پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال سوم بهمن 1399شماره 32

مقالات

۱.

بررسی رابطه سلامت روان و رضایت از زندگی با گرایش به خودکشی در دانش آموزان

کلید واژه ها: سلامت روان رضایت از زندگی گرایش به خودکشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 523
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه سلامت روان و رضایت از زندگی با گرایش به خودکشی در دانش آموزان است.در این تحقیق که تحقیقی همبستگی است از روش بررسی اسناد، مدارک و روش میدانی استفاده شده است. در این مطالعه از سه پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)، رضایت از زندگی(SWLS) و پرسشنامه خودکشی در نوجوانان (ASQ) استفاده شده است که نتایج حاصله با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره (تحلیل مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد که خودکشی در این شهرستان رابطه معناداری با میزان سلامت روان و میزان رضایت زندگی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم دارد.
۲.

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خود پنداره تحصیلی، خود ناتوان سازی تحصیلی و تفکر تاملی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه

کلید واژه ها: خودپنداره تحصیلی خودناتوان سازی تحصیلی تفکر تأملی راهبرد شناختی و فراشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 932 تعداد دانلود : 714
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خود پنداره تحصیلی، خود ناتوان سازی تحصیلی و تفکر تاملی دانش آموزان دوره اول متوسطه بود. پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 98-1397 شهرستان آذرشهر بودند که تعداد آنها براساس گزارش اداره آموزش و پرورش 1568 هستند. از جامعه حاضر تعداد 50 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه مداخله و کنترل (25 نفر برای هر گروه) قرار گرفتند. گروه مداخله در معرض آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی قرار گرفتند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودپنداره تحصیلی یی سن چن، خودناتوان سازی تحصیلی برگاس و جونز و تفکر تأملی کمبر و لیونگ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی، خودناتوان سازی و تفکر تأملی دانش آموزان تأثیر دارد و باعث افزایش خودپنداره تحصیلی و تفکر تأملی و کاهش خودناتوان سازی تحصیلی می شود. بنابراین توجه به آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی نقش مهمی در خودپنداره تحصیلی، خودناتوان سازی و تفکر تأملی دانش آموزان دارد.
۳.

بررسی رابطه بین سلامت روانی با خودکارآمدی تحصیلی، هیجانی و اجتماعی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه

کلید واژه ها: سلامت روانی خودکارآمدی تحصیلی هیجانی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 110
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین سلامت روانی با خودکارآمدی تحصیلی، هیجانی و اجتماعی و نیز پیش بینی سلامت روانی از روی خودکارآمدی تحصیلی، هیجانی و اجتماعی بود. روش تحقیق این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان هشترود که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل هستند و تعداد آنها براساس گزارش آموزش و پرورش 734 نفر می باشند، براساس جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی تعداد نمونه های این تحقیق 254 نفر می باشد. که به صورت تصادفی و به روش خوشه ای چند مرحله ای که از بین دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه نمونه گیری شدند. ابزارهای پژوهش حاضر عبارت بودند از: پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس(2001) (SEQ-C) و پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ(1972) (28-GHQ). برای آزمون فرضیه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون داده ها استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد با افزایش سلامت روانی و نیز مولفه های آن، خودکارآمدی تحصیلی، هیجانی و اجتماعی نیز افزایش می یابد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که خودکارآمدی تحصیلی بر افزایش سلامت روانی اثر بارزی و مهمی را نسبت به سایر مولفه ها داشته است.
۴.

مقایسه اثربخشی بازی درمانی و طرحواره درمانی بر روی ذهنیت کودک آسیب پذیر در کودکان دارای اختلالات یادگیری

کلید واژه ها: بازی درمانی طرحواره درمانی کودک آسیب پذیر اختلال یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 153 تعداد دانلود : 121
هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازی درمانی و طرحواره درمانی بر روی ذهنیت کودک آسیب پذیر در کودکان دارای اختلالات یادگیری بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل با آرایش تصادفی در آزمودنی ها بود. جامعه آماری شامل کودکان 7 الی 11 سال دارای اختلال یادگیری مراجعه کننده به کلینیک نوید مهر در فاصله ی زمانی دی ماه 1398 الی خرداد ماه 1399 بود که از میان آنها با توجه به لزوم انجام مداخله، 21 نفر به عنوان نمونه با روش در دسترس انتخاب شده و در سه گروه (7 نفر گروه بازی درمانی، 7 نفر گروه طرحواره درمانی و 7 نفر گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه اول تحت 8 جلسه بازی درمانی، گروه دوم تحت 8 جلسه طرحواره درمانی قرار گرفتند و گروه سوم هیچ آموزشی دریافت ننمودند. جهت بررسی از پرسشنامه ذهنیت های طرحواره ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد هم بازی درمانی و هم طرحواره درمانی در کاهش ذهنیت کودک آسیب پذیر در کودکان دارای اختلال یادگیری اثربخش می باشد.
۵.

کاوشی بر فرآیند آموزش و پژوهش شیوه های نوین در دانشگاه فرهنگیان استان گلستان: منظرها و چالش های موجود از نظر استادان در سال تحصیلی 98-99

کلید واژه ها: نظریه داده بنیاد تدریس و یادگیری منظر ها و چالش ها شیوه های نوین در آموزش و پژوهش استادان دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 684 تعداد دانلود : 523
مأموریت اساسی دانشگاه فرهنگیان؛ تربیت معلمان فکورو کنشگر است. استراتژی پژوهش حاضر شناسایی و بازنمایی کیفی-شیوه های نوین در آموزش و پژوهش و رونمایی چالش ها و موانع موجود در اشاعه و ترویج این شیوه ها درگرایش و نگرش مدرسان آن است. این پژوهش از نوع توصیفی بوده وبا رویکرد کیفی و بهره گیری ازروش مطالعه پدیدارشناسی، اجرا شد. انتخاب نمونه با الهام ازنظریه «داده بنیاد» استراوس و گلیسربا روش نمونه گیری هدفمند تا به اشباع رسیدن داده های پژوهش ادامه پیدا کرد. جامعه پژوهش شامل کلیه مدرسان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان در سال تحصیلی 99- 98می باشند که تعداد 20نفرازاستادان(رسمی-پیمانی- آزمایشی، مأمورو مدعو) رشته های مختلف به عنوان نمونه با انتخاب دانشجویان و به کمک فرم مشاهده آموزش برگزیده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با پرسش-های باز و استاندارد شده بود و داده های حاصله طی مراحل سه گانه کدگذاری نظریه داده بنیاد تحلیل وطبقه بندی شد. و در نهایت تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین چالش های استادان در پیشبرد شیوه های نوین در آموزش و پژوهش در سه حیطه ویژگی های استادان، انتظارات دانشجویان و تعامل بین استاد و دانشجو توصیف شد.. که تأمل و تفحص پژوهشگران، سیاستگزاران و برنامه ریزان آموزشی را می طلبد تا چالش های متفاوت و متنوعی را که بر هر یک از این جنبه ها مترتب است با اتخاذ رویکرد سیستمی وهمسونگر به عوامل پدیدآورنده آن، امکان اجرای شیوه های نوین در آموزش و پژوهش را در این دانشگاه نوپا و مأموریت گرا، به نحو مطلوب فراهم سازند.
۶.

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی دختران بی سرپرست 12 تا 18 سال شهرستان گرگان

کلید واژه ها: ذهن آگاهی کیفیت زندگی سرسختی روانشناختی دختران بی سرپرست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 912
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی دختران بی سرپرست 12 تا 18 سال شهرستان گرگان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دختران بی سرپرست 12تا 18 سال بود که در مراکز شبانه روزی نگهداری دختران بی سرپرست سازمان بهزیستی شهرستان گرگان نگهداری می شوند. نمونه آماری در این پژوهش شامل 30 نفر از دختران بی سرپرست 12 تا 18 سال بود که به صورت روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش ذهن آگاهی شرکت کردند ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. همه شرکت کنندگان در گروه آزمایشی و گروه کنترل قبل و بعد از مداخلات پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL- BREF) و پرسشنامه سرسختی کوباسا را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی بر متغیرهای کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی تاثیر مثبتی گذاشته است. به طوری که در همه ابعاد کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی تفاوت معناداری ایجاد شده است.
۷.

بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: هوش هوش اجتماعی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 877
مقاله حاضر از نوع توصیفی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که هوش اجتماعی تا حد زیادی با ارتباطات اجتماعی و نحوه ی تعامل با دانش آموزان در ارتباط است و در مهار ت های اجتماعی، به ویژه پذیرش اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش اموزان بسیار تعیین کننده است. هوش عامل موثر و تعیین کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل و روابط بین شخصی و به طور کل ی در کنش وری سلامت می باشد.
۸.

بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی مدرسه دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 825 تعداد دانلود : 183
مقاله حاضر از نوع مروری است که با توجه به منابع کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. نتیجه نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از سازه هایی است که از دیرباز مورد توجه بوده و تحقیقات بسیاری را به خود اختصاص داده است. متخصصین تعلیم و تربیت همواره کوشیده اند شرایطی را فراهم نمایند تا محصلین بیشترین کارایی تحصیلی را از خود نشان دهند. امروزه مهمترین نقش مدارس این است که دانش آموزان را در پیشرفت تحصیلی یاری نماید. به طور کلی پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده با اسایی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیله آزمون های استاندارد شده، اندازه گیری می شود.
۹.

مقایسه ی دغدغه شغلی پرستاران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان برمبنای سابقه کاری

کلید واژه ها: سابقه کاری دغدغه شغلی پرستار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 114
هدف: این پژوهش با هدف مقایسه دغدغه های شغلی پرستاران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی برمبنای سابقه کاری انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. تمامی پرستاران شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1389 جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 286 نفر انتخاب و به چک لیست اطلاعات دموگرافیک- فرم محقق ساخته و پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان پاسخ دادند. داده های گردآوری شده با روش های آمار توصیفی، آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد پرستاران برمبنای سابقه کاری از نظر مرحله ایجاد شغل (02/0=P) و مرحله بقا و ماندگاری در شغل (01/0=P) تفاوت معنادای دارند. همچنین، نتایج نشان داد که بین دغدغه شغلی در پرستاران بر مبنای سابقه کاری از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P)، به این معنا که در پرستاران با سابقه زیر 10 سال کار دغدغه شغلی بیشتر بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود مسئولین و مدیریت بیمارستان ها به منظور بهبود کیفیت کاری در پرسنل بخش پرستاری به ویژه پرستاران با سابقه کاری کمتر به تدوین برنامه های آموزشی و حمایتی از نظر فرهنگی و اقتصادی بپردازند.
۱۰.

پاتوفیزیولوژی و شیوه های نوین عصب درمانی اختلال اضطراب اجتماعی: مروری نظام مند

کلید واژه ها: اضطراب اجتماعی پاتوفیزیولوژی عصب درمانی شیوه های نوین درمان مروری نظام مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 742
مقدمه و هدف: با توجه به این که اختلال اضطراب اجتماعی سبب ایجاد اثرات مخربی بر عملکرد روانی و کیفیت زندگی فرد می شود، بنابراین شناسایی پاتوفیزیولوژی و انتخاب شیوه های نوین عصب درمانی برای این اختلال از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر مروری نظام مند بر پاتوفیزیولوژی و شیوه های نوین عصب درمانی اختلال اضطراب اجتماعی است. روش بررسی: مطالعه حاضر، منطبق با دستورالعمل مطالعات مروری نظام مند (PRISMA) انجام شد. داده های مطالعه حاضر از طریق جستجو در متون موجود در پایگاه های اطلاعات پژوهشی فارسی و انگلیسی نظیر نورمگز، مگیران، پابمد، اسکوپوس، اشپرینگر و گوگل اسکالر با کلیدواژه های اختلالات اضطرابی، اضطراب اجتماعی، پاتوفیزیولوژی اضطراب اجتماعی، عصب درمانی و شیوه های نوین درمان اضطراب اجتماعی، مربوط به سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: با جستجوی نظام مند و غربالگری عنوان، ۶۶ مقاله که مستقیما با موضوع مطالعه حاضر مرتبط بودند، وارد فرایند مطالعه شدند. پژوهش هایی که پاتوفیزیولوژی اختلال اضطراب اجتماعی را بررسی کرده اند، به عوامل ژنتیکی و خانوادگی، عوامل محیطی، عوامل ناشی از مصرف مواد و عوامل عصبی شیمیایی در شکل گیری این اختلال تاکید داشته اند. از اثربخش ترین درمان های نوین شناخته شده برای اختلال مذکور می توان به تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجه ای(TDCS)، نوروفیدبک(QEEG) و تحریک مغناطیسی(RTMS) اشاره کرد. نتیجه گیری: در مجموع با توجه به تاثیرات مخرب این اختلال بر فرد، به روانشناسان و روانپزشکان توصیه می شود که در ارزیابی این اختلال به نکته های ظریف تشخیصی توجه نشان داده و در انتخاب شیوه های نوین درمانی، مطابق با نتایج جدیدترین پژوهش ها عمل نمایند تا بتوانند انتخابی صحیح و دقیق در درمان اختلال اضطراب اجتماعی داشته باشند.
۱۱.

مقایسه تحمل ناکامی و نشخوارفکری در مردان وابسته و غیر وابسته به مواد

کلید واژه ها: تحمل ناکامی نشخوار فکری وابستگی به مواد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 210
مقدمه:اعتیاد اختلالی مزمن و بازگشت کننده است که تأثیرات عمیق اجتماعی، روان شناختی، جسمی و اقتصادی در پی دارد. با توجه به تأثیرات آن بر جامعه و افراد هدف پژوهش حاضر مقایسه تحمل ناکامی و نشخوار فکری در مردان وابسته و غیر وابسته به مواد بود. روش کار:پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. و با توجه به اهمیت این موضوع و نقش آن در گرایش افراد به اعتیاد نمونه 60 نفری( 30 نفر فرد معتاد به مواد مخدر و 30 نفر از افراد غیرمعتاد) از مراکز ترک اعتیاد شهر قزوین در سال 1398 بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های نشخوار فکری هوکسما و مارو و پرسشنامه تحمل ناکامی هرینگتون پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج :نتایج نشان داد که نمره افراد وابسته در تحمل ناکامی به طور معناداری از گروه افراد غیر وابسته کمتر بود (001/0= p). همچنین نتیجه دیگری که از یافته ها به دست آمد این بود که متغیر نشخوار فکری در افراد وابسته به طور معناداری بیشتر از افراد غیر وابسته بود (001/0= p). نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای آسیب های اجتماعی نظیر پایین بودن سطح تحصیلات، بیکاری ومتاثر شدن کانون خانواده در افراد متاهل، ضرورت مداخله هدفمند و برنامه ریزی جهت پیشگیری و کاهش عوارض این معظل ضرورت پیدا می کند.
۱۲.

بررسی میزان رضایتمندی اساتید دپارتمان فیزیک دانشگاه تعلیم و تربیت شهید ربانی از مفردات درسی مطالعه موردی(مفردات درسی فیزیک نور، فیزیک برق و فیزیک اتم و هسته)

نویسنده:

کلید واژه ها: رضایتمندی اساتید دیپارتمنت فزیک مفردات نصات تعلیمی و دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 577
پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی از جمله نهادهای مهمی محسوب می شوند که نقش استراتژیک در پیشبرد اهداف کشور دارند. به همین منظور، از پوهنتونها انتظار می رود به تولید دانش پرداخته و به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد موردنیاز کشور همت گمارند. این تحقیق باهدف بررسی میزان رضایتمندی اساتید دپیارتمنت فزیک دانشگاه تعلیم و تربیه شهید ربانی از مفردات درسی طی سالهای 95 و 96 انجام شده است. تحقیق حاضر نوع کاربردی بوده، روش نمونه گیری غیر تصادفی سهمیه ای انتخاب شده که به تعداد 3 تن استادان اناث و 7 تن استادان ذکور که مجموعاً 10 تن استادان شامل این پروسه اند. استادان این دیپارتمنت دارای رتبه علمی پوهنوال، پوهندوی، پوهنمل، پوهنیار و پوهیالی می باشند. اطلاعات با روش مصاحبه و پرسشنامه بدست آمده است. پرسشنامه ها بعد از دریافت وارد نرم افزار SPSS گردیده آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف و تی یک نمونه ای بالای آن صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد که باگذشت زمان در بخش های فزیک نور، فزیک برق و فزیک اتوم و هسته پدیده های جدیدی کشف و مورداستفاده قرار می گیرند. پاسخ استادان دیپارتمنت فزیک نسبت به پرسش های طرح شده بیان می کند که مفردات درسی دیپارتمنت فزیک دانشگاه های کشور باید مطابق نیازمندی های محصلان جامعه با توجه به امکانات آموزشی تهیه گردد.
۱۳.

بررسی رابطه ابعاد شوخ طبعی و سبک های دلبستگی( ایمن، نا ایمن، دوسوگرا ) در افراد اضطرابی

کلید واژه ها: ابعاد شوخ طبعی سبک های دلبستگی ایمن ناایمن دوسوگرا افراد اضطرابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 774
سبک های دلبستگی بازنمایی ذهنی ازخود و دیگران را انعکاس می دهند و به جهت گیری های مختلف در ارتباطات نزدیک منجر می شوند که نه تنها در کودکی ، بلکه در بزرگسالی نقش بسیار اساسی در برقراری ارتباط با دیگران دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد شوخ طبعی با سبک های دلبستگی (ایمن ، ناایمن و دوسوگرا) در افراد اضطرابی می باشد. در این مطالعه، همبستگی شامل 53 نفر از افراد با تشخیص اضطراب می باشد که به صورت در دسترس در سال 98-1399 انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها ، پرسشنامه های شوخ طبعی و سبک های دلبستگی اجرا شدند و به منظور محاسبه، تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ورژن 21 و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل دلالت بر این داشتند که از میان مقیاس های شوخ طبعی و سبک های دلبستگی در افراد اضطرابی، در زیر مقیاس لذت از شوخی با سبک دلبستگی ایمن (331/.) همبستگی معناداری دارد(05/0). همچنین زیر مقیاس خنده با سبک دلبستگی اجتنابی (229/0) رابطه معنادار در سطح معناداری (05/0) دارد. ایذا در زیر مقیاس شوخ طبعی در روابط اجتماعی با سبک دلبستگی اجتنابی (355/0) همبستگی معناداری (01/0) دارد. در نتیجه می توان بیان کرد که افراد دارای اضطراب با سبک دلبستگی ایمن لذت بیشتری از شوخی می برند و افراد با سبک دلبستگی اجتنابی بیشتر می خندند. همچنین افراد اضطرابی با سبک های دلبستگی اجتنابی در روابط اجتماعی شوخ طبع تر هستند.
۱۴.

تاثیر راهبرد یادگیریی خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

کلید واژه ها: خودتنظیمی تفکر تفکر انتقادی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 817
مقاله حاضر از نوع کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر راهبرد یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان است. نتیجه نشان می دهدکه آموزش یادگیری خودتنظیمی با به کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی مناسب، سعی در افزایش یادگیری و درک و تمرکز دانش آموزان دارد؛ از این رو موجب بهبود عملکرد دانش آموزان می گردد؛ در نتیجه، اضطراب دانش آموزان کاهش می یابد، و تفکر انتقادی رو افزایش می دهد. آموزش یادگیری خودتنظیمی مهارت های دانش آموزان را در تکالیف ارتقا داده، موجب می شود که دانش آموزان، تکالیف درسی و مسائل مربوط را پی گیری کنند؛ از این رو آنان می توانند در حل مسائل موفق بوده، به خود اعتماد کنند.
۱۵.

مقایسه سازگاری مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی

نویسنده:

کلید واژه ها: سازگاری کم توان ذهنی مادران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 67
هدف پژوهش حاضر مقایسه سازگاری مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی ومادران دارای فرزندان عادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی ومادران دارای فرزندان عادی می باشد که در سال تحصیلی 93-92مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه این تحقیق مشتمل بر 120نفر از مادران از جامعه مذکور می باشد که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. در این پژوهش از پرسشنامه سازگاری بل استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بین سازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، سازگاری عاطفی، سازگاری شغلی، سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی و مادران دارای فرزندان عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی نسبت به مادران دارای فرزندان عادی از سازگاری کمتری برخوردارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸