پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال چهارم شهریور 1400 شماره 39

مقالات

۱.

تعیین نقش الگوهای ارتباطی خانواده و خلق و خوی کودک در پیش بینی اضطراب جدایی در دانش آموزان مقطع ابتدایی

کلید واژه ها: اضطراب جدایی الگوهای ارتباطی خانواده خلق و خوی کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 241
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش الگوهای ارتباطی خانواده و خلق و خوی کودک در پیش بینی اضطراب جدایی در دانش-آموزان مقطع ابتدایی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی شهرآذرشهر در سال تحصیلی 1397- 1398 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین)، تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده و پرسشنامه خلق و خو و منش کلونینجر (فرم کودکان) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش ورود استفاده شد که برای این منظور از نرم افزار آماری SPSS20 بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که بین الگوی ارتباطی گفت و شنود و الگوهای ارتباطی با اضطراب جدایی رابطه منفی و بین الگوی ارتباطی همنوایی با اضطراب جدایی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بین خلق و خوی کودک و مولفه های همکاری، اجتناب از آسیب، خود هدایتگری با خود فراروی با اضطراب جدایی رابطه منفی و بین مولفه وابستگی به پاداش با اضطراب جدایی دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد(05/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده و خلق و خوی کودک 8/36 درصد و مولفه های آنها 7/27 درصد می توانند تغییرات مربوط به اضطراب جدایی را به صورت معنی داری پیش بینی کنند(01/0p<؛ 05/0p<). نتایج به دست آمده بر لزوم توجه به الگوهای ارتباطی خانواده و خلق و خوی کودک در زمان کار با کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی، تاکید دارد.
۲.

راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهج البلاغه

کلید واژه ها: نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام راه کار تربیتی فقر فقرزدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 82
از قدیم الایام یکی از مهم ترین دغدغه های بشر، تأمین رفاه افراد جامعه و از بین بردن فقر بوده است؛ اما به علت هایی مانند ستمگری ها و بی عدالتی های حاکمان ثروت اندوز هرگز محقق نمی شد. با ظهور اسلام این دغدغه جدی تر شد. آیات و روایات بسیاری مؤید این ادعاست. پژوهش حاضر که با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده، درصدد پاسخ به این پرسش است که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، برای مقابله با فقر چه راهکارهای تربیتی برای رهایی از فقر ارائه کرده اند؟ مطالعات انجام شده نشان می دهد که بیانات و اقدامات حضرت علیه السلام در این زمینه، غالباً ناظر بر روشی تربیتی و پویش عمومی است که درصدد تربیت احاد جامعه و نهادینه کردن فرهنگ نوع دوستی مسئولیت پذیری اجتماعی برای مقابله با فقر است که با تلاش قشر ضعیف، مسئولیت پذیری و همیاری ثروتمندان و عدالت حاکمان، در قالب معیارهای اخلاقی، انسان مداری و آخرت گرایی امکان پذیر خواهد بود. اگرچه گروه های مورد خطاب حضرت علیه السلام تمام نوع بشر است؛ اما ایشان به طور اخص «فقرا»، «ثروتمندان» و «مدیران حکومتی» را مخاطب قرار داده و برای هرکدام وظایف خاصی را مشخص کرده اند.
۳.

رابطه راهبردهای مقابله با استرس، افسردگی و اضطراب با تاب آوری روانی در بین نوجوانان زلزله زده استان کرمانشاه

کلید واژه ها: راهبردهای مقابله با استرس افسردگی اضطراب تاب آوری روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 751
زمینه تحقیق و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس، افسردگی و اضطراب با تاب آوری روانی در بین نوجوانان زلزله زده استان کرمانشاه بود. روش مطالعه: این پژوهش از لحاظ ماهیت جز تحقیقات کاربردی و از لحاط اجرا جز تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل نوجوانان زلزله زده استان کرمانشاه (شهرهای ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب) بود که شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان دوره دوم بودند که تعداد آنها حدود 4000 نفر اند.از بین جامعه آماری، تعداد 350 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بر حسب جدول مورگان استفاده شد.پرسشنامه های مورد استفاده راهبردهای مقابله ای: اندلر و پارکر (1990) ،افسردگی بک(1996)اضطراب نجاریان(1376) و تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود. نتایج: یافته ها نشان داد متغیر راهبرد مقابله مسئله مدار با ضریب بتای 34/0 می توانند به طور مثبت و معنی دار، متغیر اضطراب با ضریب بتای 32/0 ،متغیر افسردگی با ضریب بتای 31/0 و متغیر راهبرد مقابله هیجان مدار با ضریب بتای 28/0 و راهبرد مقابله اجتنابی با ضریب بتای 24/0 می توانند به طور منفی و معنی داری تاب آوری نوجوانان را پیش بینی کنند. بین راهبرد مقابله مسئله مدار با تاب آوری نوجوانان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه راهبرد مقابله مسئله مدار نوجوانان افزایش می یابد به همان اندازه تاب آوری آنان بیشتر خواهد بود.بین راهبرد مقابله هیجان مدار با تاب آوری نوجوانان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. بین راهبرد مقابله اجتنابی (غیرمؤثر) با تاب آوری نوجوانان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، با کاهش راهبرد مقابله هیجان مدار و اجتنابی (غیرمؤثر) نوجوانان با افزایش تاب آوری آنان همراه شده است. بین افسردگی با تاب آوری روانی در بین نوجوانان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه میزان افسردگی نوجوانان کاهش یابد از تاب آوری بالاتری برخوردار خواهند بود. بین اضطراب با تاب آوری روانی در بین نوجوانان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر اندازه میزان اضطراب نوجوانان کاهش یابد از تاب آوری بالاتری برخوردار خواهند بود.
۴.

بررسی تاثیر سبک های یادگیری کلب بر عوامل مختلف تربیتی

کلید واژه ها: سبک یادگیری کلب عوامل تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 242
این مقاله در ارتباط با تاثیر سبک های یادگیری بر عوامل مختلف تربیتی می باشد. در این راستا با مطالعه تحقیق های مختلف در این زمینه به صورت مروری و به روش کتابخانه ای نتایج ذیل به دست آموده است : شناسایی سبک های یادگیری یکی از راه های کمک به یک فرآیند تدریس کارآمدتر است و به معلمان کمک می کند تا یک استراتژی تدریس موثر را انتخاب کنند. سبک یادگیری دانش آموزان به عنوان یکی از عوامل موثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی همواره مورد توجه بوده است. با شناسایی سبک یادگیری و میزان خلاقیت افراد، هر سبک می تواند روش تدریس مناسب تری باشد که توسط معلمان پذیرفته می شود و همچنین روش درست تری برای یادگیری توسط یادگیرندگان است. نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری بین خلاقیت دانش آموزان با سبک های یادگیری واگرا و جذب کننده وجود دارد. سبک های یادگیری دانشجویان شاخه های مختلف نیز متفاوت است.
۵.

شناخت مراحل دعوت و اصول و چگونگی به کارگیری روشهای تربیتی در ترغیب فرزندان به نماز

کلید واژه ها: انگیزه تربیت ترغیب عبادت گرایش به نماز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 761 تعداد دانلود : 875
زمینه سازی و فراهم کردن شرایط و بهره گیری از زمینه های مختلف مادی و معنوی، لازم است بیشتر در دوران کودکی و نوجوانی و قبل از سن بلوغ شرعی تحقق یابد. تا والدین بتوانند در این سن فرزندانشان را با نماز و نحوه ارتباط با خدا آشنا سازند و گرنه در سن بلوغ و بعد آن دچار مشکل خواهند شد. ذهن کودک، لوح سفیدی است که هرچه بر آن نگاشته شود به آسانی زدوده نمی شود. نقش والدین در آموختن ارزش ها، هنجارها و امور دینی و معنوی به کودک بسیار اساسی است. همه ما (والدین و مربیان) نسبت به فرزندان و شاگردان مسئولیم و باید در تربیت آن ها کوشا باشیم. فرزند وقتی در خانه است از والدین مسائل را می آموزد و وقتی که در مدرسه است از مربیان، والدین در آموختن ارزش های اسلامی به فرزندان بیش از سایرین تاثیر گذار می باشند. نماز بر نو نهالان گرچه واجب نیست، لیکن زمینه ساز دوران جوانی است. هدف از این تحقیق در این است که والدین و مربیان در ترغیب فرزندان و دانش آموزان به نماز مؤثر واقع گردد. در این نوشتار از روش کتابخانه ایی و از شیوه توصیفی _ تحلیلی به مطالب پرداخته شده است.
۶.

رابطه هوش هیجانی و نشخوار ذهنی با کیفیت خواب در نوجوانان شهر کرمانشاه

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش هیجانی نشخوار ذهنی کیفیت خواب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 251
هدف از پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و نشخوار ذهنی با کیفیت خواب در نوجوانان شهر کرمانشاه بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه نوجوانان دختر و پسر شهر کرمانشاه بودند که تعداد آنها نا مشخص است. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 374 نفر از نوجوانان دختر و پسر کرمانشاه انتخاب شدند.. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس کیفیت خواب پیتزبرگ (1989)، هوش هیجانی برادبری و گریوز (1999) و پاسخ نشخوار فکر هوکسیما و مورو (1991) می باشد.داده ها با استفاده ار روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، نتایج نشان داد بین هوش هیجانی با کیفیت خواب در نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(0001/0>p). بین نشخوار ذهنی با کیفیت خواب در نوجوانان رابطه منفی و معناداری وجود دارد(0001/0>p). متغیر نشخوار ذهنی با ضریب بتای 35/0 می توانند به طور منفی و معنی دار و متغیر هوش هیجانی در زمینه خود مدیریتی با ضریب بتای 31/0 و متغیر هوش هیجانی در زمینه مدیریت رابطه با ضریب بتای 29/0 می توانند به طور مثبت و معنی داری کیفیت خواب در نوجوانان را پیش بینی کنند(0001/0>p).
۷.

عوامل و راهکار های جذب دانش آموزان به نماز جماعت

کلید واژه ها: نماز نماز جماعت دانش آموزان مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 235 تعداد دانلود : 12
نماز یکی از ارکان مهم دین اسلام می باشد که تاکید زیادی به اقامه و بر پا شدن آن در تمام مکان ها به خصوص مدارس به صورت جماعت شده است. از آن جایی که دانش آموزان در سنی هستند که علاوه بر والدین، از معلم خود الگو پذیری زیادی دارند و چون دوران طولانی زندگی خود را در مدارس سپری می کنند، مدارس یکی از مهم ترین مکان هایی است که دانش آموزان در آن می توانند اعتقادات خود را افزایش دهند از این رو بر پایی نماز در مدرسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل و راهکار های جذب دانش آموزان به نماز جماعت می باشد. در این مقاله از روش های توصیفی، کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
۸.

اثربخشی آموزش مبتنی بر راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان

نویسنده:

کلید واژه ها: اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی خودکارآمدی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 469 تعداد دانلود : 521
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با دو گروه کنترل و آزمایش است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شهرستان گرگان استان گلستان به تعداد 2564 دانش آموز است و حجم نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 40 دانش آموز به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب خواهد شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) و انگیزش تحصیلی والرند (1977) بود که روایی پرسشنامه ها توسط کارشناس حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسان و اعضای هیات علمی گروه روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام اصلاحات جزئی مورد تائید نهایی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها هم با استفاده از آلفای کرنباخ 72/0 و 71/0 بدست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه دارد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده های بدست آمده، از نرم افزار SPSS ورژن 25 آزمون های کولموگروف-اسمیرنف و کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش های حاضر نشان داد که آموزش مبتنی بر راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۹.

عوامل طغیان و کنترل شهوت جنسی با نگاه قرآنی- حدیثی

کلید واژه ها: تجمل فتنه انگیز هرزه نگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 955 تعداد دانلود : 271
میل جنسی یکی از قوای درونی انسان است که با حفظ اعتدال آن سعادت را در پی خواهد داشت و در مقابل، افراط آن باعث شقاوت فرد می شود. رواج روابط نامشروع در جامعه باعث شده است؛ زندگی برای افراد سالم و متدین و کسانی که پایبند به دین و مذهب هستند دچار مشکل شود. چنین جامعه ای به مرضی مبتلا شده که درمان آن بسیار سخت است. اکثر جوانان غربی و برخی کشورهای اسلامی از این روابط به ستوه آمده اند دائم درصدد درمان آن هستند ولی به خاطر دوری از دین و معنویت موفق نشدند. شناخت این عوامل که باعث طغیان این روابط نامشروع شده است می تواند مسیر را برای از بین بردن این روابط بکند و باعث ایجاد خانواده هایی با نشاط و روحیه مثبت خواهد شد و جامعه را به سویی از رشد و بالندگی هدایت بکند به طوری که جوانان بتوانند این روابط نامشروع و پست بدانند و از راه درست نسبت به شهوت جنسی خود اقدام بکنند. به همین علت هدف از این مقاله آگاهی نسبت به عوامل و کنترل طغیان جنسی است به طوریکه فرد بتواند با استعانت از خداوند متعال خود را از ناپاکی ها حفظ نماید. روش جمع آوری مقاله حاضر به صورت کتابخانه ای بوده است.
۱۰.

چگونه توانستم ضعف املای پژمان دانش آموز کلاس دوم را بهبود ببخشم؟

نویسنده:

کلید واژه ها: دانش آموز ضعف املا توانایی و پیشرفت تلاش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 23
مقطع ابتدایی زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعکس ؛ در پایه اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املای فارسی کلیدی هستند و بیشترین ساعات به این دو درس اختصاص می یابد و از بین دو درس ذکر شده درس فارسی از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. به طوری که بدون یادگیری درس فارسی ، یادگیری دروس دیگر تقریبا غیر ممکن می باشد. یکی ازمهمترین مشکلات دانش آموزان در مدرسه، ضعف در خواندن و نوشتن است. املاء نوعی نوشتن است. اینجانب علی بهداد در این تحقیق برای رفع مشکل املای دانش آموزی به نام پژمان سعی کردم راهکارهایی پیدا کنم و مهارت او را در درس املاء تقویت کنم. برای پیدا کردن راهکارها نیاز به یک سری اطلاعات داشتم، نظیر این اطلاعات را از طریق خود دانش آموز، پرونده وی ، والدین و مدیر مدرسه جمع آوری کردم با توجه به این اطلاعات راه کارهایی را یافتم و آنها را با دانش آموز به مرحله اجرا در آوردم. جملگی این راهکارها برای تقویت حافظ دیداری، تقویت توالی دیداری و تقویت حافظه شنیداری بود که پژمان در آنها ضعف داشت. در پایان اجرای این راه حل ها ، نتیجه خوبی از پیشرفت دانش آموز به دست آمد که امیدوارم این راه حل ها را هم سایر معلمان عزیز برای کاهش ضعف در درس املاء دانش آموزان به کار ببرند.
۱۱.

تمرین های فاصله دار ریاضی نمرات آزمون را ارتقا داده و اعتماد به نفس کاذب را کاهش می دهد.

کلید واژه ها: اعتماد به نفس توزیع ریاضیات تمرین فاصله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 231
تکلیفات تمرینی یا دوره ای ریاضی را می توان به شکلی چید که بیشتر مسائل مرتبط با هر مفهوم خاص در کنار هم و در یک تکلیف جمع شوند، یا این مسائل مرتبط را می توان در سراسر تکلیف ها پخش کرد- قالبی که به آن تمرینات فاصله دار گفته می شود. در اینجا نتایج تجربه دو کلاس را گزارش می کنیم که اثرات تمرینات ریاضی فاصله دار را هم روی نمرات و هم پیش بینی نمرات توسط دانش آموزان را می سنجد. در هر یک از تجربه ها دانش آموزان سال هفتم (11-12 ساله) یا تمام تمرین هایشان در یک جلسه جمع شد و یا تمرین ها در طول سه جلسه با فاصله یک هفته پخش شد و بعد از یک ماه آزمون گرفته شد. در هر دو تجربه تمرین های فاصله دار در مقایسه با تمرین های انباشته، نمرات بالاتری ایجاد کردند و پیش بینی نمرات آزمون پس از تمرین های فاصله دار دقت نسبتا بیشتری داشت اما اعتماد به نفس کاذب دانش آموزان پس از روش تمرین های انباشته بیشتر بود.
۱۲.

هدایت منابع سازمانی جهت خلاقیت و نوآوری در کار با میانجی گری پیچیدگی سازمانی (مورد مطالعه: اداره آموزش و پرورش شاهین شهر اصفهان)

کلید واژه ها: پیچیدگی سازمانی هدایت منابع سازمانی نوآوری خلاقیت اداره آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 798 تعداد دانلود : 760
یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلی پیوستن به بازارهای جهانی است، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی است. سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی شامل طیف وسیعی از فعالیت های مختلفی است که به بهبود عملکرد یک سازمان منتهی می شود و تمام داده ها و فرآیندهای یک سازمان را در یک سیستم نرم افزاری و در قالب یک بانک اطلاعاتی بصورت پیوسته، منظم و دقیق مدیریت می نماید. هدف پژوهش هدایت منابع سازمانی جهت خلاقیت و نوآوری در کار با میانجی گری پیچیدگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شاهین شهر اصفهان است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان در دسترس اداره آموزش و پرورش شاهین شهر اصفهان که تعداد آنها 208 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد 135 نفر به عنوان نمونه برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که با استفاده از سیستم های ERP از طریق تجمیع، یکپارچگی و سازگاری اطلاعات، می توان سرعت نوآوری در سازمان را افزایش داده که این خود منجر به کارآفرینی سازمانی می گردد. در صورتی که این اطلاعات در قالب نرم-افزار ERPتجمیع شود می تواند به عنوان زمینه ای برای رشد کارآفرینی سازمانی و کسب مزیات رقابتی در سازمان ها شود.
۱۳.

نقش ابعاد شخصیتی هگزاکو و اهمال کاری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان

کلید واژه ها: ابعاد شخصیتی اهمال کاری رضایت زندگی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 723
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد شخصیت هگزاکو و اهمال کاری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان صورت گرفته است. طرح پژوهشی حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد بودکه 113 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس های اشتون لی مقیاس اهمال کاری تاکمن و مقیاس رضایت از زندگی داینر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از شاخص های آماری همبستگی و رگرسیون گام به گام نشان داد که گشودگی به تجربیات جدید و توافق جویی به ترتیب 98 و 99 درصد از واریانس رضایت از زندگی در دانشجویان را تعیین نمودند، با توجه به یافته های پژوهشی به نظر می رسد که مؤلفه های گشودگی به تجربیات جدید و توافق جویی ابعاد شخصی هگزاکو نقش تعیین کننده ای در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دارند در حالی که اهمال کاری نتوانست رضایت از زندگی را پیش بینی کند. در این راستا یکی از متغیر هایی که می تواند در رضایت از زندگی افراد نقش تعیین کننده داشته باشد، ابعاد شخصیتی هگزاکو است.
۱۴.

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی

کلید واژه ها: ذهن آگاهی بهوشیاری اضطراب امتحان طرح واره های ناسازگار اولیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 824
اضطراب امتحان از جمله اختلالهای روانی است که به عنوان مانعی برای انجام فعالیت های عادی و به ویژه وظایف تحصیلی محسوب می گردد. آموزش ذهن آگاهی یکی از رویکردهای نوین برای درمان اختلالات اضطرابی است که پژوهش های اندکی اثربخشی آن را برای این دسته از اختلالات بررسی کرده اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر آموزش ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان بود. این پژوهش نیمه آزمایشی وبه شیوه طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری کلیه (214 نفر) دانش آموزان دبیرستان زینب کبری (س)شهر قروه بودند که پرسش نامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی را تکمیل کردند. و از بین جمعیت بالینی 30نفراز آن هایی که دارای نمره اضطراب بالای میانگین بودند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه (آزمایش و کنترل) جایگزین شدند. برنامه مداخله درمان مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) برای گروه آزمایش در8 جلسه دو ساعته , هفته ای یک روزاجرا شد. داده ها از طریق آنوای آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمره اضطراب امتحان درگروه آزمایشی به طور معنی داری کمتر از نمرات گروه کنترل شد، بدین معنا که مداخله ذهن اگاهی تأثیر مثبت برگروه آزمایش داشته است ( 50/0> =(P بعلاوه, این تاثیر با پیگیری یک ماهه پایدار بود.بنابراین پیشنهاد میشود این برنامه درمانی به منظور کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان مورد استفاده قرار بگیرد.
۱۵.

بررسی رابطه روش های تربیتی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و حمایت اجتماعی با شادکامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم

نویسنده:

کلید واژه ها: روش های تربیتی وضعیت اقتصادی اجتماعی حمایت اجتماعی شادکامی دوره متوسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 861
مقدمه: دانش آموزان قشر عظیمی از افراد فعال در حوزه یادگیری جامعه و خانواده آموزش و پرورش تلقی می شوند. لازم است برای رسیدن به هدف های تربیتی، به عوامل متعددی چون حمایت اجتماعی و شادکامی آنان توجه شود. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین روش های تربیتی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و حمایت اجتماعی با شادکامی دانش آموزان شهر قم بود. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی همبستگی با جامعه آماری همه دانش آموزان شهر قم و با نمونه آماری 250 نفر از دانش آموزان اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه روش های تربیتی بامریند، وض عیت اقتص ادی اجتماعی قدرت نما، حمایت اجتماعی فیلیپس و شادکامی آکسفورد بودند. یافته ها: بین روش های تربیتی با شادکامی دانش آموزان؛ بین وضعیت اقتصادی اجتماعی با شادکامی دانش آموزان و بین حمایت اجتماعی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: ضروری است تا برنامه ریزان درسی و آموزشی؛ از ویژگی های شخصیتی، فردی، اجتماعی و خانوادگی دانش آموزان اطلاعات کافی داشته باشند. فقط از این رهگذر است که میتوان برای دستیابی به اهداف تربیتی، برنامه ریزی درستی ارایه کرد.
۱۶.

تحلیل مبانی تربیت غریزه جنسی و راهکارهای کنترل آن از دیدگاه اسلام و علم روانشناسی

کلید واژه ها: غریزه جنسی مبانی تربیت تربیت جنسی اسلام روانشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 991
تربیت جنسی در اسلام، مبتنی بر جهان بینی اسلام در رابطه انسان با خداست. اسلام، خواسته های جسمانی را پذیرفته است و درصدد سرکوب آنها نیست؛ اما آزادی بی قید و بند را نمی پذیرد؛ بلکه به صورتی کنترل شده و روش مند جهت و بستر ارضای انگیزه را تعیین می نماید. از آنجاکه تکامل و تعالی انسان، به تربیت و خودسازی در همه ابعاد وجود اومرتبط ست و غریزه جنسی، نیز یکی از این ابعاد است لذا بخشی از موفقیت ها و کامیابی های بشر در گرو تربیت جنسی است؛ ارضاى غریزه جنسى در هر جامعه و مکتبى، داراى چارچوب و اصولى است که رعایت آنها ضروری است هر مکتبی که مدعی تأمین سعادت بشر را دارد، باید برای غریزه جنسی، برنامه داشته باشد و پاسخ روشنی به آن دهد. نگاه صحیح و واقع بینانه به غریزه جنسی و ارضاء آن، هدایت و جهت دهی آن، عاملی در جهت تکمیل تکامل و سعادت فرد و راهکاری برای اصلاح، ارتقاء معنوی، آرامش و آسایش جامعه بشری است؛ در حالیکه، غفلت از تربیت جنسی، بهداشت و سلامت روانی فرد و جامعه را به خطر انداخته و به نابودی می انجامد. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مسأله است که مبانی و اصول تربیت غریزه ی جنسی از دیدگاه اسلام وعلم روانشناسی چیست و راهکارهای کنترل این غریزه کدامند؟روش پژوهش، تحلیلی –توصیفی بر پایه تحلیل محتواست. دراین پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات ، مطالعات کتابخانه ای است.
۱۷.

بررسی مقایسه ای نظم جویی شناختی هیجان و پرخاشگری در دانش آموزان با آموزش مجازی و حضوری در دوره پاندمی کرونا

کلید واژه ها: نظم جویی شناختی هیجان پرخاشگری کیفیت خواب آموزش غیرحضوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 959
این پژوهش با هدف مقایسه نظم جویی شناختی هیجان و پرخاشگری در دانش آموزان با آموزش مجازی و حضوری اجرا شد. روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. نمونه پژوهش 130 نفر از این دانش آموزان (65 نفر آموزش مجازی) و (30 نفر آموزش حضوری) بود، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسش-نامه نظم جویی شناختی هیجان (2006)، پرسش نامه پرخاشگری باس و پری (1992). برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که نظم جویی سازگار شناختی هیجان در دانش آموزان با اموزش حضوری بیشتر از آموزش مجازی بود. همچنین میزان پرخاشگری در دانش آموزان با آموزش مجازی بیشتر از آموزش حضوری بود (05/0< P). بنابراین می توان نتیجه گرفت شرایط همه گیری کرونا ویروس و آموزش مجازی باعث مشکلات روان شناختی در دانش آموزان می گردد.
۱۸.

نقش بازی های آموزشی در کاهش پرخاشگری کودکان ابتدایی

کلید واژه ها: بازی های آموزشی پرخاشگری کودکان کاهش پرخاشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 774
رفتارهای پرخاشگرانه فراوان ترین مشکل رفتاری کودکان ابتدایی است و عوامل متعددی از جمله فقدان مهارت های اجتماعی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. در این راستا بازی یکی از مؤثرترین شیوه های کاهش مشکلات رفتاری برون نمود کودکان و افزایش مهارت های ارتباطی و اجتماعی آنان محسوب میشود. نقش تاثیر بازی های مدرن و رایانه ای بر کاهش پرخاشگری کودکان ابتدایی، از مهمترین عواملی است که بایستی به صورت جدی بررسی شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی بازی های آموزشی به ش یوه ی توصیفی تحلیلی ب ر ک اهش مشکلات رفتاری کودکان به خصوص پرخاشگری کودکان ابتدایی انج ام ش ده اس ت. جامعه آماری این تحقیق مجموعه مقاله ها، کتاب ها و دیگر منابع در دسترس می باشد. با توجه به ماهیت نظری پژوهش و مطابق با روال معمول در مطالعات نظری، رویکرد این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، فیش هایی است که از طریق مطالعه متون فراهم آمده است. نتایج نشان داد دانش آموزان از طریق بازی احساسات خود را بیان می کنند، مشکلات خود را حل می کنند، دوست پیدا می کنند و در مدرسه روابط اجتماعی خود را گسترش می دهند. دانش آموزان در حین بازی به آرامش میرسند و از پرخاشگری فاصله می گیرند.
۱۹.

اثربخشی آموزش تربیت جنسی بر دانش، نگرش و عملکرد والدین

کلید واژه ها: آموزش تربیت جنسی دانش و نگرش عملکرد والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 33
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه ازمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل والدین دارای فرزندان 6-12ساله بود. که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند.به این صورت که از میان مدارس مقطع ابتدایی دو مدرسه به صورت دردسترس انتخاب شدند و از میان والدین دانش آموزان این مدارس، 80 نفر(49نفر گروه آزمایش و 31 نفر گروه گواه)به تصادف انتخاب شدند. گروه آزمایش، برنامه آموزش تربیت جنسی را در 1 جلسه به مدت 4 ساعتدریافت کردند درحالی که به گروه کنترل این آموزش ارایه نشد. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه دانش، نگرش و عملکرد در مورد پیشگیری از سو استفاده جنسی بود. اطلاعات جمع اوری شده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه بین آزمودنی ها و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکررمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد که گروه ازمایش و کنترل در دو مورد دانش و نگرش والدین نسبت به تربیت جنسی و سو استفاده جنسی از کودکان تفاوت معناداری داشتند.نتایج حاکی از آن بود که برنامه آموزش تربیت جنسی سبب افزایش دانش و بهبود نگرش جنسی والدین شده است. با توجه به اهمیت موضوع تربیت جنسی و نیاز خانواده ها به این امر، پیشنهاد میشود که متخصصان با اجرای برنامه آموزش تربیت جنسی دانش،نگرش و عملکرد والدین در زمینه تربیت جنسی را ارتقا بخشند تا بتوان کودکانی سالم تر برای جامعه ی آینده تربیت کرد.
۲۰.

نقش فناوری اطلاعات بر منابع انسانی دانشگاه تبریز

کلید واژه ها: فناوری منابع انسانی پرسشنامه انگیزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 292
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فن آوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی در دانشگاه تبریز است که به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه تبریز است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق 20 نفر از صاحب نظران بررسی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب 78/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها به منظور بررسی نقش فن آوری ارتباطات در مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی از آزمون تی یک متغیره استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داده، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی در ابعاد و مؤلفه های، شایستگی، حق انتخاب، انگیزش و جذب و به کارگیری منابع انسانی در سازمان های آموزشی مؤثر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸