تبیین رابطه فضیلت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اشتیاق شغلی معلمان (مورد مطالعه: مدارس ابتدایی شهر کامیاران)

کلید واژه ها: اشتیاق شغلی فضیلت سازمانی کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 326
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فضیلت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی شهرکامیاران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی -همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر کامیاران به تعداد 300 نفر تشکیل دادند، که نمونه آماری با استفاده جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 185 نفر تعیین گردید و با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی متناسب با حجم از هر دو گروه زن و مرد انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004)، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسشنامه اشتیاق شغلی شوفلی و همکاران (2002) مورد استفاده قرار گرفت. پایایی آن ها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS-24 انجام شد. نتایج نشان داد که بین فضیلت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اشتیاق شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد فضیلت سازمانی، خوش بینی به تنهایی توانسته است 21 درصد از تغییرات متغیر اشتیاق شغلی را به خود اختصاص دهد و از بین ابعاد کیفیت زندگی کاری نیز مؤلفه های یکپارچگی و انسجام اجتماعی و شرایط کاری ایمن و بهداشتی 22درصد از تغییرات متغیر اشتیاق شغلی را به خود اختصاص داده اند. در پایان بر اساس یافته ها پیشنهادهایی جهت افزایش اشتیاق شغلی معلمان ارائه شد.
۱۰.

اثربخشی درمان عقلانی هیجانی بر طلاق عاطفی، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان

کلید واژه ها: عقلانی هیجانی طلاق عاطفی تحمل پریشانی انعطاف پذیری شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 418
هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان عقلانی هیجانی بر طلاق عاطفی، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مراجعه کننده با شکایت طلاق عاطفی به مراکز مشاوره در منطقه 4 شهر تهران تشکیل دادند که در نیمسال دوم سال 1400 برای دریافت خدمات درمانی به این مراکز مراجعه کردند که تعداد آنها برابر با 750 نفر است. نمونه آماری پژوهش طبق روش تحقیق نیمه آزمایشی، 30 نفر از زنان مراجعه کننده با شکایت طلاق عاطفی به یکی از مراکز مشاوره در منطقه 4 شهر تهران بود که به صورت در دسترس از جامعه آماری (یکی از مراکز مشاوره) گزینش شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پروتکل درمان عقلانی هیجانی، پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2008)، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر(2005) و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS22 انجام شد. نتایج نشان داد که درمان عقلانی هیجانی بر طلاق عاطفی، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان اثربخش است. با توجه به شدت اثر، آموزش درمان عقلانی هیجانی بر انعطاف پذیری شناختی زنان تاثیر بیشتری نسبت به طلاق عاطفی و تحمل پریشانی زنان دارد.
۱۱.

تبیین مبانی فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای با تکیه بر قرآن و احادیث

کلید واژه ها: فلسفه سیاسی مبانی فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای هستی شناسی انسان شناسانه فرجام گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 71
موضوع مبانی فلسفه سیاسی حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) یک بحث تخصصی و زیر بنایی است که تحت یک عنوان کلی به نام علوم سیاسی همواره مورد بحث قرار گرفته است. بیان این موضوع به جهت اهمیت قابل توجه آن در مباحث دانش سیاسی و به عبارتی سیاست شناسی اسلامی است. گرچه این بحث تا به حال به صورت تخصصی در قالب یک تحقیق علمی ارائه نشده و همواره محدود به سطور کتب و تحت عنوان مبانی اندیشه سیاسی آمده است، اما باید گفت این تحقیق در پی آن است که مبانی فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای را به شکل منظم و تحت یک تفکر سیاسی عقلانی مورد بحث و بررسی قرار دهد تا موجب فهم و درک بهتر خواننده آن شود. ماحصل آن نیز نظم بسیار دقیق نظام عقلانی _ سیاسی حضرت آیت الله خامنه ای است که شرح و توضیح داده شده و به صورت یک نظام فکری منظم و دقیق معرفی شده است . این پژوهش در پی بررسی تک تک این مسائل با یک روش تطبیقی _ تحلیلی بر مبنای یک رویکرد عقلانی و مستدل است تا بتواند این موضوع را به سر منزل مقصود خود که همان بنیاد و مبنای فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای طبق یک نگاه قرآن بنیان و سنت محور است برساند.
۱۲.

بررسی تاثیر عزت نفس بر میزان یادگیری الکترونیکی در دوران کرونا

کلید واژه ها: عزت نفس کرونا یادگیری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 699
کرونا بیماری همه گیری که ابعاد گوناگونی مانند اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سلامت به ویژه آموزش را تحت تاثیر قرارد داده است و تغییرات بسیاری را در زمینه آموزش و پرورش ایجاد کرده است. در این راستا کووید ۱۹ یکی از جدی ترین و تاثیرگذارترین عناصر در تحولات آموزشی در دهه اخیر به شمار می آید که توانسته است پیامدهای مثبت و منفی متعددی بر روح و جسم محصلان به وجود بیاورد. از این رو، شناخت این پیامدها، بسیار کلیدی و مهم می باشد. یکی از این مسائل که تاثیر مستقیمی بر سلامت روان و وضعیت تحصیلی دانش آموزان دارد عزت نفس است؛ عزت نفس به معنی آن است که افراد تا چه میزان به خود احترام می گذارند، با افزایش عزت نفس احساس توانمندی در فرد افزایش یافته و درنتیجه افراد به موفقیت های مختلفی دست می یابند در این راستا، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با مطالعه مقالات و کتب متعدد به گردآوری مطالب در رابطه با تاثیر عزت نفس در آموزش الکترونیکی در دوران کرونا پرداخته است. و در نهایت به این نتیجه رسیده است به طوری که در دوران کرونا و گسترش یادگیری الکترونیکی عزت نفس در افراد کاهش یافته و در پی آن افت تحصیلی نیز به دنبال داشته است. بنابراین بین عزت نفس افراد و آموزش الکترونیکی در دوران کرونا رابطه معناداری وجود دارد.
۱۳.

بررسی اثربخشی بازی های نمادی بر توجه و تمرکز درس فارسی دانش آموزان اول ابتدائی شهرستان بروجن

نویسنده:

کلید واژه ها: بازی بازی نمادی توجه تمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 356 تعداد دانلود : 958
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی های نمادی بر میزان توجه و تمرکز دانش آموزان پایه اول ابتدائی شهرستان بروجن در درس فارسی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، دانش آموزان دختر پایه اول ابتدائی در سال تحصیلی 1400-1399 است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین آنها تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. جمع آوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه ی توجه روزانه و آزمون عملکرد پیوسته انجام گرفته و در نهایت با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها گویای این است که اختلاف نمره توجه و ابعاد آن در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است (sig=0.00<0.05). همچنین اختلاف تمرکز کودکانی که در گروه آزمایش قرار داشتند و در جلسات بازی نمادی شرکت کردند، نسبت به دانش آموزان گروه کنترل، معنادار می باشد (sig=0.00<0.05). با توجه به نتایج، می توان گفت بازی نمادی بر میزان تمرکز و توجه دانش آموزان اول ابتدایی اثر می گذارد.
۱۴.

رابطه نظام های فعالساز رفتار/ بازداری رفتار با مهارت های ارتباطی در دانش اموزان دارای اختلال اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی ADHD

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام های بازداری رفتاری فعال سازی رفتاری مهارت های ارتباطی اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 126
هدف از پژوهش حاضر رابطه نظام های فعالساز رفتار/ بازداری رفتار با مهارت های ارتباطی در دانش اموزان دارای اختلال اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی ADHD می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی وازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره ی متوسطه دوم داری اختلال نارسایی توجه/بیش مراجعه کننده به مراکز مشاوره تحت نظر آموزش و پرورش شهرستان سمنان می باشند که حجم نمونه با تخصیص مناسب بر اساس جدول مورگان 103 نفر برآورد شد. در این پژوهش برای بررسی نظام های بازداری رفتاری، فعال سازی رفتار از پرسشنامه فعال ساز، بازداری رفتاری(کارور و وایت) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دامCSTR استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون گام به گام استفاده شد. تحلیل داده ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر متغیر بازداری، فعال سازی با مهارت های ارتباطی می باشد. این بدین معنا می باشد که سیستم فعال ساز رفتار مهارت های بالا ارتباطی را تبیین می کند و سیستم بازداری رفتار با مهارت های پایین ارتباطی ارتباط دارد.
۱۵.

نقش هیجان خواهی و ذهن آگاهی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان

کلید واژه ها: هیجان خواهی انگیزش تحصیلی ذهن آگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 63
مقدمه : هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی هیجان خواهی و ذهن آگاهی در پیش بینی انگیزش تحصیلی بود. روش : پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد . به این منظور 203 نفر از دانشجویان دانشگاه وارستگان مشهد به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی هیجان خواهی , ذهن آگاهی و انگیزش تحصیلی را تکمیل کردند. یافته ها : به منظور تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون , تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین ذهن آگاهی (توصیف , عدم واکنش ) و هیجان خواهی (ملال پذیری ) با انگیزش تحصیلی رابطه ی معنا داری وجود دارد. علاوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در گام اول مولفه ی توصیف 5% , در گام دوم توصیف و ملال 7% و در گام سوم توصیف ، ملال و عدم واکنش 9% واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین نمودند.
۱۶.

تاثیر آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت های ارتباطی بر بخشش خیانت در زنان متقاضی طلاق شهر تهران

کلید واژه ها: آموزش غنی سازی مبتنی بر مهارت های اجتماعی خیانت زنان متأهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 426
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت های ارتباط بر بخشش خیانت همسر در زنان متقاضی طلاق منطقه 3 شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل منطقه 3 شهر تهران که به مرکز روان شناسی « افق» مراجعه کرده بودند، که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش مقیاس 15 سوالی بخشش خیانت همسر و برنامه آموزش غنی سازی مبتنی مهارت های ارتباطی بود. برای تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحلیل کواریانس تک متغیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش غنی سازی مهارت های ارتباطی بر افزایش بخشش خیانت زنان اثر بخش بوده است، و 19درصد از واریانس بخشش خیانت را تبیین می کنند. با توجه به یافته های این پژوهش استفاده از کارگاه ها و کلاس های آموزشی آموزش غنی سازی مبتنی بر مهارت های ارتباطی برای زنان متقاضی طلاق که در معرض خیانت زناشویی قرار گرفته اند پیشنهاد می گردد.
۱۷.

ویژگی های محتوایی و اهداف برنامه درسی الکترونیک از منظر نظریه علوم اعصاب شناختی

کلید واژه ها: علوم اعصاب شناختی یادگیری الکترونیکی برنامه درسی برخط برنامه درسی الکترونیکی یادگیری شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 768 تعداد دانلود : 658
هدف پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی های محتوایی و اهداف برنامه درسی الکترونیکی از منظر نظریه ی علوم اعصاب شناختی به روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی بود. مقالات منتشر شده در پایگاه های علمی پرتال علوم انسانی، جهاد دانشگاهی، مگ ایران، ایران داک و نورمگز به عنوان جامعه مقالات فارسی و پایگاه اریک از میان پایگاه های علمی معتبر برای زبان انگلیسی انتخاب شد. مقالات دارای دسترسی تمام متن، بکار رفتن کلیدواژه در عنوان یا چکیده و قرارگیری در چارچوب زمانی 2010 تا 2021 معیارهای شمول مقالات بودند. برای تحلیل محتوای قیاسی از عناصر نه گانه کلاین استفاده شد. یافته ها در زمینه عنصر اهدف نشان داد که برنامه درسی الکترونیکی باید قابلیت های شناختی را در کلاس تقویت کنند. در زمینه عنصر محتوا نیز محتوا باید به 1) درگیری شناختی یادگیرنده با دروس کمک کند؛ 2) منابع متناسب با توانایی یادگیرندگان باشد؛ و 3) درگیری غیرکلامی با آموزش الکترونیکی ایجاد کند.
۱۸.

نقش الگوهای ارتباطی خانواده و مهارگری بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان شاهین شهر

کلید واژه ها: الگوهای ارتباطی خانواده خودمهارگری سازگاری تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 243
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و خودمهارگری بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1400 صورت گرفت. پژوهش حاضر ازنظر هدف تحقیق در دسته ی پژوهش های بنیادی و ازنظر روش جمع آوری داده ها در دسته ی پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان شاهین شهر در مقطع متوسطه در سال تحصیلی 1401 – 1400 بود که تعداد 350 نفر از آن ها به وسیله ی روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای جهت انتخاب نمونه ی تحقیق در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده پژوهش حاضر از 3 پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی خانواده (فیتز پاتریک و ریچی، 1990)، فرم کوتاه خودمهارگری (تانجی و همکاران، 2004) و سازگاری تحصیلی (سینها و سینگ، 1993) استفاده گردید. همچنین برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss-22 استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین الگوهای ارتباطی خانواده و خودمهارگری نقش معنی داری در پیش بینی سازگاری تحصیلی دارند. در زمینه ی الگوهای ارتباطی خانواده، جهت گیری گفت وشنود به صورت مثبت و معنادار (r=0/36, p<0/01) و جهت گیری همنوایی به صورت منفی و معناداری (r= -0/34, p<0/01) با سازگاری تحصیلی دانش آموزان رابطه داشت. همچنین یافته ها حاکی از آن بود که بین خودمهارگری و سازگاری تحصیلی نیز رابطه ی مثبت و معناداری (r=0/32, p<0/01) وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به مشخص شدن اهمیت نقش خانواده و الگوهای ارتباطی درون آن و خودمهارگری (در سازگاری تحصیلی دانشجویان) پیشنهاد می شود تا نهادهای آموزشی کلاس هایی در زمینه ی آموزش مهارت های ارتباطی مؤثر و آموزش خودمهارگری برای والدین و دانش آموزان در نظر بگیرند.
۱۹.

اثربخشی قصه درمانی بر مولفه های رفتار انطباقی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

کلید واژه ها: قصه درمانی مولفه رفتار انطباقی دانش آموزان دوره ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 259
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر قصه درمانی بر دو مولفه رفتار انطباقی یعنی مسئولیت پذیری و رفتارهای اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی بود. روش: روش تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی، 30 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند که 15 نفر به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر به عنوان گروه گواه در پژوهش شرکت داده شدند. داده ها بوسیله پرسشنامه رفتارانطباقی(ABS- RC2)، ویرایش تجدید نظر شده نسخه 1993 مقیاس رفتار انطباقی بود که از مقیاس های رفتار انطباقی انجمن کم توانی ذهنی آمریکا در سال های 1969 و 1974 تهیه شده؛ مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام پیش آزمون برنامه قصه درمانی برای گروه آزمایش به مدت 24 جلسه 60 دقیقه ای (دوبار در هفته) اجرا شد و در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. در تحلیل داده ها، علاوه بر استفاده از فنون آمار توصیفی از آزمون تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار آماری SPSSبکار گرفته شد. یافته ها: قصه درمانی موجب افزایش مولفه های رفتار انطباقی می شود(p˂0.05). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مولفه های رفتار انطباقی از قصه درمانی تاثیر می پذیرد و قصه درمانی به کودکان کمک می کند تا رفتارهای انطباقی متناسب با سن خود را بروز دهند.
۲۰.

بررسی همبستگی افسردگی با میزان تعارض زناشویی و سبک های حل تعارض با میانجی گری هوش هیجانی

کلید واژه ها: افسردگی تعارض زناشویی سبک های حل تعارض هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 890
افسردگی جز شایع ترین اختلالات روانپزشکی است که روابط زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی افسردگی با میزان تعارض زناشویی و سبک های حل تعارض با میانجی گری هوش هیجانی انجام شد. مطالعه حاضر توصیفی-همبستگی می باشد که ۲50 نفر ساکن تهران که با شکایت های مربوط به نشانه های افسردگی به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر تهران مراجعه کرده بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های تعارض زناشویی کانزاس (KMCS)، سبک های حل تعارض ROCI-II، افسردگی بک-2 و هوش هیجانی (EQ) تکمیل نمودند. داده ها با نرم افزار spss26 تحلیل شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد افسردگی رابطه مستقیم، معنادار و منفی با هوش هیجانی، سبک های مسلط، یکپارچه و مصالحه و رابطه مستقیم و معنادار و مثبتی با تعارض زناشویی، سبک های ملزم-شده و اجتناب کننده دارد. علاوه بر این افسردگی با میانجی گری هوش هیجانی رابطه غیرمستقیم و معناداری با تعارض زناشویی و سبک های حل تعارض دارد. لذا با توجه به این مولفه ها، برنامه ریزی درمانی برای افراد مبتلا به افسردگی و برنامه-های پیشگیری از ابتلا به افسردگی برای پیشگیری و کاهش تعارضات زناشویی پیشنهاد می شود.
۲۱.

ارزیابی عملکرد انجمن های اولیاء و مربیان مدارس ناحیه 3 آموزش و پرورش استان اصفهان از دیدگاه اولیاء و مربیان

کلید واژه ها: آموزش و پرورش ارزیابی انجمن اولیاء و مربیان عملکرد مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 869
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد انجمن های اولیاء و مربیان مدارس ناحیه3 آموزش و پرورش استان اصفهان از دیدگاه اولیاء ومربیان انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل اعضاء انجمن اولیاء و مربیان مدارس انتخاب شده در ناحیه3 آموزش و پرورش استان اصفهان به تعداد1860 نفر می باشد. نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه از میان جامعه آماری به تعداد276 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار پس از اجرای آزمایشی بین 30 نفر از جامعه آماری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 95/0 برآورد شد. نتایج به دست آمده نشان داد که: عملکرد انجمن اولیاء و مربیان در انتخابات و تشکیل جلسات و شوراهای مدرسه، ساماندهی و جلب مشارکت ها و همکاری های مالی و غیرمالی، فوق برنامه ها و مناسبت ها، آموزش های ارائه شده، خدمات راهنمایی و مشاوره، بهداشتی و پزشکی و سایر موارد بیش از حد متوسط بوده است.
۲۲.

رویکردهای جدید در تدریس زیست شناسی

کلید واژه ها: زیست شناسی آموزش خلاقیت تدریس رویکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 459
آموزش مهمترین رکن یک کشور است که می تواند بر زندگی احاد مردم تأثیرگذاشته و نقش مهمی را برای داشتن آینده بهتر ایفا کند، هر تغییر بزرگی با افکارنو آغاز می شود و این افکار و ایده ها در طول آموزش بدست می آیند. مدارس جایگاه های اصل یآموزش در جامعه هستند و بی شک برای اجرا هرگونه تحول در سیستم آموزشی کشور نیاز به توجه بیش از پیش به مدارس وجود دارد. علم زیست شناسی به بررسی و مطالعه جانداران مختلف از نظر ساختاری، عملکردی و چگونگی تشکیل می پردازد و به نظر می رسد انتقال بهتر پدیده های زیستی در علم زیست شناسی نیاز به استفاده از روش های جدید و خلاقانه دارد. در این مقاله به معرفی مشکلات و موانع یادگیری درس زیست شناسی، راهکارهای مؤثر در آموزش خلاقانه زیست شناسی و ارائه چند راهکار برای پرورش خلاقیت می پردازیم.
۲۳.

مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مدل ماتریکس با و بدون هیپنوتیزم بر اضطراب و افسردگی بیماران وابسته به متامفتامین

کلید واژه ها: ماتریکس هیپنوتیزم اضطراب افسردگی متامفتامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 95
این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مدل ماتریکس با و بدون هیپنوتیزم بر اضطراب و افسردگی بیماران وابسته به متامفتامین انجام شده است. این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون است. در این پژوهش 26 مرد وابسته به متامفتامین که به صورت غیر تصادفی از بین مراجعین در دسترس انتخاب شدند، به شکل تصادفی در دو گروه آزمایشی 13 نفر قرار داده شدند. این افراد که حداقل 18 ماه از سوءمصرف شان به این ماده می گذشت به مدت دو هفته تحت درمان بستری با داروهای روان پزشکی قرار گرفتند و پس ازآن با معیارهای ورود به پژوهش تحت رواندرمانی قرار گرفتند. در گروه آزمایشی 1 درمان جویان به مدت 24 جلسه تحت روان درمانی به شیوه شناختی – رفتاری مدل ماتریکس قرار گرفتند و گروه آزمایشی 2 طی 24 جلسه تحت رواندرمانی ماتریکس هیپنوتیزمی هم زمان قرار گرفتند. در هر دو گروه بیماران با پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر یک هفته قبل از شروع روان درمانی و همچنین بلافاصله بعد از پایان جلسات مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به کمک روش آماری کوواریانس، کای دو و آزمون U مان - ویتنی برای هر دو گروه مستقل تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که درمان مدل ماتریکس به طور معناداری در کاهش اضطراب و افسردگی بیماران وابسته به متامفتامین تحت درمان موثر است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی – رفتاری مدل ماتریکس در بهبود اضطراب و افسردگی بیماران همزمان با افزوده شدن درمان هیپنوتیزمی افزایش می یابد.
۲۴.

بررسی رابطه شایستگی اجتماعی و مولفه های آن با پایستگی تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: شایستگی اجتماعی پایستگی تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 494
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه شایستگی اجتماعی و مولفه های آن با پایستگی تحصیلی دانش آموزان شهر بنجار بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 130 نفر از دانش آموزان متوسطه دوم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که شایستگی اجتماعی و مولفه های آن با پایستگی تحصیلی دانش آموزان شهر بنجار رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات شایستگی اجتماعی از پرسشنامه شایستگی اجتماعی پرندین بر اساس مدل فلنر(1385؛1990) و برای دریافت اطلاعات پایستگی تحصیلی ﻣﻘیﺎس پایستگی تحصیلی(مارتین و مارش، 2008) استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار شایستگی اجتماعی و مولفه های آن را بر اساس پایستگی تحصیلی دانش آموزان تایید نمود.
۲۵.

بررسی رابطه سخت کوشی و مولفه های آن با انگیزش پیشرفت تحصلی دانش آموزان ناحیه2 زاهدان

کلید واژه ها: انگیزش پیشرفت تحصیلی سخت کوشی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 161 تعداد دانلود : 654
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه سخت کوشی و مولفه های آن با انگیزش پیشرفت تحصلی دانش آموزان ناحیه2 زاهدان زاهدان بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 150 نفر از دانش آموزان متوسطه اول با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که سخت کوشی و مولفه های آن با انگیزش پیشرفت تحصلی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات سخت کوشی از پرسشنامه سخت کوشی بارتون (1992)و برای دریافت اطلاعات انگیزش پیشرفت تحصیلی پرسشنامه استاندارد انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر (1981،1980) استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار سخت کوشی و مولفه های آن را بر اساس انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تایید نمود.
۲۶.

جستاری بر مفهوم شناسی ««برهان» در قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی

کلید واژه ها: برهان قرآن حجت دلیل طباطبایی فخررازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 562
قرآن کریم از بزرگترین معجزاتی است که خداوند از طریق پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در اختیار بشر قرار داده و هر کلمه از آن، اعجازی از فصاحت و بلاغت است که در خود نهفته دارد. یکی از این واژه ها کلمه «برهان» می باشد که در چندین آیات از سوره های قرآن به کار رفته که با تناسب به سیاق و فضای آیه از معانی خاصی برخوردار است. البته در کنار معنای خاص، معانی متعددی از آن افاضه شده است. در مقاله حاضر درصدد آن هستیم تا با بررسی آیات و با فرایند توصیفی _تحلیلی معانی «برهان» را با توجه به نگاه مفسرین از جمله علامه طباطبایی و فخر رازی مفهوم «برهان» را مورد بررسی قرار دهیم. از آن این نتایج حاصل شده است که مفهوم «برهان» در قرآن دارای این معانی است از جمله: حجت، دلیل یقین آور و قاطع، قرآن، بینه، نشانه و آیات، رسول خدا، و معجزه و نیز علم شهودی می باشد.
۲۷.

پیش بینی خود ناتوان سازی تحصیلی براساس ناگویی هیجانی در دانش آموزان با والدین مشکل دار

نویسنده:

کلید واژه ها: خود ناتوان سازی تحصیلی ناگویی هیجانی والدین مشکل دار دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 422
مقدمه: خود ناتوان سازی به عنوان شکلی از رفتارهای اجتنابی به طور واضح به کاهش و تخریب عملکرد فرد منجر می شود و شفقت ورزی در سلامت روانی و رفتار به هنجار نقش دارد و دانش آموزی که دچار ناگویی هیجانی بوده در تشخیص هیجانات با مشکل روبرو می شوند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی خود ناتوان سازی تحصیلی براساس ناگویی هیجانی در دانش آموزان دارای والدین با بیماری های خاص در مدارس دولتی شهر شهرستان مرند سال تحصیلی 1400-1401 انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم دبیرستان مدارس دولتی بوده و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. به دلیل ماهیت موضوع که باید بر روی دانش آموزان والدین دارای مشکل خاص انجام می شد از ابزارهای پرسشنامه شفقت ورزی نف، سنجش ناگویی هیجانی تورنتو و مقیاس خودناتوان سازی استفاده گردید. نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که بین ناگویی هیجانی با خودناتوان سازی تحصیلی رابطه وجود دارد(0.01p < و 608/0r =). بین مولفه های ناگویی -هیجانی دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با خودناتوان سازی تحصیلی رابطه وجود دارد. و میزان F محاسبه شده خود ناتوان سازی تحصیلی براساس ناگویی هیجانی و شفقت ورزی معنادار بوده بنابراین متغیرهای پیش بین ناگویی هیجانی و شفقت ورزی توانایی پیش بینی خود ناتوان سازی تحصیلی را دارند. از یافته های پژوهش مسئولین تربیتی، مشاوران و معلمین و مسئولین که در ارتباط با افراد دارای والدین مشکل دار هستند در زمینه های آموزشی، تربیتی و اتخاذ تصمیمات همیاری و کمک به این بیماران و فرزندان آنها می توانند استفاده نمایند.
۲۸.

رابطه بین آگاهی معنوی با رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

نویسنده:

کلید واژه ها: آگاهی معنوی رفتار شهروند سازمانی فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 533
این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین آگاهی معنوی با رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان به تعداد ۲۸۷ نفر بودند. با استفاده از جدول مورگان 165 نفر با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه آگاهی معنوی عبدالله زاده و همکاران(1387)، پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی(1996) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد(1980) بود. نتایج با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین آگاهی معنوی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی در متغیر آگاهی معنوی هر دو مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی، و زندگی معنوی با هسته درونی سهمی از رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تبیین می نمایند. به این ترتیب در مدل رگرسیونی، بعد درک و ارتباط با سرچشمه هستی، بیشترین سهم را در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد. همچنین بررسی ها نشان داد که بین آگاهی معنوی با فرهنگ سازمانی کارکنان نیز رابطه مثبت معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد که در متغیر آگاهی معنوی مولفه های درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی با هسته درونی سهمی از فرهنگ سازمانی کارکنان را تبیین می نمایند. به این ترتیب در مدل رگرسیونی، بعد درک و ارتباط با سرچشمه هستی بیشترین سهم را در پیش بینی فرهنگ سازمانی کارکنان دارد. بنابراین آگاهی معنوی می تواند نقش موثری در ارتقا رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان داشته باشد.
۲۹.

بررسی ارتباط هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی با مسیر شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بندر ترکمن

کلید واژه ها: هوش فرهنگی فرهنگ سازمانی مسیر شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 771 تعداد دانلود : 837
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی با مسیر شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ترکمن می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری بود. نمونه پژوهش شامل145 نفر کارکنان مدیریت آموزش و پرورش، مدیران مدارس و معاونان شهرستان به روش نمونه گیری انتخاب شدند. پرسشنامه های سازگاری شغلی (پورکبیریان، 1386)، سرمایه اجتماعی (بردبار، 1391) و با پرسشنامه های هوش فرهنگی آنگ و ارلی(2004) و نگرش فرهنگی هافستد و مسیر شغلی بر اساس مدل آدکلا (2011) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج تحلیل نشان دهنده نرمال بودن داده ها و معنی داری آنها بود و رابطه معنادار بین متغیرهای وابسته و مستقل برقرار بوده است. نتایج نشان می دهد که هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی با مسیر شغلی کارکنان رابطه مستقیم دارد.
۳۰.

کرونا و آموزش مجازی: فرصتی برای اصلاح رویکرد آموزشی

کلید واژه ها: کرونا آموزش مجازی کلاس سنتی انقیاد معرفتی کلاس کلاب هاوسی آموزش علوم تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 184
کرونا با تحمیل آموزش مجازی، تهدیدی برای کاهش کیفیت آموزش به حساب می آید. ولی به اعتقاد نگارندگان مقاله از دل این تهدید، می توان فرصتی برای اصلاح رویکردهای کلان آموزشی مهیا ساخت: کرونا فرصتی برای بازاندیشی جدی و انجام اصلاحات عملی ای است که مدتها در ساحت نظر و اندیشه آنها را قبول کرده ایم ولی نتوانسته ایم در ساحت عمل اجرای و عملیاتیشان کنیم. در این مقاله، به روش کتابخانه ای و تحلیلی، به بررسی این مسئله می پردازم که مجازی شدن کلاسها، چگونه میتواند فرصتی عملی مهیا سازد تا نگرش و، به دنبال آن، اعمالِ ما نسبت به آموزش و کلاس متحوّل گردد. با مجازی شدن کلاس-ها، نیاز به کنارزدن تلقی سنتی از کلاس -که ماهیتی انقیادی دارد و در آن بر حافظه محوری، استادمحوری، جزوه خوانی، و... تاکید می شود- را بیش ازبیش درک می کنیم؛ و درک این نکته، نیروی محرکه ی کافی برای انجام تغییرات عملی را در ما ایجاد می کند که تلقی سنتی از کلاس درس را کنار بزنیم. در این راستا، کلاس «کلاب هاوسی» به عنوان بدیلی برای کلاس سنتی پیشنهاد شده که مولفه ی اصلی اش وجود «گفتوگوی علمی زنده و پُر از درگیری» در آن است. ما، ضمنِ موافقت با لزوم کنار زدن برخی از تلقی های معیوب سنتی از کلاس درس، در قسمت های پایانی مقاله به توضیح و تدقیق بیشتر ایده ی کلاس «کلاب هاوسی» می پردازیم. توضیح خواهیم داد که گفت وگوهایی که در هنگام آموزش علوم تجربی باید انجام گیرند، به کدام یک از بخش های آموزش تعلق دارد.
۳۱.

مروری بر روانشناسی کارآفرینی و بررسی نقش آن در کسب و کار

کلید واژه ها: روانشناسی کارآفرینی کسب و کار خودباوری اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 30 تعداد دانلود : 394
امروزه در هزاره سوم میلادی, فرآیند تغییر و تحول مستمر و پر شتاب از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهم ترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرآیند کارآفرینی و خلاقیت که اساس و بستر ساز تغییر و تحول و دگرگونی است. نیاز به موفقیت یک عامل بالقوه در کارآفرینی است که می تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی شود. نیاز به موفقیت گونه ای ویژه از انگیزه به شمار می آید که شامل یک احساس درونی و قوی نسبت به موفقیت است. این نیاز برمبنای انتظار انجام کارهای بهتر و سریع تر از دیگران یا انجام بهتر این کارها نسبت به گذشته است. شواهد متعددی، وجود ارتباط بین سطح انگیزه موفقیت و قابلیت پیشرفت یک جامعه را نشان می دهند. این شواهد به این موضوع اشاره دارند که انگیزه موفقیت می تواند پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیکی را تغذیه کند و موجب گسترش آن شود. بطور کلی،طی سالهای متمادی، دانشمندان علوم رفتاری دریافته اند که تعدادی از انسانها نیاز شدیدی به موفقیت دارند و برخی دیگر، که شاید اکثریت را تشکیل می دهند، به نظر می رسد آن قدرها هم نیاز به موفقیت را در خود احساس نمی کنند. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی روانشناسی کارآفرینی و بررسی نقش آن در کسب و کار پرداخته شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸