محمدتقی غلامی

محمدتقی غلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

مقایسه میزان کمالگرایی و حالت اضطراب در بیماران دارای فشارخون و میگرنی

کلید واژه ها: کمالگرایی حالت اضطراب فشار خون میگرن بیماران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 937
هدف: پژوهش حاضر مقایسه کمالگرایی و حالت اضطراب در بیماران دارای فشار خون و میگرنی می باشد. ابزار و جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش شامل 60 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان ها و مطب های پزشکی هستند که به تفکیک 30 بیمار میگرنی و 30 بیمار دارای فشار خون می باشند و به صورت تصادفی در بین آنها دو پرسشنامه کمالگرایی و رگه حالت اضطراب توزیع شد. داده های بدست آمده این پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS و ازمون تعقیبی شفر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که بین دو گروه میگرن و فشارخون درحالت اضطراب تفاوت معنادار دارند (p<0/01). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که حالت اضطراب بیماران دارای میگرن بیشتر از سایر بیماران بوده است و 1/8 درصد از حالت اضطراب تحت تأثیر سردر های میگرن و فشار خون است.همچنین، حالت اضطراب بین بیماران دارای سردرد میگرن تفاوت معنی داری داشته است (p<0/05). نتیجه گیری: می توان استنباط کرد که بیماران دارای میگرن حالت اضطراب بیشتری دارند و حالت اضطراب در افراد دارای بیماری میگرن بروز کرده است که در واقع رگه اضطراب به اضطرابی اشاره دارد که جزئی از شخصیت است لذا می توان گفت اضطراب حالت بهترین پیش بینی کنند برای اضطراب در افراد داری علائم جسمانی می باشد.
۳.

رابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت شغلی دبـیران مـرد دوره متوسطـه شهر قـم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی نظریه شناختی اجتماعی باورهای خودکارآمدی کارآمدی جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 523
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت شغلی دبیران دبیرستان های نظری شهر قم است. بدین منظور 285 دبیر به روش نمونه-گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس کارآمدی جمعی، (گودارد، هوی و ولفوک هوی، 2000)، برای اندازه گیری باورهای کارآمدی معلمان از مقیاس ساخته شده توسط چانن موران و ولفوک هوی (2001) و برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه تعدیل شده رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضرایب همبستگی پیرسون و هم چنین تحلیل رگرسیون چندگانه، گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که باورهای کارآمدی جمعی با رضایت شغلی و مولفه-های آن در سطح p<0/01 رابطه مثبت معنی داری دارد. نتایج اجرای تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که دومتغیر باورهای کارآمدی جمعی و باورهای کارآمدی معلم به صورت معناداری حدود 5/19 درصد تغییرات رضایت شغلی معلمان را پیش بینی می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان