پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال چهارم فروردین 1400 شماره 34

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول

کلید واژه ها: مهارت های مثبت اندیشی سرزندگی تحصیلی تنظیم هیجان دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 25
این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان در دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه اول شهر تبریز انجام شد. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه اول شهر تبریز در سال تحصیلی 99-1398 بود. دو مدرسه که طبق اطلاعات موجود در آموزش و پرورش همتا بودند، انتخاب شدند و دانش آموزان هر دو مدرسه به پرسشنامه های تنظیم هیجان گراس و جان (2003) و سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش (2006) پاسخ دادند (پیش آزمون). از بین افرادی که در این پرسشنامه ها نمره شان یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود، به صورت هدفمند 30 نفر (در هر گروه 15 نفر) انتخاب شدند. با توجه به روش پژوهش و محدودیت های موجود به دلیل شیوع ویروس کرونا برای اجرای جلسات آموزشی یکی از مدارس به عنوان گروه آزمایش و مدرسه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سپس گروه آزمایش برنامه آموزش مهارت های مثبت اندیشی دریافت کرد اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات آموزشی، دوباره هر دو گروه پرسشنامه ها را تکمیل کردند (پس آزمون). برای آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد و نتایج نشان داد آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش سرزندگی تحصیلی و تنظیم هیجان دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه اول شهر تبریز تاثیر مثبت معنی داری دارد.
۲.

تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی بر خود ارضایی پسران نوجوان (یک مطالعه موردی)

نویسنده:

کلید واژه ها: درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی خود ارضایی نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 206
نوجوانی دوره ای از زندگی است که با بلوغ جنسی همراه است. یکی از مشکلات برخی از نوجوانان رفتار خود ارضایی است. این رفتار به شکل افراط باعث افزایش احساسات و هیجان های منفی در نوجوانان می شود. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی بر خود ارضایی پسران نوجوان است.روش پژوهش از نوع مطالعه موردی است. آزمودنی این پژوهش یک دانش آموز 18 ساله بود. وی در یکی از دبیرستان های آموزش وپرورش ناحیه سه شیراز مشغول به تحصیل است. ابزار پژوهش مقیاس خود ارضایی جهانیان، مقیاس اجتناب و همجوشی نوجوانان و برگه های خود گزارشی نوجوان بودند. آزمودنی پژوهش به مدت 9 جلسه تحت تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی قرار گرفت. جلسه های درمانی از طریق آنلاین انجام شد.برگه های گزارش آزمودنی و ثبت رفتار آماج وی حاکی از کاهش رفتار خود ارضایی بود. مقایسه داده های به دست آمده از مقیاس خود ارضایی نیز نشان دهنده کاهش این رفتار بود. داده های مقیاس اجتناب و همجوشی نوجوانان نیز نشان داد که همجوشی شناختی نوجوان کاهش یافته است.با بررسی داده های به دست آمده می توان استنباط نمود که درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی در کاهش رفتار خود ارضایی آزمودنی مؤثر بوده است. به نظر می رسد که این روش درمانی بر کاهش میزان خود ارضایی نوجوانان سودمند باشد.
۳.

مقایسه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی تعهد سازمانی مدیران و معلمان شهر قم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 239
زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی از شاخص های مهم در مدیریت رفتار سازمانی تلقی می شود. به بیان اندیشمندان، اگر سازمان ها دارای این دو شاخص باشند، آن سازمان به سوی موفقیت در حرکت است. هدف این مطالعه مقایسه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم بود. روش شناسی پژوهش: این مطالعه به روش علی مقایسه ای با جامعه آماری مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم با نمونه آماری 122 نفر که به روش در دسترس با دو پرسش نامه استاندارد «فرهنگ سازمانی هافستد» و «تعهد سازمانی ریچارد ام. استیرز» انجام شد. در این مطالعه پایایی «فرهنگ سازمانی هافستد» 82/0 و پایایی «تعهد سازمانی ریچارد ام. استیرز»، 89/0 به دست آمد. یافته ها: بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان تفاوت معناداری وجود داشته و بیش از 6 درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس پست سازمانی، قابل پیش بینی است. بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در زنان و مردان تفاوت معناداری وجود داشته و بیش از 10 درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس جنسیت، قابل پیش بینی است. بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان زن و مرد، تفاوت معناداری وجود داشته و بیش از 11 درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس پست سازمانی و جنسیت، قابل پیش بینی است. نتیجه گیری: پیشرفت و موفقیت سازمان های آموزشی منوط به داشتن فرهنگ سازمانی پویا و تعهد سازمانی پایدار است.
۴.

بررسی اختلال های یادگیری و میزان شیوع آن در بین دانش آموزان

کلید واژه ها: اختلال یادگیری شیوع عوامل دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 565
یکی از علت های اصلی افت تحصیلی، ترک تحصیل و عدم پیشرفت دانش آموزان در امر آموزش وجود ناتوانی های یادگیری یا همان اختلال های یادگیری می باشد که این امر گویای اهمیت زیاد آن و نیاز به توجه بیشتر به دانش آموزن دارای اختلال های یادگیری است. هدف از این پژوهش بررسی اجمالی اختلال های یادگیری، علل و عوامل ایجاد آن در بین دانش آموزان بوده است. همچنین در پایان این مقاله به بررسی میزان شیوع اختلال های یادگیری در بین دانش آموزان پرداخته شده است و مشخص شده که بالاترین نرخ شیوع مربوط به اختلال ریاضی دختران با شیوعی در حدود 83/9 درصد بوده و پایین ترین نرخ شیوع با 48/4 درصد در زمینه اختلال خواندن باز هم مربوط به دختران بوده است. در این مقاله از روش های توصیفی، کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. میزان شیوع اختلال های یادگیری بین 2 تا 10 درصد در نوسان است. با توجه به این که تعداد این دانش آموزان کم نیست باید معلمان و اولیا وقت بیشتری برای آموزش این دانش آموزان بگذارند و به صورت ویژه به آنها آموزش دهند.
۵.

اثربخشی آموزش خوددلسوزی بر آشفتگی روانشناختی، تحمل ناکامی و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر تک سرپرست

کلید واژه ها: خوددلسوزی آشفتگی روانشناختی تحمّل ناکامی احساس تعلق به مدرسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 964
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خود دلسوزی بر آشفتگی روانشناختی، تحمل ناکامی و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر تک سرپرست بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر تک سرپرست مقطع متوسطه مدرسه آفتاب آذرین شهر تهران در سال 99-1398 بود. از میان جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و براساس نمره سه پرسشنامه آشفتگی روانشناختی (کسلر و همکاران، 2003)، پرسشنامه عدم تحمل ناکامی (هارینگتون، 2005) و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (بری و همکاران، 2004) در پیش آزمون، 30 نفر که دارای ملاک های ورود و خروج بودند، نمونه آماری را تشکیل دادند. این 30 نفر به طور تصادفی در ۲ گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گزینش شدند که گروه آزمایش، آموزش خود دلسوزی را دریافت کرد و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره همراه با اندازه گیری مکرراستفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خود دلسوزی به طور معناداری منجر به کاهش آشفتگی روانشناختی، افزایش تحمل ناکامی و افزایش احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر تک سرپرست می شود.
۶.

چرایی عزت نفس در کودکان و نوجوانان و راه های تقویت آن

کلید واژه ها: عزت نفس تربیت کودکان و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 140 تعداد دانلود : 643
مسئله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی، از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکر و بهداشت روانی، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی، فرد دارد. مقاله ی حاضر ضمن پرداختن به این موضوع روش هایی را برای کمک به تحول و شکل گیری عزت نفس کودکان و نیز کودکان دارای نیازهای ویژه ارائه کرده است، کمبود عزت نفس از عوامل مهمی است که به شدت زندگی هر فردی را تحت تاثیر خود قرار می دهد . اگر بخواهیم زندگی فرد را از همان ابتدا بررسی کنیم خواهیم دید که دوران کودکی نقش مهمی را در زندگی آتی فرد ایفا می کند. عزّت نفس کودک حاصل ارزیابی ای است که او از خود دارد. او باید احساس یک فرد شایسته را داشته باشد. بدون تردید نوجوانانی که دارای احساس خود ارزشمندی و عزت نفس قابل توجهی هستند نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآمدی بیشتری از خود نشان می دهند و نیز از ویژگی های صاحبان تفکر واگرا و افراد خلاق، داشتن اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندی بسیار بالاست لذا پرورش احساس عزت نفس در کودکان و نوجوانان از مهمترین وظایف خانواده و دست اندرکاران تعلیم و تربیت است که دراین ارتباط بیشترین نقش بر عهده الگوی رفتار است.
۷.

بازکاوی مفاهیم سازگاری و سبک های مقابله و مرور آنها از دیدگاه های مختلف

نویسنده:

کلید واژه ها: سازگاری سبک های مقابله استرس رفتار هیجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 192
امروزه وجود یک کودک کم توان ذهنی، یک عامل نگران کننده برای سازگاری خانواده محسوب می شود. خانواده های دارای کودک مبتلا به ناتوانی از نظر اجتماعی منزوی هستند و در مقابل استرس آسیب پذیرتر می باشند. والدین این کودکان خصوصا مادران دارای حالات هیجانی ناپایدار، سوگ پایدار و ناسازگاری هستند. منظور از سازگاری، انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به نحوی است که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی، امکانپذیر می سازد. سازگاری یعنی شناخت این حقیقت که هر فرد باید هدف های خود را با توجه به چهارچوب های اجتماعی، فرهنگی تعقیب نماید. صرف نظر از اینکه در کنار آمدن با مشکلات تا چه اندازه توانا باشیم باز هم در زندگی مواقعی پیش می آیدکه به ناچار احساس فشار روانی می کنیم. انگیزه های ما همواره به آسانی ارضا نمی شود، بنابراین باید موانعی را از سر راه برداشت، دست به انتخاب زد و در برابر ناکامی ها صبر و شکیبایی نشان داد. در اثر برخورد افراد با موانعی که راه را بر کامیابی های آنان می بندد، در هر یک از آنان شیوه های پاسخ دهی ویژه ای رشد می کند. به عبارت دیگر، می توان گفت روش های بسیاری برای مقابله با استرس وجود دارد. بسیاری از این روش ها ماهیت روانشناختی دارند و افراد متفاوت با توجه به ویژگی های شخصیتی خود، هر یک، روشی را برای مقابله با استرس بر می گزینند. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی و بازکاوی سازگاری و سبک های مقابله و مرور آنها از دیدگاه های مختلف پرداخته شده است.
۸.

بازی درمانی: تنظیم هیجان در کودکان کم شنوا با تأکید بر چرخ هیجان

کلید واژه ها: بازی درمانی تنظیم هیجان چرخ هیجان کودکان ناشنوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 257 تعداد دانلود : 999
بازی درمانی باعث بهبود تحول اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان می شود. با این حال، موانع ارتباطی بین والدین شنوا و فرزندان کم شنوای آنها می تواند مانع رشد این کودکان شود و آنها را از مزایای مراقبت و حمایت والدین محروم کند. بر این اساس، ارتباط موثر بین والدین و فرزندان کم شنوای آنها برای رشد و تحول جسمی، هوشی، هیجانی و بهزیستی این کودکان از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، به نظر می رسد که بازی درمانی مزایای قابل توجهی برای کودکان کم شنوا داشته باشد. بازی درمانی به طیف وسیعی از روش های استفاده از انگیزه طبیعی کودکان برای کاوش و مهار آن به منظور پاسخگویی و تأمین نیازهای تحولی و بهداشت روانی آنها اشاره دارد. همچنین برای اهداف آموزشی و روانشناختی از جمله تنظیم هیجان استفاده می شود. در این مقاله، درباره بازی درمانی بحث می شود. ابتدا مبانی نظری بازی درمانی و کاربرد آن مورد بحث قرار می گیرد، هیجان ها و چرخ آنها مطرح می شود. سپس مشکلات هیجانی در کودکان کم شنوا، تنظیم شناختی هیجان و تنظیم رفتاری هیجان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سرانجام نقش بازی درمانی در تنظیم هیجان کودکان کم شنوا بررسی می شود.
۹.

مقایسه ی اثربخشی روش درمان وابسته به پذیرش و تعهد با درمان وجودی اصلاح روابط فرازناشویی

کلید واژه ها: درمان وابسته به پذیرش و تعهد درمان وجودی اصلاح رفتار فرازناشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 241
با توجه به هدف مقایسه اثربخشی درمان وابسته به پذیرش و تعهد با درمان وجودی اصلاح روابط فرازناشویی، پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا از نوع آزمایشی دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل می باشد. جامعه آماری افراد دارای تجربه رفتار فرازناشویی مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر کرمانشاه در طی یک سال جاری می باشد. حجم نمونه بر اساس روش نمونه در دسترس به صورت تصادفی60 نفر انتخاب شد. این طرح در دو گروه که یک گروه از روش درمانی پذیرش و تعهد بهره مند می شود و گروه دیگر از روش درمانی رویکرد وجودی (قبل از اجرای آموزشها از آنان پس از آزمون گرفته می شود که این دو گروه بعد از آموزش های لازم در آخر اثربخشی آنان در افراد مورد مقایسه و بعد پس آزمون اجرا گردید. پروتکل-درمانی شامل روش درمانی پذیرش و تعهد و درمانی وجودی میباشد. ابزار پژوهش پرسشنامه روابط زناشویی مارک واتلی (2006) بود. برای تحلیل داده ها از شاخصهای توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد اثربخشی درمان وابسته به پذیرش و تعهد با درمان وجودی بر اصلاح روابط فرازناشویی اثربخش بودند و قدرت اصلاح را داشتند.
۱۰.

اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی تحصیلی و ابراز وجود دانش آموزان دختر

کلید واژه ها: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی خودتنظیمی تحصیلی ابراز وجود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 89
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی تحصیلی و ابراز وجود دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان جلفا انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 99-98 به تعداد 2000 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده ، پرسشنامه های خودتنظیمی تحصیلی سواری و عرب زاده (1392) و مقیاس ابراز وجود شرینک (2000) در بین دانش آموزان اجرا شد و از بین آنهایی که در هر دو پرسشنامه یک انحراف معیار پایین تر از میانگین نمره کسب کردند 30 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به نسبت مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در برنامه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در قالب 8 جلسه آموزش دریافت کرد ولی آزمودنی های گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که برنامه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معناداری به افزایش خودتنظیمی تحصیلی و ابراز وجود دانش آموزان دختر منجر شده است )05/0 (P< . با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از برنامه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به منظور افزایش خودتنظیمی تحصیلی و همچنین افزایش مهارت های ابراز وجود استفاده کرد.
۱۱.

نظریه مغز هولونومیک

نویسنده:

کلید واژه ها: نظریه هولونومیکی هولوگرام مغز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 275 تعداد دانلود : 810
یکی از مشکلات و سؤالات اساسی که علوم اعصاب با آن مواجه است، این است که چگونه آسیب دیدگی محلی در مغز به صورت انتخابی سبب ایجاد اختلال در کل حافظه در مغز انسان نمی شود. این مسئله مشابه با یک هولوگرام است. توجه شود که در یک هولوگرام آسیب دیدگی ها، اطلاعات ذخیره شده در هولوگرام را دچار اختلال نمی کنند. دلیل این مسئله این است که در هولوگرام اطلاعات به صورت توزیع شده ذخیره شده اند. اطلاعات در فرآیندهای ذخیره آن ها روی نوار یا فیلم هولوگرام تار می شوند و سپس با استفاده از فرآیندهای بازیابی تاری آن ها رفع می شود و می توانیم کل اطلاعات را برگردانیم. در اینجا در مورد مفهوم هولوگرافی و شواهدی که کارل پریبرام (Karl Pribram) از آن استفاده کرده است تا نظریه مغز هولونومیک را مطرح کند، شرح داده می شود. این نظریه به طور خلاصه می گوید که مغز از تبدیلات ویژه ای استفاده می کند تا اطلاعات مقطعی را در مناطقی از مغز بسط دهد و یا توزیع کند.
۱۲.

راه های ایجاد محبت به اهل بیت (علیهم السلام) در کودکان و نوجوانان

کلید واژه ها: محبت اهل بیت کودک نوجوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 89
ایجاد محبت اهل بیت (علیهم السلام) یکی از آموزه های اصیل اسلامی در تربیت فرزندان است.چه اینکه بخشی از دینداری ما منوط به محبت آنها و بیزاری از دشمنانشان است، لذا تنها درخواست پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از امت به عنوان پاداش رسالت، مودت نسبت به اهل بیت است. این راه میانبر، سالک راه حق را زودتر به مقصد می رساند. در دوره ی آخر الزمان که فتنه های سیاسی و اعتقادی، از هر سو فرزندان مسلمان را تهدید می کند بهترین راه حل برای نجات از این فتنه ها، آشنایی فرزندان با سیره و تفکرات اهل بیت است، زیرا اگر فرزندان ما با سیره ی اهل بیت آشنا شوند، عشق و محبت تمام قلب شان را فرا می گیرد، سره را از ناسره تشخیص می دهند و این تشخیص دادن، مسیر حرکتشان را به سوی رستگاری تنظیم می کند. بنابراین ارائه ی راهکارهایی برای ایجاد محبت نسبت به اهل بیت در کودکان و نوجوانان در عصر حاضر بسیار ضروری و مهم می باشد. در گردآوری مطالب در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده و روی آورد پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی می باشد. از جمله راه های نظری ایجاد محبت نسبت به اهل بیت در کودکان و نوجوانان عبارتند از: معرفت اهل بیت، شناساندن جایگاه و حقوق و فضایل اهل بیت و آموزش چگونگی توسل به اهل بیت، و از جمله راه های عملی ایجاد محبت نسبت به اهل بیت عبارتند از: مراقبت های ویژه زمان انعقاد نطفه و دوران جنینی، تغذیه پاک و حلال، بزرگداشت ایام وفات و ولادت ائمه، آشنایی فرزندان با سرزمین های مقدس و زیارت ائمه. پژوهش حاضر، مجموعه راهکارهای نظری و عملی برای تربیت فرزندان در مسیر اهل بیت است. آرزومندیم خداوند متعال ما را از امانت داران شایسته در تربیت و نگهداری فرزندان مان قرار دهد.
۱۳.

تدوین مدل ساختاری توسعه ی پایدار دانشگاه ها بر مبنای نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی

کلید واژه ها: توسعه ی پایدار نظام پایش و تضمین کیفیت اعضای هیأت علمی نظام آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 952
هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری توسعه ی پایدار دانشگاه ها بر مبنای نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی می باشد. روش پژوهش حاضر کمی از نوع همبستگی در قالب تحلیل مسیر می باشد که به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز تشکیل دادند. برای برآورد حجم نمونه، با عنایت به این که به ازای هر پارامتر آزاد ۵ تا ۱۵ نفر برای نمونه پیشنهاد شده است، به روش تصادفی منظم افراد گروه نمونه تعداد 105 نفر انتخاب و پرسشنامه ها در میان آنان توزیع گردید. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی تضمین کیفیت برنامه های آموزشی و توسعه ی پایدار استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در سطح آمار توصیفی درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی استفاده گردید. نتایج پس از تجزیه و تحلیل داده ها بیان داشت که نتایج حاصل از خروجی نرم افزار مقادیر Q2 برای متغیرهای توسعه ی پایدار دانشگاه و کیفیت در آموزش عالی به ترتیب 478/0 و 429/0 بود که نشان از کیفیت مدل ساختاری است. همچنین بین نظام تضمین کیفیت با توسعه ی پایدار دانشگاه ها رابطه ی معناداری وجود دارد.
۱۴.

مروری بر اختلالات خواب در کودکان

کلید واژه ها: اختلالات خواب خواب حرکت سریع چشم خواب غیرحرکت سریع چشم کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 118
امروزه، شایع ترین شکایات والدین مراجعه کننده به کلینیک های روانشناختی مربوط به مشکلات خواب کودکان است. خواب به دو بخش اصلی تقسیم می شود که شامل خواب حرکت سریع چشم و خواب غیرحرکت سریع چشم است. بروز هرگونه مشکل در این دو بخش اصلی، می تواند منجر به اختلالات خواب همچون بی خوابی، نابهنجاری خواب، پرخوابی، اختلالات تنفسی مربوط به خواب، اختلالات ریتم شبانه روزی یا اختلالات حرکتی مربوط به خواب شود. این اختلالات، از عوامل متعددی چون عوامل محیطی و اجتماعی، زیست شناختی و جسمی، وراثت و ژنتیک نشات می گیرند و می توانند زندگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی کودکان را با چالش روبه رو کنند؛ به طوری که کودک مبتلا به اختلالات خواب نسبت به همسالان خود، مهارت های اجتماعی ضعیفی دارد، با مشکلات تحصیلی بیشتری روبه رو است و علائم افسردگی، استرس و فشار روانی را نشان می دهد. لذا، درمان و بهبود بخشیدن به اختلالات خواب در کودکان در اولویت قرار دارد و می تواند به کاهش مشکلات مذکور کمک نماید. این پژوهش به تعریف اختلالات خواب، بررسی تاثیرات اختلال خواب بر عملکرد کودکان، میزان شیوع اختلالات خواب در کودکان، انواع آن در کودکی، عوامل موثر در بروز اختلالات خواب، روش های درمانی و همچنین، بررسی اختلالات خواب در کودکان استثنایی پرداخته است.
۱۵.

تأثیر آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیکی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی

کلید واژه ها: آموزش مونته سوری اضطراب ریاضی اشتیاق تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 495
هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیکی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی می باشد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی است. طرح مورد استفاده در این تحقیق، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم شهرستان ایرانشهر می باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی منطقه 2 کرمان می باشند. از بین این دانش آموزان 70 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند در دو گروه 35 نفره آزمایش و گواه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از بسته آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیکی مونته سوری)و دو پرسشنامه اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی می باشد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس ضریب پایایی پرسشنامه اضطراب ریاضی 87/0 و اشتیاق تحصیلی 89/0 به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره با نرم افزار SPSS 20 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است آموزش ریاضی (به روش لمسی و فیزیکی مونته سوری) بر کاهش اضطراب ریاضی و اشتیاق تحصیلی تاثیر دارد.
۱۶.

راهکارهای تعمیق رابطه ی مبلغان دینی با مردم از منظر قرآن و روایات

کلید واژه ها: مبلغ دین تعمیق رابطه راهکار قرآن روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 784
موضوع تبلیغ دین، از وظایف و دغدغه های مهم مبلغان و عالمان اسلام است که پرچم داران این امر می باشند، وظیفه ای خطیر که حرکت در مسیر انبیاء و دنباله روی رسالت ایشان است، به همین دلیل مبلغان در این مسیر باید خود را ملزم به ادامه ی راه انبیا نموده و برای تبلیغ پیام الهی از ایشان پیروی نمایند. در عصر حاضر، عدم رابطه ی موفق مردم با مبلغان دینی و به دنبال آن گسترش شیوه های تبلیغی در جهان امروز اقتضا دارد که در رساندن پیام دین از بهترین و کارآترین راهکارها استفاده نماییم. علت های فراوانی باعث شده است تا مردم از دین فاصله بگیرند و رابطه ی درستی با مبلغان برقرار نکنند که مهم ترین دلیل آن می تواند تهاجم فرهنگی دشمنان باشد، هم چنین بعضی از این دلایل به خود مبلغ بر می-گردد. با توجه به اهمیت این موضوع سعی شده راهکارهایی ارائه شود تا مبلغان بتوانند مردم را به دین علاقه مند نموده و با آنها رابطه ی موفقی برقرار کنند، مبلغان باید تلاش نموده با توجه به اقتضائات زمان از روش های تبلیغی نوین و به روز استفاده کنند و ابزار تبلیغی متناسب با آن را نیز انتخاب نمایند، آن ها باید مشکلات مردم را درک کرده، متناسب با درک و فهم مخاطب با او برخورد نموده و او را راهنمایی کنند، هم چنین سواد رسانه ای خود را بالا ببرند تا بتوانند در عرصه ی فضای مجازی انواع مخاطب را شناخته و پیام دین را به درستی به آنها منتقل کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸