پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال دوم مرداد 1398شماره 14

مقالات

۱.

تاثیر آموزش تدریس خلاق بر باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان پایه ششم

کلید واژه ها: آموزش تدریس خلاق باورهای انگیزشی جهت گیری تحصیلی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 512
مدارس امروز به دلیل پیشرفت های مختلف علوم و تغییرات هم زمان در هدف های آموزشی سعی خود را بیشتر به انتقال اطلاعات و حقایق علمی معطوف کرده اند، در حالی که با ورود به دوران فراصنعتی و عصر اطلاعات به دلیل ویژگی هایی مانند انفجار دانش، تحول و تغییر سریع یافته های علمی، حضور ماشین های هوشمند در عرصه تعلیم و تربیت و از همه مهم تر عدم قطعیت معرفت علمی، نه امکان انتقال همه یافته های علمی وجود دارد و نه ضرورتی در این زمینه احساس می شود. بنابراین هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر آموزش تدریس خلاق بر باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر سرپل ذهاب بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه ششم شهر سرپل ذهاب در سال 1397 می باشند. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 40 نفر در دو گروه آزمایشی و گواه (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه) قرار گرفت. ابزار های پژوهشی مورد استفاده باورهای انگیزشی بود و جهت سنجیدن آموزش تدریس خلاق از پروتکل آموزشی هفت جلسه ای استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره و یک متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد آموزش تدریس خلاق بر باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت داشت.
۲.

ارزیابی بستگی کارکردهای نهادینه شده با خلاقیت و سکوت سازمانی و توانمندی سازمانی

کلید واژه ها: کارکرد های نهادینه شده خلاقیت سکوت سازمانی توانمندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 895
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارکردهای نهادینه شده با خلاقیت و سکوت سازمانی و توانمندی سازمانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بوکان با تعداد ۸۵نفر می باشد. روش گردآوری داده ها توصیفی وازنوع همبستگی است.پرسشنامه های مورد استفاده شامل رهبری توزیعی دیویس با روایی 0.75 پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس با روایی 0.89 و پرسشنامه سکوت سازمانی واکولاوبورادوس با روایی 0.89 و پرسشنامه توانمندی سازمانی اسپریتز با روایی0.81 می باشند. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با نرم افزار SPSS22استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود روابط بین مولفه ها است.نتایج تحقیقات نشان داد تاثیر کارکردهای نهادینه شده بر خلاقیت و توانمندی سازمانی مثبت و بالا بوده است پس متغیر توانمندی سازمانی برای تعالی بخشیدن به سازمان روش مناسبی می باشد.
۳.

تاثیر غنی سازی محیط یادگیری به کمک اپلیکیشن مدرسه ی شادی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله دانش آموزان پایه اول در درس ریاضی

نویسنده:

کلید واژه ها: غنی سازی محیط یادگیری اپلیکیشن مهارت حل مسئله پیشرفت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 122
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر غنی سازی محیط یادگیری از طریق به کار گیری اپلیکیشن مدرسه ی شادی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله در دانش آموزان پایه اول دبستان منطقه باغبهادران انجام گرفت. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر سال اول دبستان شهرستان باغبهادران در سال تحصیلی 97-96 می باشند. جهت انتخاب نمونه ی مورد مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. این پژوهش بر روی نمونه ای متشکل از 54نفر از دانش آموزان(27نفر گروه آزمایش و 27نفر گروه گواه) صورت گرفته است. جهت دست یافتن به اهداف پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه های آزمایش و کنترل استفاده شد. گروه آزمایش در معرض آموزش به کمک اپلیکیشن «مدرسه ی شادی» به مدت 10 جلسه قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، آزمون معلم ساخته به منظور بررسی پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از پیش آزمون، پیشرفت تحصیلی و توانایی حل مسئله در دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفت. پس از اجرای پژوهش تغییرات ایجاد شده در مهارت حل مسئله و پیشرفت تحصیلی به کمک پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پیش آزمون و پس آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد. پس از تعدیل میانگین، نمرات ریاضی نشان داد، گروه آزمایش که به وسیله ی اپلیکیشن آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروه کنترل که با آموزش معمول روبه روبودند پیشرفت بیشتری را نشان می دادند. هم چنین افزایش توانایی حل مسئله در دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به چشم می خورد. می توان نتیجه گرفت؛ به کارگیری اپلیکیشن ها ی قابل نصب بر تبلت و تلفن همراه می تواند پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسئله را در دانش آموزان پایه اول دبستان در درس ریاضی تحت تاثیر قرار دهد.
۴.

رابطه تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی از طریق میانجی گری روابط بین فردی در کارکنان شهرداری

کلید واژه ها: تیپ های شخصیت استرس راهبردهای مقابله ای فرسودگی شغلی روابط بین فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 397
هدف این مقاله بررسی رابطه تیپ های شخصیت، استرس و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی شغلی و روابط بین فردی کارکنان شهرداری شهرتهران بود. روش این پژوهش همبستگی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر تهران در سال 95-94 بود. نمونه این پژوهش مشتمل بر 100 نفر از کارکنان شهرداری بودند، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های پنج عامل شخصیت کاستا و مک کری (Neo)، استرس Dass، راهبردهای مقابله ای لازاروس، فرسودگی شغلی مزلج، روابط بین فردی کویین استفاده شد. یافته ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داده شده است که همبستگی مثبت و معنی داری بین ابعاد تیپ های شخصیتی با فرسودگی شغلی وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین ابعاد تیپ های شخصیتی با روابط بین فردی وجود دارد. بعلاوه اینکه همبستگی منفی و معنی داری بین راهبرد مساله مدار با فرسودگی شغلی وجود دارد. از طرفی همبستگی مثبت و معنی داری بین استرس با فرسودگی شغلی وجود دارد. در نهایت همبستگی منفی و معناداری بین استرس با روابط بین فردی وجود دارد.
۵.

اثربخشی آموزش نظم بخشی هیجانی بر سخت رویی و احساسات مثبت در زنان متاهل شاغل در بیمارستان

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش نظم بخشی هیجانی سخت رویی احساسات مثبت زنان متاهل شاغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 287
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش نظم بخشی هیجانی بر سخت رویی و احساسات مثبت در زنان متاهل شاغل بود. روش این پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شاغل در بیمارستان های دولتی شهر اهواز بود. از بین جامعه آماری، 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایشی و کنترل (در هر گروه 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سخت رویی روان شناختی اهواز و احساسات مثبت وینر بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیره و یک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش نظم بخشی هیجانی موجب افزایش سخت رویی ، احساسات مثبت در زنان متاهل شاغل شده است.
۶.

تحلیل محتوای کتب درسی دوره ی متوسطه از نظر میزان توجه به تقویت بنیان خانواده ها

کلید واژه ها: تحلیل محتوا کتب درسی دوره متوسطه بنیان خانواده نقش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 357
هدف: پژوهش حاضر ،بررسی میزان توجه به تقویت بنیان خانواده ها در کتب درسی دوره متوسطه می باشدبه همین منظور به تجزیه و تحلیل کتب درسی دوره متوسطه پرداخته شده است . جامعه مورد نظر در این تحقیق عبارت انداز : تمامی کتابهای دوره متوسطه اما نمونه مورد نظر 6 کتاب( دین وزندگی اول ،دوم ، سوم دبیرستان و دین و زندگی پیش دانشگاهی، اجتماعی اول دبیرستان و جامعه شناسی دوم دبیرستان ) انتخاب گردیده است. چون در این کتابها به تقویت بنیان خانواده توجه شده است. روش:نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده است. ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با استفاده ازتحلیل محتوای کتب های مورد نظر جمع آوری شده است . بدین صورت که تقویت بنیان خانواده به دو عوامل بیرونی خانواده که شامل( فرهنگ و محیط اجتماعی،اقتصاد جامعه،خانواده های طرفین) و عوامل درونی خانواده که شامل(توجه به جایگاه خانواده، مساله سرپرستی خانواده،تثبیت نقشها، محبت زن و شوهر) بود تقسیم بندی شده است و سپس فراوانی مورد نظرو درصد فراوانی هر یک از مقوله ها محاسبه گردیده است. یافته ها:در پایان نتایجی که از تحقیق بدست آمده است بدین صورت بوده است ؛که کتب درسی دوره متوسطه به عواملی که باعث تقویت بنیان خانواده می شود خیلی کم توجه کرده است.
۷.

رابطه هوش معنوی، سبک های فرزندپروری و تاب آوری در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش معنوی سبک های فرزندپروری تاب آوری سازگاری اجتماعی دانش آموزان.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 752
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی، سبک های فرزندپروری و تاب آوری در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دوره ی سوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 181 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه ی هوش معنوی کینگ، پرسشنامه سازگاری اجتماعی لامبرت و همکاران، پرسشنامه تاب آوری کارنر و دیویدسون و پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامرید برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین هوش معنوی، سبک فرزندپروری مقتدرانه و تاب آوری با سازگاری اجتماعی همبستگی مثبت و بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه و سبک فرزندپروری استبدادی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش معنوی، سبک های فرزندپروری و تاب آوری قابلیت پیش بینی 40 درصد قابلیت پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان را دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی، سبک های فرزندپروری و تاب آوری از متغیرهای مرتبط با سازگاری اجتماعی دانش آموزان می باشد که نیازمند توجه و برنامه ریزی است.
۸.

بازکاوی مفاهیم بهزیستی روانشناختی

نویسنده:

کلید واژه ها: بهزیستی روان بهداشت روانی سلامت روانی روانشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 84
مفهوم بهزیستی روان اصطلاحی است که از آن برای بیان و اظهار کردن هدف خاصی در جامعه استفاده می شود. هر فرهنگی بر اساس معیارهای خاص خود به دنبال بهزیستی روان است. هدف هر جامعه این است که شرایطی را که سلامت اعضای جامعه را تضمین می کند آماده نماید. منظور از بهزیستی روان به سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش، ذهن ، حالت وتفکر اوست. از طرف دیگر بهزیستی روان روی یکی از حالتهای افراد تأثیرگذار است بسیاری از پژوهشهای اخیر مشخص کرده اند که یک سری اختلالات فیزیکی و جسمی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند (محسنی، 1385) عموماً سه واژه بهداشت روانی، سلامت روانی و بهزیستی اگرچه دارای معانی مختلف هستند ولی در مواردی به جای یکدیگر مورداستفاده قرار میگیرد. بعضی از افراد بهداشت روانی را شامل بهداشت روانی مثبت و منفی دانسته اند و بهداشت روانی مثبترا مترادف با بهزیستی روانی میدانند. در برخی متون، بهداشت روانی به معنای سلامت روانی است و وجود بهداشت روانیدر زندگی فرد به منزله سالم بودن او از لحاظ روانی میباشد (شاملو، 1382). بهزیستی روانی و بیماری روانی دوقطب متضاد نیستند، بلکه شاید بتوان آنها را از نقطه هایی بر روی یک پیوستار فرض کرد بهزیستی روان، حالت موفقیت آمیزیک کنش روانی است که نتایج آن فعالیتهای اثربخش، روابط رضایت بخش با دیگران، توانایی سازگاری با تغییرات و کنارآمدن با ناملایمات است. از اینرو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت مفاهیم بهزیستی روان و رویکردهای نظری شخصیت های مختلف مرتبط با آن، به اهمیت و جایگاه آنها پرداخته است. و در ادامه دیدگاه ها و رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸