آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲

چکیده

مدرسه مهمترین نهاد اجتماعی بوده و تمام اقدامات و برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در همه سطوح زمانی معنا دار می شود که تغییر در مدرسه اتفاق بیفتد.مدرسه محل تلاقی افکار و عقاید و باور ها و نهایتا بروز رفتارهایی است که باید توجه شود و اصلاح و تربیت گردد.اگر مدارس رویکردی تحول گرایانه، کار آمد و پژوهشگرایانه داشته باشد دانش آموزی توانمند و کار آمد به جامعه معرفی می گردد.مدرسه در سند تحول بنیادین محور و بنیاد اصلی تعلیم و تربیت کنونی تعریف شده است و در سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ مدرسه پایه و اساس هر رویداد فرهنگی و تربیتی با نگاهی بسیار بلند و نافذ تعریف گردیده است.در این پژوهش از نوع بررسی و توصیفی و با روش کتابخانه ای سعی داریم به بررسی جایگاه مدرسه کار آمد بپردازیم.

تبلیغات