پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال سوم فروردین 1399شماره 22

مقالات

۱.

بررسی رابطه بلوغ اجتماعی با گرایش به مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم آباد در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

کلید واژه ها: بلوغ اجتماعی گرایش به مصرف مواد دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 254
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بلوغ اجتماعی و گرایش به مصرف مواد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی خرم آباد در سال 97 بوده است. جامعه پردیس علامه طباطبایی خرم آباد و نمونه ای که ما به بررسی آن پرداختیم 100 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی بودند. روش تحقیق کمی و از نوع همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های بلوغ اجتماعی رائو و گرایش به مصرف مواد استفاده شد. یافته های پژوهش از طریق آزمون های همبستگی و Tمستقل با استفاده از نرم افزار spss 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که میان گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد 41/0 sig=و 58/0 sig=. میان گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی و رشته های تحصیلی بررسی شده رابطه ی معناداری وجود نداشت. با توجه به یافته های پژوهش می توان این نتیجه را گرفت بلوغ اجتماعی و گرایش به مصرف مواد را بر اساس رشته تحصیلی نمی توان پیش بینی کرد.
۲.

تبیین پدیدارنگاری نقش فرسودگی شغلی در کاهش سازگاری زناشویی زنان معلم دوره ابتدایی

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی سازگاری زناشویی زنان معلم دوره ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 243 تعداد دانلود : 321
مقدمه: خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که سلامت و بالندگی جامعه به رشد و سلامت آن وابسته است. اگرچه هنوز خلاء ها و مطالب ناگفته ای درباره خانواده سالم وجود داشته و در مورد مفهوم واژه سلامتی اختلاف نظر زیادی وجود دارد، با این حال می توان خانواده های سالم را دارای برخی از خصایص مشترک دانست که جنبه هایی از کارکرد خانواده را مطرح می کنند و موجب تمایز خانواده های بهنجار و کارآمد از خانواده های آشفته و ناکارآمد می گردند. روش بررسی: هدف از پژوهش حاضر تبیین تبیین پدیدارنگاری نقش فرسودگی شغلی در کاهش سازگاری زناشویی زنان معلم دوره ابتدایی بود. در این پژوهش 35 نفر با استفاده یک مصاحبه نیمه ساختار یافته به عنوان نمونه مشارکت کردند. یافته ها: نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که مقوله های تداخل بین کارهای منزل و شغل، خستگی ناشی از کار و تأثیر مشکلات محیط کار بر روابط درون خانه دارای بالاترین میزان اهمیت از سوی مصاحبه شوندگان بوده اند. بحث و نتیجه گیری: می توان با اتخاذ تدابیری در خصوص احیای محیط کار از یک سو، و ارائه اموزش های لازم به زنان شاغل در آموزش و پرورش به عنوان آموزگار، ضمن ایجاد تعادل با کار و خانواده، نسبت به افزایش سازگاری زناشویی آنان اقدام کرد.
۳.

بررسی عدم تعادل روانی و پرخاشگری در نوجوانان و جوانان در چند سال اخیر

کلید واژه ها: عدم تعادل روانی فضای مجازی بازیهای رایانه ای ماهواره مواد غذایی و غذا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 333
در این پژوهش سعی بر آن داریم تا به بررسی عدم تعادل روانی و پرخاشگری در نوجوانان و جوانان در چند سال اخیر بپردازیم. اين تحقيق به روش توصيفي-پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 38سوالی انجام گرفته است. جامعه آماري در بررسي توصيفی- پیمایشی صورت گرفته است.که از روش تمام شماری تعداد نمونه 180 نفر انتخاب گردیدند. ضريب پايايي آن از طريق شاخص آلفاي كرونباخ 821/0محاسبه گرديد. اين پرسشنامه در مقياس ليكرت 5 گزينه اي تنظيم شده و طيف آن شامل بسيار زياد با نمره 5، زياد با نمره 4، متوسط با نمره 3، و كم با نمره 2 ،خيلي كم با نمره 1، بوده است. تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق، به منظور بررسی فرضیات پژوهش صورت پذیرفته، که این امر از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از از نرم افزار Amos انجام می گیرد. همچنین آزمونT مقایسه میانگین یک نمونه، آزمونT مقایسه میانگین دو نمونه مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه،آزمون رتبه بندی فریدمن، آزمون تعقیبی ویلکاکسون جهت ارائه یافته های جانبی تحقیق و با استفاده از نرم افزار 21Spssمورد استفاده قرار گرفته است
۴.

بودجه بندی و نقش آن در مدیریت آموزشی

کلید واژه ها: بودجه بودجه ریزی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 564
انجام فعالیت های سازمانی مستلزم برنامه ریزی در مصرف منابع محدود و کنترل هزینه هاست. بدون این برنامه ریزی اهداف سازمانی محقق نخواهد شد و مدیریت در سازمان ناکام خواهد ماند. بنابراین کلیدی ترین و ضروری ترین بخش مدیریت، بودجه بندی است. از طرفی بودجه بندی، تصویر فردای سازمان است که در غالب یک برنامه ی مالی حاوی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها نوشته می شود و موجب عملیاتی شدن سیاست ها و اهداف قانونی سازمان می شود. پس بودجه بندی ابزاری جهت تحقق وظایف مدیریت محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت آموزشی، مدیریت در یک سازمان گسترده در جامعه محسوب می شود؛ بودجه و بودجه بندی در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این مقاله سعی بر این داریم تا ارتباط تنگاتنگ میان بودجه و مدیریت آموزشی را بیان کنیم.
۵.

تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به مسئله مهدویت

کلید واژه ها: تحلیل محتوا کتاب درسی پایه ششم ابتدایی مهدویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 563
آموزش و پرورش نقش بسزایی را در تولید، حفظ و بازنمایی موضوع مهدویت در دانش آموزان ایفا می کند و باعث بهبود شخصیت، نگرش، و نیز آگاهی آنان می شود. همچنین کتب درسی در شناساندن و تقویت مؤلفه مهدویت و زیرمؤلفه های آن در دانش آموزان جایگاه بسیار مهمی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه به مؤلفه مهدویت در کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. جامعۀ پژوهش، یک جلد کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی را دربر می گیرد که در سال 1398 چاپ شده است. تعداد صفحات کتاب مذکور با 7 زیرمؤلفه مورد بررسی قرار گرفتند و فراوانی و درصد نسبی هر یک از زیرمؤلفه ها به دست آمد. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که در این کتب به مسئله مهدویت به صورت مطلوب پرداخته نشده است. همچنین زیرمؤلفه ها از توزیع متوازن و یکسان برخوردار نیستند.
۶.

بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر یادگیری مهارت های زندگی

کلید واژه ها: برنامه درسی پنهان مهارت های زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 715
برنامه درسی انواعی دارد که باید هر کدام در جایگاه خود مورد مطالعه قرار بگیرد. برنامه درسی پنهان یک نوع برنامه درسی است که که پژوهشگران را به مشاهده تعليم و تربيت، تدریس وآموزش مدرسه به منزله متنی که باید تفسير یا معانی پنهان آشکار گردد، فرا می خواند. برنامه درسی پنهان نه درجایی نوشته شده و نه هيچ معلمی آن را درس مي دهد. بلکه محيط آموزشی مدرسه، با تمام خصوصياتش، آن را آموزش مي دهد. مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است. هدف از نگاشتن این مقاله بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر یادگیری مهارت های زندگی است که نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه درسی پنهان نقش موثری در یادگیری مهارت های زندگی دارد.
۷.

مهارت های زندگی

کلید واژه ها: مهارت زندگی خودآگاهی همدلی هیجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 485 تعداد دانلود : 107
این مقاله یک مقاله کتابخانه ای و توصیفی است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است. آموزش مهارتهای زندگی در سال ١٩٧٩ و با اقدامات آقای دکتر گیلبرت بوتوین آغاز شد که یکی از اهداف و ضرورت آموزش مهارت های زندگی ایجاد سلامت روانی به بالاترین سطح خود است و از آسیب های اجتماعی جلوگیری به عمل می آید. مهارت های زندگی در ده دسته طبقه بندی شده و هدف آشنایی با این مهارت ها جهت آموزش آنها است. نتایج این مقاله نشان می دهد که هدف اصلی این مهارت ها جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روان است.
۸.

بررسی اثر بخشی آموزش چشم انداز زمان بر کاهش علائم اختلال افسردگی دانش آموزان پسر

کلید واژه ها: چشم انداز زمان اختلال افسردگی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 214
با توجه به شیوع بالا و دوره طولانی مدت اختلالات خلقی ، به نظر میرسد درمانی برای این اختلالات اثربخش است که در کوتاهترین زمان بیشترین اثربخشی را داشته باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش چشم انداز زمان بر کاهش علائم اختلال افسردگی دانش آموزان پسر پرداخته شده است. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی به صورت پیش آزم ون - پس آزم ون، هم راه ب ا گ روه گواه استفاده شده است. جامعه آماری، دانش آموزان پسری بودند که در سال تحصیلی 96-1395 درسه دبیرستان مختلف در شهر بلداجی مشغول به تحصیل بودند، که با توجه به معیارهای ورود به پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 30 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند مقیاس افسردگی بک درهردوگروه اجرا گردید و سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه ی 60 دقیقه ای آموزش چشم انداز زمان را دریافت کردند، درحالیکه گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. مجددا مقیاس افسردگی بک در هر دو گروه اجرا گردید. نقاط برش برای مقیاس اختلال افسردگی نمره 31 و بالاتر بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و با روش تحلیل کوواریانس محاسبه شدند. نتایج نشان داد که آموزش چشم انداز زمان به طور معناداری باعث کاهش علائم اختلال افسردگی دانش آموزان پسر مبتلا به این اختلال گردید.
۹.

بررسی مهمترین شیوه های دعوت دانش آموزان به نماز، از دیدگاه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

نویسنده:

کلید واژه ها: نماز دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 272
پژوهش حاضر با هدف بررسی مهمترین شیوه های دعوت دانش آموزان به نماز، از دیدگاه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی در شهر آبیک انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بود. جامعه آماری، دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر آبیک در سال تحصیلی 99-98 که شامل 3115 دانش آموز (1591 نفر دختر و 1524 نفر پسر ) و حجم نمونه که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب گردید 342 نفر بود. ابزار مورد استفاده در پ ژوهش پرسشنامه عوامل تاثیر گذار در نهادینه کردن نماز بود كه توسط دانش آموزان تكميل شد. برای تجزيه و تحلي ل داده ه ا از نرم افزار spss و روش آم اري t استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از اهمیت نقش خانواده در جذب بیشتر دانش آموزان به نماز می باشد، در رتبه های بعدی به ترتیب گروه های دوستی، مدرسه و معلمان قرار دارد.
۱۰.

آینده پژوهی در آموزش و پرورش

کلید واژه ها: آینده آینده پژوهی روند آینده پژوهی آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 198
شناخت و درک هرچه بیشتر آینده و ناشناخته هایی که فراروی انسانها و جوامع بشری قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. این شناخت به ما کمک می نماید که از خطر رویارویی با ناشناخته هادوری ننماییم. همچنین آینده شناسی این امکان را به انسانها می دهد که یک قدم پیشتر از حال گام بردارند. اطلاع نسبی از آنچه که ممکن است در آینده اتفاق افتد و وقوع آن محتمل است، ضروری به نظر میرسد. این شناخت به برنامه ریزان و دانشمندان کمک می نماید تا در عرصه های مختلف با اطمینان خاطر برنامه ریزی نمایند.نظریه پردازان معتقدند آینده پژوهی، آینده شناسی است که دریچه ورود ما به آینده را میسر می سازد با توجه به اینکه وظیفه اصلی آموزش و پرورش توسعه نسل آینده است همچنین آموزش و پرورش از پیش دبستان تا دانشگاه ضرورتا بایستی آینده مدار باشد زیرا کارکرد آن در واقع تجهیز دانش آموزان و دانشجویان به دانش و مهارت های لازم برای مشارکت موثر در جامعه در زمان حال و بالاخص برای آینده می باشد.
۱۱.

تاثیر بازی درمانی شناختی بر عزت نفس و اضطراب مبتلا به اختلال یادگیری

کلید واژه ها: بازی درمانی شناختی عزت نفس اضطراب اختلال یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 511 تعداد دانلود : 831
هدف: بازی درمانی شناختی حاصل ترکیب درمان شناختی- رفتاری و درمان گروهی می باشد که به پذیرش مسئولیت، کسب مهارت های استدلال، حل مسئله، مهارت های بین فردی کمک می کند، از این رو این مطالعه با هدف تاثیر بازی درمانی شناختی بر اضطراب، عزت نفس، مهارت های رفتاری- اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری انجام شد. مواد و روش: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش انجام شد. مداخلات درمانی \" در یک برنامه ی 16 جلسه ای 3 روز در هفته به مدت 45 دقیقه برای شرکت کنندگان به صورت گروهی اجرا شد. ابزارهای ارزیابی آزمون شامل پرسشنامه های اضطراب اسپنس، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت می باشد. یافته ها: در این مطالعه 24 کودک، 18 نفر دختر و 6 نفر پسر با میانگین سنی ± انحراف معیار 096/0±16/8 شرکت کردند. بازی درمانی شناختی بر اضطراب اسپنس و عزت نفس تفاوت معنادار بود. (p<0.01) نتیجه گیری: .بازي ميتواند ارتباطات كودك را تسهيل كرده و در عين حال امكان رهاسازي احساسات منفي را نيز به او بدهد و مي تواند به كودك كمك كند تا سازگاري با محيطش را ياد بگيرد. این مطالعه نیز نشان داد از طریق بازی درمانی شناختی می توان به بیان احساسات و کنترل و سازگاری محیطی ان ها کمک کرد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸